FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Aciclovir Sandoz

Sandoz AS

Tablett 400 mg
(Vit, bikonvex, rund tablett med brytskåra på den ena sidan.)

Antiviralt medel.

Aktiv substans:
ATC-kod: J05AB01
Läkemedel från Sandoz AS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Aciclovir Sandoz

200 mg, 400 mg tabletter
Aciklovir

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Aciclovir Sandoz är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Aciclovir Sandoz
3. Hur du tar Aciclovir Sandoz
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Aciclovir Sandoz ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Aciclovir Sandoz är och vad det används för

 

Aciclovir Sandoz hämmar förökningen av herpesvirus.


Aciclovir Sandoz används mot svåra infektioner i hud och slemhinnor orsakade av herpes-simplexvirus eller som långtidsbehandling för att förebygga utbrott av återkommande herpes-simplexinfektioner i könsorganens hud och slemhinnor.

Aciclovir Sandoz används också för behandling av vattkoppor och för behandling av bältros (herpes zoster).

Aciclovir Sandoz används för att förebygga infektioner orsakade av cytomegalovirus (CMV) efter benmärgstransplantation.


Aciklovir som finns i Aciclovir Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Aciclovir Sandoz

Ta inte Aciclovir Sandoz

- om du är allergisk mot aciklovir, valaciklovir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Aciclovir Sandoz om du har nedsatt njurfunktion.


För äldre personer, personer med nedsatt njurfunktion och personer som får höga doser aciklovir är det viktigt att dricka mycket under behandlingen.

Andra läkemedel och Aciclovir Sandoz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Rådgör med läkare innan du använder Aciclovir Sandoz om du behandlas med någon av nedanstående mediciner:

 • Litium (mot depression)

 • Teofyllin (mot astma)

 • Cimetidin (används för att hämma syrautsöndringen i magsäcken)

 • Mykofenolatmofetil (används för att hämma immunförsvarets aktivitet bl.a. vid organtransplantationer och bindvävssjukdomar)

 • Probenecid (används vid gikt)

Aciclovir Sandoz med mat och dryck

Aciclovir Sandoz kan intas med mat och dryck.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Rådgör alltid med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Aciclovir Sandoz under graviditet.


Amning

Aciclovir Sandoz går över i modersmjölk men påverkan på det ammade barnet är osannolik. Rådgör dock med läkare vid bruk av Aciclovir Sandoz under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Aciclovir Sandoz innehåller laktos och natrium

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du tar Aciclovir Sandoz

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Dosen bestäms av läkare, som avpassar den individuellt för dig beroende på din sjukdom. 


Tabletterna kan delas i lika stora doser.

Om du har tagit för stor mängd av Aciclovir Sandoz

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Aciclovir Sandoz

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du glömt att ta en tablett bör du ta den glömda tabletten så snart som möjligt. Fortsätt sedan att ta tabletterna enligt föreskrift.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Aciclovir Sandoz och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

 • Svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • Svårigheter att svälja

 • Nässelutslag och andningssvårigheter

Ovanstående biverkning är sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)


Andra biverkningar som kan förekomma är:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Hudutslag (inklusive känslighet för solbestrålning), klåda, illamående, magkräkningar, magsmärtor, diarré, extrem trötthet/utmattning, feber, huvudvärk, yrsel.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Nässelutslag, diffust håravfall.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall, vätskeansamling, andnöd, lätt njurpåverkan, övergående förhöjning av levervärdena och övergående förhöjning av bilirubin (gallfärgämne) i blodet.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Akut njursvikt, njursmärta (njursmärta kan associeras med njursvikt), inflammation i levern, gulsot, trötthet/sömnstörningar, förvirring, upprördhet/irritabilitet, försämrad rörelsekoordination, skakningar, talsvårigheter, hjärnsjukdom, koma, psykotiska symtom, hallucinationer, kramper och påverkan på bildningen av blodkroppar framför allt hos patienter med nedsatt njurfunktion.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Aciclovir Sandoz ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är aciklovir 200 mg respektive 400 mg per tablett.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat (35 mg respektive 70 mg), mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat, kopovidon och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

200 mg tablett: Vit, rund tablett med brytskåra på den ena siden.

400 mg tablett: Vit, bikonvex, rund tablett med brytskåra på den ena sidan.


200 mg tabletter: blister med 25 och 100 tabletter

200 mg tabletter: plastburk med 25 och 100 tabletter

400 mg tabletter: blister med 50 och 70 tabletter

400 mg tabletter: plastburk med 70 tabletter


Eventuelt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Köpenhamn S

Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast 2020-11-24

Hitta direkt i texten
Av