FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Artrox®

Pfizer

Filmdragerad tablett 625 mg
(gul, avlång, märkt A)

Icke-steroid antiinflammatoriskt och antireumatiskt medel

Aktiv substans:
ATC-kod: M01AX05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Pfizer omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Artrox

625 mg filmdragerade tabletter
glukosamin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


Vissa förpackningar av detta läkemedel är receptfria. Artrox måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.


 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina

 • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 1 månad.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Artrox är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Artrox
3. Hur du använder Artrox
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Artrox ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Artrox är och vad det används för

 

Glukosamin som finns i Artrox är en kroppsegen substans som bildas från glukos (en sockerart). Glukosamin behövs för att kroppen ska kunna bilda större molekyler som finns i bland annat ledvätska och brosk.

Artrox tillhör gruppen icke steroida anti-inflammatoriska och anti-reumatiska läkemedel.


Artrox används för att lindra symtomen vid lätt till måttlig artros (ledsvikt).


Glukosamin som finns i Artrox kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor.


2. Vad du behöver veta innan du använder Artrox

Ta inte Artrox:

 • om du är allergisk mot aktiv substans eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du är allergisk (överkänslig) mot skaldjur, eftersom det verksamma ämnet, glukosamin, utvinns ur skaldjur.

Varningar och försiktighet

 • tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Artrox.

 • om du lider av minskad glukostolerans kan du behöva rådgöra med din läkare då tätare kontroller av din blodsockernivå kan vara nödvändiga i början av behandlingen.

 • om du har försämrad njur- och leverfunktion. Då inga studier har utförts på denna patientgrupp kan inga dosrekommendationer ges.

 • om du har en känd riskfaktor för kardiovaskulär sjukdom eftersom hyperkolesterolemi har observerats hos ett fåtal patienter som behandlats med glukosamin.

 • om du lider av astma. När du startar behandlingen med glukosamin ska du vara medveten om att dina symtom eventuellt kan komma att förvärras.

 • sluta att ta Artrox och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter

Andra läkemedel och Artrox

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.Tala med läkare om Artrox måste kombineras med andra läkemedel, särskilt med:

 • Vissa typer av läkemedel som används för att förebygga blodproppar (t.ex. warfarin, dikumarol, fenprokumon, acenokumarol och fluindion). Effekten av dessa läkemedel kan förstärkas när de används tillsammans med glukosamin. Patienter som behandlas med blodförtunnande läkemedel kommer därför kontrolleras extra noga när glukosaminbehandling inleds eller avslutas.

Graviditet och amning

Artrox skall inte användas om du är gravid.

Artrox skall inte användas om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Artrox förväntas inte påverka förmågan att köra bil eller att använda maskiner, men upplever du att du blir trött eller får huvudvärk av tabletterna bör du inte köra bil.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Artrox

Ta alltid detta läkemedel enligt doseringsanvisningen nedan, enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vanlig startdos är 1 tablett 2 gånger dagligen. Efter symtomlindring kan dosen sänkas till 1 tablett dagligen. Artrox bör inte användas under längre tid än 1 månad utan samråd med läkare. Om ingen symtomlindring har erhållits efter 2-3 månader bör behandlingen med glukosamin utvärderas.


Tabletterna bör sväljas tillsammans med vätska.


Användning för barn och ungdomar

Artrox ska inte användas av personer som är under 18 år.


Om du har tagit för stor mängd av Artrox

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Tecken och symtom på överdosering med glukosamin kan omfatta huvudvärk, yrsel, förvirring, ledvärk, illamående, kräkningar, diarré eller förstoppning. Avbryt behandlingen vid tecken på överdosering.

Om du har glömt att ta Artrox

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Artrox

Dina symtom kan återkomma.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Artrox och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom:

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg (angioödem, se Varningar och försiktighet), nässelutslag, vätskeansamling i bl a anklar, ben och fötter. 


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • huvudvärk

 • trötthet

 • illamående

 • buksmärtor

 • symtom från övre magtarmkanalen

 • diarré

 • förstoppning


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): 

 • hudutslag 

 • klåda

 • rodnad


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg (angioödem, se Varningar och försiktighet)

 • nässelutslag

 • vätskeansamling i bl a anklar, ben och fötter

 • astma eller förvärrad astma

 • yrsel

 • kräkningar

 • försämrad kontroll av blodglukos hos patienter med diabetes

 • förhöjd kolesterolnivå i blodet

 • förhöjda levervärden

 • gulsot


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Artrox ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat” eller ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 30 ºC (tryckförpackning).


Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är glukosamin. Varje tablett inehåller 625 mg glukosamin (som glukosaminhydroklorid).

- Övriga innehållsämnen är povidon, kalciumfosfat, mikrokristallin cellulosa, krospovidon, magnesiumstearat, polyvinylalkohol, talk, makrogol, titandioxid (E 171), gul järnoxid (E 172), röd järnoxid (E 172) och svart järnoxid (E 172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Artrox är en gul avlång tablett märkt ”A”.


PVC/PVDC/Aluminium tryckförpackning

Förpackningsstorlekar om 60 eller 180 tabletter, endos 180x1


HPDE tablettburk

Förpackningsstorlekar om 60, 90 eller 180 tabletter


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Pfizer AB

191 90 Sollentuna

Telefon: 08-550 520 00

E-mail: eumedinfo@pfizer.com


Denna bipacksedel ändrades senast 2018-0618

Hitta direkt i texten
Av