Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Humira®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
AbbVie

Injektionsvätska, lösning 40 mg/0,8 ml
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Klar, genomskinlig lösning)

Immunsuppressiva medel, TNF-α-hämmare

Aktiv substans:
ATC-kod: L04AB04
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Humira®

40 mg/0,8 ml injektionsvätska lösning
adalimumab

Läs noga igenom denna bipacksedel innan ditt barn börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för ditt barn.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Din läkare kommer även ge dig ett Patientkort, som innehåller viktig säkerhetsinformation som du måste vara medveten om före Humira ges till ditt barn och under behandling med Humira. Behåll detta Patientkort.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt ditt barn. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar ditt barns.

 • Om ditt barn får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information (se avsnitt 4).

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Humira® är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Humira®
3. Hur du använder Humira
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Humira® ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Humira® är och vad det används för

 

Humira innehåller den aktiva substansen adalimumab.


Humira är avsett för behandling av de inflammatoriska sjukdomarna som beskrivs nedan:

 • Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit (barnreumatisk ledsjukdom)

 • Entesitrelaterad artrit (muskel-, senfästes- och ledinflammation)

 • Barn och ungdomar med plackpsoriasis

 • Ungdomar med hidradenitis suppurativa (inflammation i huden)

 • Barn och ungdomar med Crohns sjukdom (inflammation i tarmen)

 • Barn och ungdomar med uveit (inflammation i ögat)

Den aktiva substansen i Humira, adalimumab, är en monoklonal antikropp från människa. Monoklonala antikroppar är proteiner som fäster vid ett specifikt mål.


Målet för adalimumab är ett protein som kallas tumörnekrosfaktor (TNFα), som är involverat i immunförsvaret och finns i förhöjda nivåer vid de inflammatoriska sjukdomar som anges ovan. Genom att binda till TNFα, kan Humira minska den inflammatoriska processen vid dessa sjukdomar.


Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit och entesitrelaterad artrit


Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit och entesitrelaterad artrit är inflammatoriska sjukdomar.


Humira används för att behandla polyartikulär juvenil idiopatisk artrit och entesitrelaterad artrit. Ditt barn kanske först får andra läkemedel mot sin sjukdom, såsom metotrexat. Om dessa läkemedel inte fungerar tillräckligt, kommer ditt barn att få Humira för att behandla polyartikulär juvenil idiopatisk artrit eller entesitrelaterad artrit.


Barn och ungdomar med plackpsoriasis


Plackpsoriasis är en sjukdom som orsakar röda, flagiga och torra plack på huden som täcks av silvriga fjäll. Plackpsoriasis kan också involvera naglarna, som då kan smula sönder, bli tjockare och lyfta från nagelbädden, vilket kan vara smärtsamt. Psoriasis tros orsakas av en störning i kroppens immunsystem som leder till en ökad produktion av hudceller.


Humira används för att behandla svår plackpsoriasis hos barn och ungdomar 4-17 år där lokal behandling och ljusbehandling inte har fungerat eller inte är lämpligt.


Ungdomar med hidradenitis suppurativa


Hidradenitis suppurativa (ibland kallat acne inversa) är en kronisk och ofta smärtsam inflammatorisk hudsjukdom. Symtomen kan vara ömma noduli (knölar) och abscesser (bölder) som kan läcka var. Sjukdomen påverkar vanligen specifika områden av huden, t.ex. under brösten, armhålorna, insidan av låren, ljumsken och rumpan. Ärrbildning kan också uppstå i de påverkade områdena.

Humira används för att behandla hidradenitis suppurativa hos ungdomar från 12 års ålder. Humira kan minska antalet knölar och bölder som sjukdomen orsakar samt smärtan som ofta är kopplad till sjukdomen. Du kanske först får andra läkemedel. Om du inte svarar tillräckligt på dessa läkemedel kommer du att få Humira.


Barn och ungdomar med Crohns sjukdom


Crohns sjukdom är en inflammatorisk sjukdom i tarmarna. Humira är indicerat för behandling av Crohns sjukdom hos barn 6–17 år. Ditt barn kanske först får andra läkemedel. Om dessa läkemedel inte fungerar tillräckligt, kommer ditt barn att få Humira för att minska tecken och symtom på sjukdomen.


Barn och ungdomar med uveit


Uveit är en inflammatorisk sjukdom som påverkar vissa delar av ögat.


Humira används för att behandla barn från 2 års ålder med kronisk icke-infektiös uveit (uveit utan infektion) där inflammationen påverkar främre delen av ögat. Inflammationen kan leda till försämrad syn och/eller förekomst av floaters i ögat (svarta prickar eller stripiga linjer som rör sig över synfältet). Humira fungerar genom att minska denna inflammation.


2. Vad du behöver veta innan du använder Humira®

Använd inte Humira®

 • Om ditt barn är allergisk mot adalimumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • Om ditt barn har en allvarlig infektion, inklusive tuberkulos (se ”Varningar och försiktighet”). Det är viktigt att du talar om för läkare om ditt barn har symtom på infektioner, t.ex. feber, sår, trötthetskänsla, tandproblem.

