FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

NuvaRing®

Organon Sweden

Vaginalinlägg 0,120 mg/0,015 mg per 24 timmar
(NuvaRing är flexibel, genomskinlig, färglös till nästan färglös, med en yttre diameter på 54 mm och en tvärsnittsdiameter på 4 mm.)

Anticonceptionella medel för utvärtes bruk, Intravaginala preventivmedel, Vaginalring med progestogen och östrogen

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: G02BB01
Läkemedel från Organon Sweden omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

NuvaRing

0,120mg/0,015 mg per 24 timmar, vaginalinlägg
etonogestrel/etinylestradiol

 

Viktig information om kombinerade hormonella preventivmedel:

 • De är en av de mest pålitliga preventivmetoder som finns om de används korrekt.

 • Risken för att få en blodpropp i vener eller artärer ökar något, speciellt under det första året eller när kombinerade hormonella preventivmedel börjar användas igen efter ett uppehåll på 4 veckor eller längre.

 • Var uppmärksam och kontakta din läkare om du tror att du har symtom på en blodpropp (se avsnitt 2 "BLODPROPPAR").


Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad NuvaRing är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder NuvaRing
3. Hur du använder NuvaRing
4. Eventuella biverkningar
5. Hur NuvaRing ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad NuvaRing är och vad det används för

 

NuvaRing är ett preventivmedel i form av en vaginalring som används för att förhindra graviditet. Varje ring innehåller en liten mängd av två kvinnliga könshormon, etonogestrel och etinylestradiol. Ringen frisätter långsamt dessa hormoner till blodbanan. På grund av de små mängderna av hormoner som frisätts, anses NuvaRing vara ett låg-doserat hormonellt preventivmedel. Eftersom NuvaRing frisätter två olika typer av hormoner, är det ett så kallat kombinerat hormonellt preventivmedel.


NuvaRing verkar precis som ett kombinerat p-piller, men istället för att ta ett piller varje dag, används ringen under 3 veckor i följd. NuvaRing frisätter två kvinnliga könshormoner som förhindrar att ett ägg lossnar från äggstockarna. Om inget ägg lossnar kan du inte bli gravid.


2. Vad du behöver veta innan du använder NuvaRing

Generell information

Innan du börjar använda NuvaRing bör du läsa informationen om blodproppar i avsnitt 2. Det är särskilt viktigt att läsa om symtomen på blodpropp - se avsnitt 2, "BLODPROPPAR").


I denna bipacksedel beskrivs ett flertal situationer när du ska sluta använda NuvaRing, eller när NuvaRing kan vara mindre tillförlitlig. I sådana situationer ska du inte ha samlag eller så ska du skydda dig med ett icke-hormonellt preventivmedel – såsom manlig kondom eller någon annan barriärmetod. Använd inte säkra perioder eller temperaturmetoder. Dessa metoder kan vara osäkra p.g.a. att NuvaRing påverkar de månatliga förändringarna av kroppstemperaturen och sekretet i livmoderhalsen.


NuvaRing, liksom andra hormonella preventivmedel, skyddar inte mot hiv-infektion (aids) eller någon annan sexuellt överförbar sjukdom.


2.1 När du inte ska använda NuvaRing


Använd inte NuvaRing om du har något av de tillstånd som anges nedan. Om du har något av dessa tillstånd måste du informera din läkare/barnmorska. Din läkare/barnmorska kommer att diskutera vilken annan typ av preventivmedel som kan vara mer lämpligt.


 • om du har (eller har haft) en blodpropp i ett blodkärl i benen (djup ventrombos, DVT), i lungorna (lungemboli, PE) eller i något annat organ.

 • om du vet att du har en sjukdom som påverkar blodkoaguleringen – t ex protein C-brist, protein S-brist, antitrombin-III-brist, Faktor V Leiden eller antifosfolipidantikroppar.

 • om du behöver genomgå en operation eller om du blir sängliggande en längre tid (se avsnitt "BLODPROPPAR”).

 • om du har (eller har haft) en hjärtinfarkt eller en stroke (slaganfall).

 • om du har (eller har haft) kärlkramp (ett tillstånd som orsakar svår bröstsmärta och kan vara ett första tecken på en hjärtinfarkt) eller transitorisk ischemisk attack (TIA – övergående strokesymtom).

 • om du har någon av följande sjukdomar som kan öka risken för en blodpropp i artärerna:

  • svår diabetes med blodkärlsskada

  • mycket högt blodtryck

  • mycket höga nivåer av blodfetter (kolesterol och triglycerider)

  • ett tillstånd som kallas hyperhomocysteinemi.

 • om du har eller har haft en typ av migrän som kallas ”migrän med aura”.

 • om du har (har haft) inflammation i bukspottkörteln (pankreatit) i kombination med höga nivåer av blodfetter.

 • om du har (har haft) allvarlig leversjukdom och din lever ännu inte fungerar normalt.

 • om du har (har haft) godartade eller elakartade tumörer i levern.

 • om du har (har haft) eller om du misstänker att du kan ha cancer i bröst eller underliv.

 • om du har underlivsblödningar utan känd orsak.

 • om du är allergisk mot etinylestradiol eller etonogestrel, eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).


Om någon av dessa åkommor skulle uppträda för första gången när du använder NuvaRing, ta omedelbart ut ringen och ta kontakt med din läkare. Använd under tiden ett icke-hormonellt preventivmedel.


Använd inte NuvaRing om du har hepatit C och tar läkemedel som innehåller ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och dasabuvir eller glekaprevir/pibrentasvir (se även avsnitt 2.4 ”Andra läkemedel och NuvaRing”).

2.2 Varningar och försiktighet

När ska du kontakta läkare?


