FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Insulatard® FlexPen®

Novo Nordisk

Injektionsvätska, suspension i förfylld injektionspenna 100 IE/ml
(vit, grumlig och vattenaktig suspension)

Insuliner och analoger för injektion, medellångverkande

ATC-kod: A10AC01
Läkemedel från Novo Nordisk omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Läkemedlet distribueras också av företag som inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen, se Förpackningar.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Insulatard® FlexPen®

100 IE/ml (internationella enheter/ml) injektionsvätska, suspension i förfylld injektionspenna
humant insulin

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Insulatard är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Insulatard
3. Hur du använder Insulatard
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Insulatard ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Insulatard är och vad det används för

 

Insulatard är ett humant insulin med gradvis insättande effekt och lång effektduration.


Insulatard används för att sänka högt blodsocker hos patienter med diabetes mellitus (diabetes). Diabetes är en sjukdom som innebär att din kropp inte producerar tillräckligt med insulin för att hålla din blodsockernivå under kontroll. Behandling med Insulatard bidrar till att förhindra komplikationer av din diabetes.


Insulatard börjar sänka ditt blodsocker ungefär 1½ timme efter det att du injicerat det och effekten varar i cirka 24 timmar. Insulatard ges ofta i kombination med snabbverkande insulinpreparat.


2. Vad du behöver veta innan du använder Insulatard

Använd inte Insulatard

 • om du är allergisk mot humant insulin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel, se avsnitt 6.

 • om du känner att du börjar få insulinkänning (symtom på lågt blodsocker), se Sammanfattning av allvarliga och mycket vanliga biverkningar i avsnitt 4.

 • i insulinpumpar.

 • om FlexPen har tappats, skadats eller utsatts för stötar.

 • om insulinet inte har förvarats på rätt sätt eller om det har frusit, se avsnitt 5.

 • om det omblandade insulinet inte är jämnt vitt och grumligt.

Om något av detta gäller, använd inte Insulatard. Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


Innan du använder Insulatard

 • Kontrollera på etiketten att det är rätt sorts insulin.

 • Använd alltid en ny injektionsnål till varje injektion för att förhindra förorening.

 • Injektionsnålar och Insulatard FlexPen får inte delas med någon annan.

 • Insulatard FlexPen ska endast administreras under huden. Tala med läkare om du behöver injicera ditt insulin med en annan metod.

Varningar och försiktighet

Vissa tillstånd och aktiviteter kan påverka ditt behov av insulin. Rådfråga läkare:

 • om du har problem med dina njurar eller lever, binjurarna, hypofysen eller sköldkörteln.

 • om du motionerar mer än vanligt eller vill ändra din kosthållning, eftersom detta kan påverka din blodsockernivå.

 • om du blir sjuk: fortsätt att ta ditt insulin och rådfråga läkare.

 • om du ska resa utomlands: resor över olika tidszoner kan påverka ditt insulinbehov och när du ska ta injektionerna.

Hudförändringar vid injektionsstället


För att bidra till att förhindra förändringar i fettvävnaden under huden, t.ex. hudförtjockning, hudskrumpning eller knutor under huden, ska du hela tiden växla injektionsställe. Det kan hända att insulinet inte fungerar lika bra om du injicerar i ett område med knutor eller i ett förtjockat eller skrumpnat område (se ”Hur du använder Insulatard”). Kontakta läkaren om du märker hudförändringar på injektionsstället och innan du byter injektionsställe om du för tillfället injicerar i ett påverkat område. Läkaren kan råda dig att kontrollera blodsockret oftare och att justera din insulindos eller dos av andra diabetesläkemedel.

Andra läkemedel och Insulatard

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Vissa läkemedel påverkar din blodsockernivå, vilket kan betyda att din insulindos måste ändras. Här nedan följer en lista över de vanligaste läkemedlen som kan påverka din insulinbehandling.


Din blodsockernivå kan sjunka (hypoglykemi) om du tar:

 • Andra läkemedel för behandling av diabetes

 • MAO-hämmare (för behandling av depression)

 • Beta-blockerare (för behandling av högt blodtryck)

 • ACE-hämmare (för behandling av vissa hjärtsjukdomar eller högt blodtryck)

 • Salicylater (smärtstillande och febernedsättande medel)

 • Anabola steroider (t ex testosteron)

 • Sulfonamider (för behandling av infektioner).


