Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

HBVAXPRO®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
MSD

Injektionsvätska, suspension 40 mikrog
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Något ogenomskinlig vit suspension)

vaccin mot Hepatit B, ytantigenvaccin

ATC-kod: J07BC01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från MSD omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

HBVAXPRO

40 mikrogram, injektionsvätska, suspension
Hepatit B-vaccin (rDNA)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du blir vaccinerad. Den innehåller viktig information.

 • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad HBVAXBRO 40 mikrogram är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder HBVAXPRO
3. Hur HBVAXBRO 40 mikrogram används
4. Eventuella biverkningar
5. Hur HBVAXPRO ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad HBVAXBRO 40 mikrogram är och vad det används för

 

Detta vaccin används för aktiv immunisering mot hepatit B virusinfektion, orsakad av alla kända subtyper, av vuxna pre-dialys och dialyspatienter. 


Sannolikt inkluderar skyddet även hepatit D, eftersom hepatit D ej förekommer i frånvaro av hepatit B infektion.


Vaccinet skyddar ej mot infektion orsakad av andra agens såsom hepatit A, hepatit C och hepatit E och andra patogener kända att infektera levern.


2. Vad du behöver veta innan du använder HBVAXPRO

Använd inte HBVAXBRO 40 mikrogram

 • om du är allergisk mot hepatit B ytantigen eller något av övriga innehållsämnen i HBVAXPRO (se avsnitt 6.) 

 • om du har en allvarlig sjukdom med feber

Varningar och försiktighet

Behållaren till detta vaccin innehåller latexgummi. Latexgummi kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.


Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får HBVAXPRO 40 mikrogram.

Andra läkemedel och HBVAXBRO 40 mikrogram

HBVAXPRO kan ges samtidigt som hepatit B immunglobulin, på separata injektionsställen.

HBVAXPRO kan användas för att fullfölja en primärimmunisering eller som boosterdos till personer som tidigare fått ett annat hepatit B vaccin.

HBVAXPRO kan administreras samtidigt med andra vacciner om man använder separata injektionställen och sprutor.


Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

Förskrivning av vaccinet till gravida eller ammande kvinnor skall ske med försiktighet.


Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar något läkemedel. 

Körförmåga och användning av maskiner

HBVAXPRO förväntas ha ingen eller försumbar inverkan på förmågan att framföra motorfordon eller sköta maskiner.


HBVAXPRO 40 mikrogram innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".3. Hur HBVAXBRO 40 mikrogram används

Dosering


Den rekommenderade dosen vid varje injektion (1 ml) är: 40 mikrogram för vuxna predialys och dialyspatienter


En vaccinationsomgång omfattar tre injektioner.


Schemat är två injektioner med ett intervall på en månad följt av en tredje injektion 6 månader efter den första administreringen (0,1,6 månader). 


En boosterdos måste övervägas till dessa vaccinerade om antikroppsnivån mot hepatit B virus ytantigen är lägre än 10 IE/l.


Administreringssätt


Injektionsflaskan bör omskakas väl tills en något ogenomskinlig vit suspension erhålles.

Läkare eller sjuksköterska kommer att ge vaccinet som en injektion i muskeln. Övre armens muskel är det bästa injektionsstället på vuxna.


Detta vaccin skall aldrig ges i ett blodkärl. 


I undantagsfall kan detta vaccin ges under huden till patienter med trombocytopeni (minskning av antalet blodplättar) eller till personer som riskerar blödning. 


Om du missar en dos HBVAXPRO 40 mikrogram

Om du missar en inplanerad injektion, kontakta din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Din läkare eller sjuksköterska kommer att bestämma när den missade dosen skall ges.Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta vaccin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Liksom med andra hepatit B vacciner har i många fall orsakssambandet mellan biverkningar och vaccinet ej fastställts. 


De vanligaste biverkningarna är reaktioner på injektionsstället: ömhet, rodnad och förhårdning.


Andra biverkningar har rapporterats mycket sällan: 

 • lågt antal blodplättar, sjukdom i lymfknutor

 • allergiska reaktioner

 • störningar i nervsystemet såsom domningar och stickningar, ansiktsförslappning, nervinflammationer inkluderande Guillain-Barrés syndrom, inflammation i ögonnerven som leder till försämrad syn, hjärninflammation, förvärrande av multipel skleros, multipel skleros, kramper, huvudvärk, yrsel och svimningar

 • lågt blodtryck, inflammation i blodkärlen

 • astmaliknande symptom

 • kräkningar, illamående, diarré, magsmärtor

 • hudreaktioner såsom eksem, utslag, håravfall, klåda, nässelfeber och blåsor på huden

 • ledsmärta, ledinflammation, muskelsmärta, smärta i extremiteterna

 • trötthet, feber, vag sjukdomskänsla, influensaliknande symptom

 • förhöjning av leverenzymer

 • ögoninflammation med smärta och rodnad


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur HBVAXPRO ska förvaras

Förvara detta vaccin utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP.


