FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Airapy

Linde Gas

Medicinsk gas, komprimerad 100 %
(färg-, lukt- och smaklös gas)

Medicinska gaser

Aktiv substans:
ATC-kod: V03AN05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Linde Gas omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Airapy

100%, medicinsk gas, komprimerad
Medicinsk luft

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Det gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Airapy är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Airapy
3. Hur du använder Airapy
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Airapy ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Airapy är och vad det används för

 

Airapy innehåller luft som används vid inandning.

Airapy ersätter vanlig luft när en partikelfri luft behövs, t.ex.:

 • Som en del av färskgasflödet vid respiratorbehandling och/eller i samband med narkos

 • Som drivgas vid inandning av läkemedel (nebulisatorbehandling)

 • Som ren luft vid vård av infektionskänsliga patienter som t.ex. vid organ-/celltransplantation eller utbredda brännskador


2. Vad du behöver veta innan du använder Airapy

Graviditet och amning

Airapy kan användas under graviditet.

Airapy kan användas under amning.


3. Hur du använder Airapy

Använd alltid detta läkemedel enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker. Medicinsk luft kan användas av barn, vuxna och äldre.

Airapy används för inhalation.


Du andas vanligen Airapy genom en näsgrimma eller mask. Antingen andas du själv – du ”spontanandas” eller så får du hjälp att andas av en respirator eller ventilator. Airapy kan också användas i samband med inandning av läkemedel (nebulisering).


Airapy kan blandas med medicinsk oxygen (syrgas) när högre koncentration av syre behövs.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


Säkerhetsanvisning

 • Airapy är endast avsett för medicinskt bruk.

 • Kopplas endast till anslutning avsedd för medicinsk luft.

 • Rökning och öppen eld får inte förekomma i rum där medicinsk luft används.

 • Håll flaskan ren och torr och fri från olja och fett.

 • Stäng av utrustningen när den inte används.

 • Vid brand- stäng av utrustningen.

 • Tryckregulatorn måste öppnas sakta och försiktigt.

4. Eventuella biverkningar

Det finns inga biverkningar förknippade med användningen av Airapy.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Airapy ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på flaskans etikett.

Förvara flaskan på plats reserverad för medicinska gaser.

Hanteras varsamt. Se till att flaskan inte utsätts för stötar och fall.

Förvaras och transporteras med stängd ventil samt påsatt ventilskydd/kåpa där sådan förekommer.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är luft, 100%

 • Inga övriga innehållsämnen ingår i Airapy

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Läkemedelsform: medicinsk gas, komprimerad


Airapy är en färglös och luktlös gas.

Gasflaskans skuldra är märkt med svart och vit färg (luft). Gasflaskans kropp är vit (medicinsk gas).

I Finland kan glasflaskans kropp även vara turkos.


Gasflaskor/paket fyllda till 200 bar ger ungefär X liter gas vid atmosfärstryck och 15°C enligt tabell nedan:

Flaskstorlek i liter

2

2,5

3

4

5

10

20

50

Liter gas

390

490

580

780

980

1960

3920

9800

Paketstorlek i liter

12x50

Liter gas

118 000


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Linde Gas
BOX 30193
10425 Stockholm
Sverige


Tillverkare:

Linde Gas AB

Baltzar von Platens gata 4-6

74947 Enköping

Sverige


Linde Gas ehf

Breidhöfda 11

IS-110 Reykjavik

Island


Linde GmbH

Seitnerstr. 70

82049 Pullach

Tyskland


Information lämnas av: Linde Healthcare (division inom Linde Sverige AB)

Tel: 08-731 10 00


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark - Airapy

Estland – AIRAPY

Finland – Airapy

Island – Airapy

Lettland – AIRAPY

Norge – Airapy

Sverige – Airapy

Tyskland – Aer medicinalis Linde


Denna bipacksedel ändrades senast 2021-12-30

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats: http://www.lakemedelsverket.se

Hitta direkt i texten
Av