FASS logotyp
Kontakt

Nutriflex® Lipid Plus

B. Braun

Infusionsvätska, emulsion
Avregistreringsdatum: 2020-11-01 (Tillhandahålls ej) (aminosyra- och glukoslösning: klar, färglös till svagt halmfärgad, fettemulsion: mjölkvit)

Näringslösning med aminosyror, kolhydrater, elektrolyter och fett­emulsion för intravenös nutrition

ATC-kod: B05BA10
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

Bipacksedel: Information till användaren

Nutriflex Lipid plus

infusionsvätska, emulsion

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Nutriflex Lipid plus är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Nutriflex Lipid plus
3. Hur du använder Nutriflex Lipid plus
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Nutriflex Lipid plus ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Nutriflex Lipid plus är och vad det används för

 

Nutriflex Lipid plus innehåller vätskor och substanser som kallas aminosyror, elektrolyter och fettsyror, vilka är nödvändiga för kroppens tillväxt eller återhämtning. Det innehåller också energi i form av kolhydrater och fetter.


Du får Nutriflex Lipid plus när du inte kan äta mat på vanligt sätt. Det finns många tillfällen då detta kan hända, t.ex. när du återhämtar dig efter en operation, skador eller brännskador, eller när födan inte kan tas upp från magen eller tarmen.


Nutriflex Lipid plus kan ges till vuxna, ungdomar och barn över två år.


2. Vad du behöver veta innan du använder Nutriflex Lipid plus

Använd inte Nutriflex Lipid plus

 • om du är allergisk mot aktiva substanser, mot ägg, jordnötter eller sojaböna eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

 • detta läkemedel ska inte ges till nyfödda, spädbarn eller barn under 2 år.


Använd inte heller Nutriflex Lipid plus om du har något av följande tillstånd:

 • livshotande cirkulationsproblem som kan förekomma t.ex. vid medvetslöshet eller chock

 • hjärtattack eller slaganfall (stroke)

 • kraftigt nedsatt blodkoagulationsförmåga, blödningsrisk (svår koagulopati, uttalad hemorragisk diates)

 • blod- eller fettproppar i blodkärlen (emboli)

 • svår leversvikt

 • försämrat gallflöde (intrahepatisk kolestas)

 • svår njursvikt som inte behandlas med någon dialysbehandling

 • störningar i kroppens saltnivå

 • vätskebrist eller överskott av vätska i kroppen

 • vätska i lungorna (lungödem)

 • svår hjärtsvikt

 • vissa störningar i ämnesomsättningen, som t.ex.

  • för mycket lipider (fett) i blodet

  • medfödda störningar i ämnesomsättningen av aminosyror

  • onormalt hög blodsockernivå som kräver mer än 6 enheter insulin per timme för att hållas under kontroll

  • avvikelser i ämnesomsättningen som kan uppstå efter operationer eller skador

  • koma av okänd orsak

  • otillräcklig syretillförsel till vävnaderna

  • onormalt hög syranivå i blodet.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Nutriflex Lipid plus.


Informera läkaren:

 • om du har hjärt-, lever- eller njurproblem

 • om du har vissa typer av ämnesomsättningssjukdomar såsom diabetes, onormala blodfettvärden och störningar i kroppens vätske- och saltbalans eller syra-basbalans.


När du får detta läkemedel, kommer du att noga övervakas för att upptäcka eventuella tidiga tecken på en allergisk reaktion (t.ex. feber, frossa, utslag eller andfåddhet).


Fortsatt övervakning och prover, såsom olika blodprover kommer att utföras för att säkerställa att din kropp använder de tillförda näringsämnena på rätt sätt.


Sjukvårdpersonalen kan även vidta åtgärder för att säkerställa att ditt vätske- och elektrolytbehov blir tillfredsställt. Du kan även få andra näringstillskott, utöver Nutriflex Lipid plus, för att fullständigt täcka ditt näringsbehov.

Barn

Detta läkemedel får inte ges till nyfödda, spädbarn eller barn under 2 år.

Andra läkemedel och Nutriflex Lipid plus

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Nutriflex Lipid plus kan påverka eller påverkas av vissa andra läkemedel. Tala om för läkaren om du tar eller får något av följande:

 • insulin

 • heparin

 • läkemedel som hämmar blodets förmåga att levra sig såsom warfarin eller andra kumarinderivat

 • läkemedel som ökar urinutsöndringen (diuretika)

 • läkemedel för behandling av högt blodtryck (ACE-hämmare)

 • läkemedel för behandling av högt blodtryck eller hjärtproblem (angiotensin-II-receptor antagonister)

 • läkemedel som används vid organtransplantationer såsom cyklosporin och takrolimus

 • läkemedel för att behandla inflammation (kortikosteroider)

 • hormonpreparat som påverkar vätskebalansen (adrenokortikotropt hormon eller ACTH).