 • Om ditt barn har måttlig eller svår hjärtsvikt. Det är viktigt att berätta för läkare om ditt barn har eller har haft en allvarlig hjärtåkomma (se ”Varningar och försiktighet”).

Varningar och försiktighet

Tala med ditt barns läkare eller apotekspersonal innan Humira används.

 • Om ditt barn får allergiska reaktioner med symtom såsom trånghetskänsla i bröstet, väsande andning, yrsel, svullnad eller utslag, ska du sluta injicera Humira och kontakta läkare omgående eftersom dessa reaktioner i sällsynta fall kan vara livshotande.

 • Om ditt barn har någon infektion, inklusive kroniska infektioner eller lokala infektioner (t.ex. bensår) måste du rådgöra med läkare innan du börjar med Humira. Om du är osäker, kontakta läkare.

 • Ditt barn kanske lättare får infektioner medan han/hon får behandling med Humira. Denna risk kan öka ifall han/hon har försämrad lungfunktion. Dessa infektioner kan vara allvarliga och inkludera tuberkulos, infektioner orsakade av virus, svamp, parasiter eller bakterier, eller andra opportunistiska infektioner och sepsis som i sällsynta fall kan bli livshotande. Det är viktigt att berätta för läkare om ditt barn får symtom såsom feber, sår, trötthetskänsla eller tandbesvär. Läkaren kan råda dig att tillfälligt sluta använda Humira.

 • Eftersom fall av tuberkulos har rapporterats hos patienter som behandlats med Humira, kommer läkaren att undersöka ditt barn för tecken och symtom på tuberkulos innan behandling med Humira påbörjas. Denna inkluderar en omfattande sjukdomshistoria och lämpliga screeningundersökningar (t.ex. lungröntgen och en tuberkulintest). Utförandet och resultaten av dessa tester ska anges på ditt barns patientkort. Det är mycket viktigt att du berättar för läkare om ditt barn någonsin har haft tuberkulos, eller om han/hon har varit in nära kontakt med någon som har haft tuberkulos. Tuberkulos kan utvecklas under behandling även om ditt barn har fått förebyggande behandling mot tuberkulos. Om symtom på tuberkulos (ihållande hosta, viktminskning, apati, lätt feber), eller om någon annan infektion uppkommer under eller efter behandlingen, måste du genast berätta detta för läkare.

 • Tala om för läkare ifall ditt barn bor eller reser i regioner där svampinfektioner såsom histoplasmos, koccidioidomykos eller blastomykos är ständigt närvarande (endemiska).

 • Upplys läkare om ditt barn tidigare har haft problem med återkommande infektioner eller andra åkommor som ökar risken för infektioner.

 • Tala om för läkare ifall ditt barn är bärare av hepatit B virus (HBV), ifall han/hon har en aktiv HBV-infektion eller om du tror att han/hon löper risk att få HBV. Läkaren bör testa ditt barn för Hepatit B. Humira kan orsaka reaktivering av HBV hos personer som bär på detta virus. I vissa sällsynta fall, speciellt ifall ditt barn tar andra läkemedel som hämmar immunsystemet, kan reaktivering av HBV vara livshotande.

 • Det är viktigt att tala om för läkare om ditt barn får symtom på infektioner, såsom feber, sår, trötthetskänsla eller tandbesvär.

 • Om ditt barn snart ska genomgå en operation eller ett tandingrepp informera läkare om att han/hon tar Humira. Läkaren kan råda att tillfälligt sluta använda Humira.

 • Om ditt barn har eller utvecklar en demyelinerande sjukdom såsom multipel skleros (MS), kommer läkare att göra en bedömning om han/hon kan få eller ska fortsätta behandlas med Humira. Berätta omedelbart för din läkare om ditt barn får symtom så som ändringar i synen, svaghet i armar eller ben, eller domningar eller stickningar någonstans på kroppen.

 • Vissa vacciner kan orsaka infektioner och ska inte ges under behandlingen med Humira. Kontrollera med läkare innan ditt barn vaccineras. Det rekommenderas att barn, om möjligt, vaccineras enligt gällande riktlinjer för allmän vaccination före behandling med Humira påbörjas. Om du har fått Humira under din graviditet, så kan ditt nyfödda barn ha en ökad risk för att få en sådan infektion i upp till fem månader efter den sista dosen du fick under graviditeten. Det är viktigt att du berättar för barnläkaren och annan sjukvårdspersonal om att du använde Humira under din graviditet så att de kan bestämma när ditt nyfödda barn ska vaccineras.

 • Om ditt barn har mild hjärtsvikt och behandlas med Humira, måste hans/hennes hjärtproblem övervakas noggrant av läkare. Det är viktigt att tala om för läkaren om ditt barn har eller har haft en allvarlig hjärtåkomma. Om han/hon utvecklar nya symtom eller om symtom på hjärtsvikt förvärras (t.ex. andfåddhet eller svullna fötter), måste du kontakta läkare omedelbart. Läkaren kommer att avgöra om ditt barn bör få Humira.

