Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Artrox®

ReceptstatusFörmånsstatus
Pfizer

Filmdragerad tablett 625 mg
(gul, avlång, märkt A)

Icke-steroid antiinflammatoriskt och antireumatiskt medel

Aktiv substans:
ATC-kod: M01AX05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Artrox

625 mg filmdragerade tabletter
Glukosamin

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för Dig.

Vissa förpackningar av detta läkemedel är receptfria. Artrox måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Om du använder Artrox receptfritt måste du kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 1 månad.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Artrox är och vad det används för
2. INNAN DU TAR ARTROX
3. HUR DU TAR ARTROX
4. Eventuella biverkningar
5. HUR ARTROX SKA FÖRVARAS
6. Övriga upplysningar

1. VAD ARTROX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Glukosamin som finns i Artrox är en kroppsegen substans som bildas från glukos (en sockerart). Glukosamin behövs för att kroppen ska kunna bilda större molekyler som finns i bland annat ledvätska och brosk.

Artrox tillhör gruppen icke steroida anti-inflammatoriska och anti-reumatiska läkemedel.


Artrox används för att lindra symtomen vid lätt till måttlig artros (ledsvikt).


Glukosamin som finns i Artrox kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor.


2. INNAN DU TAR ARTROX

Ta inte Artrox

 • om du är allergisk (överkänslig ) mot glukosamin eller något av övriga innehållsämnen i Artrox.

 • om du är allergisk (överkänslig) mot skaldjur, eftersom det verksamma ämnet, glukosamin, utvinns ur skaldjur.

Var särskilt försiktig med Artrox

 • om du lider av minskad glukostolerans kan du behöva rådgöra med din läkare då tätare kontroller av din blodsockernivå kan vara nödvändiga i början av behandlingen.

 • om du har försämrad njur- och leverfunktion. Då inga studier har utförts på denna patientgrupp kan inga dosrekommendationer ges.

 • om du har en känd riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom eftersom hyperkolesterolemi har observerats hos ett fåtal patienter som behandlats med glukosamin.

 • om du lider av astma. När du startar behandlingen med glukosamin ska du vara medveten om att dina symtom eventuellt kan komma att förvärras.

 • sluta att ta Artrox och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter

Intag av av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Försiktighet ska iakttagas om Artrox måste kombineras med andra mediciner, särskilt warfarin och tetracyklin. Rådgör med din läkare. Effekten av blodförtunnande läkemedel (t ex warfarin) har visats kunna öka vid samtidig behandling med glukosamin. Patienter som behandlas med blodförtunnande läkemedel kommer därför att kontrolleras noga när behandling med glukosamin inleds och avslutas.

Graviditet och amning

Artrox skall inte användas om du är gravid.

Artrox skall inte användas om du ammar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Artrox förväntas inte påverka förmågan att köra bil eller att använda maskiner, men upplever du att du blir trött eller får huvudvärk av tabletterna bör du inte köra bil.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. HUR DU TAR ARTROX

 

Ta alltid Artrox enligt doseringsanvisningen nedan eller enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vanlig startdos är 1 tablett 2 gånger dagligen. Efter symtomlindring kan dosen sänkas till 1 tablett dagligen. Artrox bör inte användas under längre tid än 1 månad utan samråd med läkare. Om ingen symtomlindring har erhållits efter 2-3 månader bör behandlingen med glukosamin utvärderas.


Artrox ska inte användas av personer som är under 18 år.


För oral användning.

Tabletterna bör sväljas tillsammans med vätska.

Om du har tagit för stor mängd av Artrox

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Tecken och symtom på överdosering med glukosamin kan omfatta huvudvärk, yrsel, förvirring, ledvärk, illamående, kräkningar, diarré eller förstoppning. Avbryt behandlingen vid tecken på överdosering.

Om du har glömt att ta Artrox

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Artrox

Dina symtom kan återkomma.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Artrox orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar har rapporterats:

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): huvudvärk, trötthet, illamående, buksmärtor, symtom från övre magtarmkanalen, diarré och förstoppning

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): hudutslag, klåda, rodnad

Okänd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): svullnad av ansikte, tunga eller svalg (angioödem, se Var särskilt försiktig med Artrox), nässelutslag, vätskeansamling i bl a anklar, ben och fötter, astma eller förvärrad astma, yrsel, kräkningar, försämrad kontroll av blodglukos hos patienter med diabetes, förhöjd kolesterolnivå i blodet, förhöjda levervärden, gulsot.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR ARTROX SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 30 ºC (tryckförpackning).


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Vad Artrox innehåller

- Den aktiva substansen är glukosamin. Varje tablett inehåller 625 mg glukosamin (som glukosaminhydroklorid).

- Övriga innehållsämnen är povidon, kalciumfosfat, mikrokristallin cellulosa, krospovidon, magnesiumstearat, polyvinylalkohol, talk, makrogol, titandioxid (E 171), gul järnoxid (E 172), röd järnoxid (E 172) och svart järnoxid (E 172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Artrox är en gul avlång tablett märkt ”A”.


PVC/PVDC/Aluminium tryckförpackning

Förpackningsstorlekar om 60 eller 180 tabletter, endos 180x1


HPDE tablettburk

Förpackningsstorlekar om 60, 90 eller 180 tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Telefon: 08-550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com

 


Denna bipacksedel godkändes senast den 2014–04–15

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av