Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Fosamax® Veckotablett

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
MSD

Tablett 70 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej) (oval, vit, 13×7 mm, på ena sidan märkt med konturen av ett ben och på andra sidan 31)

Bisfosfonat, för behandling av skelettsjukdomar

Aktiv substans:
ATC-kod: M05BA04
Läkemedel från MSD omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Fosamax Veckotablett

70 mg tabletter
alendronatsyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Det är särskilt viktigt att förstå informationen i avsnitt 3, innan du tar detta läkemedel.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Fosamax Veckotablett är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Fosamax Veckotablett
3. Hur du tar Fosamax Veckotablett
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Fosamax Veckotablett ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Fosamax Veckotablett är och vad det används för

 

Vad är Fosamax Veckotablett?

Fosamax Veckotablett är en tablett som innehåller den aktiva substansen alendronatsyra (kallas vanligen alendronat) och tillhör en grupp läkemedel som kallas bisfosfonater. De innehåller inte hormoner. Fosamax Veckotablett förhindrar den minskning av benmassa som uppträder hos kvinnor i samband med klimakteriet samt hjälper till att återuppbygga skelettet. Det minskar risken för att få ryggkots- och höftfrakturer.


Vad används Fosamax Veckotablett för?

Din läkare har ordinerat Fosamax Veckotablett för att behandla din benskörhet (osteoporos). Det minskar risken för frakturer (benbrott) i ryggkotor och höfter.


Fosamax Veckotablett tas en gång per vecka.


Vad är benskörhet (osteoporos)?

Benskörhet leder till att skelettet blir tunnare och svagare. Det är vanligt hos kvinnor efter klimakteriet. Vid klimakteriet slutar äggstockarna att producera det kvinnliga könshormonet, östrogen, som hjälper till att hålla kvinnans skelett friskt. Följden blir att benmassan minskar och att skelettet blir svagare. Ju tidigare en kvinna når klimakteriet, desto större risk för benskörhet.


Benskörhet i ett tidigt skede saknar vanligen symtom. Utan behandling kan benskörhet dock leda till frakturer. Även om frakturer vanligen orsakar smärta kan frakturer i ryggkotor passera obemärkta tills de leder till längdminskning. Frakturer kan uppstå under vardagliga sysslor, som t ex vid lyft eller i samband med mindre skador som i normala fall inte leder till frakturer. Benbrott uppträder vanligtvis i höften, ryggkotor eller handleder och kan förutom smärta leda till större problem som böjd kroppshållning (tilltagande kutryggighet) och minskad rörlighet.


Hur kan benskörhet behandlas?

Utöver din behandling med Fosamax Veckotablett, kan din läkare föreslå förändringar av din livsstil för att förbättra ditt tillstånd, som att:

Sluta röka

Rökning tycks öka hastigheten med vilken du förlorar benmassa och kan därför öka risken för benbrott.

Motionera

På samma sätt som musklerna, behöver skelettet motion för att förbli starkt och friskt. Diskutera med din läkare innan du påbörjar ett motionsprogram.

Äta balanserad kost

Din läkare kan ge dig råd beträffande din kosthållning och behovet av eventuella kosttillskott (särskilt kalcium och D-vitamin).


2. Vad du behöver veta innan du tar Fosamax Veckotablett

Ta inte Fosamax Veckotablett

 • om du är allergisk mot alendronatsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • om du har vissa problem med din matstrupe, som förträngning eller sväljsvårigheter

 • om du har svårt att stå eller sitta upprätt i minst 30 minuter

 • om din läkare sagt att du har lågt kalciumvärde i blodet


Om du tycker att något av ovanstående stämmer på dig, så låt bli att ta tabletterna. Tala först med din läkare och följ sedan de råd du får.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Fosamax Veckotablett om:

 • du lider av njurbesvär,

 • du har, eller nyligen har haft, svälj- eller matsmältningsproblem,

 • din läkare har talat om för dig att du har Barretts esofagus (ett tillstånd förenat med cellförändringar i nedre delen av matstrupen),

 • du har fått veta att du har problem med att ta upp mineraler i magen eller tarmarna (malabsorptionssyndrom),

 • du har fått veta att du har låg kalciumnivå i blodet,

 • du har dålig tandhälsa, tandköttsbesvär, en planerad tandutdragning eller inte får regelbunden tandvård,

 • du har cancer,

 • du behandlas med cellgifter eller strålning,

 • du tar angiogeneshämmare (t ex bevacizumab eller talidomid) vilka används för behandling av cancer,

 • du tar kortikosteroider (t ex prednisolon eller dexametason) vilka används för behandling av tillstånd såsom astma, reumatoid artrit och svåra allergier,

 • du är eller har varit rökare (då detta kan öka risken för tandbesvär).


Du kan få rådet att genomgå en tandkontroll innan behandling med Fosamax Veckotablett inleds.


