Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Cilaxoral

Ferring

Orala droppar, lösning 7,5 mg/ml
(Färglös till svagt gulbrun lösning. Neutral smak)

Laxantia, tarmirriterande medel

ATC-kod: A06AB08
Läkemedel från Ferring omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Cilaxoral

7,5 mg/ml orala droppar, lösning
natriumpikosulfat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom 1 vecka.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Cilaxoral är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Cilaxoral
3. Hur du använder Cilaxoral
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Cilaxoral ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Cilaxoral är och vad det används för

 

Det aktiva ämnet i Cilaxoral, natriumpikosulfat, ombildas i tjocktarmen till verksam substans som sätter igång tjocktarmens rörelser så att tarminnehållet transporteras snabbare. Samtidigt stannar vatten kvar i tjocktarmen. Detta medför att avföringen får en mjukare konsistens och tarmtömningen underlättas.

Cilaxoral används vid tillfällig förstoppning samt för att underlätta tarmtömning vid hemorrojder och sår kring ändtarmsöppningen.


2. Vad du behöver veta innan du använder Cilaxoral

Använd inte Cilaxoral

 • vid svåra magsmärtor

 • vid stopp i tarmarna

 • vid allvarlig uttorkning (vätskebrist)

 • om du är allergisk mot natriumpikosulfat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Långvarigt bruk kan leda till störd vätske- och elektrolytbalans och brist på kalium i blodet. Vid behov av laxermedel dagligen under längre tid bör orsaken till förstoppningen utredas av läkare.

Barn

Cilaxoral ska inte ges till barn under 12 år.

Cilaxoral med mat, dryck och alkohol

Cilaxoral kan blandas med mat eller dryck.

Graviditet och amning

Graviditet

Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel eftersom erfarenheten från gravida kvinnor är begränsad.


Amning

Natriumpikosulfat passerar inte över i modersmjölk. Cilaxoral kan därför användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Cilaxoral har ingen känd påverkan på förmågan att köra bil och använda maskiner.

Cilaxoral innehåller sorbitol

Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


3. Hur du använder Cilaxoral

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen bör anpassas individuellt så att avföringen blir lagom mjuk. Vuxna börjar lämpligen med 10 droppar på kvällen. Dosen kan sedan minskas eller ökas så att avföringen blir lagom mjuk.

Ta inte mer än 20 droppar per dygn.


Cilaxoral används dagligen i högst en vecka. Därefter kan du eventuellt övergå till varannandags-medicinering. Efter ytterligare en vecka kan var tredje-dagsmedicinering prövas och efter ytterligare en vecka avslutas behandlingen.


10 droppar Cilaxoral motsvarar 5 mg natriumpikosulfat.


Cilaxoral kan blandas med mat eller dryck.

Användning för barn

Cilaxoral ska inte ges till barn under 12 år.

Om du använt för stor mängd av Cilaxoral 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Magknip.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Hudutslag.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Cilaxoral ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Hållbarhet i öppnad förpackning: 6 månader.


Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är natriumpikosulfat. 1 ml orala droppar, lösning innehåller 7,5 mg natriumpikosulfat

 • Övriga innehållsämnen är natriumbensoat (E211), sorbitol 70% (E420, sötningsmedel), natriumcitrat, citronsyramonohydrat, renat vatten

Neutral smak

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Färglös till svagt gulbrun lösning.


Förpackning: Droppflaska à 30 ml

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Ferring Läkemedel AB

Box 4041

203 11 Malmö


Tillverkare

Merckle GmbH

P.O. Box 1161

89135 Blaubeuren

Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast 2017-04-19

Hitta direkt i texten
Av