 • Hos vissa patienter klarar inte kroppen att tillverka tillräckligt antal blodceller som hjälper ditt barns kropp att bekämpa infektioner eller stoppa blödningar. Om ditt barn får feber som inte går ner, får blåmärken eller blöder lätt eller ser mycket blek ut bör du omedelbart ringa läkare. Läkaren kan då besluta att behandlingen ska avbrytas.

 • Mycket sällsynta fall av vissa cancertyper har förekommit hos barn och vuxna som behandlas med Humira eller andra TNF-blockerare. Patienter med svårare reumatoid artrit som har haft sjukdomen under längre tid kan ha en förhöjd risk att utveckla lymfom (cancer som påverkar lymfsystemet) och leukemi (cancer som påverkar blod och benmärg). Om ditt barn behandlas med Humira så kanske risken ökar för att utveckla lymfom, leukemi eller annan cancertyp. Vid sällsynta tillfällen har en specifik och allvarlig typ av lymfom observerats hos patienter som använder Humira. Vissa av dessa patienter behandlades också med azatioprin eller 6-merkaptopurin. Berätta för läkare om ditt barn tar azatioprin eller 6-merkaptopurin tillsammans med Humira. Även fall av icke-melanom hudcancer har förekommit hos patienter som behandlas med Humira. Om nya hudsår uppstår under eller efter behandling eller ifall existerande hudsår ändrar utseende, berätta detta för läkare.

 • Det har förekommit andra cancerformer än lymfom, hos de patienter med en särskild lungsjukdom kallad kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och som behandlas med andra TNF-blockerare. Om ditt barn har KOL, eller är storrökare, ska du diskutera med läkare huruvida det är lämpligt att behandla ditt barn med TNF-blockerare.

 • I sällsynta fall kan behandling med Humira ge ett lupusliknande syndrom. Kontakta läkare om symtom som ihållande, oförklarliga utslag, feber, ledsmärta eller trötthet uppstår.

Andra läkemedel och Humira®

Tala om för läkare eller apotekspersonal om ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Humira kan tas tillsammans med metotrexat eller vissa sjukdomsmodifierande anti-reumatiska medel (sulfasalazin, hydroxiklorokin, leflunomid och guldberedningar för injektion), steroider eller smärtstillande läkemedel inklusive icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel (NSAID).


Ditt barn ska inte använda Humira tillsammans med läkemedel som innehåller de aktiva substanserna anakinra eller abatacept på grund av den ökade risken för allvarliga infektioner. Om du har frågor kontakta läkare.

Graviditet, amning och fertilitet


 • Ditt barn bör överväga att använda adekvat preventivmetod för att förhindra att bli gravid och fortsätta använda det minst 5 månader efter den sista behandlingen med Humira.

 • Om ditt barn är gravid, tror sig vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga hennes läkare innan hon använder detta läkemedel.

 • Humira ska endast användas under graviditet om det behövs.

 • Enligt en graviditetsstudie fanns ingen ökad risk för fosterskador när mamman hade fått Humira under graviditeten jämfört med mammor med samma sjukdom som inte använt Humira.

 • Humira kan användas under amning.

 • Om ditt barn får Humira under sin graviditet, så kan hennes nyfödda barn ha en ökad risk för att få en infektion.

 • Det är viktigt att du berättar för barnläkaren och annan sjukvårdspersonal om att hon använde Humira under sin graviditet innan det nyfödda barnet ska vaccineras. För mer information om vacciner se avsnittet ” Varningar och försiktighet”.

Körförmåga och användning av maskiner

Humira kan ha en liten påverkan på din förmåga att köra bil, cykla eller använda maskiner. En känsla av att rummet snurrar samt synstörningar kan inträffa när Humira används.

Humira innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per 0,8 ml dos, d.v.s är näst intill ’natriumfritt’.


3. Hur du använder Humira

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker angående instruktionerna eller om du har några frågor. Läkare kan förskriva en annan styrka av Humira om man behöver en annan dosering.

Barn och ungdomar med polyartikulär juvenil idiopatisk artrit 


Barn och ungdomar från 2 års ålder som väger från 10 kg upp till 30 kg


Den rekommenderade doseringen av Humira är 20 mg varannan vecka.


Barn och ungdomar från 2 års ålder som väger 30 kg eller mer


Den rekommenderade doseringen av Humira är 40 mg varannan vecka. 


Barn, ungdomar och vuxna med entesitrelaterad artrit


Barn och ungdomar från 6 års ålder som väger från 15 kg upp till 30 kg


Den rekommenderade doseringen av Humira är 20 mg varannan vecka.


Barn, ungdomar och vuxna från 6 års ålder som väger 30 kg eller mer


Den rekommenderade doseringen av Humira är 40 mg varannan vecka.


Barn och ungdomar med psoriasis


Barn och ungdomar 417 år som väger från 15 kg upp till 30 kg


Den rekommenderade doseringen av Humira är en startdos på 20 mg följt av 20 mg en vecka senare. Därefter är den vanliga dosen 20 mg varannan vecka.


