Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Tradil®

Nordic Drugs

Filmdragerad tablett 300 mg
(vit, rund utan skåra)

Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel, propionsyraderivat

Aktiv substans:
ATC-kod: M01AE14
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Nordic Drugs omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Tradil

300 mg och 400 mg filmdragerad tablett
Dexibuprofen

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Tradil är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Tradil
3. Hur du använder Tradil
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Tradil ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Tradil är och vad det används för

 

Dexibuprofen, det aktiva innehållsämnet i Tradil, tillhör en grupp läkemedel som kallas icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel (NSAID). NSAID-preparat som dexibuprofen används för att lindra smärta och inflammation. De verkar genom att minska den mängd prostaglandiner (substanser som kontrollerar inflammation och smärta) som produceras i kroppen.

Vad används Tradil för

Tradil används för att lindra:

 • smärta och inflammation som orsakas av artros (vävnadsnedbrytande ledsjukdom)

 • menstruationssmärtor

 • lindrig till måttlig smärta, såsom värk i muskler och leder och tandvärk.

Dexibuprofen som finns i Tradil kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Tradil

Använd inte Tradil

 • om du är allergisk mot dexibuprofen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du är allergisk mot acetylsalicylsyra eller andra smärtlindrande medel (sådan allergi kan ge andningssvårigheter, astma, rinnsnuva, hudutslag eller svullnad i ansiktet)

  om du tidigare haft blödningar eller perforationer (hål) i mag-tarmkanalen orsakade av NSAID-behandling

 • om du har eller tidigare har haft återkommande sår på magsäcken eller tolvfingertarmen (blodig kräkning, svartfärgad avföring eller blodig diarré kan vara ett tecken på blödning i magsäck eller tarmar)

 • om du har haft hjärnblödning (cerebrovaskulär blödning) eller annan aktiv blödning

 • om du nyligen har haft uppblossande symtom på en inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit, Crohns sjukdom)

 • om du har svår hjärtsvikt eller svår lever- eller njursjukdom

 • från och med början av sjätte graviditetsmånaden.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Tradil:

 • om du någon gång har haft sår på magsäcken eller tolvfingertarmen

 • om du har haft tarmsår, ulcerös kolit eller Crohns sjukdom

 • om du har lever- eller njursjukdom eller om du är beroende av alkohol

 • om du har en sjukdom som påverkar blodets koagulationsförmåga (se även avsnittet ”Andra läkemedel och Tradil”)

 • om du har ödem (vätskeansamling i kroppens vävnader)

 • om du har hjärtsjukdom eller högt blodtryck

 • om du har astma eller några andra andningsproblem

 • om du lider av systemisk lupus erythematosus, SLE (en sjukdom som påverkar leder, muskler och hud) eller av blandad kollagenos (en kollagensjukdom som angriper bindväven) eller

 • om du har problem med att bli gravid. (I sällsynta fall kan läkemedel som Tradil påverka en kvinnas fruktsamhet. Fruktsamheten återgår till det normala när du slutar använda Tradil.)

Om du behöver högre doser, i synnerhet om du är över 60 år eller om du har haft sår på magsäcken eller tolvfingertarmen, finns det en ökad risk för mag-tarmbiverkningar. Din läkare kan överväga att förskriva medel med skyddande effekt tillsammans med Tradil.


Antiinflammatoriska/smärtstillande läkemedel som dexibuprofen kan förknippas med en liten ökad risk för hjärtattack eller stroke, särskild vid användning av höga doser. Överskrid inte den rekommenderade dosen eller behandlingstiden.


Du bör diskutera din behandling med läkare eller apotekspersonal innan du tar Tradil om du:


- har hjärtproblem inklusive hjärtsvikt, kärlkramp (bröstsmärtor) eller om du har haft en hjärtattack, bypass-operation, perifer artärsjukdom (dålig cirkulation i benen eller fötterna på grund av trånga eller blockerade blodkärl) eller någon form av stroke (inklusive ”mini-stroke” eller transitorisk ischemisk attack (TIA)).


- har högt blodtryck, diabetes, högt kolesterolvärde, en historik av hjärtsjukdomar eller stroke i familjen eller om du är rökare.


