Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Rimcure®

Sandoz AS

Filmdragerad tablett 150 mg/75 mg/400 mg
(Tillhandahålls ej) (rosa, ovala och bikonvexa, 8×18 mm)

Medel mot tuberkulos

ATC-kod: J04AM05
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Sandoz AS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Rimcure®

150 mg/75 mg/400 mg Filmdragerad tablett

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


I denna bipacksedel finner du information om:

1. Vad Rimcure är och vad det används för

2. Innan du använder Rimcure

3. Hur du använder Rimcure

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Rimcure ska förvaras

6. Övriga upplysningar

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad är Rimcure® och vad används det för?
2. Innan du använder Rimcure®
3. Hur du använder Rimcure®
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av Rimcure®
6. Övriga upplysningar

Vad innehåller Rimcure®?

De aktiva innehållsämnena är rifampicin, isoniazid och pyrazinamid. Varje tablett innehåller 150 mg rifampicin, 75 mg isoniazid och 400 mg pyrazinamid.

Övriga innehållsämnen är:

Tablettkärna: pregelatiniserad majsstärkelse, majsstärkelse, natriumlaurilsulfat, krospovidon, magnesiumstearat, talk.

Filmdragering: kopovidon, hypromellos, talk, titandioxid (E171), opadry pink 03B54929 [hypromellos, titandioxid (E171), makrogol 400, röd järnoxid (E172)], opadry clear OY-S-29019 [hypromellos, makrogol 6000].

Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14

2300 Köpenhamn S

Danmark

1. VAD ÄR RIMCURE® OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Läkemedlets utseende:

Rimcure tabletter är ovala, rosa och filmdragerade.

Rimcure tabletter tillhandahålls i blisterförpackning.

Läkemedelsgrupp

Vad används Rimcure® för?

Rimcure hör till gruppen antituberkulosläkemedel. Det är ett kombinationsläkemedel bestående av tre mycket effektiva antituberkulosmedel som stoppar tillväxten av mykobakterier. Dessa mykobakterier orsakar tuberkulos.

Rimcure används för den första fasen av behandling av tuberkulos.


2. INNAN DU ANVÄNDER RIMCURE®

Använd inte Rimcure®

• om du är allergisk (överkänslig) mot

- rifamyciner, isoniazid, pyrazinamid

- något av de övriga innehållsämnena i Rimcure.

• om du har en akut leversjukdom eller tidigare haft en leversjukdom som orsakats av läkemedel.

• om du har ett tillstånd som kallas porfyri.

• om du har akut gikt.

• om du lider av allvarlig njurfunktionsnedsättning.

• om du använder något av följande läkemedel:

- vorikonazol.

- proteashämmare, förutom ritonavir, om du behandlas med max dos eller 600 mg 2 gånger dagligen.


Ta inte Rimcure om det ovanstående passar in på dig.


Prata med läkare eller apotekspersonal om du är osäker över någonting

Var särskilt försiktig med Rimcure®:

Tala om för din läkare om du har haft någon av följande sjukdomar innan du använder detta läkemedel:

• nedsatt leverfunktion och kronisk leversjukdom

• nedsatt njurfunktion

• gikt

• diabetes

• epilepsi

• inflammation i perifera nerver

• ögonsjukdomar

• kronisk alkoholism

• undernäring


Du skall inte använda Rimcure om din kroppsvikt är under 30 kg.


Du skall inte avbryta behandlingen med Rimcure utan att rådfråga din läkare.


Du skall använda ett extra icke-hormonellt preventivmedel utöver p-piller under tiden som du behandlas med

Rimcure.

Intag av Rimcure® med mat och dryck:

Du ska inte dricka alkohol under tiden du tar Rimcure.

Undvik livsmedel som innehåller höga halter av tyramin (såsom ost och rödvin) eller histamin (såsom tonfisk). Dessa kan under behandlingen med Rimcure ge upphov till biverkningar som huvudvärk, hjärtklappning och hudrodnad.