Sök omedelbart läkare


 • om du upptäcker eventuella tecken på en blodpropp som kan betyda att du har en blodpropp i benet (s k djup ventrombos), en blodpropp i lungan (s k lungemboli), en hjärtinfarkt eller stroke (se avsnitt "BLODPROPPAR" nedan).

För en beskrivning av symtomen på dessa allvarliga biverkningar se avsnittet "SÅ HÄR KÄNNER DU IGEN EN BLODPROPP".

Tala om för din läkare/barnmorska om något av följande tillstånd gäller dig.

Om tillståndet uppstår eller förvärras när du använder NuvaRing, ska du också kontakta din läkare/barnmorska.


 • om en nära släkting har eller någon gång har haft bröstcancer.

 • om du har epilepsi (se avsnitt 2.4 ”Andra läkemedel och NuvaRing”).

 • om du har leversjukdom (t ex gulsot) eller gallblåsesjukdom (t ex gallsten).

 • om du har Crohns sjukdom eller ulcerös kolit (kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar).

 • om du har systemisk lupus erythematosus (SLE - en sjukdom som påverkar ditt naturliga immunförsvar).

 • om du har hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS - en sjukdom som påverkar blodets förmåga att levra sig och som leder till njursvikt).

 • om du har sicklecellanemi (en ärftlig sjukdom som påverkar de röda blodkropparna).

 • om du har förhöjda nivåer av blodfetter (hypertriglyceridemi) eller ärftlighet för detta tillstånd. Hypertriglyceridemi har förknippats med en ökad risk att utveckla pankreatit (inflammation i bukspottkörteln).

 • om du behöver genomgå en operation eller om du blir sängliggande en längre tid (se avsnitt "BLODPROPPAR").

 • om du precis har fött barn löper du ökad risk för blodproppar. Fråga din läkare hur snart efter förlossningen du kan börja använda NuvaRing.

 • om du har en inflammation i venerna under huden (ytlig tromboflebit).

 • om du har åderbråck.

 • om du har ett tillstånd som uppträdde första gången eller förvärrades vid graviditet eller tidigare användning av könshormoner (t ex hörselnedsättning, porfyri (en blodsjukdom), herpes gestationis (hudrodnad med vätskeblåsor under graviditeten) eller Sydenhams korea (en nervsjukdom där plötsliga rörelser av kroppen förekommer).

 • om du får symtom på angioödem så som svullet ansikte, tunga och/eller hals och/eller svårigheter att svälja eller utslag eventuellt med svårigheter att andas bör du kontakta din läkare omgående. Produkter som innehåller östrogener kan orsaka eller försämra symtomen på ärftligt och förvärvat angioödem.

 • om du har (eller har någon gång haft) kloasma (gulbruna pigmentfläckar, s k graviditetsfläckar, framför allt i ansiktet); om så är fallet undvik alltför mycket solljus eller ultravioletta strålar.

 • om du har någon medicinsk åkomma som gör det svårt att använda NuvaRing - t ex om du har förstoppning, livmoderframfall eller smärta vid samlag.

 • om du har en trängande, ofta förekommande, brännande och/eller smärtsam urinering och inte kan lokalisera ringen i slidan. Dessa symtom kan tyda på oavsiktlig placering av NuvaRing i urinblåsan.


BLODPROPPAR


Om du använder kombinerade hormonella preventivmedel som NuvaRing ökar risken för blodpropp jämfört med om du inte använder dessa preparat. I sällsynta fall kan en blodpropp blockera blodkärlen och orsaka allvarliga problem.


Blodproppar kan bildas

 • i vener (s k venös trombos, venös tromboembolism eller VTE)

 • i artärer (s k arteriell trombos, arteriell tromboembolism eller ATE).

Återhämtningen efter blodproppar är inte alltid fullständig. I sällsynta fall kan de orsaka allvarliga bestående effekter och, i mycket sällsynta fall, vara dödliga.


Det är viktigt att komma ihåg att den totala risken för en skadlig blodpropp på grund av NuvaRing är liten.


SÅ HÄR KÄNNER DU IGEN EN BLODPROPP


Sök omedelbart läkare om du märker något av följande tecken eller symtom.

Upplever du något av dessa tecken?

Vad kan du eventuellt lida av?

 • svullnad av ett ben eller längs ett blodkärl i benet eller foten, framför allt om du också får:

  • smärta eller ömhet i benet som bara känns när du står eller går

  • ökad värme i det drabbade benet

  • färgförändring av huden på benet t ex blekt, rött eller blått.

Djup ventrombos

 • plötslig oförklarlig andfåddhet eller snabb andning

 • plötslig hosta utan uppenbar orsak som eventuellt kan leda till att du hostar blod

 • kraftig bröstsmärta som kan öka vid djupa andetag

 • kraftig ostadighetskänsla eller yrsel

 • snabba eller oregelbundna hjärtslag

 • svår smärta i magen.


Om du är osäker, kontakta läkare eftersom vissa av dessa symtom t ex hosta och andfåddhet kan misstolkas som ett mildare tillstånd som luftvägsinfektion (t ex en vanlig förkylning).

Lungemboli

Symtom som vanligtvis förekommer i ett öga:

 • omedelbart synbortfall eller

 • dimsyn utan smärta som kan utvecklas till synbortfall.

Retinal ventrombos

(blodpropp i ögat)

 • bröstsmärta, obehag, tryck, tyngdkänsla

 • tryck- eller fyllnadskänsla i bröstkorgen, armen eller nedanför bröstbenet

 • mättnadskänsla, matsmältningsbesvär eller känsla av kvävning

 • obehag i överkroppen som strålar mot ryggen, käken, halsen, armen och magen

 • svettningar, illamående, kräkningar eller yrsel

 • extrem svaghet, ångest eller andfåddhet

 • snabba eller oregelbundna hjärtslag.

