Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Reparil N

Meda

Gel 10 mg/g + 50 mg/g
(Tillhandahålls ej) (genomskinlig färglös till svagt gul gel med doft av lavendel)

Utvärtes medel vid led- och muskelsmärtor

Aktiva substanser:
ATC-kod: M02A
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Reparil N

10 mg/g + 50 mg/g Gel
escin och dietylaminsalicylat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 4-5 dagar.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Reparil N är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Reparil N
3. Hur du använder Reparil N
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Reparil N ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Reparil N är och vad det används för

 

Reparil N är en gel för utvärtes bruk för lindring av tillfällig smärta och svullnad i samband med skador såsom stukningar, vrickningar och klämskador.


Om besvären kvarstår i mer än 4-5 dagar tag kontakt med läkare.


2. Vad du behöver veta innan du använder Reparil N

Använd inte Reparil N

 • om du är allergisk mot escin, dietylaminsalicylat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • på skadad hud, slemhinnor eller hudområden som utsätts för strålbehandling.

 • om du är överkänslig mot salicylater

Varningar och försiktighet

Undvik att få Reparil N i ögonen. Om du får Reparil N i ögonen skölj rikligt med vatten.

Andra läkemedel och Reparil N

Effekten av samtidig användning av andra utvärtes läkemedel är inte studerad.


Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal kom ihåg att tala om att du använder eller nyligen har använt Reparil N.

Graviditet, amning och fertilitet

Graviditet

Om du är gravid bör du inte använda Reparil N på stora hudområden under längre tid.


Amning

Om du ammar ska du inte smörja in brösten med Reparil N.

Körförmåga och användning av maskiner

Reparil N har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Reparil N innehåller doftämnen

Detta läkemedel innehåller doftämnen med limonen, farnesol och linalol. Limonen, farnesol och linalol kan orsaka allergiska reaktioner.


3. Hur du använder Reparil N

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Vuxna och ungdomar över 12 år:

Stryk ett tunt lager Reparil N gel på huden vid det skadade området en till två gånger dagligen beroende på besvärens svårighetsgrad. Upprepa behandlingen under 4-5 dagar. Man kan gnida in gelen i huden, men det är inte nödvändigt.


Om värken eller svullnaden kvarstår efter 4 - 5 dagar bör läkare kontaktas.

Användning för barn och ungdomar

Rekommenderas inte till barn under 12 år.

Om du använt för stor mängd av Reparil N 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Reparil N

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Allergiska hudreaktioner har rapporterats.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Reparil N ska förvaras

Förvaras vid högst 25 °C.

Öppnad aluminiumtub är hållbar i 6 månader.

Öppnad laminattub är hållbar i 12 månader.


Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är escin och dietylaminsalicylat.
  1 g innehåller 10 mg escin och 50 mg dietylaminsalicylat.

 • Övriga innehållsämnen är karbomer, makrogol-6-glycerol-kaprylokaprat, dinatriumedetat dihydrat, trometamol, isopropylalkohol, lavendelolja (innehåller limonen och linalol), neroliolja (innehåller limonen, farnesol och linalol), renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Aluminiumtub eller laminattub, förpackningsstorlekar 40 g och 100 g.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Sverige


Denna bipacksedel ändrades senast 2020-06-23

Hitta direkt i texten
Av