Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Zomig® Rapimelt

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Grunenthal Sweden

Munsönderfallande tablett 5 mg
(vita, plana, runda, märkta Z5 på ena sidan)

Medel mot migrän

Aktiv substans:
ATC-kod: N02CC03
Läkemedel från Grunenthal Sweden omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Zomig Rapimelt

2,5 mg och 5 mg munsönderfallande tabletter
zolmitriptan

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Zomig Rapimelt är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Zomig Rapimelt
3. Hur du använder Zomig Rapimelt
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Zomig Rapimelt ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Zomig Rapimelt är och vad det används för

 

Zomig Rapimelt innehåller zolmitriptan och tillhör en grupp läkemedel som kallas triptaner.


Zomig Rapimelt används för behandling av migränhuvudvärk hos vuxna från 18 år.


 • Migränsymtom kan orsakas av en vidgning av blodkärl i huvudet. Zomig Rapimelt anses minska vidgningen av dessa blodkärl. Detta bidrar till att huvudvärken och andra symtom på en migränattack försvinner, såsom illamående, kräkningar och känslighet för ljus och ljud.


 • Zomig Rapimelt hjälper bara när en migränattack har börjat. Det kan inte förhindra en attack.


2. Vad du behöver veta innan du använder Zomig Rapimelt

Använd inte Zomig Rapimelt:

 • om du är allergisk mot zolmitriptan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har högt blodtryck

 • om du har eller har haft hjärtproblem, till exempel hjärtinfarkt, kärlkramp (bröstsmärta framkallad av motion eller ansträngning), Prinzmetals angina (bröstsmärta vid vila) eller hjärtrelaterade symtom såsom andfåddhet eller tryck över bröstet

 • om du har haft en stroke (slaganfall) eller kortvariga strokeliknande symtom (TIA, transitorisk ischemisk attack, d.v.s. en övergående cirkulationsstörning i hjärnan)

 • om du har allvarliga njurproblem

 • om du samtidigt tar vissa andra läkemedel mot migrän (till exempel läkemedel med ergotamin eller substanser som liknar ergotamin, såsom dihydroergotamin och metysergid) eller andra triptanläkemedel mot migrän. Läs avsnittet ”Användning av andra läkemedel” för vidare information.

Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, rådfråga läkare eller apotekspersonal.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Zomig Rapimelt:

 • om du tillhör riskgruppen för att få ischemisk hjärtsjukdom (dåligt blodflöde i hjärtats kranskärl). Risken är högre om du röker, har högt blodtryck, höga kolesterolvärden, diabetes eller om någon i din familj har ischemisk hjärtsjukdom

 • om du har fått veta att du har Wolff-Parkinson-Whites syndrom (ett slags rubbning av hjärtrytmen)

 • om du har eller har haft leverproblem

 • om du har huvudvärk som inte liknar vanlig migränhuvudvärk

 • om du tar något annat läkemedel mot depression (se ”Användning av andra läkemedel” senare i detta avsnitt).


Om du blir inlagd på sjukhus, meddela sjukvårdspersonalen att du tar Zomig Rapimelt.


Zomig Rapimelt rekommenderas inte till personer under 18 år eller över 65 år.


Liksom andra läkemedel mot migrän kan överförbrukning av Zomig Rapimelt orsaka daglig huvudvärk eller förvärrad migränhuvudvärk. Rådgör med läkare om du tror att det drabbat dig. Det kan bli nödvändigt att avbryta behandlingen med Zomig Rapimelt för att komma till rätta med problemet.

Andra läkemedel och Zomig Rapimelt

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Detta inkluderar växtbaserade läkemedel och receptfria läkemedel.


Tala speciellt om för läkare om du använder något av följande läkemedel:


Läkemedel mot migrän:

 • Om du använder andra triptaner än Zomig Rapimelt bör det gå minst 24 timmar innan du använder Zomig Rapimelt.

 • Efter att du använt Zomig Rapimelt bör det gå minst 24 timmar innan du använder andra triptaner än Zomig Rapimelt.

 • Om du använt läkemedel innehållande ergotamin eller substanser som liknar ergotamin (såsom dihydroergotamin eller metysergid) bör det gå minst 24 timmar innan du använder Zomig Rapimelt.

 • Efter att du använt Zomig Rapimelt bör det gå minst 6 timmar innan du använder något läkemedel som innehåller ergotamin eller substanser som liknar ergotamin


Läkemedel mot depression:

 • Moklobemid eller fluvoxamin

 • SSRI-preparat (selektiva serotoninåterupptagshämmare)

 • SNRI-preparat (serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare), till exempel venlafaxin, duloxetin


Andra läkemedel:

 • Cimetidin (vid matsmältningsbesvär eller magsår)

 • Kinolonantibiotika (såsom ciprofloxacin)


Om du använder växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum) kan risken för biverkningar öka.

Zomig Rapimelt med mat och dryck

Du kan ta Zomig Rapimelt med eller utan mat. Det påverkar inte hur Zomig Rapimelt fungerar.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

 • Det är inte känt om användning av Zomig Rapimelt under graviditeten är skadligt. Tala om för läkare före användning av Zomig Rapimelt om du är gravid eller försöker bli gravid.

 • Du ska inte amma inom 24 timmar efter att du tagit Zomig Rapimelt

Körförmåga och användning av maskiner

 • Vid en migränattack kan du få längre reaktionstid än vanligt. Ha det i åtanke när du kör bil eller använder verktyg eller maskiner.