Barn och ungdomar 417 år som väger 30 kg eller mer


Den rekommenderade doseringen av Humira är en startdos på 40 mg följt av 40 mg en vecka senare. Därefter är den vanliga dosen 40 mg varannan vecka.


Ungdomar med hidradenitis suppurativa 12–17 år som väger 30 kg eller mer


Den rekommenderade doseringen av Humira är en startdos på 80 mg som två 40 mg injektioner på samma dag följt av 40 mg varannan vecka med start en vecka senare. Om du inte svarar tillräckligt på Humira 40 mg varannan vecka kan läkare öka doseringen till 40 mg varje vecka eller 80 mg varannan vecka.


Det rekommenderas att man dagligen använder en bakteriedödande lösning på de påverkade områdena.


Barn och ungdomar med Crohns sjukdom


Barn och ungdomar 617 år som väger mindre än 40 kg


Den vanliga doseringen är 40 mg initialt följt av 20 mg två veckor senare. Om ett snabbare svar krävs så kan ditt barns läkare förskriva en startdos på 80 mg (som två 40 mg injektioner på samma dag) följt av 40 mg två veckor senare.


Därefter är den vanliga dosen 20 mg varannan vecka. Beroende på hur ditt barn reagerar så kan ditt barns läkare öka doseringen till 20 mg varje vecka.


Barn och ungdomar 617 år som väger 40 kg eller mer


Den vanliga doseringen är 80 mg (som två 40 mg injektioner på samma dag) initialt följt av 40 mg två veckor senare. Om ett snabbare svar krävs så kan ditt barns läkare förskriva en startdos på 160 mg (som fyra 40 mg injektioner på samma dag eller som två 40 mg injektioner per dag under två dagar i följd) följt av 80 mg (som två 40 mg injektioner på samma dag) två veckor senare.


Därefter är den vanliga dosen 40 mg varannan vecka. Beroende på hur ditt barn reagerar så kan ditt barns läkare öka doseringen till 40 mg varje vecka eller 80 mg varannan vecka.


Barn och ungdomar från 2 års ålder med kronisk uveit utan infektion


Barn och ungdomar från 2 års ålder som väger mindre än 30 kg


Den vanliga doseringen av Humira är 20 mg varannan vecka tillsammans med metotrexat.


Ditt barns läkare kan också ordinera en startdos på 40 mg som ges en vecka före start av den vanliga dosen.


Barn och ungdomar från 2 års ålder som väger 30 kg eller mer


Den vanliga doseringen av Humira är 40 mg varannan vecka tillsammans med metotrexat.


Ditt barns läkare kan också ordinera en startdos på 80 mg som ges en vecka före start av den vanliga dosen.


Hur Humira ges


Humira ges via en injektion under huden (via subkutan injektion).


Instruktioner för förberedelse och injicering av Humira:


Följande instruktioner förklarar hur man injicerar Humira. Läs instruktionerna noggrant och följ dem steg för steg. Du kommer att instrueras av ditt barns läkare eller assistent angående tekniken för injicering och mängden som ska ges till ditt barn. Försök inte att injicera ditt barn förrän du är säker på att du förstår hur man förbereder och ger injektionen. Efter genomgången träning kan injektionen ges av dig själv eller av en annan person, till exempel en familjemedlem eller vän.


Om inte stegen nedan följs kan ditt barn kontamineras vilket kan leda till en infektion.


Denna injektion får inte blandas i samma spruta eller flaska med något annat läkemedel.


1) Förberedelse

 • Se till att du vet korrekt mängd (volym) för dosering. Om du inte vet mängden, STANNA här och kontakta din läkare för mer instruktion.

 • Du behöver en särskild behållare för avfall, såsom en behållare för avfall eller det som instruerats av din sköterska, läkare eller apotekspersonal. Placera behållaren på din arbetsyta.

 • Tvätta dina händer grundligt.

 • Plocka ur en låda innehållande en spruta, en sprutadaptor, en injektionsflaska, två spritsuddar och en nål ur kartongen. Om det finns en låda till i kartongen, för en framtida injektion, sätt in denna i kylskåpet så fort som möjligt.

 • Titta på utgångsdatum på lådan. Använd INTE någon artikel om utgångsdatum är passerat.

 • Lägg fram följande saker på en ren yta. Ta INTE ut dem från sina individuella förpackningar ännu.

 • En 1 ml spruta (1)

 • En flaskadaptor (2)

 • En injektionsflaska för pediatrisk användning av Humira för injektion (3)

 • Två spritsuddar (4)

 • En nål (5)

Bilden visar en spruta, flaskadaptor, injektionsflaska för pediatrisk användnng av Humira för injektion, två spritsuddar och en nål.

 • Humira är en vätska som är genomskinlig och färglös. Använd INTE om vätskan är grumlig, missfärgad eller innehåller partiklar.


2) Förbered Humiradosen för injektion


Generellt: Kasta INTE någonting förrän hela injektionen är genomförd.


