Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ceftazidim Sandoz

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Sandoz AS

Pulver till injektionsvätska, lösning 2 g
(Pulvret är vitt till krämfärgat)

Antibiotikum av cefalosporintyp

ATC-kod: J01DD02
Läkemedel från Sandoz AS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Ceftazidim Sandoz

500 mg (pulver till injektionsvätska, lösning), 1 g och 2 g pulver till injektionsvätska och pulver till infusionsvätska
ceftazidim

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Ceftazidim Sandoz är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Ceftazidim Sandoz
3. Hur du använder Ceftazidim Sandoz
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ceftazidim Sandoz ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ceftazidim Sandoz är och vad det används för

 

Ceftazidim Sandoz är ett antibiotikum som används till vuxna och barn (inklusive nyfödda bebisar). Det fungerar genom att döda bakterier som orsakar infektioner. Det tillhör en grupp mediciner som kallas för cefalosporiner.


Ceftazidim Sandoz används för att behandla allvarliga bakteriella infektioner i:

 • lungorna eller bröstet

 • lungorna och luftrören hos patienter som lider av cystisk fibros

 • hjärnan (meningit)

 • örat

 • urinvägarna

 • huden och mjukdelarna

 • buken och bukväggen (peritonit)

 • skelettet och lederna.


Ceftazidim Sandoz kan även användas:

 • för att förebygga infektioner under prostataoperation hos män

 • för att behandla patienter med lågt antal vita blodkroppar (neutropeni) som har feber på grund av en bakteriell infektion.

Ceftazidim som finns i Ceftazidim Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Ceftazidim Sandoz

Använd inte Ceftazidim Sandoz

Du får inte ges Ceftazidim Sandoz

 • om du är allergisk (överkänslig) mot ceftazidim eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har haft en allvarlig allergisk reaktion av någon annan antibiotika, (penicillin, monobaktamer och karbapenemer) eftersom du då också kan vara allergisk mot Ceftazidim Sandoz.


Tala om för läkaren innan du börjar med Ceftazidim Sandoz om du tror att detta stämmer in på dig. Du får inte ges Ceftazidim Sandoz.

Varningar och försiktighet

Du måste vara uppmärksam på vissa symtom som allergiska reaktioner, störningar i nervsystemet och magtarmsjukdomar såsom diarré när du ges Ceftazidim Sandoz. Det minskar risken för eventuella problem. Se ”Tillstånd som du behöver vara uppmärksam på” i avsnitt 4. Om du fått en allergisk reaktion mot något annat antibiotikum eftersom du då också kan vara allergisk mot Ceftazidim Sandoz.


Om du behöver ett blod- eller urinprov

Ceftazidim Sandoz kan påverka resultaten av urinprov för socker och ett blodprov som kallas för Coombs test. Om du ska göra test:


Tala om för personen som tar provet att du har fått Ceftazidim Sandoz.

Andra läkemedel och Ceftazidim Sandoz

Tala om för läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Du ska inte ges Ceftazidim Sandoz utan att tala med din läkare om du även tar:

 • ett antibiotikum som heter kloramfenikol

 • en typ av antibiotikum som heter aminoglykosider, t.ex. gentamicin, tobramycin

 • vätskedrivande tabletter som heter furosemid

Tala om för läkaren om detta stämmer in på dig.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Läkaren överväger fördelen med att behandla dig med Ceftazidim Sandoz mot risken för ditt barn.

Körförmåga och användning av maskiner

Ceftazidim Sandoz kan orsaka biverkningar, såsom yrsel som kan påverka din förmåga att köra bil. Kör inte bil eller använd maskiner om du inte är säker på att du inte blivit påverkad.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Ceftazidim Sandoz innehåller natrium

Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.

Ceftazidim Sandoz innehåller 26 mg natrium per 500 mg dos eller 52 mg natrium per 1 g dos eller 104 mg per 2 g dos.


3. Hur du använder Ceftazidim Sandoz

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Ceftazidim Sandoz ges vanligtvis av en läkare eller sjuksköterska. Det kan ges som ett dropp (intravenös infusion) eller som en injektion direkt i en ven eller i en muskel.


Ceftazidim Sandoz görs i ordning av en läkare, farmaceut eller sköterska genom att använda vatten för injektionsvätskor eller en lämplig infusionsvätska.


Rekommenderad dos

Rätt dos av Ceftazidim Sandoz för dig fastställs av läkaren och beror på: infektionens svårighetsgrad och typ, om du tar någon annan typ av antibiotika, din vikt och ålder, hur väl dina njurar fungerar.


Nyfödda barn (0‑2 månader)

För varje 1 kg barnet väger ges det 25 till 60 mg Ceftazidim Sandoz per dag uppdelat på två doser.


Spädbarn (över 2 månader) och barn som väger mindre än 40 kg.

För varje 1 kg spädbarnet eller barnet väger ges det 100 till 150 mg Ceftazidim Sandoz per dag uppdelat på tre doser. Högst 6 g per dag.