Din läkare kan behöva följa dig med regelbundna kontroller om:

 • du har hjärt-, lever- eller njurproblem

 • du är äldre än 60 år

 • du behöver detta läkemedel för långtidsbehandling.

Din läkare kommer att informera dig om hur ofta du behöver göra dessa kontroller.


Du kan få huvudvärk om du tar höga doser av smärtlindrande medel under lång tid (utöver rekommenderad användning). I så fall ska du inte ta mer Tradil mot huvudvärken.


Du ska undvika att ta Tradil om du har vattkoppor eller bältros.


Vissa patienter kan uppleva fördröjd verkan om Tradil tas vid akut värk, speciellt om läkemedlet tas samtidigt med mat (se avsnitt 3).

Andra läkemedel och Tradil

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Tradil kan påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel. Till exempel:


- antikoagulerande läkemedel (dvs. blodförtunnande, t.ex. acetylsalicylsyra, warfarin, tiklopidin) kan förlänga blödningstiden.


- läkemedel som sänker högt blodtryck (ACE-hämmare t.ex kaptopril, betablockerare t.exl atenolol, angiotensin-II-receptorantagonister t.ex losartan) kan minska effekten av dessa läkemedel.


Vissa andra läkemedel kan också påverka eller påverkas av behandlingen med Tradil. Du bör därför alltid rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Tradil med andra läkemedel. Det är viktigt att du talar om för läkare eller apotekspersonal om du, förutom ovan nämnda läkemedel, även använder något av följande läkemedel:


Du ska inte ta följande läkemedel tillsammans med Tradil, såvida du inte står under noggrann medicinsk övervakning:

 • Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska medel, NSAID (medel mot smärta, feber och inflammation). Det finns en ökad risk för sår och blödningar i mag-tarmkanalen om du tar Tradil tillsammans med andra NSAID eller acetylsalicylsyra som smärtstillande behandling.

 • Litium, som används för att behandla vissa psykiska tillstånd där sinnesstämningen är påverkad. Tradil kan öka effekten av litium.

 • Metotrexat. Tradil kan öka biverkningarna av metotrexat.

Du kan ta följande läkemedel, men av säkerhetsskäl ska du underrätta din läkare om det:

 • Vissa hjärtmediciner som kallas ACE-hämmare eller angiotensin II-receptorantagonister. De kan i sällsynta fall öka risken för njurproblem.

 • Diuretika (urindrivande medel).

 • Kortikosteroider. Risken för sår och blödning i mag-tarmkanalen kan öka.

 • Vissa medel mot depression (selektiva serotoninåterupptagshämmare) kan öka risken för blödning i mag-tarmkanalen.

 • Digoxin (en hjärtmedicin). Tradil kan öka biverkningarna av digoxin.

 • Immunförsvarshämmande medel som ciklosporin.

 • Antibiotiska aminoglykosider (medel för behandling av infektion).

 • Läkemedel som höjer kaliumnivåerna i blodet, exempelvis ACE-hämmare, Angiotensin-II receptorantagonister, ciklosporin, takrolimus, trimetoprim och hepariner.

 • Fenytoin, som används för att behandla epilepsi. Tradil kan öka biverkningarna av fenytoin.

 • Fenytoin, fenobarbital och rifampicin: Samtidig tillförsel kan minska effekterna av Tradil.

 • Sulfonylurea (vissa orala antidiabetika).

 • Pemetrexed (medel för behandling av vissa cancerformer).

 • Zidovudin (medel för behandling av HIV/AIDS).

Tradil med mat, dryck och alkohol

Tradil kan tas utan mat, men intag tillsammans med måltid är bättre eftersom det kan bidra till att man undviker magbesvär. Det gäller särskilt om behandlingen pågår under lång tid.

Du ska undvika eller begränsa ditt alkoholintag när du använder Tradil eftersom detta skulle kunna förvärra biverkningar i magtarmkanalen.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Du ska inte använda Tradil från början av 6:e graviditetsmånaden, då detta allvarligt kan skada ditt ofödda barn, även vid mycket låga doser.

Under graviditetens 5 första månader bör du använda Tradil endast efter att ha rådgjort med din läkare.


Du ska inte heller använda Tradil om du planerar att bli gravid, då detta läkemedel kan göra det svårare att bli gravid.