Det är viktigt att upprätthålla en god munhygien vid behandling med Fosamax Veckotablett. Du bör genomgå regelbundna tandkontroller under hela din behandling. Du bör kontakta din läkare eller tandläkare om du upplever några problem med din mun eller tänder såsom lösa tänder, smärta eller svullnad.


Irritation, inflammation eller sår på matstrupen, ofta med symtom som smärta bakom bröstbenet, halsbränna eller smärta/svårigheter att svälja kan uppstå. Detta gäller särskilt om patienter inte dricker ett helt glas vatten och/eller inte väntar minst 30 minuter med att lägga sig efter att Fosamax Veckotablett tagits. Dessa biverkningar kan förvärras om patienter fortsätter ta Fosamax Veckotablett efter att ha fått dessa symtom.

Barn och ungdomar

Fosamax Veckotablett ska inte ges till barn och ungdomar som är yngre än 18 år.

Andra läkemedel och Fosamax Veckotablett

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Det är troligt att kalciumtillskott, antacida (magsyrahämmande medel) och vissa läkemedel som tas via munnen kan påverka hur Fosamax Veckotablett tas upp av kroppen, om de tas samtidigt. Det är därför viktigt att du följer råden i avsnitt 3.


Vissa läkemedel mot reumatism eller långvarig smärta, som kallas NSAID (t ex acetylsalicylsyra eller ibuprofen), kan orsaka matsmältningsproblem. Försiktighet bör därför iakttas när dessa läkemedel tas samtidigt som Fosamax Veckotablett.

Fosamax Veckotablett med mat och dryck

Det är troligt att mat och dryck (även mineralvatten) kan göra att Fosamax Veckotablett blir mindre effektivt om de tas samtidigt. Det är därför viktigt att du följer råden i avsnitt 3.

Graviditet och amning

Fosamax Veckotablett är endast avsett för kvinnor efter klimakteriet. Ta inte Fosamax Veckotablett om du är eller tror att du är gravid eller om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Biverkningar (till exempel dimsyn, yrsel och svår ben- muskel- eller ledvärk) har rapporterats med Fosamax Veckotablett som kan påverka din förmåga att framföra fordon och använda maskiner (se avsnitt 4).


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Fosamax Veckotablett innehåller laktos

Om din läkare sagt att du inte tål vissa sockerarter, kontakta läkaren innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du tar Fosamax Veckotablett

Ta alltid Fosamax Veckotablett enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisninga. Rådfråga läkaren eller apotekspersonalen om du är osäker.


Ta en Fosamax Veckotablett en gång per vecka.


Följ dessa instruktioner noga.


1. Välj den veckodag som passar dig bäst. Ta en Fosamax Veckotablett den dag du valt, varje vecka.


Det är mycket viktigt att följa instruktionerna 2, 3, 4, 5 och 6 för att Fosamax Veckotablett ska nå din mage snabbt och för att minska risken för irritation i matstrupen.


2. Efter att du stigit upp för dagen och innan du ätit eller druckit något eller tagit andra läkemedel, ska du svälja din Fosamax Veckotablett hel med ett helt glas (minst 2 dl) vanligt kranvatten (inte mineralvatten) så att Fosamax Veckotablett tas upp tillräckligt.

 • Ta inte tabletten tillsammans med mineralvatten (varken med eller utan kolsyra).

 • Ta inte tabletten tillsammans med kaffe eller te.

 • Ta inte tabletten tillsammans med juice eller mjölk.


Krossa eller tugga inte tabletten och låt den inte heller lösas upp i munnen på grund av risken för sår i munnen.


3. Ligg inte ner – håll dig helt upprätt (sitt, stå eller gå) – under minst 30 minuter efter att du svalt tabletten. Ligg inte ner förrän efter du ätit dagens första mål.

4. Ta inte Fosamax Veckotablett vid sänggåendet eller innan du stigit upp för dagen.

5. Om du får svårt och/eller det är smärtsamt att svälja, smärta bakom bröstbenet eller nytillkommen eller förvärrad halsbränna, sluta ta Fosamax Veckotablett och kontakta din läkare.

6. Vänta minst 30 minuter efter att du svalt Fosamax Veckotablett innan du tar dagens första mål mat, dryck eller andra läkemedel, gäller även antacida, kalciumtillskott och vitaminer. Fosamax Veckotablett har bara effekt om du tar tabletten när din mage är tom.

Om du har tagit för stor mängd av Fosamax Veckotablett

Om du av misstag tar för många tabletter, drick ett helt glas mjölk och kontakta omedelbart din läkare. Försök inte framkalla kräkning och lägg dig inte ner.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Fosamax Veckotablett

Om du glömmer ta en dos, ta bara en tablett morgonen efter att du kommit på det. Ta inte två tabletter samma dag. Återgå sedan till att ta en tablett en gång per vecka, på den veckodag du tidigare valt.