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Om du är gravid får du detta läkemedel endast om läkaren anser det är absolut nödvändigt för din återhämtning.


Det finns inga uppgifter om användning av Nutriflex Lipid plus till gravida kvinnor.


Amning rekommenderas inte för mödrar som får parenteral nutrition (näringslösning via dropp).

Körförmåga och användning av maskiner

Nutriflex Lipid plus ges normalt till sängliggande patienter t.ex. på sjukhus eller klinik, vilket utesluter bilkörning och användning av maskiner. Själva läkemedlet har dock ingen effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


3. Hur du använder Nutriflex Lipid plus

Detta läkemedel ges till dig som intravenös infusion (dropp), d.v.s. via en liten slang direkt i en ven. Detta läkemedel ges endast i en större (central) ven.


Läkaren bestämmer hur mycket av detta läkemedel du behöver och under hur lång tid du behöver behandlas.

Användning för barn

Detta läkemedel ska inte ges till nyfödda, spädbarn eller barn under 2 år.

Om du använt för stor mängd av Nutriflex Lipid plus 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har fått för mycket av detta läkemedel kan det leda till ett s.k. överbelastningssyndrom och följande symtom:

 • överskott av vätska och elektrolytstörningar

 • vätska i lungorna (lungödem)

 • förlust av aminosyror via urinen och störningar i aminosyrabalansen

 • kräkning, illamående

 • frossa

 • höga blodsockervärden

 • glukos i urinen

 • vätskebrist

 • blodet blir mycket mer koncentrerat än normalt (hyperosmolalitet)

 • nedsatt medvetande eller medvetslöshet p.g.a. extremt hög blodsockerhalt

 • förstoring av levern (hepatomegali) med eller utan gulsot (ikterus)

 • förstoring av mjälten (splenomegali)

 • ansamling av fett i de inre organen

 • onormala leverfunktionsvärden

 • minskat antal röda blodkroppar (blodbrist, anemi)

 • minskat antal vita blodkroppar (leukopeni)

 • minskat antal blodplättar (trombocytopeni)

 • ökad mängd omogna röda blodkroppar (retikulocytos)

 • sönderfall av blodkroppar (hemolys)

 • blödning eller benägenhet för blödningar

 • rubbning i blodets levringsförmåga (såsom förändrad blödningstid, koaguleringstid, protrombintid etc.

 • feber

 • höga blodfettvärden

 • medvetslöshet.


Om något av dessa symtom uppstår ska infusionen avbrytas omedelbart.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Följande biverkningar kan vara allvarliga. Om du får något av följande symtom, ska du omedelbart tala om det för din läkare som slutar att ge dig detta läkemedel.


Sällsynta (förekommer hos 1-10 av 10 000 användare):

 • allergiska reaktioner, t.ex. hudreaktioner, andfåddhet, svullnad av läppar, mun och svalg, andningssvårigheter.


Andra biverkningar inkluderar:


Mindre vanliga (förekommer hos 1 - 10 av 1000 användare):

 • illamående, kräkningar, aptitförlust


Sällsynta (förekommer hos 1 - 10 av 10 000 användare):

 • ökad blodkoaguleringsförmåga

 • blåfärgning av huden

 • andfåddhet

 • huvudvärk

 • värmevallning

 • hudrodnad (erytem)

 • svettning

 • frossa

 • känna sig kall

 • hög kroppstemperatur

 • dåsighet

 • smärta i bröstet, ryggen, skelettbenen eller ländryggen

 • minskning eller ökning av blodtrycket


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

 • onormalt höga blodfetter eller blodsockernivåer

 • höga nivåer av sura ämnen i blodet

 • överskott av fetter kan leda till fettöverbelastningssyndrom, för mer information om detta se ”Om du har använt för stor mängd av Nutriflex Lipid plus” i avsnitt 3. Symtomen försvinner vanligtvis när infusionen avbryts.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • minskat antal vita blodkroppar (leukopeni)

 • minskat antal blodplättar (trombocytopeni)

 • nedsatt gallflöde (kolestas)


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Nutriflex Lipid plus ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 ºC. Förvara påsarna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Får ej frysas. Om förpackningen av misstag fryses, bör den kasseras.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • De aktiva substanserna i bruksfärdig blandning är:


