Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Modiodal®

Teva

Tablett 100 mg
Avregistreringsdatum: 2019-11-22 (Tillhandahålls ej) (Tabletterna är kapselformade, 13 x 6 mm, vita till benvita märkta med 100 på den ena sidan.)

narkotikaindikation Risk för tillvänjning föreligger.
Iakttag försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Särskild receptblankett krävs

Psykoanaleptika, centralt verkande sympatometika

Aktiv substans:
ATC-kod: N06BA07
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel: Information till användaren

Modiodal

100 mg tabletter
modafinil

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Modiodal är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Modiodal
3. Hur du tar Modiodal
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Modiodal ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Modiodal är och vad det används för

 

Den aktiva substansen i tabletten är modafinil.


Modafinil kan tas av vuxna som lider av narkolepsi som hjälp att hålla sig vaken. Narkolepsi är ett tillstånd som orsakar uttalad sömnighet under dagen och en tendens att plötsligt somna i olämpliga situationer (sömnattacker). Modafinil kan förbättra narkolepsi och minska sannolikheten att du får en sömnattack. Det kan även finnas andra sätt att förbättra ditt tillstånd, din läkare kan ge dig råd.


Modafinil som finns i Modiodal kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du tar Modiodal

Ta inte Modiodal om:

 • om du är allergisk mot modafinil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har oregelbundna hjärtslag.

 • om du har okontrollerat, måttligt till mycket högt blodtryck (hypertoni).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Modiodal om du:

 • har hjärtbesvär eller högt blodtryck. Din läkare kommer regelbundet att behöva undersöka detta under tiden du tar Modiodal.

 • någon gång har haft depression, nedstämdhet, ångest, psykos (förlorad verklighetsuppfattning) eller mani (överdriven upphetsning eller extrem lyckokänsla) eller bipolär sjukdom eftersom Modiodal kan förvärra dessa tillstånd.

 • har njur- eller leverbesvär (eftersom du behöver ta en lägre dos).

 • tidigare har haft alkohol- eller drogproblem.


Annat som du bör tala om för din läkare eller apotekspersonal

 • Vissa personer har berättat att de har tankar på självmord eller aggressiva tankar och handlingar då de tagit detta läkemedel. Tala omedelbart om för din läkare om du märker att du blir deprimerad, känner dig aggressiv eller fientlig mot andra människor eller om du har självmordstankar eller andra förändringar i ditt beteende (se avsnitt 4). Du kanske vill be någon i din familj eller nära vän att hjälpa dig att vara observant på tecken på depression eller andra förändringar i ditt beteende.

 • Detta läkemedel kan göra dig beroende av det efter långtidsbehandlig. Om du behöver ta det under en lång tid kommer din läkare regelbundet kontrollera att det fortfarande är det bästa läkemedlet för dig.

Barn och ungdomar

Barn yngre än 18 år ska inte ta detta läkemedel.

Andra läkemedel och Modiodal

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Modiodal och vissa andra läkemedel kan påverka varandra och din läkare kanske behöver anpassa dosen som du tar. Det är särskilt viktigt om du tar något av följande läkemedel tillsammans med Modiodal:

 • hormonella preventivmedel (p-piller, p-stav, hormonspiral och p-plåster). Du behöver överväga andra preventivmetoder under tiden som du använder Modiodal och i minst två månader efter att du har slutat med behandlingen, eftersom Modiodal minskar de hormonella preventivmedlens effekt.

 • omeprazol (mot sura uppstötningar, magbesvär och magsår).

 • antivirala läkemedel för behandling av hiv-infektioner (proteashämmare, t ex indinavir eller ritonavir).

 • ciklosporin (mot avstötning av transplanterade organ eller mot artrit eller psoriasis).

 • läkemedel mot epilepsi (t ex karbamazepin, fenobarbital eller fenytoin).

 • läkemedel mot depression (t ex amitriptylin, citalopram eller fluoxetin) eller ångest (t ex diazepam).

 • blodförtunnande mediciner (t ex warfarin). Din läkare kommer att kontrollera blodets förmåga att levra sig under behandlingen.

 • kalciumblockerare eller betablockerare mot högt blodtryck eller hjärtbesvär (t ex amlodipin, verapamil eller propranolol).

 • läkemedel som sänker kolesterol, s k statiner (t ex atorvastatin eller simvastatin).

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn ska du inte ta Modiodal. Det är inte känt om detta läkemedel kan skada ditt ofödda barn.


Tala med din läkare om vilka preventivmedel som kan vara lämpliga för dig under tiden du använder Modiodal (samt i två månader efter avslutad behandling) eller om du undrar över något annat.

Körförmåga och användning av maskiner

Modiodal kan orsaka dimsyn eller yrsel hos upp till 1 av 10 personer. Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner om du påverkas eller fortfarande känner dig väldigt sömnig när du använder detta läkemedel.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Modiodal innehåller laktos

Modiodal innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Modiodal

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Tabletterna ska sväljas hela tillsammans med vatten.