Hjärtinfarkt

 • plötslig svaghet eller domning i ansikte, armar eller ben, speciellt på ena sidan av kroppen

 • plötslig förvirring, svårigheter att tala eller förstå

 • plötsligt svårt att se med ett eller båda ögonen

 • plötsliga svårigheter med att gå, yrsel, förlorad balans eller koordination

 • plötslig, svår eller långvarig huvudvärk utan känd orsak

 • medvetslöshet eller svimning med eller utan anfall.


Ibland kan symtomen på stroke vara kortvariga med nästan omedelbar eller fullständig återhämtning, men du ska ändå omedelbart söka läkare eftersom du löper risk att drabbas av en ny stroke.

Stroke

 • svullnad och lätt blåmissfärgning av en arm eller ett ben

 • svår buksmärta (akut buk).

Blodproppar som blockerar andra blodkärl


BLODPROPPAR I EN VEN


Vad kan hända om en blodpropp bildas i en ven?

 • Användning av kombinerade hormonella preventivmedel har förknippats med en ökad risk för blodpropp i en ven (venös trombos). Dessa biverkningar är dock sällsynta. De inträffar oftast under det första årets användning av ett kombinerat hormonellt preventivmedel.

 • Om en blodpropp bildas i en ven i benet eller foten kan den orsaka en djup ventrombos (DVT).

 • Om en blodpropp färdas från benet och fastnar i lungan kan den orsaka en lungemboli.

 • I mycket sällsynta fall kan en blodpropp bildas i en ven i ett annat organ, som t ex ögat (retinal ventrombos).


När är risken för att utveckla en blodpropp i en ven störst?

Risken att utveckla en blodpropp i en ven är störst under det första året som du för första gången använder kombinerade hormonella preventivmedel. Risken kan också vara högre om du börjar på nytt med ett kombinerat hormonellt preventivmedel (samma produkt eller en annan produkt) efter ett uppehåll på 4 veckor eller längre.


Efter det första året minskar risken men den är alltid något högre än om du inte använder ett kombinerat hormonellt preventivmedel.


När du slutar använda NuvaRing återgår risken för en blodpropp till det normala inom några veckor.


Hur stor är risken för att utveckla en blodpropp?

Risken beror på din naturliga risk för VTE och vilken typ av kombinerat hormonellt preventivmedel du använder.


Den totala risken för en blodpropp i benet eller lungan med NuvaRing är liten.

 • Av 10 000 kvinnor som inte använder ett kombinerat hormonellt preventivmedel och inte är gravida, utvecklar cirka 2 en blodpropp under ett år.

 • Av 10 000 kvinnor som använder ett kombinerat hormonellt preventivmedel som innehåller levonorgestrel, noretisteron, eller norgestimat utvecklar cirka 5-7 en blodpropp under ett år.

 • Av 10 000 kvinnor som använder ett kombinerat hormonellt preventivmedel som innehåller norelgestromin eller etonogestrel så som NuvaRing utvecklar cirka 6-12 en blodpropp under ett år.

 • Risken för blodpropp varierar beroende på din sjukdomshistoria (se ”Faktorer som kan öka risken för en blodpropp” nedan).

Risk för att utveckla en blodpropp under ett år

Kvinnor som inte använder ett kombinerat hormonellt p‑piller/plåster/ring och som inte är gravida

Cirka 2 av 10 000 kvinnor

Kvinnor som använder ett kombinerat hormonellt preventivmedel som innehåller levonorgestrel, noretisteron eller norgestimat

Cirka 5-7 av 10 000 kvinnor

Kvinnor som använder NuvaRing

Cirka 6-12 av 10 000 kvinnor


Faktorer som kan öka risken för en blodpropp i en ven

Risken för en blodpropp med NuvaRing är liten men vissa tillstånd ökar risken. Risken är högre:

 • om du är mycket överviktig (kroppsmasseindex eller BMI över 30 kg/m2)

 • om någon nära släkting har haft en blodpropp i benet, lungan eller andra organ vid ung ålder (t ex yngre än cirka 50 år). I så fall kan du ha en ärftlig blodkoaguleringssjukdom.

 • om du behöver genomgå en operation eller blir sängliggande en längre tid på grund av en skada eller sjukdom, eller om du har ett gipsat ben. Användningen av NuvaRing kan behöva avbrytas i flera veckor innan en operation eller medan du är mindre rörlig. Om du måste sluta använda NuvaRing, fråga din läkare när du kan börja använda det igen.

 • med stigande ålder (särskilt om du är över cirka 35 år)

 • om du har fött barn för några veckor sedan.


Risken för att utveckla en blodpropp ökar ju fler tillstånd du har.

Flygresor (över 4 timmar) kan tillfälligt öka risken för en blodpropp, särskilt om du har någon av de andra listade faktorerna.

Det är viktigt att du talar om för din läkare om du har något av dessa tillstånd, även om du är osäker. Din läkare kan besluta att du måste sluta använda NuvaRing.

Om något av ovanstående tillstånd ändras medan du använder NuvaRing, t ex en nära släkting drabbas av en blodpropp utan känd orsak eller om du går upp mycket i vikt, tala med din läkare.


BLODPROPPAR I EN ARTÄR


Vad kan hända om en blodpropp bildas i en artär?

På samma sätt som en blodpropp i en ven, kan en blodpropp i en artär leda till allvarliga problem. Den kan t ex orsaka en hjärtinfarkt eller stroke.