Din blodsockernivå kan höjas (hyperglykemi) om du tar:

 • Perorala antikonceptionsmedel (p-piller för födelsekontroll)

 • Tiazider (för behandling av högt blodtryck eller svår vätskeansamling)

 • Glukokortikoider (t ex kortison för behandling av inflammationer)

 • Sköldkörtelhormon (för behandling av sköldkörtelsjukdomar)

 • Sympatomimetika (t ex adrenalin, salbutamol eller terbutalin för behandling av astma)

 • Tillväxthormon (för stimulering av skelett- och kroppstillväxt med uttalad effekt på kroppens ämnesomsättning)

 • Danazol (medel som påverkar ägglossning).


Oktreotid och lanreotid (för behandling av akromegali, en sällsynt hormonell sjukdom med överproduktion i hypofysen av tillväxthormon vanligtvis hos medelålders vuxna) kan antingen höja eller sänka din blodsockernivå.


Beta-blockerare (för behandling av högt blodtryck) kan medföra att de första varningssignalerna för lågt blodsocker försvagas eller helt uteblir.


Pioglitazon (tabletter för behandling av typ 2-diabetes)

Vissa patienter som haft typ 2-diabetes och hjärtsjukdom under många år eller tidigare stroke utvecklade hjärtsvikt vid behandling med pioglitazon och insulin. Informera läkare så snart som möjligt om du får tecken på hjärtsvikt såsom oväntad andnöd, snabb viktökning eller lokal svullnad (ödem).


Om du har tagit något av dessa läkemedel, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Insulatard och alkohol

 • Om du dricker alkohol så kan ditt behov av insulin förändras, då blodsockernivån antingen kan höjas eller sjunka. Noggrann blodsockerkontroll rekommenderas.

Graviditet och amning

 • Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Insulatard kan användas under graviditet. Insulindosen kan behöva ändras under graviditet och efter förlossning. Noggrann kontroll av din diabetes och motverkan av lågt blodsocker är viktigt för ditt barns hälsa.

 • Det finns inga restriktioner beträffande behandling med Insulatard under amning.

Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel under graviditet eller amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Fråga läkare om du kan köra bil eller använda maskiner:

 • om du ofta får låga blodsockernivåer.

 • om du tycker det är svårt att känna igen tecken på låg blodsockernivå (insulinkänning).

Om ditt blodsocker är lågt eller högt, så kan det påverka din koncentrations- och reaktionsförmåga och därför även din förmåga att köra fordon eller använda maskiner. Tänk på att du kan utsätta dig själv och andra för fara.

Insulatard innehåller natrium

Insulatard innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d v s Insulatard är näst intill "natriumfritt".


3. Hur du använder Insulatard

Dos och när du tar ditt insulin


Använd alltid ditt insulin och gör dosjusteringar precis som läkare anvisat dig. Kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Byt endast insulinpreparat på läkares inrådan. Om läkare har ställt om dig från en viss insulintyp eller insulinmärke till ett annat, kan din dos eventuellt behöva justeras av läkaren.

Användning för barn och ungdomar

Insulatard kan användas till barn och ungdomar.


Användning för särskilda patientgrupper


Om du har nedsatt njur- eller leverfunktion eller om du är över 65 år, behöver du kontrollera ditt blodsocker mer regelbundet och diskutera förändringar i din insulindos med läkare.


Hur och var du ska injicera


Insulatard injiceras under huden (subkutant). Du ska aldrig injicera dig själv direkt i en ven (intravenöst) eller muskel (intramuskulärt). Insulatard FlexPen ska endast administreras under huden. Tala med läkare om du behöver injicera ditt insulin med en annan metod.


Vid varje injektion ska du växla injektionsställe inom samma hudområde som du använder. Detta kan minska risken att utveckla knölar eller gropar i huden, se avsnitt 4. Det bästa området att ta injektionen på är: framsidan av midjan (buken), skinkorna, framsidan av låren eller överarmarna. Insulinet verkar snabbare om du injicerar i midjan (buken). Kontrollera alltid ditt blodsocker regelbundet.


Hur du ska hantera Insulatard FlexPen


Insulatard FlexPen är en förfylld injektionspenna för engångsbruk innehållande humant insulin som isofant (NPH).


