FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Cellufluid®

AbbVie

Ögondroppar, lösning i endosbehållare
(Klar, färglös till svagt gul lösning.)

Tårsubstitut

Aktiv substans:
ATC-kod: S01XA20
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från AbbVie omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Cellufluid

ögondroppar, lösning, endosbehållare
Karmellosnatrium

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Cellufluid är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Cellufluid
3. Hur du använder Cellufluid
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Cellufluid ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Cellufluid är och vad det används för

 

Cellufluid är ett tårsubstitut och innehåller ett smörjmedel som kallas karmellosnatrium. Cellufluid används för att lindra symptom som beror på torra ögon (t.ex. skav, brännande känsla, irritation och torrhet) som orsakas av att du inte producerar tillräckligt med tårvätska för att hålla ögat fuktigt..


Karmellosnatrium som finns i Cellufluid kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Cellufluid

Använd inte Cellufluid

 • om du är allergisk (överkänslig) mot karmellosnatrium eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

 • Om irritation, smärta, rodnad och synrubbningar uppträder eller om symptomen förvärras, sluta att använda detta läkemedel och kontakta läkare eller apotekspersonal.

Andra läkemedel och Cellufluid

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana.

Om du använder andra ögondroppar, vänta minst 15 minuter mellan du tar de andra dropparna och Cellufluid.

Graviditet och amning

Cellufluid kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Övergående dimsyn kan förekomma. Om du upplever övergående dimsyn, kör inte bil och använd inte maskiner tills synen har klarnat.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt.

Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Cellufluid

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkaren, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Rekommenderad dos är 1-2 droppar Cellufluid i det påverkade ögat/vardera påverkade ögat, 4 gånger dagligen eller vid behov.


Du behöver inte ta ut dina kontaktlinser före användningen av Cellufluid.


Kontrollera att pipetten är obruten innan du använder den. Lösningen ska användas omedelbart efter öppnandet av pipetten. För att undvika kontamination eller eventuell ögonskada, låt inte pipettöppningen ha kontakt med ögat eller något annat. Tvätta händerna före användning.


Cellufluid.jpg


 1. Ta loss en pipett från remsan.

 2. Håll pipetten upprätt (vingen överst) och vrid av vingen.

 3. Dra försiktigt det undre ögonlocket neråt så att det bildas en ficka. Vänd pipetten uppochner och kläm på den för att trycka ut en droppe i ögat/ögonen som behöver behandlas. Blinka med ögonen några gånger.


Återanvänd inte pipetten även om det finns lösning kvar i den. Det är mycket viktigt att du kastar lösningen och inte behåller den.

Om du använt för stor mängd av Cellufluid 

innebär detta inte några risker. Om du är orolig, prata med din läkare eller apotekspersonalen.

Om du har glömt att använda Cellufluid

Droppa en enstaka droppe i det ögat som behöver behandlas så fort du kommer ihåg, fortsätt därefter doseringen enligt dina normala rutiner. Ta inte dubbel dos för att kompensera glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar


Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Biverkningarna presenteras i följande kategorier, beroende på hur ofta de förekommer:

Mycket vanliga

Kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

Vanliga

Kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

Mindre vanliga

Kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

Sällsynta

Kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

Mycket sällsynta

Kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

Ingen känd frekvens

Frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data

Följande biverkningar kan förekomma vid användning av Cellufluid:

Vanliga

Ögonirritation (inklusive brännande känsla och obehag), ögonsmärta, klåda i ögonen, synstörning.

Ingen känd frekvens

Allergiska reaktioner (inklusiva ögonallergi), dimsyn, klibbiga ögon, vätskande ögon, röda ögon, ögonskada på ögats yta på grund av att pipettens spets rört vid ögat under användning.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Cellufluid ska förvaras


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25ºC.


Används före utgångsdatum som anges på pipetten och kartongen efter EXP:. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Använd inte detta läkemedel om Cellufluid-förpackningen inte ser ut att vara oöppnad. Använd inte Cellufluid om lösningen ändrar färg eller blir grumlig.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är karmellosnatrium 5 mg/ml.

 • Övriga innehållsämnen är natriumklorid, natriumlaktat, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat och renat vatten. Små mängder natriumhydroxid eller saltsyra kan ha tillsatts för att korrigera lösningens pH (ett mått på lösningens surhetsgrad).


Innehållsämnena i Cellufluid är valda för att efterlikna din naturliga sammansättning av tårar.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Cellufluid är en klar, färglös till svagt gul ögondroppslösning i små genomskinliga pipetter (liknande en bubbla, så kallade endosbehållare). Pipetterna har en brytbar förslutning i form av en vridbar vinge. Varje pipett innehåller 0,4 ml ögondroppslösning.

Varje förpackning innehåller 5, 30 eller 90 endosbehållare. Eventuellt kommer inte

alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

AbbVie AB

Box 1523

171 29 Solna

Sverige

Tillverkare

Allergan Pharmaceuticals Ireland

Castlebar Road

Westport

County Mayo

Irland.


Denna bipacksedel ändrades senast 2022-04-01

Hitta direkt i texten
Av