Faktorer som kan öka risken för en blodpropp i en artär

Det är viktigt att du vet att risken för en hjärtinfarkt eller stroke till följd av användning av NuvaRing är mycket liten men kan öka:


 • med stigande ålder (efter cirka 35 års ålder)

 • om du röker. Om du använder ett kombinerat hormonellt preventivmedel som NuvaRing bör du sluta röka. Om du inte kan sluta röka och är över 35 år kan din läkare råda dig att använda en annan typ av preventivmedel.

 • om du är överviktig

 • om du har högt blodtryck

 • om någon nära släkting har haft en hjärtinfarkt eller stroke i ung ålder (yngre än cirka 50 år). I det fallet kan du också löpa större risk för en hjärtinfarkt eller stroke.

 • om du eller en nära släkting har en hög nivå av blodfetter (kolesterol eller triglycerider)

 • om du får migrän, speciellt migrän med aura

 • om du har problem med hjärtat (klaffel, hjärtrytmrubbning som kallas förmaksflimmer)

 • om du har diabetes.

Om du har fler än ett av dessa tillstånd eller om något av dem är särskilt allvarligt kan risken för att utveckla en blodpropp vara ännu större.

Om något av ovanstående tillstånd ändras medan du använder NuvaRing, t ex om du börjar röka, en nära släkting drabbas av en blodpropp utan känd orsak eller om du går upp mycket i vikt, tala med din läkare.


Cancer
Informationen nedan är hämtad från studier med kombinerade p-piller och den kan även gälla NuvaRing. Information om vaginalt tillförda hormonella preventivmedel (så som NuvaRing) saknas.


Bröstcancer har upptäckts något oftare hos kvinnor som använder kombinerade p-piller, men det är inte känt om detta beror på behandlingen. Det kan t ex vara så att tumörer upptäcks oftare hos kvinnor som använder kombinerade p-piller, eftersom de går på fler kontroller hos läkare. Den ökade risken för bröstcancer minskar gradvis när man slutar med kombinerade p-piller. Det är viktigt att du regelbundet kontrollerar dina bröst och att du kontaktar din läkare/barnmorska om du känner någon knöl. Du ska också tala om för din läkare/barnmorska om en nära släkting har eller tidigare har haft bröstcancer (se avsnitt 2.2 ”Varningar och försiktighet”).


I sällsynta fall har godartade levertumörer, och i ännu färre fall elakartade levertumörer, rapporterats hos kvinnor som använder p-piller. Kontakta din läkare/barnmorska om du får ovanliga allvarliga buksmärtor.


Hos kvinnor som använder kombinerade p-piller har det rapporterats att cancer i endometriet (livmoderslemhinnan) och cancer i äggstockarna är mindre vanligt förekommande. Detta gäller kanske även för NuvaRing, men det har inte bekräftats.


Psykiska störningar

Vissa kvinnor som använder hormonella preventivmedel, inräknat NuvaRing, har rapporterat depression eller nedstämdhet. Depressioner kan vara allvarliga och ibland leda till självmordstankar. Om du upplever humörförändringar och symtom på depression ska du snarast möjligt kontakta läkare för rådgivning.

2.3 Barn och ungdomar

Säkerhet och effekt av NuvaRing hos ungdomar under 18 år har inte studerats.

2.4 Andra läkemedel och NuvaRing

Tala alltid om för din läkare/barnmorska vilka läkemedel eller (traditionella) växtbaserade läkemedel som du redan använder. Tala också om för andra läkare och tandläkare som förskriver läkemedel och för berörd apotekspersonal att du använder NuvaRing. De kan tala om för dig om du behöver använda kompletterande skydd (t ex manlig kondom) och i så fall under hur lång tid eller om användningen av något annat läkemedel som du behöver måste ändras.


Vissa läkemedel

 • kan ha en inverkan på blodnivåerna av NuvaRing

 • kan göra det mindre effektivt i att förhindra graviditet

 • kan orsaka oväntade blödningar.


Det gäller läkemedel som används vid behandling av:

 • epilepsi (t ex primidon, fenytoin, barbiturater, karbamazepin, oxkarbazepin, topiramat, felbamat)

 • tuberkulos (t ex rifampicin)

 • hiv-infektion (t ex ritonavir, nelfinavir, nevirapin, efavirenz)

 • hepatit C-virusinfektioner (t ex boceprevir, telaprevir)

 • andra infektionssjukdomar (t ex griseofulvin)

 • högt blodtryck i blodkärlen i lungorna (bosentan)

 • nedstämdhet ((traditionella) växtbaserade läkemedel som innehåller johannesört).


Om du använder läkemedel eller (traditionella) växtbaserade läkemedel som kan göra NuvaRing mindre effektiv ska en barriärmetod också användas, (t ex manlig kondom). Eftersom effekten av ett annat läkemedel på NuvaRing kan finnas kvar i upp till 28 dagar efter avslutad behandling med läkemedlet, är det nödvändigt att använda en barriärmetod under hela denna tid. Observera: Använd inte NuvaRing med pessar eller kvinnlig kondom.


NuvaRing kan påverka effekten av andra läkemedel, t ex

 • läkemedel som innehåller ciklosporin

 • epilepsiläkemedlet lamotrigin (detta kan leda till en ökad anfallsfrekvens)


Använd inte NuvaRing om du har hepatit C och tar läkemedel som innehåller ombitasvir/paritaprevir/ritonavir och dasabuvir eller glekaprevir/pibrentasvir eftersom det kan leda till förhöjda leverfunktionsvärden i blodet (en ökning av leverenzymet ALAT).


Din läkare/barnmorska kommer att skriva ut en annan sorts preventivmedel innan du påbörjar behandling med dessa läkemedel.