Om du slutar att ta Fosamax Veckotablett

Det är viktigt att du tar Fosamax Veckotablett så länge som din läkare ordinerat läkemedlet. Eftersom det inte är känt hur länge du kommer att ta Fosamax Veckotablett bör du med jämna mellanrum diskutera, med din läkare, behovet av att fortsätta behandlingen med detta läkemedel för att avgöra om Fosamax Veckotablett fortfarande är rätt för dig.


I kartongen för Fosamax Veckotablett finns ett instruktionskort. Det innehåller viktig information som påminner dig om hur du ska ta Fosamax Veckotablett på rätt sätt.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Kontakta läkare omedelbart om du får någon av följande biverkningar vilka kan vara allvarliga och för vilka du kan behöva akut medicinsk behandling:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • halsbränna, smärta/svårigheter att svälja, sår i matstrupen som kan ge smärta bakom bröstbenet, halsbränna eller smärta/svårigheter att svälja.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • allergiska reaktioner såsom nässelfeber, svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller svalg, som kan orsaka svälj- och andningssvårigheter, allvarliga hudreaktioner,

 • smärta i munnen och/eller i käken, svullnad eller sår i munnen, domningar eller tyngdkänsla i käken eller tandlossning. Detta kan vara tecken på benskador i käken (osteonekros) vanligtvis förenade med fördröjd läkning och infektioner, ofta efter tandutdragning. Kontakta din läkare eller tandläkare om du upplever sådana symtom,

 • ovanliga lårbensbrott särskilt hos patienter som långtidsbehandlas mot benskörhet kan förekomma i sällsynta fall. Kontakta din läkare om du upplever smärta, svaghet eller obehag i lår, höft eller ljumske eftersom detta kan vara ett tidigt tecken på ett eventuellt lårbensbrott,

 • smärta i skelett, muskler och/eller leder vilken är svår.


Övriga biverkningar

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • smärta i skelett, muskler och/eller leder vilken ibland kan vara svår.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • ledsvullnad,

 • buksmärta, obehagskänsla i magen eller rapningar efter att ha ätit, förstoppning, fyllnadskänsla eller gaser i magen, diarré, väderspänningar,

 • håravfall, klåda,

 • huvudvärk, yrsel,

 • trötthet, svullnad av händer eller ben.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • illamående, kräkningar,

 • irritation eller inflammation i matstrupen eller magen,

 • svart eller tjärliknande avföring,

 • dimsyn, smärta eller rodnad i ögat,

 • utslag, hudrodnad,

 • övergående influensaliknande symtom såsom värkande muskler, allmän sjukdomskänsla och ibland med feber vanligtvis i början av behandlingen,

 • smakförändringar.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • symtom på låg kalciumnivå i blodet såsom muskelkramper eller spasmer och/eller stickningar i fingrarna eller runt munnen,

 • sår i magsäck eller tolvfingertarm (ibland allvarliga eller med blödning),

 • trängre passage i matstrupen,

 • utslag som förvärras av solljus,

 • sår i munnen.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • tala med läkare om du har öronsmärta, flytning från örat och/eller en öroninfektion. Detta kan vara tecken på en benskada i örat.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Fosamax Veckotablett ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter Utg.dat. respektive EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Detta läkemedel har inga särskilda förvaringsanvisningar.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är alendronatsyra. En tablett innehåller 70 mg alendronatsyra som (natriumtrihydrat).


Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa (E460), vattenfri laktos (se avsnitt 2), kroskarmellosnatrium och magnesiumstearat (E572).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Fosamax Veckotablett är ovala vita tabletter märkta med konturen av ett ben på den ena sidan och ”31” på den andra.


Tabletterna är förpackade i aluminiumblister i kartonger i följande förpackningsstorlekar: 2, 4, 8,12, 40.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

Innehavare av försäljningstillstånd och tillverkare:

Merck Sharp & Dohme B.V.

P.O. Box 581

2003 PC Haarlem

Nederländerna

Ombud:

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Box 45192

104 30 Stockholm

Tel: 077-570 04 88


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Belgien

Fosamax 70 mg Hebdomadaire, comprimés

Danmark

Fosamax

Frankrike

Fosamax 70 mg, comprimé

Grekland

FOSAMAX 70 mg Μια φορά την εβδομάδα

Island

Fosamax vikutafla

Irland

Fosamax Once Weekly 70 mg Tablets

Italien

FOSAMAX 70 mg compresse

Luxemburg

Fosamax 70 mg Hebdomadaire, comprimés

Nederländerna

Fosamax 70 mg één tablet per week

Norge

Fosamax

Portugal

Fosamax 70 mg

Spanien

FOSAMAX Semanal 70 mg comprimidos

Storbritannien

FOSAMAX Once Weekly 70 mg Tablets

Sverige

Fosamax Veckotablett 70 mg tabletter

Tyskland

FOSAMAX einmal wöchentlich 70 mg Tabletten

Österrike

Fosamax einmal wöchentlich 70 mg Tabletten


Denna bipacksedel ändrades senast 2018-06-25

Hitta direkt i texten
Av