Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Aco Alsolgel

ACO Hud Nordic AB

Gel 10 mg/g
(Genomskinlig gel.)

Medel vid sår- och brännskador.

Aktiv substans:
ATC-kod: D03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

ACO Alsolgel

10 mg/g, gel
aluminiumacetotartrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. 

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad ACO Alsolgel är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder ACO Alsolgel
3. Hur du använder ACO Alsolgel
4. Eventuella biverkningar
5. Hur ACO Alsolgel ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad ACO Alsolgel är och vad det används för

 

ACO Alsol gel används för lindring av klåda vid t ex insektsbett. Används även för uttorkning av vätskande sår/eksem.


2. Vad du behöver veta innan du använder ACO Alsolgel

Använd inte ACO Alsolgel

- om du är allergisk mot aluminiumacetotartrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Undvik kontakt med ögonen.

Andra läkemedel och ACO Alsolgel

Effekten av samtidig användning av andra läkemedel är inte studerad.


Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

ACO Alsolgel kan användas under graviditet och amning med undantag för behandling av bröstvårtor.


Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.


3. Hur du använder ACO Alsolgel

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Gelen strykes på huden vid behov en eller flera gånger dagligen.

Om du använt för stor mängd av ACO Alsolgel 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Kan ge övergående sveda.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

5. Hur ACO Alsolgel ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25ºC.

Öppnad tub är hållbar i 6 månader.


Används före utgångsdatum som anges på tuben efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är aluminiumacetotartrat. 1 g gel innehåller 10 mg aluminiumacetotartrat.

- Övriga innehållsämnen är etanol, ättiksyra, hypromellos och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Genomskinlig gel.

Plasttub med skruvlock innehållande 30 g eller 150 g gel.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

ACO Hud Nordic AB, Box 622, 194 26 Upplands Väsby


Denna bipacksedel ändrades senast 2017-11-14

Hitta direkt i texten
Av