FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Cilaxoral

Nordic Drugs

Orala droppar, lösning 7,5 mg/ml
(Färglös till svagt gulbrun lösning. Neutral smak)

Laxantia, tarmirriterande medel

ATC-kod: A06AB08
Läkemedel från Nordic Drugs omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Samtliga förpackningar av Cilaxoral Orala droppar, lösning 7,5 mg/ml är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Flaska 30 milliliter (vnr 002947)
Utbytbara läkemedel.
Utbytbara läkemedel med jämförbara förpackningar enligt TLV.
Laxoberal® (Orala droppar, lösning 7,5 mg/ml) Flaska 30 milliliter (vnr 592931)
Startdatum: 2022-06-01
Prognos för slutdatum: 2024-12-02
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Cilaxoral

7,5 mg/ml orala droppar, lösning
natriumpikosulfat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Cilaxoral måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 • Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom en vecka.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Cilaxoral är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Cilaxoral
3. Hur du använder Cilaxoral
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Cilaxoral ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Cilaxoral är och vad det används för

 

Det aktiva ämnet i Cilaxoral, natriumpikosulfat, ombildas i tjocktarmen till verksam substans som sätter igång tjocktarmens rörelser så att tarminnehållet transporteras snabbare. Samtidigt stannar vatten kvar i tjocktarmen. Detta medför att avföringen får en mjukare konsistens och tarmtömningen underlättas. Användningen påverkar inte hur mycket näring som tas upp i kroppen från tunntarmen. Cilaxoral har ingen kalorireducerande effekt.


Cilaxoral används vid tillfällig förstoppning samt för att underlätta tarmtömning vid hemorrojder och sår kring ändtarmsöppningen.


2. Vad du behöver veta innan du använder Cilaxoral

Använd inte Cilaxoral

 • Om du är allergisk (överkänslig) mot natriumpikosulfat eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • Om du har svåra magsmärtor, hinder i tarmen, inflammatorisk tarmsjukdom eller svår magsmärta med feber, illamående eller kräkningar.

 • Om du har svår uttorkning (vätskebrist).

Varningar och försiktighet

 • Om laxermedel används regelbundet mer än en vecka, bör läkare konsulteras. Långvarig och överdriven användning kan leda till störd vätskebalans och brist på kalium i blodet.

 • Yrsel och svimning har rapporterats av patienter som använt Cilaxoral, men förmodligen har detta berott på ansträngning vid tarmtömning eller varit en effekt av buksmärtorna orsakade av förstoppningen.

Sluta att ta Cilaxoral och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter.

Barn och ungdomar

Cilaxoral ska inte ges till barn under 12 år utan läkares rekommendation.

Andra läkemedel och Cilaxoral

Samtidig användning av urindrivande eller kortisonliknande läkemedel och höga doser av Cilaxoral kan öka risken för störningar i kroppens saltbalans. Samtidig användning av antibiotika kan minska den laxerande effekten av Cilaxoral.

Om du är osäker, rådgör med läkare eller apotekspersonal före användning av Cilaxoral.

Cilaxoral med mat och dryck

Cilaxoral kan blandas med mat eller dryck.

Graviditet och amning

Graviditet

Det saknas moderna studier på gravida kvinnor. Lång erfarenhet har inte visat någon skadlig eller oönskad effekt under graviditet. Vid graviditet skall dock Cilaxoral, liksom alla läkemedel, endast tas på medicinsk inrådan.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.


Amning

Natriumpikosulfat passerar inte över i bröstmjölk. Cilaxoral kan därför användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Yrsel och svimning kan förekomma vid användning av Cilaxoral, mest troligt på grund av en reflex som kan uppstå vid magsmärtor eller tarmtömning. Om du drabbas av magsmärtor bör du därför vara försiktig med att köra bil och hantera maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Cilaxoral innehåller sorbitol och natrium

Detta läkemedel innehåller 650 mg sorbitol per ml. Sorbitol är en källa till fruktos. Om du (eller ditt barn) inte tål vissa sockerarter, eller om du (eller ditt barn) har diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans, en sällsynt, ärftlig sjukdom som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.


Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23mg) natrium per ml, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du använder Cilaxoral

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos:

Vuxna: 10-20 droppar en gång per dygn. Dropparna bör tas på kvällen för tarmtömning följande morgon.

Börja med 10 droppar på kvällen. Dosen kan sedan minskas eller ökas så att avföringen blir lagom fast. Ta inte mer än 20 droppar per dygn. Efter tarmtömningen kan det hända att det går längre tid än vanligt innan du får avföringsbehov igen (se När du slutar använda Cilaxoral).


Cilaxoral kan blandas med mat eller dryck.


Långvarig förstoppning bör behandlas i samråd med läkare. Därför rekommenderas receptfri daglig användning av Cilaxoral i högst en vecka. Efter det kan du eventuellt behandla med Cilaxoral var annan dag i en vecka, var tredje dag under den tredje veckan och sedan avsluta behandlingen under den fjärde veckan. Din läkare kan föreslå att du ska ta en annan dos eller en annan behandlingstid.


10 droppar Cilaxoral motsvarar 5 mg natriumpikosulfat.


Bruksanvisning

Vänd flaskan upp och ned och knacka lätt på botten för att få fram första droppen.

Om du använt för stor mängd av Cilaxoral 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

När du slutar att använda Cilaxoral

När Cilaxoral givit avföring, så har tjocktarmen tömts helt. Det kan därför ta några dagar innan avföringsbehov uppstår på nytt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): Diarré.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Magkramper, buksmärtor, obehagskänslor i magtrakten.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

Yrsel, kräkningar, illamående.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

Överkänslighet, allergiska reaktioner inklusive hudutslag, klåda och svullnad av tunga, läppar eller ansikte (angioödem), svimning.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Cilaxoral ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Hållbarhet i öppnad förpackning: 6 månader.


Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är natriumpikosulfat. 1 ml orala droppar, lösning innehåller 7,5 mg natriumpikosulfat

 • Övriga innehållsämnen är natriumbensoat (E211), sorbitol 70% (E420, sötningsmedel), natriumcitrat, citronsyramonohydrat, renat vatten

Neutral smak

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Färglös till svagt gulbrun lösning.


Förpackning: Droppflaska à 30 ml

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Nordic Drugs AB

Box 300 35

200 61 Limhamn

Sverige


Tillverkare

Merckle GmbH

P.O. Box 1161

89135 Blaubeuren

Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast 2022-04-19

Hitta direkt i texten
Av