FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Miniderm®

ACO Hud Nordic AB

Kräm 20 %
(Vit kräm)

Mjukgörande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: D02AX
Läkemedel från ACO Hud Nordic AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Miniderm

20 % kräm
Glycerol

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Miniderm måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

  • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonal om du behöver mera information eller råd.

  • Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

  • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som nte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Miniderm är och vad det används för
2. Innan du använder Miniderm
3. Hur du använder Miniderm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Miniderm ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD MINIDERM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Miniderm är en vit mjukgörande kräm som innehåller 20 % glycerol. Glycerol har vattenbindande egenskaper, vilket bidrar till normalisering av torr hud.

 

Miniderm används för att behandla torr hud.


2. INNAN DU ANVÄNDER MINIDERM

Använd inte Miniderm

- om du är allergisk (överkänslig) mot glycerol eller något av övriga innehållsämnen i Miniderm.

Graviditet och amning

Miniderm kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Miniderm påverkar inte körförmåga eller användning av maskiner.

Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Miniderm

Miniderm kräm innehåller:

  • cetostearylalkohol, som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

  • etyl- och metylparahydroxibensoat, som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).


3. HUR DU ANVÄNDER MINIDERM

 

Krämen smörjes in vid behov, gärna flera gånger dagligen samt alltid efter kontakt med vatten. Smörj in så mycket kräm som huden kan ta upp utan att den känns kladdig.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Miniderm orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (fler än 1 av 100 användare): lokal övergående sveda, klåda, stickningar och rodnad.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. HUR MINIDERM SKA FÖRVARAS

Förvaras vid högst 25°C.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substasen är glycerol 200 mg/g.

- Övriga innehållsämnen är hydrerad rapsolja, kolesterol, glycerolmonostearat, makrogolstearat, cetostearylalkohol, dimetikon, lättflytande paraffin, fast paraffin, vaselin, etylparahydroxibensoat (E 214), metylparahydroxibensoat (E 218), renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Läkemedlets utseende: Vit kräm

Förpackningsstorlekar:

Plasttub (polyeten), 100 g, med snäpplock.

Plasttub (polyeten), 210 g, med snäpplock.

Plastburk (polypropen) med pump, 380 g.

Plastburk (polypropen) med pump, 500 g.

600 g innehållande plastburk (polypropen) med pump, 500 g + plasttub (polyeten), 100 g, med snäpplock.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

ACO Hud Nordic AB, Box 622, 194 26 Upplands Väsby, Sverige


Tillverkare:

Bioglan AB, Malmö, Sverige

Medgenix Benelux NV, Vliegveld 21, B-8560 Wevelgem, Belgien


 Denna bipacksedel godkändes senast den 2020-04-03

Hitta direkt i texten
Av