 • Förbered nålen genom att delvis öppna förpackningen från änden närmast den gula sprutfattningen. Öppna förpackningen endast så mycket så att den gula sprutfattningen syns. Ställ ner förpackningen med den genomskinliga delen av förpackningen uppåt.

Bilden visar hur mycket förpackningen med nålen ska öppnas.

 • Tryck bort det vita plastlocket från injektionsflaskan så att proppen på injektionsflaskan syns.

Bilden visar hur du trycker bort det vita plastlocket från injektionsflaskan.

 • Använd en utav spritsuddarna för att torka av proppen. Rör INTE proppen efter avtorkning med spritsudden.

 • Plocka bort fliken på flaskadaptorn men ta inte ut flaskadaptorn.

Bilden visar hur du tar bort fliken från flaskadaptorn

 • Håll injektionsflaskan med proppen uppåt.

 • Medan flaskadaptorn ännu är kvar i den genomskinliga förpackningen, koppla den till proppen genom att trycka ner tills flaskadaptorn klämts fast.

 • När du är säker på att adaptorn sitter fast i flaskan, lyft bort förpackningen från flaskadaptorn.

 • Sätt försiktigt ner flaskan med flaskadaptorn på din rena arbetsyta. Var försiktig så den inte välter. Rör INTE flaskadaptorn.

Bilderna visar hur flaskadaptorn kopplas till injektionsflaskan.

 • Förbered sprutan genom att delvis öppna förpackningen från änden närmast den vita kolven.

 • Dra bort fliken på den genomskinliga förpackningen bara så långt som behövs för att se den vita kolven, men ta inte ut sprutan ur förpackningen.

 • Håll sprutförpackningen och dra SAKTA ut den vita kolven ut till 0,1 ml bakom den förskrivna dosen. (T.ex. om den förskrivna dosen är 0,5 ml, dra ut kolven till 0,6 ml). Dra ALDRIG längre än 0,9 ml oavsett förskriven dos.

 • Du bestämmer volymen till den förskrivna dosen i ett senare steg.

 • Dra INTE ut den vita kolven helt och hållet ur sprutan.

OBS:

Om den vita kolven är helt utdragen ur sprutan, kasta sprutan och kontakta apoteket du får Humira ifrån för att få en annan spruta. Försök INTE att föra in den vita kolven igen.

Bilden visar hur du ska hålla i sprutan när du tar den ur förpackningen

Dos + 0,1 ml

 • Ta INTE i den vita kolven för att ta ur sprutan ur förpackningen. Håll sprutan på det graderade området och dra ut sprutan ur förpackningen. Lägg INTE ifrån dig sprutan vid något tillfälle.

 • Medan du håller flaskadaptorn stadigt, för in sprutspetsen i flaskadaptorn och vrid sprutan medurs med en hand tills den sitter stadigt. Dra INTE för hårt.

Bilden visar hur du ska virda sprutan medurs mend en hand tills den sitter stadigt.

 • Medan du håller i injektionsflaskan, tryck in den vita kolven hela vägen ner. Detta steget är viktigt för att få korrekt dos. Håll den vita kolven intryckt och vänd injektionsflaskan med sprutan upp och ner.

Bilden visar hur du ska hålla injektionsflaskan när du trycker den vita kolven hela vägen ner.

 • Dra SAKTA ut den vita kolven ut till 0,1 ml bakom den förskrivna dosen. Detta är viktigt för att få korrekt dos. Du kommer att bestämma volymen till den förskrivna dosen i steg 4, Dosförberedelse. Om den förskrivna dosen är 0,5 ml, dra ut den vita kolven till 0,6 ml. Du kommer att se att läkemedel förs från flaskan in i sprutan.

Bilden visar hur du ska hålla injektionsflaskan och sprutan när du drar ut den vita kolven.

 • Tryck in den vita kolven hela vägen in för att trycka det flytande läkemedlet tillbaks i injektionsflaskan. Dra SAKTA tillbaks den vita kolven ut till 0,1 ml bakom den förskrivna dosen. Detta är viktigt för att få korrekt dos och viktigt för att undvika bubblor eller lufthål i det flytande läkemedlet. Du kommer att bestämma volymen till den förskrivna dosen i steg 4, Dosförberedelse.

Bilden visar hur lufthål i det flytande läkemedlet kan se ut

 • Om du ser att bubblor eller lufthål i det flytande läkemedlet finns kvar i sprutan så kan du upprepa processen upp till 3 gånger. Skaka INTE sprutan.

OBS:


Om den vita kolven är helt utdragen ur sprutan, kasta sprutan och kontakta stället du får Humira ifrån för att få en annan spruta. Försök INTE att föra in den vita kolven igen.

 • Medan du fortfarande håller sprutan upprätt på det graderade området, ta bort flaskadaptorn från injektionsflaskan genom att vrida av flaskadaptorn med den andra handen. Se till att flaskadaptorn och injektionsflaskan tas bort från sprutan. Rör INTE spetsen på sprutan.

Bilden visar hur du ska ta bort flaskadaptorn från injektionsflaskan.

