FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Spektramox®

Meda

Filmdragerad tablett 875 mg/125 mg
(Tillhandahålls ej) (vit, märkt med AC och skåra på ena sidan, 22x10 mm)

Kombinationer av penicilliner, inklusive kombinationer med betalaktamashämmare.

ATC-kod: J01CR02
Läkemedel från Meda omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Spektramox

875 mg/125 mg filmdragerade tabletter
amoxicillin/klavulansyra

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig (eller ditt barn). Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar tala, med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Spektramox  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Spektramox
3. Hur du tar Spektramox
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Spektramox  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Spektramox  är och vad det används för

 

Spektramox är ett antibiotikum som verkar genom att döda bakterier som orsakar infektioner. Det innehåller två olika läkemedel som kallas amoxicillin och klavulansyra. Amoxicillin tillhör en grupp läkemedel som kallas ”penicilliner” som ibland kan sluta fungera (bli inaktiva). Den andra aktiva substansen (klavulansyra) förhindrar att detta händer.


Spektramox används hos vuxna och barn för att behandla följande infektioner:


 • infektioner i mellanörat och bihåleinfektioner

 • luftvägsinfektioner

 • urinvägsinfektioner

 • hud- och mjukdelsinfektioner inklusive tandinfektioner

 • skelett- och ledinfektioner.


2. Vad du behöver veta innan du tar Spektramox

Ta inte Spektramox:

 • om du är allergisk mot amoxicillin, klavulansyra, penicillin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har haft en allvarlig allergisk reaktion (överkänslighetsreaktion) mot något annat antibiotikum. Detta kan omfatta hudutslag eller svullnad av ansiktet eller halsen.

 • om du har haft leverproblem eller gulsot (gulaktig hud) när du har tagit ett antibiotikum.

 • Ta inte Spektramox om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, kontakta läkare eller apotekspersonal innan du tar Spektramox.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel om du:

 • har körtelfeber

 • behandlas för lever- eller njurproblem

 • inte kissar regelbundet.


Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, kontakta läkare eller apotekspersonal innan du tar Spektramox.


I vissa fall kan din läkare undersöka vilken typ av bakterie som orsakar din infektion. Beroende på resultatet kan du få en annan styrka av Spektramox eller ett annat läkemedel.


Tillstånd du måste vara observant på:

Spektramox kan förvärra vissa befintliga tillstånd, eller orsaka allvarliga biverkningar. Dessa omfattar allergiska reaktioner, krampanfall och inflammation i tjocktarmen, Du måste vara observant på vissa symtom när du tar Spektramox för att minska risken för eventuella problem. Se ”Tillstånd du måste vara observant på” i avsnitt 4.


Blod- och urinprover

Om du tar blodprover (t.ex. för kontroll av röda blodkroppar eller leverfunktionstester) eller urinprover (för glukos), tala om för läkaren eller sköterskan att du tar Spektramox. Detta eftersom Spektramox kan påverkar resultaten av den här typen av prover.

Andra läkemedel och Spektramox

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Om du tar allopurinol (mot gikt) tillsammans med Spektramox kan risken vara större för att du får en allergisk hudreaktion.


Om du tar probenecid (mot gikt) kan läkaren ändra dosen Spektramox.


Om du tar blodförtunnande läkemedel för att förhindra blodproppar (t.ex. warfarin) tillsammans med Spektramox kanske du behöver lämna extra blodprover.


Spektramox kan påverka hur metotrexat (ett läkemedel för att behandla cancer eller reumatiska sjukdomar) fungerar.


Spektramox kan påverka hur mykofenolatmofetil (ett läkemedel som förhindrar avstötning av transplanterade organ) fungerar.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Körförmåga och användning av maskiner

Spektramox kan ha biverkningar och symtomen kan göra dig olämplig som bilförare. Kör inte bil och använd inte maskiner om du känner dig dålig.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Spektramox innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per tablett, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.3. Hur du tar Spektramox

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vuxna och barn som väger 40 kg eller mer

 • Vanlig dos – 1 tablett 2 gånger dagligen

 • Högre dos – 1 tablett 3 gånger dagligen


Barn som väger mindre än 40 kg

Barn som är 6 år eller yngre ska företrädesvis behandlas med Spektramox oral suspension.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal när du ger Spektramox-tabletter till barn som väger mindre än 40 kg.


