FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Canoderm®

ACO Hud Nordic AB

Kutan emulsion 5 %
(vit lotion)

Mjukgörande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: D02AE01
Läkemedel från ACO Hud Nordic AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Vissa förpackningar av Canoderm® Kutan emulsion 5 % är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

Visa tillgänglig information från Läkemedelsverket

Behållare med dospump 700 gram (vnr 017838)
Utbytbara läkemedel:
För närvarande finns restanmälda förpackningar för Karbamid NET.
Utbytbara läkemedel med jämförbara förpackningar enligt TLV.
Karbamid Evolan (Kutan emulsion 50 mg/g) Burk 700 gram (vnr 146505)
Karbamid NET (Kutan emulsion 50 mg/g) Burk 700 gram (vnr 379105) (restanmäld)
Alternativ förpackning.
Startdatum: 2024-04-15
Prognos för slutdatum: 2024-06-29
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Canoderm

5% kutan emulsion

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad är Canoderm och vad används det för?
2. Innan du använder Canoderm
3. Hur du använder Canoderm
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av Canoderm

Vad innehåller Canoderm?

Canoderm innehåller 5% karbamid i en mjukgörande emulsion. Karbamid har vattenbindande egenskaper, vilket bidrar till normalisering av torr hud.

Innehavare av godkännande för försäljning

ACO HUD NORDIC AB

Box 622

194 26 Upplands Väsby

Tillverkare

CCS AB, Borlänge, Sverige

Bioglan AB, Malmö, Sverige

Medgenix Benelux nv, Vliegveld 21, B-8560 Wevelgem, Belgien

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Förpackningsstorlekar:

Plastburk med pump, 350 g.

Plastburk med pump, 700 g.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras


Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är karbamid 50 mg/g (5 %).

- Övriga innehållsämnen är fraktionerad kokosnötolja, cetostearylalkohol, polysorbat 60, hydrerad rapsolja, glycerol, karbomer, dimetikon, lättflytande paraffin,glycerolpolymetakrylat, propylenglykol, propylparahydroxibensoat (E 216), och metylparahydroxibensoat (E218), natriumlaktatlösning, mjölksyra, stearinsyra, renat vatten.

1. VAD ÄR CANODERM OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Läkemedlets utseende:

Vit emulsion

Vad används Canoderm för?

Canoderm används för att behandla torr hud av olika ursprung.


2. INNAN DU ANVÄNDER CANODERM

Använd inte Canoderm

- om du är allergisk mot karbamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).Var särskilt försiktig med Canoderm:

Undvik att smörja emulsionen i ögon, näsa, öron, öppna sår eller på slemhinnor.

Graviditet

Canoderm kan användas under graviditet och amning.

Amning

Canoderm kan användas under graviditet och amning.

Körförmåga och användning av maskiner:

Canoderm påverkar inte förmågan att köra bil och använda maskiner.

Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Canoderm:

Canoderm innehåller propyl- och metylparahydroxibensoat som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda). Canoderm innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).


3. HUR DU ANVÄNDER CANODERM

Doseringsanvisning

Smörj in vid behov, gärna flera gånger dagligen samt alltid efter kontakt med vatten. Smörj in så mycket som huden kan ta upp utan att den känns kladdig.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Emulsionen kan ge lokal övergående sveda och värmekänsla. Ansiktet är särskilt känsligt.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26 751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5. FÖRVARING AV CANODERM

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn


Förvaras vid högst 25o C


Används före utgångsdatum som anges på burken efter Utg.dat.:. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.Denna bipacksedel godkändes senast den 2018-04-27

Hitta direkt i texten
Av