Förvaras i kylskåp mellan 2 °C och 8 °C.

Får ej frysas.


Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används.Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är:

Hepatit B virus ytantigen, rekombinant (HBsAg) *............................ 40 mikrogram 

Adsorberatamorf aluminiumhydroxyfosfatsulfat (0,50 milligram Al+)


* framställt i Saccharomyces cerevisiae (stam 2150-2-3) jästceller med rekombinant DNA-teknik.


Övriga innehållsämnen är natriumklorid, natriumborat och vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

HVBAXPRO 40 mikrogram är en suspension i en injektionsflaska.

Förpackningsstorlek om 1 injektionsflaska.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning: 

MSD VACCINS

162 avenue Jean Jaurès

69007 Lyon

Frankrike


Tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats: 

Merck Sharp and Dohme, B.V.

Waarderweg 39 

2031 BN Haarlem 

Nederländerna.


Ytterligare upplysningar om detta vaccin kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning.

België/Belgique/Belgien
MSD Belgium BVBA/SPRL
Tél/Tel: +32(0)27766211
dpoc_belux@merck.com

Lietuva
UAB Merck Sharp & Dohme
Tel.: +370.5.2780.247
msd_lietuva@merck.com

България
Мерк Шарп и Доум България ЕООД,
тел.: + 359 2 819 3737
info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg
MSD Belgium BVBA/SPRL
Tél/Tel: +32(0)27766211
dpoc_belux@merck.com

Česká republika
Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Tel.: +420 233 010 111
dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország
MSD Pharma Hungary Kft.
Tel.: + 36.1.888.5300
hungary_msd@merck.com

Danmark
MSD Danmark ApS
Tlf: + 45 4482 4000
dkmail@merck.com

Malta
Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited.
Tel: 8007 4433 (+356 99917558)
malta_info@merck.com

Deutschland
MSD SHARP & DOHME GMBH
Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)
e-mail@msd.de

Nederland
Merck Sharp & Dohme BV
Tel: 0800 9999000  (+31 23 5153153)
medicalinfo.nl@merck.com 

Eesti
Merck Sharp & Dohme OÜ,
Tel: +372.614.4200
msdeesti@merck.com

Norge
MSD (Norge) AS
Tlf: +47 32 20 73 00
msdnorge@msd.no

Ελλάδα
MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
Τηλ: +30 210 98 97 300
dpoc_greece@merck.com

Österreich
Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0) 1 26 044
msd-medizin@merck.com

España
Merck Sharp & Dohme de España, S.A.
Tel: +34 91 321 06 00
msd_info@merck.com

Polska
MSD Polska Sp. z o.o.
Tel.: +48.22.549.51.00
msdpolska@merck.com

France
MSD VACCINS
Tél: +33 (0)1 80 46 40 40

Portugal
Merck Sharp & Dohme, Lda
Tel: +351 21 4465700
clic@merck.com

Hrvatska
Merck Sharp & Dohme d.o.o.
Tel: +385 1 66 11 333
croatia_info@merck.com

România
Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L
Tel: + 4021 529 29 00
msdromania@merck.com

Ireland
Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited
Tel: +353 (0)1 2998700
medinfo_ireland@merck.com

Slovenija
Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.
Tel: +386.1.520.4201
msd.slovenia@merck.com

Ísland
Vistor hf.
Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika
Merck Sharp & Dohme, s. r. o
Tel: +421 2 58282010
dpoc_czechslovak@merck.com

Italia
MSD Italia S.r.l.
Tel: +39 06 361911
medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland
MSD Finland Oy
Puh/Tel: +358 (0)9 804 650
info@msd.fi

Κύπρος
Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited
Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)
cyprus_info@merck.com

Sverige
Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB
Tel: +46 77 5700488
medicinskinfo@merck.com

Latvija
SIA Merck Sharp & Dohme Latvija
Tel: +371.67364.224
msd_lv@merck.com

United Kingdom
Merck Sharp & Dohme Limited
Tel: +44 (0) 1992 467272
medicalinformationuk@merck.com


Denna bipacksedel ändrades senast 01/2019

Övriga informationskällor

Information om denna medicin finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Instruktioner

Innan det administreras skall vaccinet granskas visuellt med avseende på partiklar och/eller avvikande utseende. Injektionsflaskan skall omskakas väl tills en något opak vit suspension erhålls.

Hitta direkt i texten
Av