Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Ibumetin®

Takeda Pharma

Gel 5 %
(Klar till halvgenomskinlig gel)

Smärtstillande och inflammationsdämpande medel vid muskel- och ledskador

Aktiv substans:
ATC-kod: M02AA13
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Takeda Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Ibumetin

5% gel
ibuprofen

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


- Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Ibumetin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Ibumetin
3. Hur du använder Ibumetin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Ibumetin ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Ibumetin är och vad det används för

 

Ibuprofen, den verksamma substansen i Ibumetin gel, tillhör gruppen icke-steroida antiinflammatoriska medel (NSAID) och lindrar smärta samt dämpar inflammationer där skadan skett.


Du kan använda Ibumetin gel vid behandling av lätt till måttlig smärta i samband med muskel- och ledskador, t ex sportskador.


2. Vad du behöver veta innan du använder Ibumetin

Använd inte Ibumetin

 • om du är allergisk mot ibuprofen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du fått allergiska symtom (t ex andningssvårigheter, nästäppa, hudutslag) när du tagit acetylsalicylsyra eller liknande läkemedel mot inflammation.

 • om du tidigare har fått hudreaktioner efter behandling med läkemedel som innehåller ibuprofen eller något av de andra innehållsämnena i gelen eller om du har eksem, akne, infektioner eller öppna sår på behandlingsområdet ska gelen inte användas.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Ibumetin.

 • Ibumetin gel bör inte användas av barn och ungdomar under 16 år.

 • Vid vattkoppor bör inte Ibumetin användas.

 • Ska inte användas om du är överkänslig (t.ex. om du fått astma) mot acetylsalicylsyra. Har du magsår bör du rådfråga läkare innan du använder Ibumetin.

 • Före behandling med Ibumetin bör du rådgöra med läkare om du har eller har haft sjukdomar med nedsatt njur-, hjärt- eller leverfunktion.

 • Får inte användas på skadad eller infekterad hud.

 • Gelen får inte komma i kontakt med slemhinnor eller ögon.

 • Använd inte Ibumetin gel under tätt åtsittande förband.

 • Undvik direkt solljus, även solarium, på behandlat område under behandlingen och minst två veckor efter avslutad behandling.

 • Risken för biverkningar ökar med behandlingstiden. Därför ska behandlingen inte överskrida 1 vecka.

 • Ibumetin kan, som många antiinflammatoriska medel (s k NSAID), försvåra möjligheten att bli gravid och rekommenderas därför inte till kvinnor som önskar bli gravida. Påverkan är tillfällig, dvs upphör när man slutar använda dessa typer av läkemedel.

Andra läkemedel och Ibumetin

Använd aldrig flera olika smärtstillande medel samtidigt utan att rådfråga läkare eller apotekspersonal.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Gravida kvinnor ska inte använda Ibumetin under de tre sista månaderna av graviditeten. Användning av Ibumetin ska undvikas av kvinnor som planerar graviditet eller är gravida. Behandling under någon del av graviditeten ska endast ske efter läkares ordination.


Ibuprofen går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör med läkare vid behov av mer än tillfälligt bruk av Ibumetin gel under amning.


Behandling med ibuprofen kan påverka förmågan att bli gravid. Denna påverkan är tillfällig och upphör om medicineringen avslutas. Ibuprofen rekommenderas inte till kvinnor som önskar bli gravida eller genomgår infertilitetsundersökningar.

Körförmåga och användning av maskiner

Inga effekter på förmågan att köra bil eller sköta maskiner har observerats.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Ibumetin

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Ibumetin gel ska endast användas utvärtes.


Vuxna och barn från 16 år:

Stryk ut ett lager av gelen på det smärtande området upp till tre gånger per dygn. Massera sedan försiktigt tills gelen har gått in i huden. Tvätta händerna efter användandet om det inte är de som har behandlats. Använd inte mer gel än vad som behövs för att täcka det skadade området. Normaldosering är 9-10 gram gel per dygn (10 g motsvarar en ca 17 cm lång gelsträng). Använd inte mer än 15 gram per dag. Behandlingstidens längd bör inte överstiga en vecka.

Kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar.

Om du använt för stor mängd av Ibumetin 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Ibumetin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem):

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter

Behandlingen bör avbrytas och läkare kontaktas om utslag eller andra biverkningar uppträder.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Hudrodnad, klåda, eksem.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Blåsor, nässelutslag.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg, ibland med andnöd eller sväljsvårigheter - så kallat angioödem.

I enstaka fall har allergiliknande reaktioner med symtom som t.ex. försvårad andning, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall rapporterats. Enstaka fall av njurpåverkan har rapporterats.

I sällsynta fall förekommer allvarliga hudinfektioner i samband med vattkoppor.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Ibumetin ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter "EXP". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25ºC.


Tomma läkemedelsförpackningar källsorteras enligt lokala bestämmelser.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är ibuprofen 5%. 1 g gel innehåller 50 mg ibuprofen.

- Övriga innehållsämnen är denaturerad sprit, karbomerer, propylenglykol, dietylamin och vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Ibumetin är en klar till halvgenomskinlig gel.


Receptfria förpackningsstorlekar: Aluminiumtub 30 g, 50 g och 100 g gel.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning:

Takeda Pharma AB

Vasagatan 7, 6 tr

111 20 Stockholm

Tel: 08-731 28 00

E-post: infosweden@takeda.com


Tillverkare:

Fleet Laboratories Limited

94 Rickmansworth Road

Watford, Herts

WD18 7JJ, England

tel +44 19 23 22 92 51

fax +44 19 23 22 07 28


Denna bipacksedel ändrades senast 2020-08-20

Hitta direkt i texten
Av