Från övre, vänstra kammaren (glukoslösning)

i 1000 ml

i 1250 ml

i 1875 ml

i 2500 ml

Glukosmonohydrat

motsvarande glukos

132,0 g

120,0 g

165,0 g

150,0 g

247,5 g

225,0 g

330,0 g

300,0 g

Natriumdivätefosfatdihydrat

1,872 g

2,340 g

3,510 g

4,680 g

Zinkacetatdihydrat

5,26 mg

6,58 mg

9,87 mg

13,16 mg


Från övre, högra kammaren (fettemulsion)

i 1000 ml

i 1250 ml

i 1875 ml

i 2500 ml

Sojaolja raffinerad

20,0 g

25,0 g

37,5 g

50,0 g

Medellångkedjiga triglycerider

20,0 g

25,0 g

37,5 g

50,0 g


Från nedre kammaren (aminosyralösning)

i 1000 ml

i 1250 ml

i 1875 ml

i 2500 ml

Isoleucin

2,26 g

2,82 g

4,23 g

5,64 g

Leucin

3,01 g

3,76 g

5,64 g

7,52 g

Lysinhydroklorid

motsvarande lysin

2,73 g

2,18 g

3,41 g

2,73 g

5,12 g

4,10 g

6,82 g

5,46 g

Metionin

1,88 g

2,35 g

3,53 g

4,70 g

Fenylalanin

3,37 g

4,21 g

6,32 g

8,42 g

Treonin

1,74 g

2,18 g

3,27 g

4,36 g

Tryptofan

0,54 g

0,68 g

1,02 g

1,36 g

Valin

2,50 g

3,12 g

4,68 g

6,24 g

Arginin

2,59 g

3,24 g

4,86 g

6,48 g

Histidinhydrokloridmonohydrat

motsvarande histidin

1,62 g

1,20 g

2,03 g

1,50 g

3,05 g

2,25 g

4,06 g

3,00 g

Alanin

4,66 g

5,82 g

8,73 g

11,64 g

Asparaginsyra

1,44 g

1,80 g

2,70 g

3,60 g

Glutaminsyra

3,37 g

4,21 g

6,32 g

8,42 g

Glycin

1,58 g

1,98 g

2,97 g

3,96 g

Prolin

3,26 g

4,08 g

6,12 g

8,16 g

Serin

2,88 g

3,60 g

5,40 g

7,20 g

Natriumhydroxid

0,781 g

0,976 g

1,464 g

1,952 g

Natriumklorid

0,402 g

0,503 g

0,755 g

1,006 g

Natriumacetattrihydrat

0,222 g

0,277 g

0,416 g

0,554 g

Kaliumacetat

2,747 g

3,434 g

5,151 g

6,868 g

Magnesiumacetattetrahydrat

0,686 g

0,858 g

1,287 g

1,716 g

Kalciumkloriddihydrat

0,470 g

0,588 g

0,882 g

1,176 g


Elektrolyter (mmol)

i 1000 ml

i 1250 ml

i 1875 ml

i 2500 ml

Natrium

40

50

75

100

Kalium

28

35

52,5

70

Magnesium

3,2

4,0

6,0

8,0

Kalcium

3,2

4,0

6,0

8,0

Zink

0,024

0,03

0,045

0,06

Klorid

36

45

67,5

90

Acetat

36

45

67,5

90

Fosfat

12

15

22,5

30i 1000 ml

i 1250 ml

i 1875 ml

i 2500 ml

Aminosyrainnehåll (g)

38

48

72

96

Kväveinnehåll (g)

5,4

6,8

10,2

13,6

Kolhydratinnehåll (g)

120

150

225

300

Lipidinnehåll (g)

40

50

75

100i 1000 ml

i 1250 ml

i 1875 ml

i 2500 ml

Lipidenergi [kJ (kcal)]

1590 (380)

1990 (475)

2985 (715)

3980 (950)

Kolhydratenergi [kJ (kcal)]

2010 (480)

2510 (600)

3765 (900)

5020 (1200)

Aminosyraenergi [kJ (kcal)]

635

(150)

800

(190)

1200 (285)

1600 (380)

Icke-proteinenergi [kJ (kcal)]

3600 (860)

4500 (1075)

6750 (1615)

9000 (2155)

Energi totalt [kJ (kcal)]

4235 (1010)

5300

(1265)

7950

(1900)

10600 (2530)

Osmolalitet [mOsm/kg]

1540

1540

1540

1540

Teoretisk osmolaritet [mOsm/l]

1215

1215

1215

1215

pH

5,0 – 6,0

5,0 – 6,0

5,0 – 6,0

5,0 – 6,0

Övriga innehållsämnen är citronsyramonohydrat (för pH-justering), glycerol, ägglecitin, natriumoleat, vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Det färdigberedda läkemedlet är en emulsion för infusion, dvs det ges genom en liten slang i en ven.