Endast små mängder av Tradil passerar över i bröstmjölk. Om du ammar ska du dock inte använda Tradil under lång tid eller i höga doser.

Körförmåga och användning av maskiner

Om du upplever biverkningar såsom yrsel, dåsighet, trötthet eller om du får synstörningar efter att ha tagit Tradil ska du undvika att köra bil eller använda maskiner som kan innebära fara (se avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”).

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


3. Hur du använder Tradil

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Du ska ta Tradil med ett glas vatten eller någon annan vätska. Tradil har snabbare verkan om du tar det utan mat. Det rekommenderas dock att man tar läkemedlet tillsammans med mat, eftersom det kan bidra till att man undviker magbesvär, särskilt om behandlingen pågår under lång tid.

300 mg

Ta inte mer än 1 tablett Tradil 300 mg som engångsdos.

Ta inte mer än 4 tabletter Tradil 300 mg per dygn.

400 mg

Ta inte mer än 1 tablett Tradil 400 mg som engångsdos.

Ta inte mer än 3 tabletter Tradil 400 mg per dygn.

Vid artros

300 mg

Rekommenderad dos är 1 tablett Tradil 300 mg 2 till 3 gånger per dygn. Vid akuta symtom kan din läkare öka dosen till 4 tabletter Tradil 300 mg per dygn.

400 mg

Rekommenderad dos är 1 tablett Tradil 400 mg 2 gånger per dygn (1 på morgonen och 1 på kvällen). Vid akuta symtom kan din läkare öka dosen till 3 tabletter Tradil 400 mg per dygn.


Vid menstruationssmärtor

300 mg

Rekommenderad dos är 1 tablett Tradil 300 mg 2 till 3 gånger per dygn.

400 mg

Rekommenderad dos är 1 tablett Tradil 400 mg 2 gånger per dygn.

Vid lindrig till måttlig smärta

300 mg

Rekommenderad dos är 1 tablett Tradil 300 mg 2 gånger per dygn. Om högre doser behövs kan din läkare ordinera upp till 4 tabletter Tradil 300 mg per dygn.

400 mg

Rekommenderad dos är 200 mg Tradil (en halv 400 mg tablett) 3 gånger per dygn. Om högre doser behövs kan din läkare ordinera upp till 3 tabletter Tradil 400 mg per dygn. Beroende på dina symptom kan din läkare även förskriva Tradil tabletter med lägre styrka (300 mg). Brytskåran på tabletterna (se avsnittet ”Läkemedlets utseende”) gör att de kan delas i två lika stora doser.


Patienter med lever- eller njursjukdom: Din läkare kan ha ordinerat Tradil i lägre dos än normalt. Du ska inte öka den dos din läkare har ordinerat.


Äldre patienter: Om du är över 60 år kan din läkare ha ordinerat en lägre dos än normalt. Om du inte får några problem med att använda Tradil kan din läkare eventuellt öka dosen för dig.


Barn och ungdomar: Då det inte finns tillräckligt med erfarenhet från behandling av barn och ungdomar ska Tradil inte användas till personer yngre än 18 år.


Om du tycker att effekten av Tradil är för stark eller för svag, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

Om du har tagit för stor mängd av Tradil

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Tradil

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar uppträder mindre ofta när man använder låg dos eller tar Tradil endast för en kort tid.


Sluta använda Tradil och uppsök läkare

 • om du får kraftigt ont i magen, i synnerhet när du börjar ta Tradil.

 • om du får svart avföring, blodig diarré eller om du kräks blod.

 • om du får hudutslag, svår blåsbildning eller flagnande hud, slemhinneskador eller några som helst tecken på överkänslighet.

 • om du får symtom som feber, ont i hals och mun, influensaliknande symtom, trötthetskänsla, näs- och hudblödning. Dessa symtom kan orsakas av en minskning av vita blodkroppar (agranulocytos).

 • om du får svår eller ihållande huvudvärk.

 • om du får gulfärgning av hud och ögonvitor (gulsot).

 • om du får svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter med att svälja eller andas (angioödem).


Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

 • matsmältningsbesvär, ont i magen.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

 • diarré, kräkning eller illamående

 • utmattning, dåsighet, yrsel, huvudvärk

 • hudutslag.