Patienter med njur- och leverproblem

 • Dosen kan ändras om du har njurproblem. Din läkare kan välja en annan styrka eller ett annat läkemedel.

 • Om du har leverproblem kan du få lämna blodprov oftare för att kontrollera hur levern fungerar.


Hur du tar Spektramox

 • Svälj tabletterna hela med ett glas vatten i början av en måltid eller strax före.

 • Fördela doserna jämnt under dagen, med minst 4 timmars mellanrum. Ta inte 2 doser under 1 timme.

 • Ta inte Spektramox i mer än 2 veckor. Om du fortfarande känner dig dålig ska du söka läkare igen.

Om du har tagit för stor mängd av Spektramox

Om du har tagit för stor mängd av Spektramox kan du få symtom som orolig mage (illamående, kräkningar eller diarré) eller krampanfall. Kontakta läkaren så snart som möjligt. Ta med kartongen eller flaskan med läkemedel och visa läkaren.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Spektramox

Om du har glömt en dos, ta den så snart du kommer ihåg det. Du ska inte ta nästa dos för tidigt, utan vänta cirka 4 timmar innan du tar den.

Om du slutar att ta Spektramox

Fortsätt att ta Spektramox tills behandlingen är avslutad, även om du känner dig bättre. Du behöver varje dos för att bekämpa infektionen. Om några bakterier överlever kan det leda till att infektionen återkommer.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Tillstånd du måste vara observant på:


Allergiska reaktioner

Har inträffat hos ett mycket litet antal personer:

 • hudutslag

 • inflammation i blodkärl (vaskulit) som kan ses som röda eller lila, upphöjda prickar på huden, men kan påverka andra delar av kroppen

 • feber, ledvärk, svullna körtlar på hals, i armhålor eller i ljumskar

 • svullnad, ibland av ansikte eller mun (angioödem) som leder till andningsbesvär

 • kollaps.

 • Kontakta omedelbart läkare om du får något av dessa symtom. Sluta ta Spektramox.


Inflammation i tjocktarmen

Har inträffat hos ett mycket litet antal personer:

 • Inflammation i tjocktarmen som orsakar vattning diarré, vanligtvis med blod och slem, magont och/eller feber.

 • Kontakta läkare så snart som möjligt för råd om du får dessa symtom.


Allvarliga hudreaktioner

Kan drabba upp till 1 av 1 000 personer:

 • hudutslag, som kan bli till blåsor och ser ut som små måltavlor (en mörk prick i mitten omgiven av ett blekare område, med en mörk ring runt kanten – erythema multiforme)

Har inträffat hos ett mycket litet antal personer:

 • ett utbrett utslag med blåsor och flagande hud, särskilt runt munnen, näsan, ögon och könsorgan (Stevens-Johnsons syndrom) och en mer allvarlig form som orsakar omfattande flagning av huden (mer än 30 % av kroppsytan – toxisk epidermal nekrolys)

 • omfattande röda hudutslag med små blåsor med var (bullös exfoliativ dermatit)

 • ett rött, fjällande utslag med knölar under huden och blåsor (exantematös pustulos).

 • influensaliknande symtom med utslag, feber, svullna körtlar och onormala resultat från blodprov (inklusive ökat antal vita blodkroppar (eosinofili) och leverenzymer) (läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS)).

 • Kontakta omedelbart läkare om du får något av dessa symtom.Mycket vanliga biverkningar

Dessa kan drabba mer än 1 av 10 personer

 • diarré (hos vuxna).


Vanliga biverkningar

Dessa kan drabba upp till 1 av 10 personer

 • torsk (candida – en jästinfektion i slidan, munnen eller hudveck)

 • illamående, speciellt vid intag av höga doser

 • om du drabbas av detta, ta Spektramox före en måltid

 • kräkningar

 • diarré (hos barn).


