Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Propyless®

Trimb Healthcare

Kutan emulsion 200 mg/g
(vit till ljust grå emulsion)

Mjukgörande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: D02AX
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Trimb Healthcare omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Propyless

200 mg/g kutan emulsion
propylenglykol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Propyless är och vad det används för
2. Innan du använder Propyless
3. Hur du använder Propyless
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Propyless ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD PROPYLESS ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Propyless är en mjukgörande emulsion som har vattenbindande egenskaper och viss antimikrobiell effekt mot vissa svampar och bakterier. Propyless används för att behandla torr hud av olika slag.


2. INNAN DU ANVÄNDER PROPYLESS

Använd inte Propyless

  • om du är allergisk mot propylenglykol eller något annan innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Propyless får inte appliceras i hörselgången eller på brännskadad hud.


Graviditet och amning

Inga kända risker under graviditet.

För att det ammande barnet inte i onödan ska exponeras för propylenglykol bör Propyless inte smörjas på bröstvårtorna under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Det finns inget som tyder på att Propyless påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Propyless innehåller cetylalkolhol

Propyless innehåller cetylalkolhol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).


3. HUR DU ANVÄNDER PROPYLESS

 

Emulsionen stryks på vid behov eller två till flera gånger dagligen samt efter kontakt med vatten. Stryk på och massera in emulsionen så att huden känns fuktig och mjuk men ej kladdig. Det är bättre att smörja tunt och ofta än tjockt och sällan. Efter bad eller dusch är det också viktigt att smörja in sig, eftersom en del av de naturliga fuktighetsbevarnade ämnen som normalt finns i huden kan ha tvättats bort. Insmörjning bör ske inom några minuter efter dusch eller bad, då fuktighet fortfarande finns kvar i huden.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Övergående sveda och värmekänsla. Detta förekommer oftast i början av behandlingen.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. HUR PROPYLESS SKA FÖRVARAS

Burk: Förvaras vid högst 30 °C.

Tub: Förvaras vid högst 25 °C.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är propylenglykol 200 mg/g

  • Övriga innehållsämnen är karbomer, xantangummi, glycerol, bensylalkohol, vitt vaselin, cetylalkohol, stearinsyra, palmitinsyra, glucat SS, glucamate SSE-20, glycerolmonostearat, natriumhydroxid, aluminiummagnesiumsilikat, dimetikon, silikon, renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit till ljust grå emulsion i tub (100 g) eller burk med pump (300 g eller 480 g).

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning:

Trimb Healthcare AB

Box 16184

103 24 Stockholm

Tel: 08-12 13 52 00

E-post: medical@trimb.se

Tillverkare:

Farmaclair

440 avenue du Général de Gaulle

14200 Hérouville St Clair

Frankrike

 


Denna bipacksedel godkändes senast den 2020-09-21

Hitta direkt i texten
Av