NuvaRing kan börja användas ungefär 2 veckor efter att den här behandlingen har avslutats. Se avsnitt 2.1 ”När du inte ska använda NuvaRing”.


Fråga din läkare eller apotekspersonal om råd innan du tar något läkemedel.


Du kan använda tamponger samtidigt som du använder NuvaRing. Sätt in NuvaRing innan du sätter in tampongen. Var uppmärksam när du tar ut tampongen, så att inte NuvaRing av misstag följer med ut. Om detta skulle inträffa, tvätta ringen i svalt eller ljummet vatten och sätt omedelbart in den igen.


Det har hänt att ringen brustit vid samtidig användning av vaginala produkter som glidmedel eller vid behandling av infektion (se avsnitt 3.4 ”Vad ska du göra om… Din ring brister”). Samtidig användning med spermiedödande medel eller svampmedel som ges i slidan påverkar inte effekten av NuvaRing.


Laboratorietester
Om du tar blod- eller urinprov, så tala om för sjukvårdpersonalen att du använder NuvaRing eftersom det kan påverka resultatet av vissa tester.

2.5 Graviditet och amning

NuvaRing ska inte användas av kvinnor som är gravida eller tror att de kan vara gravida.

Skulle du bli gravid medan du använder NuvaRing ska du ta ut ringen och kontakta din läkare/barnmorska.


Om du vill sluta använda NuvaRing för du vill bli gravid, se avsnitt “Om du slutar att använda NuvaRing”.


Användning av NuvaRing rekommenderas generellt inte under amning. Om du vill använda NuvaRing när du ammar, kontakta din läkare/barnmorska för råd.

2.6 Körförmåga och användning av maskiner

Det finns ingen anledning att tro att NuvaRing skulle påverka förmågan att köra bil.


3. Hur du använder NuvaRing

Du kan själv sätta in och ta ut NuvaRing. Din läkare/barnmorska kommer att tala om för dig när du ska börja använda NuvaRing för första gången. Vaginalringen måste sättas in på rätt dag i din menscykel (se avsnitt 3.3: ”Insättning av den första ringen”) och ska sitta kvar 3 veckor i följd. Kontrollera regelbundet att NuvaRing är kvar i slidan (t ex före och efter samlag) för att säkerställa att du är skyddad mot graviditet. Efter den tredje veckan tar du ut NuvaRing och har en veckas uppehåll. Vanligtvis kommer du att få din mens under det ringfria intervallet.


Medan du använder NuvaRing ska du inte använda vissa kvinnliga barriärmetoder, som pessar eller kvinnlig kondom. Dessa preventiva barriärmetoder ska inte användas som kompletterande barriärmetoder eftersom NuvaRing kan påverka den korrekta placeringen och positionen av pessar eller kvinnlig kondom. Du kan däremot använda manlig kondom som extra barriärmetod.


3.1 Hur du sätter in och tar ut NuvaRing

 1. Kontrollera att utgångsdatumet inte passerat (se avsnitt 5 ”Hur NuvaRing ska förvaras”) innan du sätter in ringen.

 2. Tvätta händerna innan du sätter in eller tar ut ringen.

 3. Du kan välja det läge som känns bekvämast för dig, t ex stå med ett ben lyft, sitt på huk eller ligg ner.

 4. Ta ut NuvaRing ur dospåsen.

 5. Håll ringen mellan tummen och pekfingret, pressa ihop sidorna och för in ringen i slidan (se bild 1-4). Alternativt kan du välja att använda NuvaRing Applikator (medföljer inte NuvaRing) som kan vara till hjälp vid insättning av ringen. NuvaRing Applikator kommer eventuellt inte att vara tillgänglig i alla länder. När NuvaRing sitter på plats ska du inte känna något. Om det känns obehagligt, ändra försiktigt NuvaRingens position, (t ex genom att försiktigt trycka ringen längre in i slidan) tills det känns bekvämt. Ringens exakta läge i slidan har ingen betydelse.

 6. NuvaRing ska tas ut efter 3 veckor. Du kan göra detta genom att kroka fast pekfingret i nederkanten på ringen eller genom att fatta tag i kanten och dra ut den (se bild 5). Om du känner NuvaRing i slidan men inte kan ta ut den själv ska du kontakta din läkare/barnmorska.

 7. Kasta den använda ringen tillsammans med dina övriga hushållssopor, helst i den återförslutningsbara påsen. Spola inte ner NuvaRing i toaletten.

Bild 1

Bild 2

Bild 1

Ta ut NuvaRing ur dospåsen.

Bild 2

Pressa ihop ringen


Bild3a


Bild3b

Bild 3

Välj en bekväm ställning för att sätta in ringen

Bild4

Bild 4A

Bild 4B

Bild 4C

Sätt in ringen i slidan med en hand (Bild 4A), vid behov kan man sära på blygdläpparna med den andra handen. Tryck upp ringen i slidan tills det känns bekvämt (Bild 4B). Låt ringen sitta på plats i 3 veckor (Bild 4C).


Bild5

Bild 5

NuvaRing kan tas ut genom att man krokar fast pekfingret i nederkanten på ringen eller genom att fatta tag i kanten med pek- och långfingret och dra ut den.


3.2 Tre veckor insatt, en vecka uttagen

 • Från dagen då vaginalringen sätts in ska den vara på plats utan avbrott under 3 hela veckor.

 • Efter 3 veckor tas vaginalringen ut på samma veckodag och ungefär vid samma tid som den sattes in. T ex, om du har satt in NuvaRing en onsdag cirka klockan 22, så ska du ta ut ringen 3 veckor senare på onsdag cirka klockan 22.

 • Efter att du tagit ut ringen använder du ingen ring under 1 vecka. Under denna vecka bör du få en underlivsblödning. Den börjar oftast 2-3 dagar efter det att NuvaRing tagits ut.

