Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Niferex

Förmånsstatus
Erol

Orala droppar, lösning 30 mg/ml
(grön-gul till ljusbrun klar lösning)

Järnpreparat i form av lösning

ATC-kod: B03AA01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Erol omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Vad innehåller läkemedlet?

Niferex är en form av järn som tas upp genom munnen för behandling av, eller för att förhindra , järnbrist.

Järn är väsentligt för syretransport och för överföring av energi i kroppen.Niferex används vid behandling av järnbrist


ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1 ml (ca 20 droppar ) innehåller :

Verksamt ämne:Ferroglycinsulfatkomplex 170 mg motsvarande 30 mg tvåvärt järn (Fe2+)

Övrigt innehållsämnen:

Sackarinnatrium, sorbitol (E420), svavelsyra, smakämne (apelsin),renat vatten


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlek

Niferex är en grön-gul till ljusbrun klar lösning.

Niferex finns förpackningsstorleken 30 ml (brun glasflaska med droppinsats)
Innehavare av godkännande för försäljning

UCB Pharma GmbH

Alfred Nobelstraße 10

40770 Monheim

Tyskland

Tillverkare

Aesica Pharmaceutical GmbH

Alfred Nobelstraße 10

40789 Monheim

Tyskland


Information lämnas av:

Erol AB

St Johannesgatan 2

211 46 Malmö

Tfn: 040-6880969


1. VAD ÄR LÄKEMEDLET OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Läkemedlets utseende:

Niferex är en form av järn som tas genom munnen för behandling av, eller för förhindra järnbrist. Järn är väsentligt för syretransport och för överföring av energi i kroppen.Niferex används vid behandling av järnbrist


2. INNAN DU ANVÄNDER LÄKEMEDLET

Använd inte läkemedlet:


- om du är allergisk mot järn eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

- om du lider av en ärftlig blodsjukdom som ger förhöjt järnvärde (hemakromatos) eller andra sjukdomar som ger förhöjt järnvärde

- om du får regelbundna blodtransfusioner.

- till nyfödda som väger 2 kg eller mindre

Var särskilt försiktig med läkemedlet:


-Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Niferex.

- Om du har mag- eller tarm sjukdomar såsom känslig tarm(IBS) inflammatorisk tarmsjukdom,magkatarr eller mag- eller tarmsår

- Om du har en allvarlig och kronisk njursjukdom som behandlas med erytropoeitin

-Om du har nedsatt leverfunktion eller alkoholproblem

-Om du har blod- eller järnbrist utan känd orsak


Järnpreparat kan orsaka förgiftningar speciellt hos barn. Var särskilt försiktig om andra kosttillskott och /eller järnpreparat används.

Tänderna kan missfärgas när du tar Niferex . Om missfärgningen inte försvinner när du slutar ta Niferex måste den tas bort med en slipande tandkräm eller genom professionell tandrengöring.

Viktig information om något(ra) av innehållsämnena i läkemedlet:

Niferex innehåller sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Användning av andra läkemedel:


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.


Ökning av biverkningar

- Smärtstillande medel och medel mot reumatism ( ex. salicylater och fenylbutazon): kan leda till en förstärkning av irritation på tarmslemhinnan som kan orsakas av Niferex


Minskning av effekt

-Vissa antibiotika(tetracykliner) eller läkemedel(bisfonater) för behandling av skelettsjukdomar (osteoporosis): om du tar också tar Niferex , minskar både absorption av järn och absorption av teracykliner eller bisfonater.Detta betyder att effekterna av alla dessa mediciner minskas. Fråga din läkare om du behöver öka dosen av dessa läkemedel.


-Läkemedel som innehåller kalcium , magnesium eller aluminium, t.ex. antacida,kalcium- och magnesiumsalter för substitution:dessa mediciner reducerar eller förhindrar järnupptaget från Niferex. Du kan behöva öka mängden av Niferex som du tar.

-Läkemedel för artrit såsom penicillamin och orala guldföreningar, läkemedel mot Parkinsons sjukdom såsom L-metyldopa,levedopa och L-tyroxin som används för behandling av sköldkörtelsjukdom: dessa mediciner absorberas sämre när du tar Niferex med järn.

-Behandlingar av infektioner (antibiotika) i en grupp läkemedel som kallas fluorokinoler,såsom ciprofloxacin, levofloxacin,norfloxacin och ofloxacin: järn minskar kraftigt absorptionen av dessa läkemedel. Du bör berätta för din läkare att du tar Niferex innan du börjar ta dessa mediciner.


Vid intag av Niferex och teracykliner ska tidsintervallet vara minst 3 timmar.

Tidsintervallet mellan intag av Niferex och någon av de övriga ovan nämnda läkemedlen bör vara minst 2 timmar

- Du ska inte ta doxycyklin och Niferex tillsammans, eftersom doxycyklin kan hindra absorptionen och cirkulationen av Niferex.

