FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Artelac

Bausch & Lomb

Ögondroppar, lösning
(klar, färglös)

Tårsubstitut

Aktiv substans:
ATC-kod: S01XA20
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Bausch & Lomb omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Artelac ögondroppar, lösning ; ögondroppar, lösning i endosbehållare

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2020-11-20.

Indikationer

Tårsubstitut för behandling av torra ögon inklusive keratokonjunktivitis sicca.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot något innehållsämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Artelac ögondroppar i flaska: 1 droppe i vardera ögat vid behov eller enligt läkares föreskrift.


Artelac ögondroppar i endosbehållare: 1 droppe i vardera ögat vid behov eller enligt läkares föreskrift. En endosbehållare räcker för behandling av båda ögonen.


Vid administration av andra läkemedel i ögat skall Artelac alltid tillföras sist och tidigast 5 minuter efter de övriga läkemedlen.

Varningar och försiktighet

Artelac ögondroppar i flaska: Bärare av mjuka kontaktlinser skall ta ut linserna innan administration av Artelac och vänta minst 15 minuter innan de sätts in igen.


Artelac ögondroppar i endosbehållare: Artelac ögondroppar i endosbehållare innehåller inte konserveringsmedel varför de kan användas tillsammans med kontaktlinser.


Artelac ögondroppar i flaska: Detta läkemedel innehåller 0,051 mg fosfat per droppe motsvarande 1,84 mg/ml.


Artelac ögondroppar i endosbehållare: Detta läkemedel innehåller 0,068 mg fosfat per droppe motsvarande 1,84 mg/ml.

Interaktioner

Inga kända.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända restriktioner. Artelac kan användas vid graviditet och amning.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

Inga kända restriktioner. Artelac kan användas vid amning.

Trafik

Dimsyn kan inträffa i samband med administrering av dropparna i ögat.

Biverkningar

Brännande känsla i ögat och dimsyn.


Mycket sällsynta fall av inlagring av kalcium i hornhinnan har rapporterats vid användning av fosfatinnehållande ögondroppar hos vissa patienter med allvarligt skadad hornhinna.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Överdosering

Inga kända reaktioner.

Farmakodynamik

Artelac är ett tårsubstitut och innehåller inte någon substans med farmakologisk effekt.

Farmakokinetik

Hypromellos ökar viskositeten av Artelac. Detta ger en förlängd retentionstid.

Prekliniska uppgifter

Ej relevant.

Innehåll

Kvalitativ och kvantitativ sammansättning

Inga farmakologiskt aktiva komponenter.


Hjälpämne med känd effekt

Artelac ögondroppar i flaska: Detta läkemedel innehåller 0,051 mg fosfat per droppe motsvarande 1,84 mg/ml.


Artelac ögondroppar i flaska: Detta läkemedel innehåller 0,068 mg fosfat per droppe motsvarande 1,84 mg/ml.


Förteckning över hjälpämnen

Artelac ögondroppar i flaska: Hypromellos, cetrimid 0,10 mg/ml, dinatriumfosfat, natrium divätefosfat, dinatriumedetat, sorbitol, vatten för injektionsvätskor.


Artelac ögondroppar i endosbehållare: Hypromellos, dinatriumfosfat, natrium divätefosfat, sorbitol, vatten för injektionsvätskor.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Hållbarhet

Artelac ögondroppar i flaska: Oöppnad förpackning: 3 år. Öppnad förpackning får användas högst 4 veckor.


Artelac ögondroppar i endosbehållare: Oöppnad förpackning: 2 år. Öppnad pipett användes omedelbart och eventuell överbliven lösning kasseras.


Särskilda förvaringsanvisningar

Artelac ögondroppar i flaska: Oöppnad flaska - förvaras vid högst 25 °C.


Artelac ögondroppar i endosbehållare: Förvaras vid högst 25 °C.


Särskilda anvisningar för destruktion

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Ögondroppar, lösning (klar, färglös)
10 milliliter flaska, receptfri, 50:48, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
Ögondroppar, lösning i endosbehållare (klar, färglös)
60 x 0,5 milliliter endosbehållare, receptfri, 97:50, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
180 x 0,5 milliliter endosbehållare, receptfri, 230:94, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av