Mindre vanliga biverkningar

Dessa kan drabba upp till 1 av 100 personer

 • hudutslag, klåda

 • upphöjda, kliande utslag (nässelfeber)

 • matsmältningsbesvär

 • yrsel

 • huvudvärk.

Mindre vanliga biverkningar som kan visa sig i blodprover:

 • ökning av vissa substanser (enzymer) som produceras i levern.


Sällsynta biverkningar

Dessa kan drabba upp till 1 av 1 000 personer


Sällsynta biverkningar som kan visa sig i blodprover:

 • lågt antal blodkroppar som är delaktiga i koagulering av blodet

 • lågt antal vita blodkroppar.


Andra biverkningar som har rapporterats

Dessa biverkningar har inträffat hos ett mycket litet antal personer men deras exakta förekomst är okänd.

 • inflammation i levern (hepatit)

 • inflammation i hjärn- och ryggmärgshinnorna (aseptisk meningit).

 • gulsot orsakad av ökningar av bilirubin i blodet (en substans som produceras i levern) som kan göra att huden och ögonvitorna ser gula ut

 • inflammation i njurarna

 • det tar längre tid för blodet att koagulera

 • hyperaktivitet

 • krampanfall (hos personer som tar höga doser av Spektramox eller som har njurproblem)

 • svart tunga som ser hårig ut

 • fläckar på tänderna (hos barn), går vanligtvis bort med tandborstning.

Biverkningar som kan visa sig i blod- eller urinprov:

 • Allvarlig minskning av antalet vita blodkroppar

 • lågt antal röda blodkroppar (hemolytisk anemi)

 • kristaller i urinen.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Spektramox  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Tabletter i burk: Förvaras i originalförpackningen.

Tabletter i blister: Förvaras vid högst 25ºC.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är: amoxicillin och klavulansyra

1 tablett innehåller amoxicillintrihydrat motsvarande amoxicillin 875 mg samt kaliumklavulanat motsvarande klavulansyra 125 mg.


Övriga innehållsämnen är: natriumstärkelseglykollat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa. Filmdragering: färgämne (titandioxid E 171), hypromellos, makrogol, dimetikon.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vita, ovala, filmdragerade tabletter, märkta med skåra och AC på ena sidan.


Förpackningsstorlek: 20 och 100 st.

Innehavare av godkännande för försäljning

Meda AB

Box 906

170 09 Solna

Telefon 08-630 19 00Denna bipacksedel ändrades senast 2020-10-21

 

Råd/medicinsk information


Antibiotika används för att behandla bakteriella infektioner. De har ingen effekt mot virusinfektioner.


Ibland svarar inte en bakteriell infektion på en antibiotikakur. Ett av de vanligaste skälen till detta är att de bakterier som orsakar infektionen är resistenta mot den antibiotika som tas. Detta innebär att bakterierna kan överleva och till och med föröka sig trots antibiotikan.


Bakterier blir resistenta mot antibiotika av en rad olika skäl. Genom att använda antibiotika med försiktighet kan risken för att bakterierna blir resistenta minskas.


När din läkare skriver ut en antibiotikakur är den endast avsedd för behandling av den aktuella sjukdomen. Genom att ta hänsyn till följande råd kan du hjälpa till att förhindra uppkomst av resistenta bakterier som skulle kunna leda till att antibiotikan slutar verka.


 1. Det är mycket viktigt att du tar rätt dos av antibiotikan vid rätt tidpunkt och under rätt antal dagar. Läs anvisningarna på etiketten. Be din läkare eller apotekspersonalen förklara det som står om du inte förstår.

 2. Ta bara sådan antibiotika som läkaren har ordinerat åt dig personligen. Du ska bara använda den för att behandla den infektion som den har ordinerats för.

 3. Ta ingen antibiotika som är ordinerad åt en annan person, även om den infektion han/hon hade liknar den du har.

 4. Ge aldrig din antibiotika till en annan person.

 5. Lämna tillbaka eventuell antibiotika som finns kvar efter att du har tagit din kur enligt läkarens ordination till apoteket för lämplig destruering.

Hitta direkt i texten
Av