Vuxna och ungdomar som väger 40 kg eller mer

1 till 2 g Ceftazidim Sandoz 3 gånger dagligen. Högst 9 g per dag.


Patienter över 65

Den dagliga dosen ska normalt inte överskrida 3 g per dag, i synnerhet inte om du är över 80 år.


Patienter med njurproblem

Du kan ges en annan dos än den vanliga dosen. Läkaren eller sköterskan fastställer hur mycket Ceftazidim Sandoz du behöver, beroende på njursjukdomens svårighetsgrad. Läkaren kontrollerar dig noga och du kan få göra fler regelbundna njurfunktionstester.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du använt för stor mängd av Ceftazidim Sandoz 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Ceftazidim Sandoz

Om du missar en injektion, bör du ta den så snart som möjligt. Men om det nästan är dags för nästa injektion, hoppa över den missade dosen. Ta inte dubbel dos (två injektioner på samma gång) för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Ceftazidim Sandoz

Sluta inte att ta Ceftazidim Sandoz om inte din läkare talar om för dig att du ska göra det.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Ceftazidim Sandoz orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Tillstånd som du behöver vara uppmärksam på

Följande allvarliga biverkningar har drabbat ett litet antal personer men det är inte känt hur ofta de förekommer:

 • allvarlig allergisk reaktion. Tecken är bland annat upphöjda och kliande utslag, svullnad, ibland i ansiktet eller munnen som gör det svårt att andas.

 • hudutslag som kan bilda blåsor och se ut som små måltavlor (mörk prick i mitten som omges av ett ljusare område med en mörk ring runt kanten).

 • ett utbrett utslag med blåsor och fjällande hud. (Dessa kan vara tecken på Stevens–Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys.)

 • störningar i nervsystemet: darrningar, krampanfall och i vissa fall koma. Dessa har drabbat personer när dosen de givits har varit för hög, i synnerhet hos personer med njursjukdom.

 • Det har förekommit sällsynta rapporter om allvarliga överkänslighetsreaktioner med svåra utslag, som kan åtföljas av feber, trötthet, svullnad i ansiktet eller av lymfkörtlarna, ökning av eosinofila leukocyter (en typ av vita blodkroppar), påverkan på lever, njurar eller lungor (en reaktion som kallas DRESS).


Kontakta omedelbart en läkare eller sköterska om du får något av dessa symtom.


Vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer:

 • diarré

 • svullnad och rodnad längs en ven

 • rött upphöjt hudutslag som kan vara kliande

 • smärta, brännande känsla, svullnad eller inflammation vid injektionsstället

Tala om för läkaren om något av detta besvärar dig.


Vanliga biverkningar som kan påvisas i blodprov:

 • en ökning av en typ av vita blodkroppar (eosinofili)

 • en ökning av antalet celler som hjälper blodet att levras

 • en ökning av leverenzymer


Mindre vanliga biverkningar

Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer:

 • inflammation av tarmen som kan orsaka smärta eller diarré vilken kan innehålla blod

 • torsk – svampinfektion i munnen eller slidan

 • huvudvärk

 • yrsel

 • magont

 • illamående eller kräkning

 • feber och frossa

 • Tala om för läkaren om du drabbas av någon av dessa biverkningar.


Mindre vanliga biverkningar som kan påvisas i blodprov:

 • en minskning av antalet vita blodkroppar

 • en minskning av antalet blodplättar (celler som hjälper blodet att levras)

 • en ökning av nivåerna av urea, ureakväve eller serumkreatinin i blodet


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • inflammation i njurarna eller njursvikt

Har rapporterats (kan förekomma hos okänt antal användare):

 • domningar

 • smakförändring

 • gulfärgning av ögonvitorna eller huden

Biverkningar som kan påvisas i blodprov har rapporterats:

 • röda blodkroppar som förstörs för snabbt

 • en ökning av en viss typ av vita blodkroppar

 • allvarlig minskning av antalet vita blodkroppar


Om du får biverkningar

Om några biverkningar blir värre eller besvärande eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. Hur Ceftazidim Sandoz ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

 • Färdigberedd lösning ska användas omedelbart.

 • Endast klar lösning ska användas.

 • Innehållet i flaskan, när den väl har öppnats, ska användas omedelbart.

 • All oanvänd injektions- eller infusionsvätska ska kastas.

Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Används före det utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är ceftazidim (som pentahydrat)


Ceftazidim Sandoz 500 mg pulver till injektionsvätska, lösning

Varje flaska innehåller 500 mg ceftazidim (som pentahydrat)


Ceftazidim Sandoz 1 g pulver till injektionsvätska, lösning

Varje flaska innehåller 1 g ceftazidim (som pentahydrat)


Ceftazidim Sandoz 2 g pulver till injektionsvätska, lösning

Varje flaska innehåller 2 g ceftazidim (som pentahydrat)


Ceftazidim Sandoz 1 g pulver till infusionsvätska, lösning

Varje flaska innehåller 1 g ceftazidim (som pentahydrat)


Ceftazidim Sandoz 2 g pulver till infusionsvätska, lösning

Varje flaska innehåller 2 g ceftazidim (som pentahydrat)


Övrigt innehållsämne är natriumkarbonat, vattenfri

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ceftazidim Sandoz är ett vitt till krämfärgat pulver i injektions/infusionsflaska av glas försluten med gummipropp och avtagbart skydd.