 • Zomig Rapimelt påverkar sannolikt inte din förmåga att köra bil eller använda verktyg eller maskiner. Du bör dock vänta och se hur Zomig Rapimelt påverkar dig, innan du provar någon av dessa aktiviteter.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du kan framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka denna förmåga är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns under andra rubriker i bipacksedeln. Läs därför all information i denna bipacksedel. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker

Zomig Rapimelt innehåller aspartam

Zomig Rapimelt munsönderfallande tabletter innehåller aspartam, en fenylalaninkälla. Detta kan vara skadligt för personer med fenylketonuri (PKU), en sällsynt, ärftlig sjukdom som leder till ansamling av höga halter av fenylalanin i kroppen.


3. Hur du använder Zomig Rapimelt

 

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Du kan använda Zomig Rapimelt så fort du känner att migränhuvudvärken är på väg, men du kan även använda Zomig Rapimelt under ett pågående anfall.


 • Vanlig dos är 1 tablett (antingen 2,5 mg eller 5 mg).

 • Dra upp blisterförpackningen så som visas på folien. Tabletten ska inte tryckas genom folien.

 • Lägg tabletten på tungan där den löses upp och sväljs med saliven. Du behöver inte dricka vatten för att svälja tabletten.

 • Du kan använda ytterligare 1 tablett om migränsymtomen kvarstår efter 2 timmar eller om symtomen återkommer inom 24 timmar.


Tala med läkare om tabletterna inte ger tillräcklig effekt mot migränen. Läkaren kan då höja dosen till 5 mg eller byta behandling.


Den ordinerade dosen får inte överskridas.

 • Ta högst 2 doser per dygn. Om du ordinerats tabletten på 2,5 mg är den maximala dygnsdosen 5 mg. Om du har ordinerats tabletten på 5 mg är den maximala dygnsdosen 10 mg.

Om du använt för stor mängd av Zomig Rapimelt

Om du fått i dig för stor mängd Zomig Rapimelt eller om till exempel ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig Zomig Rapimeltförpackningen.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Vissa av symtomen som beskrivs nedan kan utgöra en del av själva migränattacken.


Sluta använda Zomig Rapimelt och kontakta läkare genast om du får någon av följande biverkningar:


Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • Allergiska reaktioner/överkänslighetsreaktioner, däribland urtikaria (nässelutslag) och svullnad av ansikte, läppar, mun, tunga eller svalg, svårigheter att svälja eller andningssvårigheter.

Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • Kärlkramp (smärta i bröstet, ofta framkallad av ansträngning), hjärtinfarkt eller kramp i hjärtats blodkärl. Du kan få bröstsmärtor eller bli andfådd.

 • Kramp i tarmens blodkärl, som kan orsaka skador på tarmen. Du kan känna av magsmärtor eller få blodig diarré.


Andra biverkningar som kan uppträda:


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): 

 • Onormala sinnesförnimmelser, såsom stickningar i fingrar och tår eller ökad känslighet i huden vid beröring

 • Trötthet, yrsel eller värmekänsla

 • Huvudvärk

 • Oregelbunden hjärtrytm

 • Illamående, kräkningar

 • Magsmärta

 • Muntorrhet

 • Muskelsvaghet eller muskelvärk

 • Kraftlöshet

 • Tyngdkänsla, åtstramningskänsla, smärta eller tryck i svalg, hals, armar och ben eller bröstkorg

 • Svårigheter att svälja


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • Mycket hög puls

 • Lätt blodtrycksförhöjning

 • Ökad urinmängd eller tätare urinträngningar


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Zomig Rapimelt ska förvaras

 • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

 • Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 • Förvaras vid högst 30 ºC.

 • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är zolmitriptan. Zomig Rapimelt munsönderfallande tabletter innehåller antingen 2,5 mg eller 5 mg zolmitriptan.


Övriga innehållsämnen är: aspartam (E951), vattenfri citronsyra, kolloidal kiseldioxid, krospovidon, magnesiumstearat, mannitol, mikrokristallin cellulosa, apelsinarom och natriumvätekarbonat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

 • Zomig Rapimelt munsönderfallande tablett 2,5 mg är vit, plan, rund och präglad med ”Z” på ena sidan.

 • Zomig Rapimelt munsönderfallande tablett 5 mg är vit, plan, rund och präglad med ”Z 5” på ena sidan.

 • Zomig Rapimelt munsönderfallande tablett 2,5 mg och 5 mg tillhandahålls i blisterförpackningar av aluminiumlaminat med avdragbar folie innehållande 2, 6 eller 12 (2 x 6) tabletter med eller utan förvaringsetui.


Förvaringsetuiet är ett hårt plastfodral i vilket du kan förvara dina tabletter på ett behändigt sätt. Om du använder förvaringsetuiet ska du ändå behålla ytterkartongen och denna bipacksedel, eftersom du kan behöva läsa informationen igen.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Zomig finns även som nässpray 2,5 mg/dos och 5 mg/dos, och som filmdragerad tablett 2,5 mg och 5 mg.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, 52078 Aachen, Tyskland.


Ombud: Grünenthal Sweden AB, Frösundaviks Allé 15, 16970 Solna, Sverige.


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Medlemsstat

Läkemedlets namn

Österrike, Danmark, Finland, Island, Italien, Norge, Portugal, Sverige

Zomig Rapimelt

Belgien, Luxemburg

Zomig Instant

Tyskland

AscoTop

Grekland

Zomigon Rapimelt

Nederländerna

Zomig ZIP

Spanien

Zomig Flas


Denna bipacksedel godkändes senast den 2019-02-19

Hitta direkt i texten
Av