Nutriflex Lipid plus levereras i flexibla flerkammarpåsar som innehåller:

 • 1250 ml (500 ml aminosyralösning + 250 ml fettemulsion + 500 ml glukoslösning)

 • 1875 ml (750 ml aminosyralösning + 375 ml fettemulsion + 750 ml glukoslösning)

 • 2500 ml (1000 ml aminosyralösning + 500 ml fettemulsion + 1000 ml glukoslösning)


Flerkammarpåsen är förpackad i ett skyddande omslag. En syreabsorberare är placerad mellan påsen och omslaget; dospåsen av inert material innehåller järnpulver.


Den övre vänstra kammaren innehåller en glukoslösning, den övre högra kammaren innehåller en fettemulsion och den nedre kammaren innehåller en aminosyralösning.


Glukos- och aminosyralösningarna är klara och färglösa eller halmfärgade. Fettemulsion är mjölkvit.


De två övre kamrarna kan kombineras med den nedre kammaren genom att bryta den mellanliggande förseglingen.


De olika förpackningsstorlekarna levereras i kartonger med fem påsar.

Förpackningsstorlekar: 5×1250 ml, 5×1875 ml och 5×2500 ml.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Strasse 1,
34212 Melsungen, Tyskland

Postadress:
34212 Melsungen, Tyskland


Information lämnas av:

B. Braun Medical AB
Box 110
18212 DanderydDenna bipacksedel ändrades senast 2018-01-19

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

Inga särskilda anvisningar för destruktion.


Parenterala nutritionsprodukter ska inspekteras visuellt med avseende på skador, missfärgning och emulsionsinstabilitet före användning.


Använd inte påsar som är skadade. Skyddsförpackningen, den primära påsen och förseglingen mellan kamrarna ska vara hela. Använd endast om aminosyra- och glukoslösningarna är klara och färglösa till halmfärgade och lipidemulsionen är homogen med mjölkvitt utseende. Använd inte om lösningarna innehåller partiklar. Efter blandning av de tre kamrarna ska produkten inte användas om emulsionen är missfärgad eller visar tecken på fasseparation (oljedroppar, oljeskikt). Avbryt omedelbart infusionen om du observerar missfärgning av emulsionen eller tecken på fasseparation.


Beredning av blandad emulsion:

Avlägsna påsen från det skyddande omslaget och fortsätt på följande sätt:

 • Placera påsen på ett stabilt, jämnt underlag

 • Blanda glukos med aminosyror genom att pressa den övre vänstra kammaren mot förseglingen och tillsätt sedan fettemulsionen genom att pressa den övre högra kammaren mot förseglingen

 • Blanda påsarnas innehåll noggrant


Blandningen är en mjölkvit, homogen olja i vatten-emulsion.


Beredning av infusion

Emulsionen ska alltid värmas till rumstemperatur före infusion.

 • Vik påsen och häng upp den på infusionsställningen från kroken i mitten

 • Avlägsna skyddet från utförsporten och starta infusionen normalt


Endast för engångsbruk. Förpackning och oanvänd lösning måste kasseras efter användning.

Om filter används, måste de vara lipidpermeabla (porstorlek ≥1,2 µm).


Hållbarhet efter att det skyddande omslaget avlägsnats och påsens innehåll blandats:

Kemisk och fysikalisk-kemisk stabilitet under användning för blandningen av aminosyror, glukos och fett har visats i 7 dagar vid 2–8 °C och ytterligare 2 dagar vid 25 °C.


Hållbarhet efter tillsats av kompatibla tillsatser:

Ur mikrobiologisk synvinkel bör produkten användas omedelbart efter blandning med tillsatser. Om den inte används omedelbart efter blandning med tillsatser är förvaringstider och förvaringsförhållanden före användning användarens ansvar.


Emulsionen ska användas omedelbart efter att behållaren öppnats.


Den rekommenderade infusionstiden för en parenteral nutritionspåse är maximalt 24 timmar.


Nutriflex Lipid Plus får inte blandas med andra läkemedel för vilka kompatibilitet inte har fastställts.


Nutriflex Lipid Plus ska inte administreras samtidigt med blod i samma infusionsset på grund av risk för pseudoagglutination.


Hitta direkt i texten
Av