Storleken på flaskan beror på mängden läkemedel som anges nedan:


Ceftazidim Sandoz 500 mg pulver till injektionsvätska, lösning: 15 ml injektionsflaska


Ceftazidim Sandoz 1 g pulver till injektionsvätska, lösning: 20 ml injektionsflaska


Ceftazidim Sandoz 2 g pulver till injektionsvätska, lösning: 50 ml injektionsflaska


Ceftazidim Sandoz 1 g pulver till infusionsvätska, lösning: 50 ml infusionsflaska


Ceftazidim Sandoz 2 g pulver till infusionsvätska, lösning: 50 ml infusionsflaska och 100 ml infusionsflaska


Förpackningsstorlekar: 1, 5, 5x1, 10, 10x1, 25, 50 injektions/infusionsflaska.


Lösningens färg är ljusgul till bärnstensfärgad. Använd inte Ceftazidim Sandoz om du märker att lösningen inte är klar.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl

Österrike


Denna bipacksedel ändrades senast 2016-02-17

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Instruktioner för användning, hantering och avfallshantering

Instruktioner för beredning av injektion-/infusionsvätska:

I tabellen nedan anges den mängd lösningsmedel som ska adderas vid beredning av injektion-/infusionsvätskan för att uppnå önskad koncentration:

 

i.m. injektion

Konc. (mg/ml)

i.v. injektion

Konc. (mg/ml)

i.v. infusion

Konc. (mg/ml)

Ceftazidim 500 mg

1,5 ml

333

5,0 ml

100

-

-

Ceftazidim 1 g

3,0 ml

333

10,0 ml

100

50 ml*

20

Ceftazidim 2 g

-

-

10,0 ml

200

50 ml*

40

* OBS: Spädningsvätskan tillsätts i två steg (för ytterligare instruktioner se nedan).


När produkten löses frigörs koldioxid och ett positivt tryck utvecklas. Vid användning rekommenderas följande beredningsteknik.


För i.m./i.v. injektionsvätska 500 mg, 1 g och 2 g:

1. Injicera lösningsmedlet och skaka ordentligt för att lösa upp.

2. Koldioxid frisläpps efterhand som antibiotikumet löses upp, vilket skapar ett tryck inne i injektionsflaskan. Lösningen klarnar inom 1-2 minuter.

3. Vänd flaskan upp och ned och se till att sprutan är helt tryckt i botten innan den sticks in i injektionsflaskan.

4. Stick in sprutan genom flaskans gummiförslutning. Säkerställ att nålens spets hela tiden befinner sig i lösningen och dra ut innehållet på vanligt sätt. Trycket i injektionsflaskan kan påskynda uttaget.

5. Den uttagna lösningen kan innehålla koldioxidbubblor, vilka ska tas bort från sprutan före injektion.


För infusionsvätska 1 g och 2 g:

1. Injicera 10 ml lösningsmedel och skaka ordentligt för att lösa upp.

2. Koldioxid frisläpps efterhand som antibiotikumet löses upp, vilket skapar ett tryck inne i flaskan. Lösningen klarnar inom 1-2 minuter.

3. Stick in en ventilationsnål för att lätta på trycket innan ytterligare lösningsmedel sätts till infusionsflaskan. Tillsätt lösningsmedel och ta sedan bort ventilationsnålen.

4. Ytterligare tryck kan utvecklas i infusionsflaskan, särskilt efter lagring, och ska tas bort före administrering till patient.


OBS: För att bibehålla produktens sterilitet är det viktigt att ventilationsnålen inte sticks in i flaskan innan produkten löst sig.


Övrig information

Färgen på ceftazidim lösning är ljusgul till bärnstensfärgad beroende på koncentration, lösningsmedel och förvaringsbetingelser. Produktens effekt påverkas inte negativt av dessa färgvariationer inom det rekommenderade intervallet.


Vid ceftazidimkoncentration mellan 20 mg/ml och 333 mg/ml kan Ceftazidim Sandoz pulver för injektions-/infusionsvätska blandas med vanligt förekommande infusionslösningar:

0,9% natriumkloridlösning (fysiologisk koksaltlösning)

5% glukoslösning

0,9% natriumklorid + 5% glukoslösning

Ringer-laktatlösning


När lösningen bereds för intramuskulärt bruk kan Ceftazidim Sandoz pulver för injektion-/infusionsvätska även lösas upp i 1% lidokainlösning.

Hitta direkt i texten
Av