Vuxna

Rekommenderad dos är 200 mg dagligen. Dosen kan tas en gång per dag (på morgonen) eller uppdelad på två doser (100 mg på morgonen och 100 mg mitt på dagen).


Din läkare kan i vissa fall öka dosen upp till 400 mg dagligen.


Äldre patienter (över 65 år)

Rekommenderad dos är 100 mg dagligen.


Din läkare kommer endast att öka dosen (upp till maximalt 400 mg dagligen) förutsatt att du inte har några lever- eller njurbesvär.


Vuxna med svåra njur- eller leverbesvär

Rekommenderad dos är 100 mg dagligen.


Din läkare kommer regelbundet att kontrollera din behandling för att se att den är rätt för dig.

Om du har tagit för stor mängd av Modiodal

Om du tar för många tabletter kan du känna dig illamående, rastlös, desorienterad, förvirrad, agiterad, ångestfylld eller upphetsad. Du kan också få sömnsvårigheter, diarré, hallucinationer (uppleva saker som inte är verkliga), bröstsmärta, ändrad puls eller ökat blodtryck.


Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med denna bipacksedel och dina återstående tabletter.

Om du har glömt att använda Modiodal

Om du har glömt att ta ditt läkemedel, ta nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta ta detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om

 • du plötsligt får svårt att andas eller har väsande andning eller ditt ansikte, mun eller hals börjar svullna

 • du får hudutslag eller klåda (speciellt om det påverkar hela kroppen). Svåra utslag kan orsaka blåsbildning eller flagnande hud, sår i munnen, ögon, näsa eller könsorgan. Du kan också ha en hög kroppstemperatur (feber) och onormala blodvärden

 • du känner någon förändring av din mentala hälsa och välmående. Tecknen kan vara:

  • humörsvängningar eller onormala tankar

  • aggression eller fientlighet

  • glömska eller förvirring

  • extrem lyckokänsla

  • överexalterad eller hyperaktivitet

  • ångest eller nervositet

  • depression, självmordstankar eller självmordsbeteende

  • agitation eller psykos (förlust av kontakt med verkligheten som kan innebära vanföreställningar eller att uppleva saker som inte är verkliga), känsla av avskildhet och domning eller personlighetsstörning.


Andra biverkningar utgörs av:


Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • huvudvärk


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • yrsel

 • sömnighet, extrem trötthet eller sömnsvårigheter (insomni)

 • känner av hjärtslagen som kan vara snabbare än normalt

 • bröstsmärta

 • blodvallning

 • muntorrhet

 • aptitlöshet, illamående, magont, matsmältningsbesvär, diarré eller förstoppning

 • svaghet, domningar eller stickningar i händer eller fötter ("myrkrypningar")

 • dimsyn

 • onormala blodvärden som visar hur din lever fungerar (förhöjda leverenzymer)

 • irritabilitet


Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • ryggsmärta, nacksmärta, muskelvärk, muskelsvaghet, kramp i benen, ledsmärta, ryckningar eller skakningar

 • vertigo (svindel)

 • svårigheter att röra muskler smidigt eller andra rörelseproblem, muskelspänningar, koordinationsproblem

 • hösnuvesymtom med kliande/rinnande näsa eller vattniga ögon

 • ökad hosta, astma eller andnöd

 • hudutslag, akne eller kliande hud

 • svettning

 • förändringar i blodtryck (högt eller lågt), avvikande EKG och oregelbunden eller ovanligt långsam hjärtrytm

 • svårigheter att svälja, svullen tunga eller sår i munnen

 • kraftig gasbildning, reflux (återflöde av vätska från magsäcken), ökad aptit, viktförändringar, törst eller smakförändringar

 • illamående (kräkningar)

 • migrän

 • talproblem

 • diabetes med förhöjt blodsocker

 • förhöjt kolesterolvärde

 • svullna händer och fötter

 • störd sömn eller onormala drömmar

 • förlust av sexualdrift

 • näsblod, halsont eller inflammerad nässlemhinna (sinuit)

 • onormal syn eller torra ögon

 • onormal urin eller tätare urinering

 • onormal mens

 • onormala blodvärden som visar att antalet vita blodkroppar har förändrats

 • rastlöshet med ökad kroppsrörelse.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Modiodal ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatum som anges på blistret och kartongen efter EXP/Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är modafinil.

 • Den aktiva substansen är modafinil. En

 • Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat (se avsnitt 2), pregelatiniserad stärkelse (majs), mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, povidon K29/32 och magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Tabletterna är kapselformade, vita till benvita, 13 × 6 mm, märkta med ”100” på den ena sidan.

Modiodal förpackas i blister med 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100 eller 120 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederländerna


Tillverkare

Laboratoires Macors, Auxerre, Frankrike


Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning

Teva Sweden AB

Box 1070

251 10 Helsingborg

Denna bipacksedel ändrades senast 2017-04-19

Hitta direkt i texten
Av