Läs noga igenom Instruktionen för användning av Insulatard FlexPen som finns i denna bipacksedel. Du måste använda pennan enligt anvisningar i Instruktionen för användning av Insulatard FlexPen.


Försäkra dig alltid om att du använder rätt penna innan du injicerar ditt insulin.

Om du har tagit för stor mängd insulin

Om du tar för mycket insulin så kan ditt blodsocker bli för lågt (hypoglykemi). Se Sammanfattning av allvarliga och mycket vanliga biverkningar i avsnitt 4.

Om du har glömt att ta ditt insulin

Om du glömmer att ta ditt insulin så kan ditt blodsocker bli för högt (hyperglykemi). Se Besvär vid diabetes i avsnitt 4.

Om du slutar att ta ditt insulin

Avbryt inte insulinbehandlingen utan att ha talat med läkare, som berättar för dig vad som måste göras. Det kan leda till mycket högt blodsocker (allvarlig hyperglykemi) och ketoacidos. Se Besvär vid diabetes i avsnitt 4.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sammanfattning av allvarliga och mycket vanliga biverkningar


Lågt blodsocker (hypoglykemi) är en mycket vanlig biverkning. Det kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare.


Lågt blodsocker kan uppstå om du:

 • injicerar för mycket insulin.

 • äter för lite eller hoppar över en måltid.

 • motionerar mer än vanligt.

 • dricker alkohol, se Insulatard och alkohol i avsnitt 2.

Tecken på lågt blodsocker: Kallsvettning; sval och blek hud; huvudvärk; hjärtklappning; illamående; stark hungerkänsla; tillfälliga synförändringar; dåsighet; ovanlig trötthet och svaghet; ängslan eller darrningar; oroskänslor; förvirring; koncentrationssvårigheter.


Mycket lågt blodsocker kan leda till medvetslöshet. Om långvarigt mycket lågt blodsocker inte behandlas, kan det orsaka hjärnskador (tillfälliga eller bestående) och till och med dödsfall. Du kan återfå medvetandet snabbare om du får en injektion med hormonet glukagon av någon som känner till hur man använder det. Om du får glukagon kommer du att behöva glukos eller ett mellanmål som innehåller socker, så snart du återfår medvetandet. Om du inte reagerar på glukagonbehandlingen måste du behandlas på sjukhus.


Vad du ska göra om du får lågt blodsocker:

 • Om du upplever att ditt blodsocker är för lågt ska du äta druvsockertabletter eller något annat mellanmål som innehåller mycket socker (godis, kakor, fruktjuice). Kontrollera om möjligt ditt blodsocker och vila. Ha alltid med dig druvsockertabletter eller mellanmål med mycket socker i för säkerhets skull.

 • När symtomen på lågt blodsocker har försvunnit eller när din blodsockernivå har stabiliserats ska du fortsätta som vanligt med insulinbehandlingen.

 • Om du har haft lågt blodsocker och förlorat medvetandet eller om du har haft behov av injektion med glukagon, eller om du har haft många insulinkänningar, ska du tala med läkare. Mängden insulin eller när du tar det, kosthållning eller motion behöver kanske justeras.

Tala om att du har diabetes för personer som behöver veta det, vilka konsekvenserna kan bli och också risken att bli medvetslös p g a lågt blodsocker. Tala om för dem att om du blir medvetslös ska de lägga dig på sidan och omedelbart skaffa läkarhjälp. De får inte ge dig något att äta eller dricka eftersom det då finns risk för att du kvävs.


Allvarliga allergiska reaktioner mot Insulatard eller mot något av övriga innehållsämnen (s k systemisk allergisk reaktion) är mycket sällsynta, men kan vara livshotande. Det kan förekomma hos färre än 1 av 10 000 användare.


Kontakta läkare omedelbart:

 • om tecken på allergi sprider sig till andra delar av kroppen.

 • om du plötsligt känner dig dålig och du: börjar svettas; börjar kräkas; får svårt att andas; får hjärtklappning; känner dig yr.

Om du upplever något av detta, sök läkare omedelbart.


