Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Naproxen Orifarm

Orifarm Generics AB

Tablett 250 mg
(vit, cylindrisk, biplan tablett med avfasade kanter. Brytskåra på ena sidan och N250 präglat på den andra, cirka 10 mm i diameter och 3,5 mm tjock.)

Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel, NSAID

Aktiv substans:
ATC-kod: M01AE02
Läkemedel från Orifarm Generics AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Naproxen Orifarm

250 mg tabletter
naproxen

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom 5 dagar vid smärta och inom 3 dagar vid migrän.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Naproxen Orifarm  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Naproxen Orifarm
3. Hur du använder Naproxen Orifarm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Naproxen Orifarm  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Naproxen Orifarm  är och vad det används för

 

Naproxen Orifarm hör till en grupp läkemedel som kallas NSAID (icke steroida antiinflammatoriska läkemedel). De är inflammationshämmande, smärtlindrande och febernedsättande. Den inflammationshämmande effekten beror på att naproxen minskar bildandet av skadliga ämnen (prostaglandiner), som bildas vid inflammationer och vid vävnadsskador. Den smärtlindrande effekten anses bero på en liknande mekanism.


Naproxen Orifarm används vid lätt till måttlig akut smärta, till exempel huvudvärk, akuta anfall av migrän, tandvärk, muskel- och ledvärk, ryggvärk samt vid menstruationssmärtor. Naproxen Orifarm kan användas för korttidsbruk upp till 5 dagar mot smärta och 3 dagar mot feber eller migrän utan läkarkonsultation.


Naproxen som finns i Naproxen Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Naproxen Orifarm

Använd inte Naproxen Orifarm

Använd inte Naproxen Orifarm

 • om du är allergisk mot naproxen, natriumnaproxen eller  något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du tidigare fått allergiska reaktioner såsom astma, snuva eller hudutslag när du tagit smärtstillande medel innehållande acetylsalicylsyra eller andra läkemedel mot smärta/inflammation inom gruppen NSAID (icke steroida antiinflammatoriska läkemedel)

 • om du har ökad blödningsbenägenhet

 • om du har magsår eller tolvfingertarmsår

 • om du har fått magsår eller tolvfingertarmsår vid behandling med naproxen eller liknande preparat

 • om du har haft återkommande magsår eller tolvfingertarmsår

 • om du har allvarligt nedsatt leverfunktion, svår hjärtsvikt eller svår njursjukdom

 • under graviditetens tre sista månader

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Naproxen Orifarm.


Så låg dos som möjligt och kortast möjliga behandlingstid ska alltid eftersträvas för att minska risken för biverkningar. Generellt gäller att högre doser än rekommenderat kan medföra risker. Detta innebär även att kombinationen av flera NSAID-preparat vid samma dostillfälle ska undvikas.


Äldre personer bör vara observanta på den ökade risken för biverkningar som föreligger.


Tala med din läkare innan du börjar använda Naproxen Orifarm om du har eller har haft någon av följande sjukdomar:

 • inflammatoriska tarmsjukdomar (såsom ulcerös kolit, Crohns sjukdom)

 • sjukdomar med ökad blödningsbenägenhet

 • SLE (bindvävssjukdom)

 • astma

 • njur- eller leversjukdom

 • högt blodtryck

 • hjärtsvikt

 • magsår eller tolvfingertarmsår

Särskilt i början av behandlingen skall patienter som tidigare haft besvär från mag-tarmkanalen, i synnerhet äldre patienter, kontakta läkare vid symtom från buken.


Naproxen Orifarm kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


Sluta ta Naproxen Orifarm och kontakta läkare omedelbart om svullnad av bl. a. ansikte, tunga och/eller svalg och/eller svårighet att svälja eller nässelutslag som uppträder tillsammans med andningssvårigheter inträffar (angioödem).


Allvarliga hudreaktioner vid användning av NSAID har rapporterats i mycket sällsynta fall. Sluta ta Naproxen Orifarm och kontakta läkare om du får hudutslag eller skador på slemhinnorna.


Användning av naproxen (som alla läkemedel vilka hämmar cyklooxygenas-/prostaglandinsyntes) kan försvåra möjligheten att bli gravid. Rådgör med din läkare om du planerar graviditet eller om du har problem att bli gravid.


Om du skulle drabbas av allergiska reaktioner (astma, hudutslag, svullnad av hud, slemhinnor eller svalg, ljusöverkänslighetsreaktioner med mera) skall behandlingen avbrytas och behandlande läkare kontaktas snarast möjligt.


Läkemedel som Naproxen Orifarm kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke. En sådan riskökning är mer sannolik vid användning av höga doser och vid långtidsbehandling. Överskrid ej rekommenderad dos eller behandlingstid.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal om din behandling om du har hjärtproblem, om du tidigare har haft stroke eller om du tror att du har ökad risk för dessa tillstånd (till exempel om du har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde eller om du röker).


Vid vattkoppor bör inte detta läkemedel användas.

Andra läkemedel och Naproxen Orifarm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Använd aldrig flera olika smärtstillande medel samtidigt utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.


Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Naproxen Orifarm, till exempel vissa medel mot:

 • mot blodpropp (t ex klopidogrel, tiklopidin, warfarin)

 • för att förebygga blodproppar (acetylsalicylsyra)

 • mot manisk-depressiv sjukdom (litium)

 • mot tumörer och rubbning i immunsystemet (metotrexat)

 • mot högt blodtryck och hjärtsvikt (betareceptorblockerande läkemedel, diuretika, ACE-hämmare och angiotensin II-receptorantagonister)

 • mot avstötning av organ (immunsuppressiva läkemedel till exempel ciklosporin, takrolimus)

 • mot gikt (probenecid)

 • mot depression (s.k. SSRI-läkemedel)

 • mot inflammation och smärta (andra NSAID och acetylsalicylsyra)

 • mot inflammation (kortikosteroider)


Även vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Naproxen Orifarm.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Det finns risk för fosterskadande effekter. Använd därför inte Naproxen Orifarm om du är gravid annat än på bestämd ordination av läkare.


Amning

Naproxen går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfällig användning av Naproxen Orifarm under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Naproxen Orifarm kan medföra biverkningar (t ex yrsel) som försämrar din reaktionsförmåga. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Naproxen Orifarm

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Vuxna: 

Vid smärta: 1 tablett vid behov, dock högst 2 tabletter (500 mg) per dygn.

Vid akuta anfall av migrän: 3 tabletter vid tecken på begynnande anfall, därefter 1 tablett vid behov, dock högst 5 tabletter per dygn. Kontakta läkare om Naproxen Orifarm inte har hjälpt mot din migrän inom 3 dagar.


Barn över 12 år:

Vid smärta: 1 tablett vid behov, dock högst 2 tabletter (500 mg) per dygn


Utan läkares ordination bör Naproxen Orifarm användas högst 5 dagar i följd vid smärta och 3 dagar i följd vid migrän.


Högre doser än rekommenderat kan medföra allvarliga risker. Använd inte olika smärtstillande läkemedel samtidigt utan läkares ordination.


Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras. 

Om du har använt för stor mängd av Naproxen Orifarm

Om du fått i dig för stor dos läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Naproxen Orifarm

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta ta Naproxen Orifarm och kontakt omedelbart läkare om du upplever någon av följande sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • Allvarlig allergisk reaktion som orsakar andningssvårigheter eller yrsel (anafylaktisk chock)

 • Svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter (angioödem, se Varningar och försiktighet).

 • Allvarliga hudreaktioner som:

  • en extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon, samt andra slemhinnor som till exempel könsorgan

  • allvarlig utbredd hudskada (hudavlossning av överhuden och ytliga slemhinnor)

  • allvarligt hudutslag

 • Blodbildsförändringar, bl.a. agranulocytos (se Varningar och försiktighet)


Andra biverkningar inkluderar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Mag-tarmbiverkningar (ont i magen, halsbränna, illamående, diarré, förstoppning, inflammation i munnen)

 • Hudutslag, ytliga sår i huden

 • Dåsighet, huvudvärk, yrsel

 • Sus i öronen

 • Synstörningar

 • Vätskeansamling i kroppen, svullnad (ödem), törst, svettningar

 • Hjärtklappning

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Allergiska reaktioner (nässelutslag, ljusöverkänslighetsreaktion)

 • Blödning från mage och tarm (eventuellt magsår), sårig inflammation i munslemhinnan

 • Feber, håravfall

 • Leverpåverkan

 • Njurpåverkan

 • Astma, andnöd

 • Hörselnedsättning

 • Insomnings- och koncentrationssvårigheter


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • Kramper

 • Muskelsvaghet, muskelsmärtor

 • ”Brustet magsår”, inflammation i tjocktarmen, kräkningar, väderspänningar, inflammation i magsäckens slemhinna, försämring av ulcerös kolit eller Crohns sjukdom

 • Lunginflammation

 • Inflammation i levern

 • Blod i urinen

 • Depression, mardrömmar, lätt oro

 • Hjärnhinneinflammation

 • Kärlväggsinflammation, förhöjt blodtryck, vätskeansamling i lungorna

 • Hjärtsvikt

 • Förhöjda mängder kalium i blodet

I sällsynta fall förekommer allvarliga hudinfektioner i samband med vattkoppor.


Några enstaka fall av förhöjda leverenzymvärden är kända.

Observera att naproxen kan förlänga blödningstiden.


Läkemedel som Naproxen Orifarm kan medföra en liten ökad risk för hjärtinfarkt eller stroke.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Naproxen Orifarm  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter utg. Dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel  som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är naproxen 250 mg per tablett.

 • Övriga innehållsämnen är povidon, mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, kroskarmellosnatrium.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Naproxen Orifarm 250 mg tabletter:

Vit, cylindrisk, biplan tablett med avfasade kanter. Brytskåra på ena sidan och N250 präglat på den andra, cirka 10 mm i diameter och 3,5 mm tjock.


Förpackningsstorlekar: Blisterförpackning: 10, 20 tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Orifarm Generics A/S

Energivej 15

5260 Odense S

Danmark


Lokal företrädare

Orifarm Generics AB

Box 56048

102 17 Stockholm

info@orifarm.com


Denna bipacksedel ändrades senast 2018-09-11

Hitta direkt i texten
Av