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

 • sår och blödning i mage eller tarmar, svartfärgad avföring, sår i munnen, magkatarr

 • purpura (purpurfärgade blåmärken), klåda, upphöjda kliande hudutslag

 • svullnad i ansikte eller hals (angioödem)

 • sömnproblem, rastlöshet, ångest, dimsyn, surrande eller ringande i öronen (tinnitus)

 • rinnsnuva, andningssvårigheter.


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare):

 • kraftig allergisk reaktion

 • psykotiska reaktioner, depression, irritabilitet

 • förvirring, desorientering eller upprördhet

 • hörselproblem

 • gasbildning, förstoppning, perforationer (hål) i magtarmkanalen (symtomen är svår värk i magen, feber, illamående), inflammation i matstrupen, förvärrad divertikel­sjukdom (små utbuktningar i tarmarna som kan bli infekterade eller inflammerade), kolit (tjocktarmsinflammation) eller Crohns sjukdom

 • problem med levern, hepatit (leverinflammation) och gulsot (gulfärgning av hud eller ögon)

 • blodsjukdomar, inklusive tillstånd som innebär minskat antal vita eller röda blodkroppar eller blodplättar.

Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

 • överkänslighetsreaktioner, inklusive symtom som feber, hudutslag, buksmärtor, huvudvärk, illamående och kräkning

 • ljuskänslighet

 • aseptisk meningit (hjärnhinneinflammation: symtomen är huvudvärk, feber, nackstelhet och allmän sjukdomskänsla), allvarliga allergiska reaktioner (andningssvårigheter, astma, snabb hjärtrytm, lågt blodtryck och chock) allergisk reaktion med inflammation i små blodkärl

 • rodnad av hud, slemhinnor eller i halsen

 • blåsbildning på händer och fötter (Stevens–Johnsons syndrom)

 • flagnande hud (epidermal nekrolys)

 • håravfall

 • njurinflammation, njursjukdom eller njursvikt

 • systemisk lupus erythematosus (autoimmun sjukdom)

 • mycket sällsynta bakteriella infektioner, som angriper den vävnad som täcker musklerna, kan förvärras.

Ödem (svullnad orsakad av vätskeansamling i vävnaderna), högt blodtryck och hjärtsvikt kan uppträda vid NSAID-behandling.


Läkemedel som Tradil kan ha samband med en något ökad risk för hjärtinfarkt eller slaganfall (stroke).

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Tradil ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är dexibuprofen. En filmdragerad tablett innehåller antingen 300 mg eller 400 mg dexibuprofen.

 • Övriga innehållsämnen är
  Tablettkärna: hypromellos, mikrokristallin cellulosa, karmelloskalcium, kolloidal vattenfri kiseldioxid, talk.
  Filmdragering: hypromellos, titandioxid (E 171), triacetin, talk, makrogol 6000.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

300 mg

300 mg-tabletterna är vita och runda. Tradil 300 mg tabletter tillhandahålls i kartonger om 10, 20, 30, 50, 60, 90 och 100 tabletter.

400 mg

400 mg-tabletterna är vita med en brytskåra på båda sidorna. Tradil 400 mg tabletter tillhandahålls i kartonger om 4,10, 20, 30, 50, 60, 90 och 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Nordic Drugs AB, Box 300 35, 200 61 Limhamn

Tillverkare

Gebro Pharma GmbH, 6391 Fieberbrunn, Österrike


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Österrike:

Dexibuprofen ”Gebro” 300, 400 mg Filmtabletten

Storbritannien:

Seractil 300, 400 mg film-coated tablets

Portugal:

Seractil 300, 400 mg comprimidos revestidos

Sverige:

Tradil 300, 400 mg filmdragerade tabletter

Danmark:

Seractiv 300, 400 mg filmovertrukne tabletter

Spanien:

Seractil 300, 400 mg comprimidos recubiertos con película

Grekland:

Seractil 300, 400 mg film-coated tablets

Tyskland:

Dolomagon 300, 400 mg Filmtabletten

Italien:

Seractil 300, 400 compresse rivestite con film

Denna bipacksedel ändrades senast 2016-02-19

Hitta direkt i texten
Av