Hudförändringar på injektionsstället: Om du injicerar insulin på samma ställe kan fettvävnaden antingen skrumpna (lipoatrofi) eller förtjockas (lipohypertrofi) (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare). Knutor under huden kan också orsakas av ansamling av ett protein som kallas amyloid (kutan amyloidos. Hur ofta detta förekommer är inte känt). Det kan hända att insulinet inte fungerar lika bra om du injicerar i ett område med knutor eller i ett förtjockat eller skrumpnat område. Byt injektionsställe för varje injektion för att förhindra dessa hudförändringar.


Lista över andra biverkningar


Mindre vanliga biverkningar

Kan förekomma hos färre än 1 av 100 användare.


Tecken på allergi: Lokala allergiska reaktioner (smärta, rodnad, nässelutslag, inflammation, blåmärken, svullnad och klåda) kan förekomma på injektionsstället. Dessa symtom försvinner vanligtvis när du tagit ditt insulin i några veckor. Om de inte försvinner eller sprider sig över kroppen ska du omedelbart tala med läkare. Se även Allvarliga allergiska reaktioner ovan.


Diabetesretinopati (en ögonsjukdom som hör samman med diabetes och kan leda till förlust av synen): Om du har diabetesretinopati kan denna försämras, om dina blodsockernivåer förbättras mycket snabbt. Fråga läkare om detta.


Svullna leder: När du börjar ta insulin, kan det hända att kroppen binder vatten, så att du svullnar upp kring fotlederna och andra leder. Detta går normalt snart över, annars ska du tala med läkare.


Mycket sällsynta biverkningar

Kan förekomma hos färre än 1 av 10 000 användare.


Problem med synen: I början av insulinbehandlingen kan synstörningar uppträda, men dessa är vanligtvis tillfälliga.


Smärtsam neuropati (smärta på grund av nervskada): Om din blodsockernivå förbättras mycket snabbt, kan du få nervrelaterad smärta. Detta kallas akut smärtsam neuropati och är vanligtvis övergående.


Besvär vid diabetes


Högt blodsocker (hyperglykemi)


Högt blodsocker kan uppstå om du:

 • inte har injicerat tillräckligt med insulin.

 • glömmer att ta ditt insulin eller slutar att ta insulin.

 • upprepat tar mindre insulin än vad du behöver.

 • får en infektion och/eller feber.

 • äter mer än vanligt.

 • motionerar mindre än vanligt.


Varningssignaler för högt blodsocker:

Varningssignalerna visar sig efter hand. De yttrar sig som: ökad urinmängd; törst; aptitlöshet; sjukdomskänsla (illamående eller kräkningar); dåsighet eller trötthet; rodnad; torr hud; muntorrhet och en andedräkt som luktar frukt (aceton).


Vad ska jag göra om jag får högt blodsocker:

 • Om du får någon av ovan varningssignaler: kontrollera ditt blodsocker, gör om möjligt ketontest på urinen och kontakta därefter läkare omedelbart.

 • Symtomen kan vara tecken på ett mycket allvarligt tillstånd som kallas diabetisk ketoacidos (ansamling av syra i blodet då kroppen bryter ner fett istället för socker). Om det inte behandlas kan det leda till diabeteskoma och så småningom till döden.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Insulatard ska förvaras

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen till FlexPen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Obruten förpackning: Förvaras i kylskåp vid 2°C–8°C. Placeras inte nära kylelementet. Får ej frysas.


Under användning eller medtagen som reserv: Ska inte förvaras i kylskåp eller frysas. Du kan ta den med dig och förvara den i rumstemperatur (högst 30°C) i upp till 6 veckor.


För att skydda insulinet mot ljus ska du alltid sätta på pennhuven på din FlexPen, när du inte använder den.


Kassera injektionsnålen efter varje injektion.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är humant insulin. Insulatard är en suspension med isofant (NPH) humant insulin. Varje ml innehåller 100 IE humant insulin. Varje förfylld injektionspenna innehåller 300 IE humant insulin i 3 ml injektionsvätska, suspension.

 • Övriga innehållsämnen är zinkklorid, glycerol, metakresol, fenol, dinatriumfosfatdihydrat, natriumhydroxid, saltsyra, protaminsulfat och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Insulatard är i form av en injektionsvätska, suspension. Efter omblandningen ska vätskan vara jämnt vit och grumlig.

