FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Artelac

Bausch och Lomb

Ögondroppar, lösning
(klar, färglös)

Tårsubstitut

Aktiv substans:
ATC-kod: S01XA20
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Bausch och Lomb omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en FASS-text?

Fass-text

Texten nedan gäller för:
Artelac ögondroppar, lösning ; ögondroppar, lösning i endosbehållare

FASS-text: Denna text är avsedd för vårdpersonal.

Texten är baserad på produktresumé: 2019-05-03 (Artelac ögondroppar, lösning; Artelac ögondroppar, lösning, endosbehållare).

Indikationer

Tårsubstitut för behandling av torra ögon inklusive keratokonjunktivitis sicca.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot något innehållsämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

1 droppe i vardera ögat vid behov eller enligt läkares föreskrift.


Endosbehållare: En endosbehållare räcker för behandling av båda ögonen.


Vid administrering av andra läkemedel i ögat skall Artelac alltid tillföras sist och tidigast 5 minuter efter de övriga läkemedlen.

Varningar och försiktighet

Artelac ögondroppar i flaska: Bärare av mjuka kontaktlinser skall ta ut linserna innan administration av Artelac och vänta minst 15 minuter innan de sätts in igen.


Artelac ögondroppar i endosbehållare: Artelac ögondroppar i endosbehållare innehåller inte konserveringsmedel varför de kan användas tillsammans med kontaktlinser.

Graviditet  (Läs mer om graviditet)

Kategori  A.

Inga kända restriktioner. Artelac kan användas vid graviditet.

Amning  (Läs mer om amning)

Grupp  I.

Inga kända restriktioner. Artelac kan användas vid amning.

Trafik

Dimsyn kan inträffa i samband med administrering av dropparna i ögat.

Biverkningar

Brännande känsla i ögat och dimsyn.

Förkalkning av hornhinnan i samband med användning av ögondroppar som innehåller fosfat har i mycket sällsynta fall rapporterats hos ett antal patienter med betydande skada på hornhinnan.


Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

Farmakodynamik

Artelac är ett tårsubstitut och innehåller inte någon substans med farmakologisk effekt.

Farmakokinetik

Hypromellos ökar viskositeten av Artelac. Detta ger en förlängd retentionstid.

Innehåll

Artelac ögondroppar i flaska: Hypromellos, cetrimid 0,10 mg/ml, dinatriumfosfat, natrium divätefosfat, dinatriumedetat, sorbitol och vatten för injektionsvätskor.


Artelac ögondroppar i endosbehållare: Hypromellos, dinatriumfosfat, natrium divätefosfat, sorbitol och vatten för injektionsvätskor.

Hållbarhet, förvaring och hantering

Artelac ögondroppar i flaska: Öppnad förpackning får användas högst 4 veckor.


Artelac ögondroppar i endosbehållare: Öppnad pipett användes omedelbart och eventuell överbliven lösning kasseras. Förvaras vid högst 25°C.

Förpackningsinformation

Ögondroppar, lösning (klar, färglös)
10 milliliter flaska, receptfri, 50:48, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
Ögondroppar, lösning i endosbehållare (klar, färglös)
60 x 0,5 milliliter endosbehållare, receptfri, 97:50, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
180 x 0,5 milliliter endosbehållare, receptfri, 230:94, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska

Hitta direkt i texten
Av