 • Sätt in en ny ring exakt efter en vecka (återigen på samma veckodag och ungefär vid samma tidpunkt), även om blödningen inte har upphört.

 • Om ringen sätts in mer än 3 timmar för sent kan den graviditetsskyddande effekten vara nedsatt. Följ instruktionerna under avsnitt ”3.4 Vad du ska göra om... Du har glömt att sätta in en ny ring efter det ringfria intervallet”

Om du följer råden som ges ovan, kommer din vaginalblödning att komma varje månad vid ungefär samma tidpunkt.


3.3 Insättning av den första ringen

 • Du har inte använt något hormonellt preventivmedel under den senaste månaden
  Sätt in din första NuvaRing på den första dagen i din naturliga menscykel (alltså på din första blödningsdag). NuvaRing fungerar omgående. Du behöver inte använda något annat preventivt skydd.


  Det går även bra att starta med NuvaRing dag 2 till dag 5 i menscykeln, men då måste du under den första cykeln använda extra skydd, t ex manlig kondom, om du har samlag under de första 7 dagarna med NuvaRing. Denna instruktion behöver du bara följa första gången du använder NuvaRing.

 • Du har använt ett kombinerat p-piller under den senaste månaden
  Börja med NuvaRing senast dagen efter den tablettfria perioden av ditt nuvarande p-piller. Om ditt p-piller också innehåller hormonfria tabletter börja med NuvaRing senast dagen efter den sista hormonfria tabletten. Om du är osäker på vilken tablett det är, fråga din läkare/barnmorska eller apotekspersonal. Låt aldrig den hormonfria perioden för dina nuvarande p-piller vara längre än den rekommenderade tiden. Om du har använt dina p-piller korrekt och utan avbrott och om du är säker på att du inte är gravid, kan du sluta med tabletterna när som helst och direkt börja med NuvaRing.

 • Du har använt ett p-plåster under den senaste månaden
  Börja använda NuvaRing senast dagen efter den plåsterfria perioden. Låt aldrig den plåsterfria perioden pågå längre än den rekommenderade tiden.

  Om du har använt hormonplåstret korrekt och utan avbrott och om du är säker på att du inte är gravid, kan du sluta använda hormonplåstret när som helst och direkt börja med NuvaRing.

 • Du har använt ett minipiller (som bara innehåller gestagen) under den senaste månaden
  Du kan sluta med ditt minipiller vilken dag som helst och börja med NuvaRing dagen efter, vid samma tidpunkt som du normalt skulle ha tagit ditt piller. Var noga med att använda extra skydd (t ex manlig kondom) de första 7 dagarna med NuvaRing.

 • Du har använt ett injektionspreparat eller implantat eller en hormonspiral spiral (IUD) under den senaste månaden
  Börja använda NuvaRing när du skulle ha tagit din nästa injektion eller den dag som ditt implantat eller din hormonfrisättande spiral tas ut. Var noga med att använda extra skydd (t ex manlig kondom) de första 7 dagarna med NuvaRing.

 • Efter att du har fött barn
  Om du just har fött barn kanske din läkare/barnmorska säger att du ska vänta på din första spontana mens innan du börjar med NuvaRing. Ibland är det möjligt att börja tidigare. Din läkare/barnmorska kommer att ge dig råd. Om du ammar och vill använda NuvaRing ska du först diskutera detta med din läkare/barnmorska.

 • Efter missfall eller abort
  Din läkare/barnmorska kommer att ge dig råd.


3.4 Vad ska du göra om…

Din ring av misstag har stötts ut ur slidan

NuvaRing kan av misstag stötas ut ur slidan - t ex om den inte har satts in riktigt, när man tar ut en tampong, under samlag, vid förstoppning eller om du har framfall. Det är därför viktigt att du regelbundet kontrollerar att ringen är på plats i slidan (t ex före och efter samlag).


Din ring tillfälligt har varit ute ur slidan
NuvaRing kan fortfarande skydda dig mot graviditet, men det beror på hur länge den har varit ute ur slidan.


Om ringen har varit ute ur slidan:

 • mindre än 3 timmar är du fortfarande skyddad mot graviditet. Skölj ringen med kallt till ljummet vatten (använd inte varmt vatten) och sätt tillbaka ringen så snart som möjligt men bara om ringen har varit ute ur slidan i mindre än 3 timmar.

 • mer än 3 timmar under den 1:a eller 2:a veckans användning, kan skyddet mot graviditet ha påverkats. Skölj ringen med kallt till ljummet vatten (använd inte varmt vatten) och sätt tillbaka ringen så snart du kommer ihåg det och låt ringen finnas på plats utan uttag i minst 7 dagar. Använd manlig kondom om du har samlag under de närmaste 7 dagarna. Om det sker under den första veckan av användning och du har haft samlag under de senaste 7 dagarna, finns risk för att du är gravid. I sådant fall, kontakta din läkare/barnmorska.

 • mer än 3 timmar under den 3:e veckan, kan skyddet mot graviditet ha påverkats. Kassera ringen och välj därefter ett av följande alternativ:

  1. Sätt in en ny ring direkt.
   Genom att en ny ring sätts in påbörjas nästa 3-veckorsperiod. Det är möjligt att du inte får någon mens, däremot kan genombrottsblödning eller stänkblödning förekomma.

  2. Sätt inte in en ny ring. Invänta din mens och sätt sedan in en ny ring senast 7 dagar efter det att föregående ring togs ut eller stöttes ut.
   Detta alternativ ska du bara välja om du använt ringen oavbrutet under de föregående 7 dagarna.

