Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ranitidin Sandoz

ReceptstatusFörmånsstatus
Sandoz AS

Brustablett 150 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej) (ljusgula, cylinderformade tabletter med avfasade kanter)

Syrahämmande medel/H2-antagonist

Aktiv substans:
ATC-kod: A02BA02
Läkemedel från Sandoz AS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Ranitidin Sandoz

150 mg brustablett

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Ranitidin Sandoz måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 14 dagar.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad är Ranitidin Sandoz och vad används det för?
2. Innan du använder Ranitidin Sandoz
3. Hur du använder Ranitidin Sandoz
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av Ranitidin Sandoz

Vad innehåller Ranitidin Sandoz?

• Den aktiva substansen är ranitidinhydroklorid.ranitidin Ranitidin Sandoz brustablett innehåller 150 mg ranitidin (som hydroklorid).

• Övriga innehållsämnen är vinsyra, natriumvätekarbonat, laktosmonohydrat, povidon, riboflavinnatriumfosfat (E101), simetikonemulsion (innehåller simetikon, metylcellulosa, sorbinsyra och renat vatten), natriumcyklamat, sackarinnatrium, citronsmak (innehåller citral, citronellolja, korianderolja, lime och akaciagummi), makrogol 6000, natriumhydroxid.

Innehavare av godkännande för försäljning

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Österrike

Tillverkare

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, 1327 AH Almere, Holland

eller

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Österrike

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Gul-vit till ljusgula cylinderformade brustabletter med avfasade kanter.


Polypropenbehållare med LDPE-lock. Torkmedel (kiselgel) finns i locket.


Förpackningsstorlekar: 10, 15, 20, 28 och 30 brustabletter (receptfria).


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

1. VAD ÄR RANITIDIN SANDOZ OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Läkemedlets utseende:


Läkemedelsgrupp

histamin H2-receptorblockerare

Vad används Ranitidin Sandoz för?

Ranitidin Sandoz brustabletter tillhör en grupp läkemedel som kallas histamin H2-receptorblockerare, vilka hämmar bildningen av saltsyra i magen. Saltsyran i magsaften är en viktig orsak till uppkomst av sår i magsäcken och tolvfingertarmen. Läckage av sur magsaft upp till matstrupen kan förorsaka halsbränna, sura uppstötningar och efter längre tid skador på slemhinnan i matstrupen. Ranitidin Sandoz brustabletter hämmar bildningen av saltsyra och påskyndar därmed symtomlindring och läkning av halsbränna och sura uppstötningar.


Halsbränna och sura uppstötningar kan orsakas av att magsaft tränger upp i matstrupen vid sängläge eller tunga lyft. Halsbränna och sura uppstötningar kan också förekomma vid magsår samt i sällsynta fall även vid allvarligare sjukdomar i magen eller matstrupen. En viktig åtgärd som kan ge lindring vid halsbränna och sura uppstötningar är att ändra sin livsföring. Detta kan bland annat innebära: att minska rökning, undvika kaffe, alkohol, starkt kryddad mat, sena kvällsmål och tunga lyft. Du bör försöka skaffa dig en regelbunden och stressfri livsföring. Höjd huvudända under natten kan också lindra besvären. En annan åtgärd kan vara behandling med receptfri medicin. Om dessa åtgärder ej hjälper bör du rådfråga läkare. Detta är speciellt viktigt om du har ihållande eller återkommande besvär, svårigheter att svälja eller om doktorn har sagt att du har nedsatt njurfunktion.


Ranitidin Sandoz ger symtomlindring vid tillfällig halsbränna och sura uppstötningar.

Kan även ordineras av läkare för annan användning.

Detta läkemedel är inte till för att behandla lindrigt magont eller tarmbesvär, t.ex. irriterad mage på grund av spänningar.2. INNAN DU ANVÄNDER RANITIDIN SANDOZ

Använd inte Ranitidin Sandoz

• om du är allergisk (överkänslig) mot ranitidin eller något av övriga innehållsämnena i Ranitidin Sandoz (se avsnitt 6).

Var särskilt försiktig med Ranitidin Sandoz:

Du bör tala med läkare före behandling med detta läkemedel

• om du har försämrad lever- och njurfunktion eller om du är äldre. En lägre dos kan vara nödvändig.

• om du har magsår orsakat av en viss bakterie (Helicobacter Pylori). Om din läkare upptäcker att detta gäller dig kan han/hon förskriva andra läkemedel som dödar dessa bakterier (antibiotika). Din läkare måste förvissa sig om att mag- eller tolvfingertarmssåret inte är elakartat (malignt) innan du startar behandlingen med ranitidin.

• om du har cancer i magsäcken

• om du har ett sällsynt tillstånd som heter akut porfyri

• om du har någon lungsjukdom

• om du är diabetiker

• om du har problem med ditt immunsystem

• om du har haft magsår tidigare och om du tar icke-steroida antiinflammatoriska (NSAID) läkemedel.

Intag av Ranitidin Sandoz med mat och dryck:

Drick inte alkohol när du använder detta läkemedel. Även små mängder alkohol tillsammans med detta läkemedel kan ge dig huvudvärk, yrsel och förvirring. Det finns även en risk för hallucinationer.

Graviditet

Om du är gravid, kan bli gravid eller ammar ska du inte ta detta läkemedel såvida inte din läkare har ansett att det är nödvändigt.

Amning

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel, om du är gravid eller ammar.