Förpackningsstorlekar: 1, 5 eller 10 förfyllda injektionspennor på 3 ml. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Suspensionen är grumlig, vit och vattenaktig.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning


Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark


Tillverkare


Tillverkaren kan identifieras genom satsnummer som är tryckt på fliken på kartongen och på etiketten:

 • Om andra och tredje tecken är S6, P5, K7, R7, VG, FG eller ZF är tillverkaren Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark.

 • Om andra och tredje tecken är H7 eller T6 är tillverkaren Novo Nordisk Production SAS, 45 Avenue d’Orléans, F-28000 Chartres, Frankrike.


Denna bipacksedel ändrades senast 09/2020

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

http://www.ema.europa.eu.

Vänd nu på bladet och läs anvisningarna för hur du använder FlexPen.

Instruktion för användning av Insulatard injektionsvätska, suspension i FlexPen.


Läs nedanstående instruktioner noga innan du använder din FlexPen. Om du inte följer instruktionerna noga, kan du få för lite eller för mycket insulin, vilket kan leda till för hög eller för låg blodsockernivå.


Din FlexPen är en förfylld injektionspenna. Du kan välja doser från 1 till 60 enheter i steg om 1 enhet. FlexPen är utformad för att användas med NovoFine eller NovoTwist injektionsnålar för engångsbruk med en längd upp till 8 mm. Som en försiktighetsåtgärd, bär alltid med dig ett extra injektionshjälpmedel med insulin om din FlexPen skulle tappas bort eller skadas.


Insulatard FlexPen

Ta hand om din injektionspenna


Din FlexPen måste hanteras försiktigt.

Om den tappas, skadas eller krossas finns risk för insulinläckage. Detta kan orsaka felaktig dosering, vilket kan leda till för hög eller för låg blodsockernivå.


Du kan rengöra utsidan av din FlexPen genom att torka av den med en desinfektionstork. Du ska aldrig doppa ner den i vätska, spola av den eller smörja in den, eftersom detta kan skada pennan.


Återfyll aldrig din FlexPen. När den är tom, måste den kasseras.


Förbereda din Insulatard Flexpen


A

Kontrollera namet och den färgade etiketten på din injektionspenna för att säkerställa att den  innehåller rätt sorts insulin. Detta är särskilt viktigt om du tar mer än en sorts insulin. Om du tar fel sorts insulin, kan din blodsockernivå bli för hög eller för låg.


Varje gång du använder en ny penna

Låt insulinet få rumstemperatur innan du använder det.

Detta underlättar omblandning. Ta av pennhuven (se A).


A


B

Före din första injektion med en ny FlexPen måste du omblanda insulinet:

För injektionspennan upp och ner tjugo gånger mellan de två positionerna som visas, så att glaskulan flyttas från den ena änden av cylinderampullen till den andra. Upprepa rörelsen tills vätskan är jämnt vit och grumlig.


Vid varje efterföljande injektion, vänd injektionspennan upp och ner mellan de två positionerna minst 10 gånger tills vätskan är jämnt vit och grumlig.


Säkerställ alltid att du har omblandat insulinet före varje injektion. Detta minskar risken av för hög eller för låg blodsockernivå. Efter omblandning av insulinet fullfölj de övriga injektionsstegen utan dröjsmål.


B


 • Kontrollera alltid att det finns minst 12 enheter insulin kvar i cylinderampullen så det går att blanda om. Om det är mindre än 12 enheter kvar, ska du använda en ny FlexPen. 12 enheter är markerade på skalan för resterande insulin. Se den stora bilden överst i denna bruksanvisning.

 • Använd inte injektionspennan om insulinet inte är jämnt vitt och grumligt efter omblandningen.

Sätta fast injektionsnålen


C

Ta bort skyddspapperet från en ny nål för engångsbruk.


Skruva fast injektionsnålen rakt och stadigt på din FlexPen.


C


D

Dra av det stora yttre nålskyddet och spara det till senare.


D


E

Dra av det inre nålskyddet och kassera det.


Försök aldrig sätta tillbaka det inre nålskyddet på injektionsnålen. Du kan sticka dig på injektionsnålen.


E


 • Använd alltid en ny injektionsnål vid varje injektion. Detta minskar risken för förorening, infektion, insulinläckage, tilltäppta nålar och felaktig dosering.

 • Var försiktig så att injektionsnålen inte böjs eller skadas före användning.