 • under en okänd tid kanske du inte är skyddad mot graviditet. Ta ett graviditetstest och prata med din läkare/barnmorska innan du sätter in en ny ring.


Din ring brister
I mycket sällsynta fall kan NuvaRing brista. Vaginala skador har rapporterats i samband med att ringen brustit. Om du upptäcker att din ring har brustit, ska du ta ut ringen och så snart som möjligt sätta in en ny ring. Använd ett extra skydd, t ex manlig kondom, under de följande 7 dagarna. Kontakta din läkare/barnmorska om du haft samlag innan du upptäckte att ringen brustit.


Du har satt in mer än en ring
Det finns inga rapporter om allvarliga skadliga effekter efter överdosering med hormonerna som ingår i NuvaRing. Om du av misstag har satt in mer än en ring kan du känna dig illamående, få kräkningar eller en underlivsblödning.

Ta ut den extra ringen och kontakta din läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) om symtomen kvarstår.


Du har glömt att sätta in en ny ring efter det ringfria intervallet
Om ditt ringfria intervall var längre än 7 dagar, sätt in en ny ring så snart du kommer ihåg det. Använd extra skydd (t.ex. manlig kondom) om du har samlag under de närmaste 7 dagarna. Om du har haft samlag under det ringfria intervallet, finns det en risk att du har blivit gravid. Om så är fallet, kontakta genast din läkare/barnmorska. Ju längre det ringfria intervallet varat, desto större är risken att du blivit gravid.


Du har glömt att ta ut ringen

 • Om din ring har varit insatt mellan 3 och 4 veckor, så skyddar den fortfarande mot graviditet. Starta med ditt ringfria intervall under en vecka och sätt därefter in en ny ring.

 • Om din ring har varit insatt mer än 4 veckor så finns det en risk att du har blivit gravid. Kontakta din läkare/barnmorska innan du sätter in en ny ring.


Din mens har uteblivit

 • Du har använt NuvaRing enligt instruktionerna.
  Om mensen har uteblivit men du har använt NuvaRing enligt instruktionerna och om du inte har använt andra läkemedel är det mycket osannolikt att du är gravid. Fortsätt med NuvaRing som vanligt. Om mensen uteblir två gånger efter varandra kan det dock hända att du är gravid. Kontakta genast din läkare/barnmorska. Börja inte med nästa NuvaRing förrän din läkare/barnmorska har kontrollerat att du inte är gravid.

 • Om du har avvikit från instruktionerna för NuvaRing.Om mensen har uteblivit och du har avvikit från instruktionerna för NuvaRing och du inte får din förväntade bortfallsblödning i den ringfria perioden, kan du vara gravid. Kontakta din läkare/barnmorska innan du sätter in en ny NuvaRing.


Du får en oväntad blödning
Medan man använder NuvaRing kan en del kvinnor få oväntade underlivsblödningar mellan mensblödningarna. Det kan hända att du behöver använda mensskydd. Man ska alltid låta ringen vara kvar i slidan och fortsätta använda ringen som vanligt. Om de oregelbundna blödningarna fortsätter, blir kraftigare eller återkommer, kontakta läkare/barnmorska.


Du vill ändra första dagen för din mens
Om du använder NuvaRing enligt instruktionerna, kommer du att få din mens (bortfallsblödning) under det ringfria intervallet. Om du vill ändra på dagen det börjar så kan du förkorta (men aldrig förlänga!) det ringfria intervallet.

T ex, om din mens brukar starta på en fredag kan du ändra till en tisdag (3 dagar tidigare) från och med nästa månad och framåt. Sätt bara in din nästa ring 3 dagar tidigare än du brukar. Om du gör det ringfria intervallet mycket kort (t ex 3 dagar eller mindre) kan det hända att du inte får din vanliga blödning. Du kan få stänkblödningar (droppar eller fläckar med blod) eller en genombrottsblödning medan du använder nästa ring.

Om du känner dig osäker på hur du ska göra, kontakta din läkare/barnmorska för råd.


Du vill skjuta upp din mens
Även om det inte är den rekommenderade regimen, så är det möjligt att skjuta på mensen (bortfallsblödningen) genom att sätta in en ny ring direkt efter den nuvarande, alltså utan ringfritt intervall mellan ringarna. Du kan låta den andra ringen sitta kvar upp till 3 veckor. Medan du använder den nya ringen kan du få stänkblödningar (droppar eller fläckar med blod) eller en genombrottsblödning. När du vill att mensen ska komma, ta bara ut ringen. Ha ditt vanliga ringfria intervall på en vecka och sätt därefter in en ny ring.

Du kan fråga din läkare/barnmorska om råd före det att du beslutar att skjuta upp din mens.


3.5 Om du slutar att använda NuvaRing

Du kan sluta med NuvaRing när du vill. Om du inte vill bli gravid, kontakta din läkare/barnmorska angående andra preventivmedel. Om du slutar med NuvaRing för att du vill bli gravid, rekommenderas i allmänhet att man väntar tills man haft en naturlig menstruation. Detta hjälper dig att beräkna tiden för förlossning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan NuvaRing orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Om du får någon biverkning, framför allt om den är allvarlig eller ihållande, eller om din hälsa förändras och du tror det kan bero på NuvaRing, tala med din läkare.


En ökad risk för blodproppar i venerna (venös tromboembolism (VTE)) eller blodproppar i artärerna (arteriell tromboembolism (ATE)) finns hos alla kvinnor som använder kombinerade hormonella preventivmedel. För mer detaljerad information om de olika riskerna vid användning av kombinerade hormonella preventivmedel, se avsnitt 2, "Vad du behöver veta innan du använder NuvaRing".