Körförmåga och användning av maskiner:

Ranitidin Sandoz har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon eller användning av maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Ranitidin Sandoz:

En Ranitidin Sandoz 150 mg brustablett innehåller 120 mg natrium. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


Ranitidin Sandoz 150 mg brustabletter innehåller 438 mg laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Användning av andra läkemedel:

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


Det är speciellt viktigt att nämna följande innan du börjar din behandling med detta läkemedel:

• icke-steroida antiinflammatoriska (NSAID) läkemedel, mot smärta och inflammation

• lidokain, ett lokalt narkosmedel

• propranolol, prokainamid eller N-acetylprokainamid, mot hjärtproblem

• diazepam, mot oro och ångest

• fenytoin, mot epilepsi (kramper)

• teofyllin, mot andningsproblem (astma)

• warfarin, blodförtunnande läkemedel

• glipizid, blodsockersänkande läkemedel

• atazanavir eller delaviridin, för behandling av HIV-infektion

• triazolam, mot sömnproblem

• gefitinib, mot lungcancer

• ketokonazol, ett läkemedel mot svampinfektion

• magsaftsbindande läkemedel (antacida) och sukralfat (ett annat läkemedel som används för t.ex. mag- eller tolvfingertarmssår): upptaget av ranitidin i blodet (och därmed dess effekt) kan minskas. Dessa läkemedel måste därför tas cirka 2 timmar efter ranitidin.


Midazolam är ett läkemedel som du kan få strax innan du ska genomgå en operation. Tala om för läkaren före operationen att du tar ranitidin tabletter ifall han/hon skulle vilja ge dig midazolam.


Observera att de läkemedel som nämns ovan kan vara kända för dig under ett annat namn, oftast ett produktnamn. I detta stycke nämns bara den aktiva substansen eller terapeutiska gruppen som läkemedlet hör till och inte produktnamnet. Därför ska du alltid noggrant undersöka förpackningen och läsa igenom bipacksedeln för de läkemedel som du redan har för att se vilken aktiv substans eller terapeutisk grupp dessa tillhör.


3. HUR DU ANVÄNDER RANITIDIN SANDOZ

Doseringsanvisning

Vuxna och barn över 12 år: 1 brustablett vid behov för symtomlindring, dock högst 2 brustabletter per dygn om läkare ej förskriver annat.

Administrering

Brustabletten skall lösas upp i ett glas vatten. Dela inte brustabletten. Vänta tills hela tabletten är

upplöst och drick därefter lösningen. Tabletten kan tas under eller före mat. På kvällen kan tabletten tas efter kvällsmaten eller innan du går och lägger dig.

Om du fortfarande har symtom efter att ha tagit Ranitidin Sandoz under 2 veckor i sträck bör du kontakta läkare, eftersom dina magbesvär kan ha en annan orsak. Kontakta även läkare om symtomen förvärras under behandlingens gång eller om de återkommer relativt fort då behandlingen avslutats.

Vid annat användningsområde följ läkares föreskrift. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Om du använder mera Ranitidin Sandoz än du borde:

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med tablettförpackningen och de tabletter som är kvar eller bipacksedel så att sjukvårdspersonalen vet exakt vad du har tagit.

Om du glömt att ta Ranitidin Sandoz:

Om du glömt ta en dos, ta den så fort du kommer ihåg det. Fortsätt sedan som vanligt.

Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Ranitidin Sandoz orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Allvarliga biverkningar


Tala genast om för din läkare om du upplever något av följande symtom på en allvarlig allergisk reaktion (inträffar i enstaka fall):

• plötsliga svårigheter att andas, tala och svälja

• svullnad i läppar, ansikte och hals

• hudutslag, klåda

• feber

• bröstsmärta

• magsmärta

• extrem yrsel eller kollaps

• ökat antal röda blodkroppar


Kontakta din läkare så snart som möjligt om du upplever någon av följande biverkningar (påverkar färre än 1 av 10 000 personer):

• gulfärgning av hud och ögonvitor, orsakat av leverproblem

• ökad eller minskad mängd urin, eller spår av blod i urinen, ibland med smärta i flankerna, feber, dåsighet orsakat av njurproblem

• kraftig smärta i buken och i ryggen, orsakat av inflammation i bukspottkörteln


Dessa är alla allvarliga biverkningar. Du kan behöva akut medicinsk vård.


Andra möjliga biverkningar


Mindre vanliga (påverkar färre än 1 av 100 personer):

• buksmärta, diarré, förstoppning, illamående


Sällsynta (påverkar färre än 1 av 1000 personer):

• hudutslag

• blodprov som visar förändringar i hur njurarna eller levern arbetar


Mycket sällsynta (påverkar färre än 1 av 10 000 personer):

• snabba, långsamma eller oregelbundna hjärtslag

• dimsyn

• okontrollerade rörelser; denna effekt går oftast tillbaka

• kraftig huvudvärk

• yrsel

• förvirring, hallucinationer eller depression framför allt hos allvarligt sjuka eller äldre patienter

• håravfall

• hudutslag med rosaröda fläckar

• muskelsmärta, ledsmärta

• förstorade bröst hos män och oförmåga att få erektion

• allergisk inflammation i blodkärlen, ofta som hudutslag (allergisk vaskulit)

• förändringar i blodet, minskat antal vita blodkroppar vilket lättare ger infektioner, minskat antal blodplättar vilket gör att man lättare får blåmärken eller blödningar, minskat antal röda blodkroppar vilket kan göra huden blek och ge svaghet


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


5. FÖRVARING AV RANITIDIN SANDOZ

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen efter Utg.dat. eller Exp.

Utgångsdatumet är sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 30oC. Tillslut förpackningen väl.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med medicinen som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


Denna bipacksedel godkändes senast den 2010-08-02

Hitta direkt i texten
Av