De nu vanligt förekommande tester för upptäckt av blod i avföringen kan vara falsk positiva under behandling med Niferex.


Andra eventuella biverkningar

- Testresultat för upptäckt av blod i avföringen kan vara falskt negativa under behandling med Niferex vid samtidigt intag av C-vitamin


Niferex med mat och dryck

Dropparna skall tas med tillräckligt intervall från måltiderna (t.ex. på fastande mage på morgonen eller mellan två huvudmål) eftersom upptaget av järn kan minskas av innehållsämnen i maten.

Grönsaker,mjölkprodukter, kaffe och te kan minska upptaget av järn, därför bör tidsintervallet mellan intag av Niferex och dessa livsmedel vara minst 2 timmar.

Graviditet,amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Det finns inga kända risker vid användning av Niferex i samband med graviditet och amning


Körförmåga och användning av maskiner

Niferex påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

Niferex innehåller sorbitol

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin


3. HUR DU ANVÄNDER LÄKEMEDLET

Doseringsanvisning

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Rekommenderad dos:

Vuxna: och ungdomar:

Kroppsvikt 50-65 kg: början av behandlingen 35 droppar 3-4 gånger dagligen under 1-2 veckor och därefter 35 droppar en eller två gånger dagligen

Kropppsvikt ≥65 : I början av behandlingen 35 droppar 4–6 gånger dagligen under 1-2 veckor och därefter 35 droppar en eller två gånger dagligen

Niferex bör ej användas längre tid än en månad utan läkares ordination.

Nyfödda:och små barn

Kroppsvikt 2 kg: 2 droppar 2-4 gånger dagligen

Kroppsvikt 3 kg: 3 droppar 2-4 gånger dagligen

Kroppsvikt 4 kg: 4 droppar 2-4 gånger dagligen

Kroppsvikt 5 kg: 5 droppar 2-4 gånger dagligen

Kroppsvikt 10 kg-20 kg: 10 droppar 2-4 gånger dagligen

Använd inte Niferx till barn under 12 år utan läkares ordination.


Administrering

Administreringssätt

Dropparna ska tas med tillräckligt intervall från måltiderna, t.ex. på fastande mage på morgonen eller mellan två huvudmåltider, eftersom upptaget av järn kan minskas av innehållsämnen i maten.


Dropparna bör spädas ordentligt med vatten och sväljas genom ett sugrör för att förhindra missfärgning av tänderna. När dropparna ges till nyfödda och små barn kan de spädas med vatten eller fruktsaft eller blandas med fruktkräm direkt före intag.Om du använder mer av läkemedlet än du borde:


Om du har fått i dig stor mängd Niferex eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag , kontakta alltid läkare,sjukhus eller Giftinformationscentralen(tel 112) för bedömnuing av risken samt rådgivning.

En överdos ka orsaka förgiftning speciellt hos barn.

Symptom som kan uppstå är till exempel rastlöshet, magont,illamående,kräkning,diarre, chock och medvetslöshet. Avföringen kan bli mörkfärgad,kräkningar kan innehålla blod

Om du glömt att ta läkemedlet:

Ta inte dubbla dosen för att ersätta den glömda dosen.Om du har glömt att ta en eller flera doser av Niferex , fortsätt bara att ta dropparna lite längre

Effekter som kan uppträda när behandling med läkemedlet avslutas:

Inga speciella åtgärder behöver göras när behandlingen med Niferex avslutas.

Om du har ytterligare frågor kring användningen av denna produkt ,fråga läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla läkemedel kan Niferex orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Vanliga ( förekommer hos 1av 10 personer):

-Obehagskänslor i mage och tarm

-halsbränna

-kräkningar

-diarré

-illamående

-förstoppning

-mörkfärgad avföring


Sällsynta (förekommer hos 1 av 1000 personer):

- missfärgning av tänder ( se också under avsnitt 2 “Varningar och försiktighet)

-överkänslighetsreaktioner i huden t.ex. hudutslag, urtikaria(nässelutslag) eller exantem(sjukdomar med hudutslag och hudrodnad)


Har rapporterats(förekommer hos okänt antal personer)

-buksmärta, smärta i övre delen av buken, mag-tarmblödningar, missfärgning av tungan, missfärgning av munslemhinnan.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar,tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar

kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webplats: www.lakemedelsverket.se

5. FÖRVARING AV LÄKEMEDLET

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn

Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen.efter Utg. dat.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Hållbarheten i bruten förpackning är 3 månader vid högst 25 º C


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Denna bipacksedel godkändes senast den Bipacksedeln reviderad : 2019-01-16

Hitta direkt i texten
Av