Ta detta läkemedel minst en timme före måltid.

Graviditet

Tala snarast om för din läkare om du är gravid eller misstänker att du är gravid. Din läkare kommer att avgöra om det är lämpligt att fortsätta behandlingen med Rimcure. Om du tar Rimcure under graviditeten bör din läkaren ge dig vitamin B6 under graviditeten och vitamin K under sista månaden av graviditeten.

Amning

Detta läkemedel passerar över i modersmjölk, använd därför inte Rimcure när du ammar. Det är viktigt att du talar om för din läkare om du ammar eller tänker amma innan du tar Rimcure.

Körförmåga och användning av maskiner:

Rimcure kan orsaka biverkningar som yrsel, förvirring och grumlig syn. Förmågan att köra bil eller arbeta med maskiner kan försämras vid användning av Rimcure. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Användning av andra läkemedel:

Tala om för din läkare om du tar eller nyligen tagit andra läkemedel även receptfria sådana.


Tala om för din läkare om du använder något av följande läkemedel:


Du skall inte använda Rimcure tillsammans med följande läkemedel:

• vorikonazol

• proteashämmare, förutom ritonavir om du behandlas med max dos eller 600 mg två gånger dagligen


Du bör inte använda Rimcure tillsammans med följande läkemedel:

• nevirapin

• simvastatin

• ritonavir

• p-piller. Du ska använda ett extra icke-hormonellt preventivmedel under behandlingen med Rimcure.


Tala också om för din läkare om du tar några av följande läkemedel:

Läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm som klass 1A antiarytmika (kinidin, disopyramid), propafenon, mexiletin

Läkemedel för hjärtat eller blodtrycket: kalciumantagonister, karvedilol, digoxin, beta-receptor blockerare (såsom metoprolol, propranolol), imidapril

Läkemedel som hämmar immunförsvaret såsom ciklosporin, takrolimus, sirolimus,

Kortikosteroider

Läkemedel mot infektioner såsom antimykotika av azoltyp, terbinafin, klaritromycin, telitromycin, dapson, atovaquon, kloramfenikol, linezolid

Läkemedel för sinnesstämningen såsom haloperidol, benzodiazepiner, tricykliskt antidepressiva, buspiron, klozapin

Läkemedel som förhindrar blodproppar såsom orala antikoagulantia, warfarin

Hormonbehandling såsom gestrinon, östrogen och progestagen givet som hormonersättningsbehandling, sköldkörtelhormoner

Läkemedel mot smärta såsom morfin, etoricoxib, rofecoxib

Läkemedel mot AIDS såsom efavirenz, zidovudin, nevirapin, stavudin

Läkemedel mot epilepsi såsom tiagabin, karbamazepin, fenytoin, etosuximid

Läkemedel mot sömnsvårigheter såsom zolpidem, zaleplon

Läkemedel mot astma såsom teofyllin

Läkemedel mot diabetes såsom repaglinid eller orala antidiabetika av sulfonurid-typ

p-aminosalicylsyra (ett läkemedel mot tuberkulos och inflammatorisk tarmsjukdom)

Metadon (ett läkemedel som används till heroinmissbrukare)

Läkemedel mot magproblem såsom cimetidin

Läkemedel mot höga blodfetter såsom fluvastatin, simvastatin

Läkemedel mot illamående såsom tropisetron

Narkosläkemedel såsom halogena flyktiga anestetika

Läkemedel mot gikt såsom probenecid, sulfinpyrazon

Oralt tyfoidvaccin


Om du använder något av dessa läkemedel, kontrollera med din läkare om du ska byta till annat läkemedel under tiden du behandlas med Rimcure. Det finns oftast andra läkemedel som du kan ta i stället.

Om du behandlas med läkemedel för matsmältningsbesvär, såsom antacida skall du ta Rimcure minst en timme före dessa läkemedel.


Följande undersökningsmetoder rekommenderas ej under tiden du behandlas med Rimcure. Om dessa undersökningar görs skall resultaten bedömas med försiktighet.