 • Om en stor luftbubbla eller lufthål syns nära sprutspetsen så tryck SAKTA den vita kolven in i sprutan tills vätska börjar komma in i sprutspetsen. Tryck INTE ner den vita kolven förbi dospositionen.

 • T.ex. om den förskrivna dosen är 0,5 ml, tryck INTE den vita kolven förbi 0,5 ml.

 • Kontrollera att vätskan som är kvar i sprutan är minst den förskrivna dosvolymen. Om den kvarstående volymen är mindre än den förskrivna dosvolymen, använd INTE sprutan och kontakta hälso- och sjukvården.

 • Med din lediga hand, plocka upp nålpaketet med den gula sprutfattningen vänd nedåt.

 • När sprutan är upprätt, sätt fast sprutspetsen i den gula sprutfattningen och vrid sprutan som visas i bilden, tills den sitter stadigt. Nålen sitter nu fast i sprutan.

Bilden visar hur du ska sätta fast sprutspetsen i den gula sprutfattningen.

 • Ta bort nålförpackningen men ta INTE bort det genomskinliga nålskyddet.

 • Placera sprutan på din rena arbetsyta. Fortsätt med injektionsställe och dosförberedelse omedelbart.


3) Att välja och förbereda ett injektionsställe

 • Välj ett ställe på låret eller magen. Använd INTE samma ställe som användes vid förra injektionen.

 • Den nya injektionen ska ges minst 3 cm från det förra injektionsstället.

Bilden visar olika injektionsställen på kroppen.

 • Injicera INTE i ett område där huden är röd, har blåmärke eller är hård. Detta kan betyda att det finns en infektion och därför ska du kontakta läkaren.

 • För att minska risken för infektion, torka av injektionsstället med den andra spritsudden. RÖR INTE området igen före injektionen.

4) Dosförberedelse

 • Plocka upp sprutan med nålen pekandes uppåt.

 • Använd din andra hand för att vika ner det rosa nålskyddet nedåt mot sprutan.

Bilden visar hur du ska vika ner det rosa nålskyddet.

 • Ta bort det genomskinliga nålskyddet genom att dra det rakt upp med din andra hand.

Bilden visar hur du ska ta bort det genomskinliga nålskyddet.

 • Nålen är ren.

 • Rör INTE nålen.

 • Lägg INTE ner sprutan vid något tillfälle efter att det genomskinliga nålskyddet är avtaget.

 • Försök INTE att sätta tillbaks det genomskinliga nålskyddet på nålen.

 • Håll sprutan i ögonnivå med nålen pekandes uppåt så att mängden syns tydligt. Var försiktig så att du inte sprutar ut något flytande läkemedel i ögonen.

 • Kontrollera igen den förskrivna läkemedelsdosen.

 • Tryck ner den vita kolven försiktigt ner i sprutan tills sprutan innehåller den förskrivna mängden vätska. Extra vätska kan komma ur nålen medan den vita kolven trycks in. Torka INTE av nålen eller sprutan.

5) Att injicera Humira

 • Ta försiktigt tag i den rengjorda ytan på huden, med den lediga handen och håll stadigt.

 • Håll sprutan med den andra handen i 45 graders vinkel mot huden.

 • Tryck in nålen hela vägen in i huden med en snabb, kort rörelse.

 • Släpp huden som du höll med handen.

 • Tryck ner den vita kolven för att injicera det flytande läkemedlet tills sprutan är tom.

 • När sprutan är tom, dra bort nålen från huden, var försiktig och dra ut nålen i samma vinkel som när den stacks in.

Bilden visar hur du ska hålla huden och sprutan.

 • Vik försiktigt tillbaks det rosa nålskyddet över nålen tills det klämts fast och lägg ner sprutan med nål på arbetsytan. Sätt INTE tillbaks det genomskinliga nålskyddet på nålen.

Bilden visar hur du ska vika tillbaka det rosa nålskyddet när du är klar.

 • Använd en bit gasbinda och tryck på injektionsstället i 10 sekunder. En liten blödning kan uppstå. Gnugga INTE injektionsstället. Använd plåster vid behov.

6) Kasta använt material

 • Du kommer att behöva en speciell behållare för avfall, såsom en behållare för vasst avfall eller enligt instruktion från din sköterska, läkare, eller apotekspersonal.

 • Lägg sprutan med nål, injektionsflaska och flaskadaptor i behållaren för vasst avfall. Kasta INTE detta i vanliga hushållssoporna.

 • Sprutan, nålen, injektionsflaskan och flaskadaptorn FÅR ALDRIG återanvändas.

 • Förvara alltid den speciella behållaren utom syn- och räckhåll för barn.

 • Kasta allt annat använt material i dina vanliga hushållssopor.


Om du givit ditt barn mer Humira® än du borde


Om du råkar injicera en större mängd Humira lösning eller om du injicerar Humira oftare än läkaren har ordinerat, ring läkaren och berätta för honom/henne att ditt barn har fått för mycket. Ta alltid med dig den yttre kartongen eller injektionsflaskan, även om den är tom.