Om du är allergisk mot något av innehållsämnena i NuvaRing (överkänslig) kan du uppleva följande symtom (ingen känd frekvens): svullet ansikte, läppar, tunga och/eller hals och/eller svårigheter att svälja eller utslag eventuellt med andningssvårigheter (angioödem och/eller anafylaxi). Om du upplever detta, ta ut NuvaRing och kontakta omedelbart din läkare (se även avsnitt Varningar och försiktighet).


Följande biverkningar har rapporterats av användare av NuvaRing.


Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 kvinnor

 • buksmärta, illamående

 • vaginal svampinfektion (så som ”torsk”), ringrelaterat obehag i slidan, klåda i underlivet, flytning från slidan

 • huvudvärk eller migrän, nedstämdhet, minskad sexlust

 • ömmande bröst, bäckensmärta, smärtsamma menstruationer

 • akne

 • viktökning

 • utstötning av ring.


Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 kvinnor

 • synrubbning, yrsel

 • svullen buk, kräkning, diarré eller förstoppning

 • trötthet, olust eller irritation, humörförändring, humörsvängningar

 • vätskeansamling i kroppen (ödem)

 • blåskatarr (urinvägsinfektion)

 • svårighet eller smärta vid tömning av blåsan, stark önskan och behov av att tömma blåsan, täta trängningar

 • problem vid samlag såsom smärta, blödning eller att partnern känner ringen

 • förhöjt blodtryck

 • ökad aptit

 • ryggvärk, muskelkramper, värk i ben och armar

 • minskad hudkänslighet

 • ömma eller förstorade bröst, fibrocystisk bröstsjukdom (cystor i brösten som kan svullna eller bli smärtsamma)

 • inflammation i livmoderhalsen, cervixpolyp (tillväxt i livmoderhalsen), utväxt på gränsen till livmodermunnen (ektopi)

 • förändringar i blödningsmönstret (t ex blödningarna kan bli kraftigare, längre, oregelbundna eller helt utebli), bäckenobehag, premenstruellt spänningssyndrom (PMS), spasm i livmodern

 • vaginal infektion (svamp och bakteriell), brännande känsla, illaluktande, smärta, obehag eller torrhet i vagina eller vulva

 • håravfall, eksem, klåda, utslag eller värmevallningar

 • nässelfeber.


Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 kvinnor

 • skadliga blodproppar i en ven eller en artär, t ex:

  • i ett ben eller en fot (s k DVT)

  • i en lunga (s k PE)

  • hjärtinfarkt

  • stroke

  • mini-stroke eller övergående strokeliknande symtom som kallas transitorisk ischemisk attack (TIA)

  • blodproppar i lever, mage/tarm, njurar eller ögon
   Risken att drabbas av en blodpropp kan vara högre om du har några andra tillstånd som ökar denna risk (se avsnitt 2 för mer information om de tillstånd som ökar risken för blodproppar och symtom på en blodpropp.)

 • sekretion från brösten


Har rapporterats: förekommer hos okänt antal användare

 • kloasma (gulbruna färgfläckar på huden, framför allt i ansiktet)

 • besvär från penis hos partnern (så som irritation, utslag, klåda).

 • oförmåga att ta ut ringen utan medicinsk hjälp (t ex på grund av att den fastnat vid slidväggen)

 • vaginal skada i samband med att ringen brustit.


Bröstcancer och levertumörer har rapporterats hos användare av kombinerade hormonella preventivmedel. För mer information, se avsnitt 2.2 Varningar och försiktighet, Cancer.


I mycket sällsynta fall kan NuvaRing brista. För mer information, se avsnitt 3.4 Vad ska du göra om… Din ring brister.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur NuvaRing ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Om du upptäcker att ett barn har exponerats för hormoner från NuvaRing, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för rådgivning.


Förvaras vid högst 30°C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.


Du ska inte sätta in NuvaRing om det expedierades till dig för mer än 4 månader sedan. Datum för utlämning anges på kartongen och dospåsen.


Använd inte NuvaRing efter utgångsdatum som anges på kartongen och dospåsen.

Använd inte NuvaRing om du ser någon färgförändring på ringen eller tecken på försämrad kvalitet.


Kassera använda ringar på följande vis:

Kasta den använda ringen tillsammans med dina övriga hushållssopor, helst i den återförslutningsbara dospåsen. Spola inte ner NuvaRing i toaletten.


Som med andra läkemedel, kasta inte oanvända ringar eller ringar som passerat utgångsdatum i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna är: etonogestrel (11,7 mg) och etinylestradiol (2,7 mg).

 • Övriga innehållsämnen är: etylenvinylacetat co-polymer (28 % respektive 9 % vinylactetat) (en sorts plast som inte kan lösas upp i kroppen) och magnesiumstearat.


Etonogestrel och etinylestradiol frisätts från ringen med en mängd motsvarande 0,120 mg/dygn och 0,015 mg/dygn vardera under 3 veckor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

NuvaRing är en mjuk, genomskinlig, färglös till nästintill färglös ring, 54 mm vid.


Varje ring är förpackad i en foliedospåse som kan återförslutas. Dospåsen packas i en pappkartong tillsammans med denna bipacksedel. Varje förpackning innehåller 1 eller 3 ringar.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

N.V. Organon

Kloosterstraat 6

5349 AB Oss

Nederländerna


Information lämnas av

Organon Sweden AB

Tel: +46 8 502 597 00

dpoc.sweden@organon.com


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och i Storbritannien (Nordirland) under under namnet:

NuvaRing 0,120 mg/0,015 mg per 24 timmar, vaginalinlägg


Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien (Nordirland), Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike.


Denna bipacksedel ändrades senast 2022-09-15

 

etiketter

Hitta direkt i texten
Av