Kontrollera insulinflödet


F

Vid normal användning kan det före varje injektion samlas små mängder luft i cylinderampullen. För att undvika injektion av luft och för att säkerställa en korrekt dosering:

Vrid dosväljaren för att ställa in 2 enheter.


F


G

Håll din FlexPen så att injektionsnålen pekar uppåt och knacka lätt med ett finger på cylinderampullen några gånger så att eventuella luftbubblor samlas högst upp i cylinderampullen.


G


H

Fortsätt att hålla injektionsnålen riktad uppåt och tryck in tryckknappen helt. Dosväljaren går

tillbaka till 0.


En droppe insulin ska då komma fram vid injektionsnålens spets. Om inte, byt injektionsnål och

upprepa proceduren, dock inte mer än 6 gånger.


Om det fortfarande inte kommer någon insulindroppe är injektionspennan skadad och du måste använda en ny.


H


 • Försäkra dig alltid om att en droppe visar sig på injektionsnålens spets innan du injicerar. Detta säkerställer att insulinet flödar. Om ingen droppe syns kommer du inte att injicera något insulin, även om dosväljaren rör sig. Detta kan tyda på en tilltäppt eller skadad injektionsnål.

 • Kontrollera alltid flödet innan du injicerar. Om du inte kontrollerar flödet, kan du komma att få för lite insulin eller inget insulin alls. Detta kan leda till för hög blodsockernivå.


Ställa in dos


I

Kontrollera att dosväljaren är inställd på 0.

Ställ in det antal enheter du ska injicera.


Du kan minska eller öka dosen genom att vrida dosväljaren åt det ena eller åt det andra hållet tills markören visar rätt dos. När du vrider på dosväljaren ska du vara försiktig så att du inte trycker på tryckknappen, för då sprutar det ut insulin.


Du kan inte ställa in en dos som är större än det antal enheter som finns kvar i cylinderampullen.


I


 • Använd alltid dosväljaren och markören för att se hur många enheter du har valt innan du injicerar insulin.

 • Räkna inte injektionspennans klick. Om du väljer och injicerar fel dos, kan din blodsockernivå bli för hög eller för låg. Använd inte skalan för resterande insulin, den visar endast ungefär hur mycket insulin som finns kvar i din injektionspenna.


Injektion


J

Stick in injektionsnålen i huden. Använd den injektionsteknik som din läkare eller sköterska har visat dig.

Injicera dosen genom att trycka in tryckknappen helt tills 0 visas i dosfönstret. Var noga med att bara trycka på tryckknappen när du ska injicera.


Genom att vrida dosväljaren injiceras inget insulin.


J


K

Håll tryckknappen helt intryckt tills injektionsnålen dragits ut ur huden och låt injektionsnålen hållas kvar under huden i minst 6 sekunder. Detta görs för att säkerställa att hela dosen har injicerats.


Dra ut injektionsnålen ur huden och lätta på trycket på tryckknappen.


Försäkra dig alltid om att dosväljaren återvänder till 0 efter injektionen. Om dosväljaren stannar före den återvänt till 0, har den fullständiga dosen inte givits, vilket kan leda till för hög blodsockernivå.


K


L

Sätt tillbaka nålspetsen i det stora yttre nålskyddet utan att vidröra det. När injektionsnålen är inne i skyddet, för på det stora yttre nålskyddet och skruva av injektionsnålen.


Kassera injektionsnålen på ett säkert sätt och sätt tillbaka pennhuven.


L


 • Ta alltid bort injektionsnålen efter varje injektion och förvara alltid din FlexPen utan injektionsnål påsatt. Detta minskar risken för förorening, infektion, insulinläckage, tilltäppta injektionsnålar och felaktig dosering.


Ytterligare viktig information


 • Vårdgivare måste vara mycket försiktiga när de hanterar använda injektionsnålar för att minska risken för nålstick och överföring av infektion.

 • Kassera din använda FlexPen på ett säkert sätt utan injektionsnålen påsatt.

 • Dela aldrig din injektionspenna eller dina injektionsnålar med andra personer. Det kan leda till överföring av infektion.

 • Dela aldrig din injektionspenna med andra personer. Din medicin kan vara skadlig för deras hälsa.

 • Förvara alltid injektionspennan och injektionsnålar utom syn- och räckhåll för andra, särskilt barn.

Hitta direkt i texten
Av