Om du givit ditt barn mindre Humira än du borde


Om du oavsiktligt injicerat en mindre mängd Humira lösning eller om du injicerar Humira mindre ofta än läkaren eller apotekspersonalen har angett, bör du kontakta läkaren eller apotekspersonalen och berätta att ditt barn har fått en mindre dos än avsett. Ta alltid med dig den yttre kartongen eller injektionsflaskan, även om den är tom.


Om du har glömt att ge ditt barn Humira®


Om du glömmer bort att ge ditt barn en injektion, ska du ge en Humirados så snart du kommer ihåg detta. Ge sedan ditt barn sin nästa dos på den bestämda dagen som du skulle ha gjort, om du inte hade glömt bort en dos.

Om ditt barn slutar att använda Humira®


Beslutet att sluta använda Humira ska diskuteras med ditt barns läkare. Ditt barns symtom kan återkomma då behandlingen avslutas.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. De flesta biverkningar är milda till måttliga. Vissa kan emellertid vara allvarliga och kräva behandling. Biverkningar kan uppträda upp till minst 4 månader efter den sista Humira-injektionen.


Tala omedelbart om för din läkare om du märker något av följande

 • allvarliga utslag, nässelutslag eller andra tecken på allergisk reaktion;

 • svullet ansikte, svullna händer, fötter;

 • ansträngd andning, svårt att svälja;

 • andnöd vid ansträngning eller då man ligger ner eller om fötterna svullna.

Berätta för din läkare så fort som möjligt om du märker något av det följande:

 • tecken på infektion såsom feber, illamående, sår, tandproblem, brännande känsla då man kissar

 • svaghets- eller trötthetskänsla;

 • hosta;

 • stickningar;

 • känselbortfall;

 • dubbelseende;

 • arm eller bensvaghet;

 • en bula eller ett öppet sår som inte läker;

 • tecken och symtom på blodsjukdomar såsom långvarig feber, blåmärken, blödning, blekhet.

Symtomen som beskrivs ovan kan vara tecken på biverkningar som beskrivs nedan och som har observerats vid användning av Humira.


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • reaktioner på injektionsstället (inklusive smärta, svullnad, rodnad eller klåda);

 • luftvägsinfektioner (inklusive förkylning, rinnande näsa, bihåleinflammation, lunginflammation);

 • huvudvärk;

 • buksmärta;

 • illamående och kräkning;

 • hudutslag;

 • muskel- och skelettsmärta.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • allvarliga infektioner (inklusive blodförgiftning och influensa);

 • infektioner i tarmarna (inklusive gastroenterit);

 • hudinfektioner (inklusive cellulit och bältros);

 • öroninfektioner;

 • muninfektioner (inklusive tandinfektioner och herpes på läpparna);

 • infektioner i könsorganen;

 • urinvägsinfektioner;

 • svampinfektioner;

 • ledinfektioner;

 • godartade tumörer;

 • hudcancer;

 • allergiska reaktioner (inklusive säsongsallergi);

 • uttorkning;

 • humörsvängningar (inklusive depression);

 • oro;

 • problem att sova;

 • känselstörningar såsom stickningar, myrkrypningar eller domning;

 • migrän;

 • nervrotskompression (inklusive smärta i korsryggen och bensmärta);

 • synstörningar;

 • ögoninflammation;

 • inflammation i ögonlocket och ögonsvullnad;

 • yrsel;

 • känsla av att hjärtat slår snabbt;

 • högt blodtryck;

 • rodnad;

 • blödning (blodansamling utanför blodkärlen);

 • hosta;

 • astma;

 • andfåddhet;

 • blödning i magtarmkanalen;

 • dyspepsi (matsmältningsbesvär, uppblåsthet, halsbränna);

 • magsyre-reflux (sura uppstötningar);

 • torra ögon och torr mun;

 • klåda;

 • kliande utslag;

 • blåmärken;

 • hudinflammation (såsom eksem);

 • sköra finger- och tånaglar;

 • ökad svettning;

 • håravfall;

 • nytt utbrott av eller förvärrande av psoriasis;

 • muskelspasmer;

 • blod i urinen;

 • njurproblem;

 • bröstsmärta;

 • ödem (vätskeansamling);

 • feber;

 • sänkt antal blodplättar (trombocyter) vilket ökar risken för blödning eller blåmärken;

 • försämrad läkning.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • opportunistiska infektioner (vilket inkluderar tuberkulos och andra infektioner som kan uppstå då motståndet mot sjukdomarna är sänkt);

 • neurologiska infektioner (inklusive hjärnhinneinflammation orsakad av virus);

 • ögoninfektioner;

 • bakterieinfektioner;

 • divertikulit (inflammation och infektion av tjocktarmen);

 • cancer;

 • cancer som påverkar lymfsystemet;

 • melanom;

 • immunrubbningar som kan påverkar lungor, hud och lymfkörtlar (oftast som sarkoidos);

 • vaskulit (inflammation i blodkärlen);

 • skakningar;

