FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Anti

Viatris

Kräm 5 %
(vit kräm)

Antiviralt medel

Aktiv substans:
ATC-kod: D06BB03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Viatris omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Anti

5 % kräm
aciklovir

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonal om du behöver mer information eller råd

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Om symtomen försämras eller inte förbättrats 5 dagar efter avslutad behandling, kontakta läkare för rådgivning.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Anti är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Anti
3. Hur du använder Anti
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Anti ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Anti är och vad det används för

 

Anti 5 % kräm innehåller den aktiva substansen aciklovir och används för behandling av munsår på läppar och i ansiktet orsakade av herpes simplex virus hos vuxna och ungdomar över 12 år. Anti hämmar virusets förmåga att föröka sig vilket gör att infektionen avstannar och läker ut.

Orsaken till många munsår är ett virus som kallas herpes simplex. Viruset orsakar blåsor eller sår på framför allt läpparna men också i andra delar av ansiktet. Munsårsinfektionen kan bryta ut när kroppens immunförsvar är nedsatt, t ex vid förkylning eller annan infektion. Stress, stark sol, kyla eller menstruation kan också framkalla symtomen.


Behandling med Anti förkortar läkningsprocessen med omkring en halv dag jämfört med motsvarande kräm utan den aktiva komponenten.


Aciklovir som finns i Anti kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Anti

Använd inte Anti

 • om du är allergisk mot aciklovir eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Anti:

 • om du har nedsatt immunförsvar, t ex om du har AIDS eller har genomgått en transplantation

 • om du är osäker på om du har munsår

 • om du har allvarliga munsår.

Krämen ska endast användas vid munsår på läpparna eller i ansiktet. Använd inte krämen inuti mun eller näsa eller mot andra hudinfektioner som t ex genital herpes. Krämen kan vara lätt irriterande på slemhinnor. Undvik att få krämen i ögonen, i munnen och på andra slemhinnor. Om det ändå råkar ske, skölj med rikligt med ljummet vatten. Om du råkar få kräm i munnen är det inte farligt att oavsiktligt svälja krämen.

Barn

Anti ska inte användas till barn under 12 år.

Andra läkemedel och Anti

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Vid lokal användning av Anti tas mycket lite aciklovir upp i kroppen.


Anti påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör ändå med läkare vid mer än tillfälligt bruk.

Körförmåga och användning av maskiner

Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Anti innehåller propylenglykol och cetylalkohol.

Detta läkemedel innehåller 150 mg propylenglykol per gram kräm. Anti innehåller också cetylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).


3. Hur du använder Anti

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisning från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Vuxna och ungdomar över 12 år: Behandlingen ska påbörjas så snart som möjligt efter de första tecknen på infektion t ex klåda och stickande känsla. Du kan påbörja behandlingen även om det har bildats blåsor.


Krämen smörjs på det angripna stället 5 gånger dagligen med ca 4 timmars mellanrum. Hela det påverkade området inklusive kanterna på munsåret ska täckas med kräm.


Vanlig behandlingstid är 4 dagar. Om symtomen försämras eller inte förbättrats 5 dagar efter avslutad behandling, kontakta läkare för rådgivning. Tvätta händerna före och efter behandlingen för att undvika att infektionen förvärras eller sprids.


Stryk inte på krämen direkt före måltid då krämen lätt kan slickas av. För att undvika smittspridning till andra ställen på kroppen eller till ögonen, bör du undvika att i onödan beröra såret eller att låta andra göra det.

Användning för barn och ungdomar

Anti ska inte användas av barn yngre än 12 år.

Om du använt för stor mängd av Anti 

Det är inte troligt att några allvarliga problem uppstår om du oavsiktligt råkat svälja lite kräm eller om du har använt en stor mängd kräm samtidigt på huden.


Om du har råkat svälja en stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Anti

Stryk på kräm så snart du kommer på det och fortsätt behandlingen som tidigare.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Anti och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter.

Detta är en mycket sällsynt biverkning (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 

användare).


Övriga biverkningar:

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Domningskänsla på behandlingsstället.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Brännande eller stickande känsla på behandlingsstället. Lätt uttorkning eller fjällning av huden. Klåda.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Hudrodnad. Kontakteksem på behandlingsstället.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Anti ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter ”Utg.dat” eller ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25 °C.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är aciklovir. Ett gram kräm innehåller 50 mg aciklovir.

 • Övriga innehållsämnen är stearoylmakrogolglycerider, dimetikon, cetylalkohol,   lättflytande paraffin, vitt vaselin, propylenglykol och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Krämen är vit och blank.

Anti finns i två typer av förpackningar; pumpflaska och aluminiumtub, innehållande 2 gram kräm.

Innehavare av godkännande för försäljning

Viatris AB

Box 23033

104 35 Stockholm


Tillverkare

C.P.M. ContractPharma GmbH

Frühlingstraße 7

DE-83620 Feldkirchen-Westerham

Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast 2023-09-01.

Hitta direkt i texten
Av