• kontraströntgen av gallblåsa

• mikrobiologisk mätning av folsyra i blodplasma

• mikrobiologisk mätning av vitamin B12 (cyanokobolamin) i blodplasma


3. HUR DU ANVÄNDER RIMCURE®

Doseringsanvisning

Följ alltid läkarens instruktioner om hur och när du ska ta dina tabletter. Du ska fråga din läkare eller apotekspersonal om du inte är säker. Följande doser är avsedda för vuxna och barn som väger över 30 kg. Barn som väger mindre ska inte ta dessa tabletter.


Du skall svälja Rimcure tabletter en gång per dag under de första två månaderna. Svälj tabletterna hela med vatten. Rimcure skall tas minst en timme före måltid.


Vuxna:

Antal tabletter av Rimcure kan variera från person till person beroende på kroppsvikt. Vanligtvis ges följande dosering:

• Om du väger 30 kilogram (kg) till 39 kg – ta 2 tabletter varje dag

• Om du väger 40 kg till 54 kg – ta 3 tabletter varje dag

• Om du väger 55 kg till 70 kg – ta 4 tabletter varje dag

• Om du väger över 70 kg – ta 5 tabletter varje dag

Din läkare skriver ut lämplig dos för dig.


Barn

Rimcure rekommenderas ej till barn under 6 år eller med en kroppsvikt mindre än 30 kg.


Äldre

Äldre tål vanligtvis Rimcure, men om du har en lever- eller njursjukdom skall du informera din läkare. I vissa fall kan läkaren rekommendera att du tar extra vitamin B6 under behandlingen med Rimcure.


Behandlingstid:

Rimcure ges vanligtvis under 2 månader i början av tuberkulosbehandling. Läkaren kommer att bestämma din behandlingstid.

Administrering

Om du använder mera Rimcure® än du borde:

Om du av misstag tagit en tablett för mycket, händer troligtvis ingenting. Om du av misstag har tagit flera tabletter för mycket eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Om möjligt ta med och visa dina tabletter eller förpackningen för läkaren.

Om du glömt att ta Rimcure®:

Om du har glömt att ta en dos, tag den snarast möjligt. Om det däremot är är nära i tiden att ta nästa dos ska du hoppa över den glömda dosen och ta nästa tablett på vanlig tid.

Effekter som kan uppträda när behandling med Rimcure® avslutas:

Ta alltid tabletterna tills behandlingen är avslutad, även om du börjar känna dig bättre. Om du slutar att ta tabletterna för tidigt kan infektionen komma tillbaka. Bakterierna kan också bli resistenta mot läkemedlet.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Rimcure orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Allvarliga biverkningar:

Om du får något av följande symtom av en allvarlig allergisk reaktion ska du sluta ta detta läkemedel och genast kontakta din läkare eller sjukhus:

• Plötslig svårighet att andas, tala och svälja

• Svullna läppar, tunga, ansikte eller svalg

• Svår yrsel eller kollaps

• Svåra eller kliande hudutslag, särskilt om det bildas blåsor och ögon, mun och könsorgan blir såriga


Om du upplever någon av följande biverkning ska du kontakta din läkare så fort som möjligt:

• Svår, långvarig diarré med blod i tillsammans med magsmärtor eller feber. Detta kan vara tecken på allvarlig tarminflammation.

• Blödningar i huden; om du fortsätter ta Rimstar finns det risk för hjärnblödning

• Gulnande av huden eller ögonvitorna, eller mörkare urin och blekare avföring, trötthet, svaghet, olustkänsla, aptitlöshet, illamående eller kräkning orsakat av leverproblem (hepatit)

• Inflammation i bukspottkörteln vilket kan orsaka svår buk- och ryggsmärta (pankreatit)

• Brist på vita blodkroppar, följt av plötsligt hög feber, mycket öm hals och sår i munnen (agranulocytos).


