Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Hydrokortison Apofri

Apofri

Kräm 10 mg/g
(Vit kräm)

Mild glukokortikoid (Grupp I)

Aktiv substans:
ATC-kod: D07AA02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Apofri omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Hydrokortison Apofri

10 mg/g kräm

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om dina symtom försämras eller inte förbättras inom en vecka.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Hydrokortison Apofri är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Hydrokortison Apofri
3. Hur du använder Hydrokortison Apofri
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Hydrokortison Apofri ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Hydrokortison Apofri är och vad det används för

 

Hydrokortison Apofri kräm innehåller den aktiva substansen hydrokortison och är en vit, milt verkande hydrokortisonkräm (mild steroid) med inflammationshämmande och klådstillande verkan.

Den används vid lindriga eksem som t ex kontakteksem, vid insektsbett samt vid solsveda. Krämen är även lämpad för vätskande eksem. Kan efter läkares ordination också användas vid klåda i ändtarmen.


2. Vad du behöver veta innan du använder Hydrokortison Apofri

Använd inte Hydrokortison Apofri

 • om du är allergisk mot hydrokortison eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Hydrokortison Apofri får inte användas i öppna sår eller runt ögonen. Utslag kring munnen (perioral dermatit), ansiktssjukdomen rosacea och akne skall ej behandlas med steroider. Om du har en hudinfektion, ska du inte använda Hydrokortison Apofri, om inte hudinfektionen behandlas samtidigt. Rådgör i så fall med din läkare som beslutar om lämplig behandling.


Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Barn

Behandla inte barn under 2 år utan läkares ordination.

Graviditet, amning och fertilitet

Inga kända risker vid användning under graviditet.


Hydrokortison går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör med din läkare eller apotekspersonal vid mer än tillfälligt bruk av Hydrokortison Apofri under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Hydrokortison Apofri innehåller cetostearylalkohol

Cetostearylalkohol kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).


3. Hur du använder Hydrokortison Apofri

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Stryk på ett tunt lager kräm på huden morgon och kväll eller enligt läkares föreskrift. Efter några dagar kan man vanligen minska antalet påstrykningar och alternera med en mjukgörande kräm utan hydrokortison.


Du måste tala med läkare om dina symtom försämras eller inte förbättras inom en vecka.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): 

 • kontaktallergi (hydrokortison) i form av ökad klåda, rodnad och irritation.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): 

 • Ögon: Dimsyn


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Hydrokortison Apofri ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är hydrokortison 10 mg/g.

 • Övriga innehållsämnen är vitt vaselin, hydrerad rapsolja, isopropylisostearat, myristylmyristat, glycerolmonostearat, cetostearylalkohol, makrogolstearat 100, vattenfri citronsyra, natriumcitrat, butylenglykol och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Läkemedlets utseende: Vit kräm

Förpackningsstorlekar: 20 g, 30 g och 50 g i aluminiumlaminerad plasttub med skruvlock. 30 g i plasttub med skruvlock.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Apofri AB, Box 120. 182 12 Danderyd


Tillverkare:

Medgenix Benelux NV, Wevelgem, Belgien


Denna bipacksedel ändrades senast 2020-02-28

Hitta direkt i texten
Av