 • stroke (slaganfall);

 • neuropati (nervsjukdom);

 • hörselbortfall, ringande öron;

 • känsla av att hjärtat slår oregelbundet såsom ett missat hjärtslag;

 • hjärtproblem som kan orsaka andfåddhet eller svullna fötter;

 • hjärtinfarkt;

 • ett bråck i den stora artärväggen, inflammation och koagel i en ven, blockering av ett blodkärl;

 • lungsjukdom som ger andfåddhet (inklusive lunginflammation);

 • lungemboli (blockering i en lungartär);

 • pleural effusion (onormal vätskeansamling mellan lungor och bröstkorg);

 • inflammation i bukspottkörteln som orsakar svår smärta i buken och ryggen;

 • svårighet att svälja;

 • ansiktsödem (vätskeansamling i ansiktet);

 • gallblåseinflammation, gallstenar;

 • fettlever;

 • nattliga svettningar;

 • ärr;

 • onormalt muskelsönderfall;

 • systemisk lupus erythomatosus (inklusive inflammation av huden, hjärtat, lungor, leder och andra organsystem);

 • sömnavbrott;

 • impotens;

 • inflammationer.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

 • leukemi (cancer som påverkar blod och benmärg);

 • allvarlig allergisk reaktion med chock;

 • multipel skleros;

 • nervrubbning (såsom ögonnervs-inflammation och Guillain-Barré syndrom som kan orsaka muskelsvaghet, känselrubbningar, stickningar i armar och överkropp);

 • hjärtat slutar pumpa;

 • lungfibros (ärrbildning i lungan);

 • hål på tarmen;

 • hepatit;

 • reaktivering av hepatit B;

 • autoimmun hepatit (leverinflammation orsakad av kroppens eget immunsystem);

 • kutan vaskulit (inflammation av blodkärlen i huden);

 • Stevens-Johnson syndrom (tidiga symtom inkluderar sjukdomskänsla, feber, huvudvärk och hudutslag);

 • ansiktsödem associerad med allergiska reaktioner;

 • erytema multiforme (inflammatoriska hudutslag);

 • lupus-liknande syndrom (ihållande, oförklarliga utslag, feber, ledsmärta eller trötthet);

 • angioödem (lokal svullnad av huden);

 • lichenoida hudreaktioner (kliande röd-lila hudutslag).


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

 • hepatosplenisk T-cellslymfom (en sällsynt blodcancer som ofta är dödlig);

 • Merkel-cellcarcinom (en sorts hudcancer);

 • leversvikt;

 • förvärrande av ett tillstånd som kallas dermatomyosit (ser ut som hudutslag och åtföljs av muskelsvaghet).

Vissa biverkningar som observerats med Humira kanske inte uppvisar symtom och kan endast påvisas genom blodprover.

Dessa inkluderar:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

 • låga blodvärden för vita blodceller;

 • låga blodvärden för röda blodceller;

 • förhöjda lipider i blodet;

 • förhöjda leverenzymer.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

 • höga blodvärden för vita blodceller;

 • låga blodvärden för blodplättar;

 • förhöjd urinsyra i blodet;

 • avvikande blodvärden för natrium;

 • låga blodvärden för kalcium;

 • låga blodvärden för fosfat;

 • högt blodsocker;

 • höga blodvärden för laktatdehydrogenas;

 • autoantikroppar närvarande i blodet;

 • låga blodvärden för kalium.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

 • förhöjda värden av bilirubin (blodprov av levern). 


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

 • låga blodvärden för vita blodceller, röda blodceller och blodplättar.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Humira® ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatum som står på etikett/blister/kartong efter EXP.


Förvaras i kylskåp (2ºC – 8ºC). Får inte frysas. Förvara flaskorna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är adalimumab.

De andra innehållsämnena är mannitol, citronsyramonohydrat, natriumcitrat, natriumdivätefosfatdihydrat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumklorid, polysorbat 80, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Humira 40 mg injektionsvätska i flaskor kommer i en steril lösning med 40 mg adalimumab löst i 0,8 ml lösning.


Humira flaskan gjord av glas och innehåller en lösning av adalimumab. En förpackning innehåller 2 lådor som vardera innehåller 1 injektionsflaska, 1 tom steril spruta, 1 nål, 1 flaskadaptor och 2 spritsuddar.


Humira kan finns tillgängligsom injektionsflaska, förfylld spruta och/eller som förfylld injektionspenna.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG

Knollstrasse

67061 Ludwigshafen

Tyskland


Tillverkare

AbbVie Biotechnology GmbH

Max-Planck-Ring 2

D – 65205 Wiesbaden

Tyskland


och


AbbVie Biotechnology GmbH

Knollstrasse

67061 Ludwigshafen

Tyskland


Kontakta lokal företrädare för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


AbbVie AB

Tel: 08-684 44 600


För att beställa en kopia av denna bipacksedel i förstorad text eller få texten uppläst, kontakta lokal företrädare för innehavaren av godkännandet för försäljning.


Denna bipacksedel ändrades senast 2018-07-26

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av