Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Starlix®

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Novartis

Filmdragerad tablett 60 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej) (rosa, runda med fasad kant, märkta STARLIX på ena sidan och 60 på den andra)

Peroralt antidiabetikum

Aktiv substans:
ATC-kod: A10BX03
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Novartis omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Starlix

60 mg / 120 mg / 180 mg filmdragerade tabletter
Nateglinid

 

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får några biverkningar, tala med din läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Starlix är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Starlix
3. Hur du tar Starlix
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Starlix ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Starlix är och vad det används för

Vad Starlix är

Starlix tillhör en grupp av läkemedel som kallas perorala antidiabetika.

Vad Starlix används för

Starlix används för att behandla patienter med typ 2-diabetes. Det sänker blodsockret (glukos).


Din läkare kommer att förskriva Starlix tillsammans med ett annat peroralt antidiabetiskt läkemedel innehållande metformin.


Hur Starlix verkar

Insulin är ett ämne, som produceras av bukspottkörteln. Det bidrar till att sänka blodsockernivåerna, särskilt efter måltid. Om du har typ 2-diabetes kan din kropp inte börja tillverka insulin tillräckligt snabbt efter en måltid. Starlix verkar genom att stimulera bukspottkörteln att producera insulin snabbare. Detta hjälper till att kontrollera ditt blodsocker efter måltid.


Starlix tabletter börjar verka snabbt efter intaget och elimineras snabbt från kroppen.


2. Vad du behöver veta innan du tar Starlix

 

Följ noggrant alla instruktioner som du har fått av din läkare eller farmaceut, även om de avviker från informationen i denna bipacksedel.


Ta inte Starlix

 • om du är allergisk mot nateglinid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),

 • om du har typ 1-diabetes (din kropp producerar inte insulin),

 • om du får några symtom på allvarlig hyperglykemi (för högt blodsocker och/eller diabetisk ketoacidos) t ex överdriven törst, frekvent urinering, svaghet eller trötthet, illamående, andnöd eller förvirring,

 • om du vet att du har svår leversjukdom,

 • om du är gravid eller planerar att bli gravid,

 • om du ammar.

Om något av detta gäller dig, ta inte Starlix och tala med din läkare.

Varningar och försiktighet

Diabetiker kan få symtom som beror på låg blodsockerhalt (kallas också hypoglykemi). Vissa läkemedel, inklusive Starlix, kan också ge symtom på lågt blodsocker.


Om du har lågt blodsocker kan du uppleva yrsel, omtöckning, hunger, skakighet eller få andra symtom listade i avsnitt 4, ”Eventuella biverkningar”. Om detta händer dig - ät eller drick någonting som innehåller socker och tala med din läkare


En del människor är mer benägna att få lågt blodsocker än andra. Var försiktig

 • om du är över 65 år,

 • om du är undernärd,

 • om du har någon annan sjukdom som kan ge lågt blodsocker (t ex underfunktion i hypofysen eller binjurarna).

Om något av det ovanstående gäller dig, bör du kontrollera ditt blodsocker noggrant.


Var uppmärksam på symtom på lågt blodsocker, särskilt:

 • om du har motionerat hårdare än vanligt.

 • om du har druckit alkohol.

Alkohol kan störa kontrollen av ditt blodsocker så du rekommenderas att tala med din läkare om alkoholintag då du tar Starlix.


Tala med läkare innan du tar Starlix

 • om du vet att du har problem med levern,

 • om du har en allvarlig njursjukdom,

 • om du har problem med nedbrytningen av läkemedel,

 • om du ska genomgå en operation,

 • om du nyligen har haft febersjukdom, en infektion eller varit med om en olycka.

Din behandling kan behöva ändras.

Om du inte tål laktos (en typ av socker), tala med din läkare innan du tar Starlix.


Barn och ungdomar

Starlix rekommenderas inte till barn och ungdomar (under 18 år) eftersom dess effekter hos denna åldersgrupp inte har studerats.


Andra läkemedel och Starlix

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Ditt behov av Starlix kan ändras om du tar andra läkemedel. Detta kan orsaka en ökning eller minskning av dina blodsockernivåer.


Det är särskilt viktigt att du berättar för din läkare eller farmaceut om du tar:

 • Betablockerare eller ACE-hämmare (angiotensinreceptorblockerare) (används t ex för att behandla högt blodtryck och vissa hjärtsjukdomar).

 • Diuretika (används för att behandla högt blodtryck).

 • Kortikosteroider såsom prednison och kortison (används för att behandla inflammatoriska sjukdomar).

 • Medel som hämmar omvandlingen av läkemedel som t ex flukonazol (används för att behandla svampinfektioner), gemfibrozil (används för att behandla höga blodfettvärden vid diabetes) eller sulfinpyrazin (används för att behandla kronisk gikt).

 • Anabola hormoner (t ex metandrostenolon).

 • Johannesört (örtmedicin).

 • Somatropin (ett tillväxthormon).

 • Somastatinanaloger såsom lanreotid och oktreotid (används för att behandla akromegali).

 • Rifampin (används t ex för att behandla tuberkulos).

 • Fenytoin (används t ex för att behandla epileptiska anfall).

Din läkare kan behöva ändra dosen av dessa läkemedel.


Äldre patienter

Starlix kan användas av människor över 65 år. Sådana patienter bör vara särskilt noggranna med att undvika lågt blodsocker.


Graviditet, amning och fertilitet

Du skall inte använda Starlix om du är gravid eller planerar graviditet. Träffa din läkare så snart som möjligt om du blir gravid under behandlingen.


Amma inte under behandling med Starlix.


Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Din koncentrationsförmåga eller reaktionsförmåga kan försämras om du har lågt blodsocker (hypoglykemi). Ha detta i åtanke om du kör bil eller använder maskiner eftersom du kan utsätta dig själv eller andra för risk.


Du bör rådfråga läkare gällande bilkörning om du har återkommande episoder av hypoglykemi eller om du inte känner de första symtomen på hypoglykemi.


Starlix innehåller laktos

Starlix tabletter innehåller laktosmonohydrat. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin


3. Hur du tar Starlix

 

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Svälj tabletterna hela med ett glas vatten.


Hur mycket Starlix skall du ta

Den vanliga startdosen av Starlix är 60 mg tre gånger dagligen, taget före vart och ett av de tre huvudmåltiderna. Vissa patienter behöver en högre dos och din läkare kommer att bedöma vilken dos som är bäst för dig. Den rekommenderade högsta dosen är 180 mg tre gånger dagligen, taget före vart och ett av de tre huvudmåltiderna.


När Starlix ska tas

Ta Starlix innan måltid. Effekten kan fördröjas om den tas under eller efter måltid.

Ta Starlix före de tre huvudmåltiderna, vanligen:

 • 1 dos före frukost

 • 1 dos före lunch

 • 1 dos före middag

Det är bäst att ta den alldeles innan huvudmåltid men du kan ta den upp till 30 minuter innan.


Tag inte dosen om du inte skall äta en huvudmåltid. Om du missar en måltid, hoppa över den dosen Starlix och vänta till nästa måltid.


Även om du tar läkemedel för din diabetes är det viktigt att följa dieten eller motionsprogrammet som din läkare rekommenderat för dig.


Hur länge Starlix skall användas

Fortsätt att ta Starlix till dess din läkare säger att du skall sluta.


Om du har tagit för stor mängd av Starlix

Om du har tagit för många tabletter av misstag, tala genast med en läkare. Om du upplever symtom som vid lågt blodsocker (listade i avsnitt 4, ”Eventuella biverkningar”), skall du äta eller dricka något som innehåller socker.


Om du känner att du är på väg att drabbas av en allvarlig hypoglykemisk episod (förlust av medvetande, krampanfall), sök akut hjälp - eller se till att någon annan hjälper dig med detta.


Om du har glömt att ta Starlix

Om du glömmer att ta en tablett, tag nästa tablett före nästa huvudmåltid. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Kontroller under din behandling med Starlix

Din läkare kan regelbundet kontrollera mängden av Starlix som du tar. Han eller hon kan anpassa dosen efter dina behov. Om du har några frågor gällande Starlix eller varför detta läkemedel har förskrivits till dig, fråga din läkare

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


De biverkningar som orsakas av Starlix är vanligen milda till måttliga.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

Dessa är symtom på lågt blodsocker (hypoglykemi) som oftast är milda. Symtomen inkluderar

 • svettning

 • yrsel

 • skakningar

 • svaghet

 • hunger

 • kännbart snabb hjärtrytm

 • trötthet

 • illamående

Dessa symtom kan också orsakas av för litet föda eller för hög dos av eventuellt annat läkemedel mot diabetes som du tar. Om du får symtom på lågt blodsocker skall du äta eller dricka något som innehåller socker.


Andra biverkningar kan inkludera:

 • Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): buksmärta, matsmältningsbesvär, diarré, illamående

 • Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): kräkning

 • Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): lätta störningar av leverfunktion, allergiska reaktioner (överkänslighet) såsom utslag och klåda

 • Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): hudutslag med blåsor vid läppar, ögon och/eller mun, ibland med huvudvärk, feber, och/eller diarré


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Starlix ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i originalförpackningen.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte en Starlix-förpackning som är skadad eller förefaller ha öppnats tidigare.

Förvaras vid högst 30°C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är nateglinid. Varje tablett innehåller 60, 120 eller 180 mg nateglinid.

 • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat; cellulosa; mikrokristallin cellulosa; povidon; kroskarmellosnatrium; magnesiumstearat och vattenfri kolloidal kiseldioxid.

 • Tabletten innehåller hypromellos; titandioxid (E171); talk; makrogol och röd (60 och 180 mg tabletter) eller gul (120 mg tabletter) och järnoxid (E172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Starlix 60 mg filmdragerade tabletter är rosa, runda tabletter, märkta ”STARLIX” på ena sidan och ”60” på den andra.


Starlix 120 mg filmdragerade tabletter är gula, ovala tabletter, märkta ”STARLIX” på ena sidan och ”120” på den andra.


Starlix 180 mg filmdragerade tabletter är röda ovala tabletter, märkta ”STARLIX” på ena sidan och ”180” på den andra.


Dessa är förpackade i blisters och innehåller 12, 24, 30, 60, 84, 120 eller 360 tabletter. Samtliga förpackningsstorlekar kanske inte saluförs i ditt land.

Innehavare av godkännande för försäljning

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irland


Tillverkare

Novartis Farma S.p.A.

Via Provinciale Schito, 131

I-80058 Torre Annunziata - Napoli

Italien


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

Belgique/België/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

България

Novartis Pharma Services Inc.

Тел.: +359 2 489 98 28

Magyarország

Novartis Hungária Kft. Pharma

Tel.: +36 1 457 65 00

Ceská republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: + 356 2298 3217

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Eesti

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +372 66 30 810

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

Ελλάδα

Novartis (Hellas) Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: + 30 210 281 17 12

Polska

Novartis Poland Sp. z.o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

España

Novartis Farmacéutica, S.A.

Tel: +34 93 306 42 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A

Tel: +351 21 000 8600.

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Visitor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: + 371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Lietuva

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +370 5 269 16 50

 

Denna bipacksedel ändrades senast

2018-05-08


Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

Hitta direkt i texten
Av