FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Duraphat

Colgate-Palmolive

Tandkräm 5 mg/g
(blå pasta)

Medel mot karies

Aktiv substans:
ATC-kod: A01AA01
Läkemedel från Colgate-Palmolive omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Duraphat

5 mg/g tandkräm
Aktiv substans: Natriumfluorid

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Duraphat måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till tandläkare eller apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Du måste kontakta tandläkare om symtomen försämras eller inte förbättras

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta tandläkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Duraphat  är och vad det används för
2. Innan du använder Duraphat
3. Hur du använder Duraphat
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Duraphat  ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD DURAPHAT  ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Duraphat tandkräm används för att förebygga karies (hål) i tänderna hos ungdomar från 16 år och vuxna, framförallt hos personer som löper risk att få många hål i tänderna. Denna tandkräm innehåller fluor som natriumsalt, som tillhör en grupp läkemedel som kallas medel mot karies.


2. INNAN DU ANVÄNDER DURAPHAT

Använd inte Duraphat

 • om du är allergisk (överkänslig) mot natriumfluorid eller något av övriga innehållsämnen i Duraphat.

Var särskilt försiktig med Duraphat

 • Duraphat innehåller mycket fluor. Fluor i form av tabletter, droppar, tuggummi, geler eller tandlack samt vatten eller salt med fluortillsats ska undvikas när Duraphat används. För att förhindra att fluor lagras i kroppen, ska det totala intaget av fluor utvärderas innan användning av denna fluortandkräm. Rådgör med tandläkare eller apotekspersonal angående detta.

 • Duraphat är inte lämpligt för barn och ungdomar under 16 år.

Användning av andra läkemedel

Det finns inga kända fall där andra läkemedel påverkat eller påverkats av detta läkemedel. Tala om för din tandläkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Användning av Duraphat med mat och dryck

Vatten och salt med fluortillsats ska undvikas vid användning av denna tandkräm. Mat eller vätska som intas direkt efter tandborstning, kan hindra den återuppbyggande effekten på tänderna. Borsta därför tänderna med Duraphat efter måltider.

Graviditet och amning

Erfarenhet av användning hos gravida kvinnor saknas. Som för andra läkemedel, rådgör med läkare, tandläkare eller apotekspersonal innan användning av denna tandkräm om du är gravid eller ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Duraphat förväntas inte påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

Viktig information om något innehållsämne i Duraphat

Denna tandkräm innehåller natriumbensoat. Natriumbensoat är lätt irriterande på hud, ögon och slemhinnor.


3. HUR DU ANVÄNDER DURAPHAT

 

Duraphat kan användas av personer från 16 år.


Använd alltid Duraphat enligt tandläkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga tandläkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Använd Duraphat vid tandborstning, 3 gånger per dag

 • tryck ut 2 cm tandkräm på tandborsten vid varje tillfälle (2 cm ger mellan 3 mg till 5 mg fluor)

 • borsta tänderna efter varje måltid

 • borsta från gommen och mot tändernas tuggytor

 • spotta ut skummet, svälj inte

Noggrann tandborstning tar ungefär 3 minuter.

Om du använt för stor mängd av Duraphat  

Om du fått i dig för stor mängd tandkräm eller om t.ex. ett barn fått i sig denna tandkräm av misstag och om du får magproblem som kräkning, diarré och magsmärta, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig denna bipacksedel.


Duraphat innehåller mentol som vid intag av misstag i för stora mängder kan orsaka kramper, speciellt hos små barn.


Om du regelbundet sväljer för mycket tandkräm under flera månader och år, kan du få dental fluoros (missfärgningar eller fläckar på tandemaljen eller svag emalj) eller fluoros i skelettet (osteoskleros; ökad benförtätning).

Om du har glömt att använda Duraphat

Om du har glömt att använda Duraphat bara använd Duraphat när du kommer ihåg det. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Fortsätt behandlingen som vanligt efter nästa måltid.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta tandläkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Duraphat orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


I vissa sällsynta fall kan allergiska reaktioner (överkänslighetsreaktioner) uppkomma, t.ex. hudutslag (≥1/10.000 till <1/1.000). Det betyder att för 10 000 patienter som använder detta läkemedel kan mellan en till tio personer få en överkänslighetsreaktion.

Brännande känsla i munnen har också rapporterats.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. HUR DURAPHAT  SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på tuben och kartongen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 ºC.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är fluor (som natriumfluorid). 1 g tandkräm innehåller 5 mg fluor, motsvarande 5000 ppm fluor.

 • Övriga innehållsämnen är flytande sorbitol (icke-kristalliserande), kiseldioxid för dental användning, kiseldioxid för dental användning (utfälld), makrogol 600, tetrakaliumpyrofosfat, xantangummi, natriumbensoat (E211), natriumlaurilsulfat, spearmint-arom (innehållande pepparmyntolja, karvon, spearmintolja, mentol, anetol och citronolja), sackarinnatrium, briljantblått FCF (E133) och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Duraphat är en blåfärgad tandkräm.

Tandkrämen förpackas i en 51 g tub i en ytterkartong.

Förpackningsstorlekar: 1 x 51 g tub eller 3 x 51 g tuber.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Colgate-Palmolive A/S

Bredevej 2

2830 Virum

Danmark

Tillverkare

Thepenier Pharma & Cosmetics

Route D’Alençon, Saint-Langis-Lès-Mortagne

61400 Mortagne, Frankrike


 


Denna bipacksedel godkändes senast den 2022-06-01

Hitta direkt i texten
Av