Dessa är alla allvarliga biverkningar. Du kan behöva omedelbar medicinsk hjälp. Allvarliga biverkningar är sällsynta (påverkar färre än 1 av 1000 användare) eller mycket sällsynta (påverkar färre än 1 av 10 000 användare).


Andra biverkningar:

Vanliga (färre än 1 av 10 användare):

• Trötthet, dåsighet, huvudvärk, lätt berusningskänsla, yrsel

• Skada på perifera nerver

• Ögonrodnad, permanent missfärgning av mjuka kontaktlinser

• Illamående, kräkningar, aptitlöshet, buksmärta, uppblåsthet, obehag i övre buken

• Rodnad, klåda med eller utan hudutslag, nässelutslag

• Allergiska eller andra reaktioner som hudutslag, feber, muskel- eller ledvärk

• Ökning av leverenzymer

• Störning av leverfunktionen vilket kan orsaka aptitlöshet, illamående, kräkning, trötthet, olustkänsla och svaghet

• Rödaktig missfärgning av kroppsvätskor och sekret som urin, tårvätska, svett, slem, avföring och saliv

• Ökning av urinsyra i blodet, akut gikt (frossa, smärta och svullnad av leder, speciellt stortå, ankel eller knä)

Sällsynta (färre än 1 av 1000 användare):

• Förändring av antal vita och röda blodkroppar, förändring av antal blodplättar, blodbrist, störningar i blodets levringsförmåga, svullnad av mjälte

• Ödem/svullnad på grund av vätskeansamling

• Diarré

• Menstruationsstörningar, förstoring av bröstkörtlar hos män, för tidig pubertet, svårkontrollerad diabetes, förhöjt blodsocker, Cushings syndrom (sjukdom orsakad av ökat kortikoidhormon), plötsligt uppträdande av svåra symtom vid Addison sjukdom (en speciell form av hormonell störning)

• Kramper, förvirring, psykos, hyperaktivitet, upprymdhet, sömnlöshet

• Muskelsvaghet, problem med koordination av viljestyrda muskler (ataxi), ökad krampfrekvens hos epileptiker

• Synrubbningar, skada på synnerv

• Magsäcksinflammation, gulsot, leverförstoring, leverinflammation (i sällsynta fall allvarlig)

• Allergiska och andra reaktioner som muntorrhet, halsbränna, problem vid urinavgång, tecken på reumatiska besvär, pellagra (tillstånd som karaktäriseras av magtarm-problem, hudrodnad, nerv- och mentala störningar), svullnad av lymfkörtlar, akne, hudutslag, ljuskänslighet

• Stegring av njurenzymer, akut njursvikt, njurinflammation, problem med urinering

• Uppkomst av porfyri (karaktäriseras av ljuskänslighet, hudskador, blodbrist, psykos och buksmärta)


Om du återupptar behandlingen med Rimcure efter ett avbrott kan ett influensaliknande tillstånd inträffa. Det karaktäriseras av feber, frossbrytningar och eventuell huvudvärk, yrsel, skelett- och muskelsmärta. I sällsynta fall kan det utvecklas blödningar i hud, andningssvårigheter, astmaliknande attacker, blodbrist, chock och njursvikt.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. FÖRVARING AV RIMCURE®

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på, etiketten, kartongen efter Utg.dat. och på blister efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30oC.

Blister: Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Burk: Tillslut burken väl för att skydda mot fukt.

Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Belgien: Rimcure, filmomhulde tablet

Danmark: Rimcure, filmovertrukket tablet

Finland: Rimcure, tabletti, kalvopäällysteinen

Frankrike: Rimcure, comprimé pelliculé

Irland, Storbritannien: Rimcure, film-coated tablet

Italien: Rimcure, compresse rivestita con film

Nederländerna: Rimcure, filmomhulde tablet

Norge: Rimcure, tablett, filmdrasjert

Spanien: Rimcure, comprimido recubierto con pélicula

Sverige: Rimcure, filmdragerad tablett


Denna bipacksedel godkändes senast den 2012-06-25

Hitta direkt i texten
Av