Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Metoprolol 1A Farma Retard

ReceptstatusFörmånsstatus
Sandoz AS

Depottablett 100 mg
(vit, oval, märkt MTT|100, 8 mmx16 mm)

Beta-receptorblockerare

Aktiv substans:
ATC-kod: C07AB02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Sandoz AS omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Metoprolol 1A Farma Retard

50 mg, 100 mg och 200 mg depottabletter

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Metoprolol 1A Farma Retard är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Metoprolol 1A Farma Retard
3. Hur du tar Metoprolol 1A Farma Retard
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Metoprolol 1A Farma Retard ska förvaras 
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 

Vad innehåller Metoprolol 1A Farma Retard?

- Den aktiva substansen är metoprololtartrat 50 mg, 100 mg respektive 200 mg per tablett

- Övriga innehållsämnen är hypromellos, povidon, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat.

Innehavare av godkännande för försäljning

Hexal A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

Tillverkare

Salutas Pharma GmbH, Otto-von Guericke Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland

1. Vad Metoprolol 1A Farma Retard är och vad det används för

Läkemedlets utseende:

Burk: 30 st och 100 st


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Vad används Metoprolol 1A Farma Retard för?

Metoprolol som finns i Metoprolol 1A Farma Retard kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


Metoprolol 1A Farma Retard är ett medel mot vissa sjukdomar i hjärta och kretslopp och tillhör en grupp av läkemedel som kallas beta-receptorblockerare.


Metoprolol 1A Farma Retard används för:

• behandling av högt blodtryck

• behandling av hjärtklappning


2. Vad du behöver veta innan du tar Metoprolol 1A Farma Retard

Ta inte Metoprolol 1A Farma Retard

 • om du är allergisk mot metoprolol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du är överkänslig mot någon annan beta-receptorblockerare

 • om du har obehandlad hjärtsvikt

 • om du har mycket dålig blodcirkulation i benen och armarna

 • om du har allvarliga hjärtblock

 • om du har mycket låg puls

 • vid kardiogen chock (hjärtpumpsvikt)

 • om du har sjuk sinusknuta

 • om du har lågt blodtryck

 • om du har en sjukdom i binjurarna som kallas feokromocytom som ännu inte behandlats

 • om du har svår astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Metoprolol 1A Farma Retard: 

 • om du har kraftigt nedsatt njurfunktion

 • om du har svåra, akuta sjukdomstillstånd med metabolisk acidos (rubbning av blodets syrahalt)

 • om du har nedsatt hjärtfunktion

 • om du har astma eller svåra andningsbesvär av annan orsak. Samtidig användning av en beta2-agonist rekommenderas.

 • om du har Prinzmetals angina (särskild sorts bröstsmärta)

 • om du tar läkemedel som innehåller digitalis

 • om du har diabetes och använder insulin eller diabetesläkemedel i tablettform, eftersom Metoprolol 1A Farma Retard kan göra att du inte känner av hjärtklappningen som förekommer vid låga blodsockervärden (hypoglykemi)

 • om du får långsam puls (50–55 slag/minut). Då kan läkaren minska dosen eller avsluta behandlingen med Metoprolol 1A Farma Retard.

 • om du har lindrigt hjärtblock , d.v.s. störning i hjärtats retledning

 • om du har dålig blodcirkulation i fingrar, fötter eller tår (t.ex. Raynauds syndrom eller fönstertittarsjuka)

 • om du har feokromocytom som är en sällsynt binjuresjukdom

 • om du har överfunktion av sköldkörteln. Metoprolol 1A Farma Retard kan användas om läkare uppföljer din sköldkörtel- och hjärtfunktion.

 • om du har levercirros. Läkaren kan minska dosen.

 • om du är äldre, då alltför kraftig blodtrycks- eller pulssänkning kan försvåra blodförsörjningen till viktiga organ i kroppen.

 • om du behandlas för ischemisk hjärtsjukdom (t.ex. angina pectoris), får behandlingen inte avslutas plötsligt.

 • om du har förhöjd risk för anafylaxi (svåra allergiska reaktioner), eftersom behandlingen av sådana reaktioner med adrenalin kan försvåras om man använder Metoprolol 1A Farma Retard samtidigt.

 • om du ska opereras, måste narkosläkare veta att du använder Metoprolol 1A Farma Retard.

Du måste informera läkare om dessa tillstånd innan du påbörjar behandlingen med Metoprolol 1A Farma Retard.

Metoprolol 1A Farma Retard med mat, dryck och alkohol

Metoprolol 1A Farma Retard ska helst tas på morgonen. Du bör ta tabletterna på samma sätt, med mat eller utan mat, varje gång. Intag av alkohol kan förstärka den blodtryckssänkande effekten av metoprolol.

Graviditet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Metoprolol 1A Farma Retard under graviditet.

Amning

Metoprolol 1A Farma Retard går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare före användning av Metoprolol 1A Farma Retard under amning.

Körförmåga och användning av maskiner:

Vissa patienter kan ibland känna sig yra eller trötta vid behandling med Metoprolol 1A Farma Retard. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Andra läkemedel och Metoprolol 1A Farma Retard

Vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av Metoprolol 1A Farma Retard. Detta gäller bl.a.:

 • läkemedel mot sjukdomar i hjärta och kärl (t.ex. verapamil, diltiazem och andra s.k. kalciumblockerare, propafenon, kinidin, amiodaron, disopyramid, nitroglycerin, prazosin, digitalisglykosider, klonidin, lidokain, hydralazin)

 • epilepsimediciner (t.ex. barbitursyraderivat)

 • anti-inflammatoriska värkmediciner (t.ex. indometacin, celecoxib). För diklofenak har samverkan dock inte konstaterats.

 • läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom (MAO-hämmare)

 • depressionsmediciner (t.ex. paroxetin, fluoxetin, sertralin, bupropion, MAO-hämmare)

 • vissa svampmediciner (t.ex. terbinafin)

 • läkemedel som lindrar

 • bedövningsmedel för inandning (inhalationsanestetika)

 • AIDS/HIV-mediciner (t.ex. ritonavir)

 • läkemedel mot magsår (t.ex. cimetidin)

 • tuberkulosmediciner (t.ex. rifampicin)

Användningen av andra blodtryckssänkande läkemedel samtidigt med Metoprolol 1A Farma Retard leder till ytterligare sänkning av blodtrycket. Också vissa ögondroppar mot glaukom (som innehåller t.ex. timolol) kan sänka blodtrycket ytterligare. Adrenalin och liknande substanser som ingår bl.a. i hostmediciner och vissa näsdroppar och ögondroppar mot rinnande ögon kan höja blodtrycket.


Diabetespatienter som använder insulin kan få ökad eller utdragen hypoglykemi (lågt blodsocker). Effekten av sulfonylureapreparat (t.ex. glimepirid och glibenklamid) kan också motverkas. Dosen av diabetesläkemedel i tablettform måste eventuellt justeras.


Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


3. Hur du tar Metoprolol 1A Farma Retard

Doseringsanvisning

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.


Rekommenderad dos för vuxna:

Högt blodtryck: 50–100 mg dagligen. Om 100 mg inte ger önskad effekt, kan dosen antingen kombineras med andra blodtryckssänkande medel eller ökas.


Hjärtklappningsbesvär: 100 mg en gång dagligen. Vid behov kan dosen ökas.


Användning för barn

Erfarenheten av behandling av barn med Metoprolol 1A Farma Retard är begränsad.


Metoprolol 1A Farma Retard depottabletter är en speciell typ av tabletter som långsamt släpper ifrån sig det verksam­ma ämnet. Därför behöver man bara ta Metoprolol 1A Farma Retard en gång per dygn, helst på morgonen och på samma sätt i förhållande till måltid.


Metoprolol 1A Farma Retard skall sväljas tillsammans med minst ett halvt glas vätska. Får inte tuggas eller krossas.

Depottabletterna på 100 mg och 200 mg ska sväljas hela.

Depottabletterna på 50 mg kan delas i två lika stora doser.

Om du har tagit för stor mängd av Metoprolol 1A Farma Retard

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du glömt att ta Metoprolol 1A Farma Retard:

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Metoprolol 1A Farma Retard

Om behandlingen med Metoprolol 1A Farma Retard skall upphöra bör detta ske stegvis under minst 2 veckor. Sluta dock inte med Metoprolol 1A Farma Retard utan kontakt med läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar kan inträffa vid behandling med Metoprolol 1A Farma Retard:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Trötthet, huvudvärk och yrsel.

 • Kalla händer och fötter.

 • Långsam puls och lågt blodtryck vid uppstigning ibland med svimning.

 • Mag-tarmbesvär såsom buksmärtor, illamående och kräkningar.

 • Andnöd vid ansträngning (andfåddhet).

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): 

 • Brötsmärtor, övergående försämring av hjärtsvikt.

 • Sammandragning i luftrören vilket ger andnöd.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • Snuva och svullnad.

 • Rubbningar i hjärtrytmen, hjärtsvikt, hjärtklappning och långsammare retledning i hjärtat.

 • Mardrömmar, depression, minnesstörningar, förvirring, nervositet, oro, nedsatt koncentrationsförmåga och sömnstörningar.

 • Försämring av sjukdom om du har dålig blodcirkulation i fingrar, fötter eller tår (t.ex. Raynauds syndrom eller fönstertittarsjuka)

 • Smakförändringar, diarré och förstoppning.

 • Förhöjda leverfunktionsvärden i blodprov.

 • Muskelkramper och avvikande känselförnimmelser.

 • Hudutslag (i form av nässelutslag, psoriasliknande utslag eller avvikande hudtillväxt eller s.k. dystrofiska hudförändringar) och överkänslighetsreaktioner i huden.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • Minskat antal blodplättar.

 • Personlighets­störningar och

 • Synstörningar, torra ögon och/eller irriterade ögon.

 • Öronsusningar eller -ringningar (tinnitus) och hörselstörningar vid överdosering.

 • Kallbrand hos patienter med svåra störningar i blodcirkulationen i händer och fötter sedan tidigare.

 • Muntorrhet.

 • Ljusöverkänslighet, ökad svettning, håravfall och försvårad psoriasis.

 • Lever­inflammation.

 • Ledinflammation.

 • Störd sexuell lust och potens,

 • Viktökning.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • Ändringar i blodfetterna (ökning av triglycerider, minskning av HDL-kolesterol).

5. Hur Metoprolol 1A Farma Retard ska förvaras 

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar 

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är metoprololtartrat 50 mg, 100 mg respektive 200 mg per tablett

 • Övriga innehållsämnen är hypromellos, povidon, vattenfri kolloidal kiseldioxid, mag­nesium­stearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Burk: 30 st och 100 st

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Innehavare av godkännande för försäljning:

1A Farma A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, DanmarkDenna bipacksedel godkändes senast den 2018-11-08

Hitta direkt i texten
Av