FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Trevis

Viatris

Kapsel, hård
(Vit kapsel (15,8 x 5,6 mm) utan tryck, innehållandes vitt pulver.)

Antidiarroika och medel vid intestinala infektioner och inflammationer

ATC-kod: A07
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Trevis

hårda kapslar
Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium animalis, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 dagar.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Trevis är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Trevis
3. Hur du använder Trevis
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Trevis ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Trevis är och vad det används för

 

Trevis är ett naturläkemedel som innehåller mjölksyrabakterier. Bakterierna når till viss del fram till tunn- och tjocktarmen och anses där påverka tarmfloran genom olika mekanismer.


Trevis används traditionellt för normalisering av tarmfloran vid tillfälliga mag/tarmstörningar, såsom lindrig diarré och förstoppning, samt för behandling och förebyggande av vanlig okomplicerad turistdiarré.


2. Vad du behöver veta innan du använder Trevis

Använd inte Trevis

 • om du är allergisk mot komjölk, eftersom Trevis innehåller skummjölkspulver.

 • om du är allergisk mot Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium animalis, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

VIKTIGT: Tillkalla alltid läkare om:

 • diarrén varar i mer än 2 dygn

 • avföringen är blodig

 • du har hög feber

Särskilt barn och äldre kan bli allvarligt sjuka av den vätskeförlust en diarré för med sig. Befinner du dig i ett område med t ex tyfus och kolera, bör du under alla omständigheter söka läkare vid diarré.

Barn

Trevis rekommenderas inte till barn under 8 år.

Andra läkemedel och Trevis

Mjölksyrabakterier är som andra bakterier känsliga för antibiotika, varför Trevis och antibiotika bör tas med minst 3 timmars mellanrum.


Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel eller föda är inte studerad.


Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit Trevis.

Graviditet, amning och fertilitet

Trevis kan användas av ammande kvinnor.

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet och vid graviditet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Trevis har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Trevis innehåller glukos,laktos och natrium

Detta läkemedel innehåller glukos och skummjölkspulver (motsvarande 5-10 mg laktos). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per kapsel, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


3. Hur du använder Trevis

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Du kan ytterligare minska risken för turistdiarré genom att vara försiktig med mat och dryck samt hygien. Var uppmärksam på att diarré kan vara ett tecken på något annat än turistmage. Om du trots alla säkerhetsåtgärder råkar ut för diarré, tänk på att dricka rikligt med vätska. Om du dricker vatten, så kom ihåg att det skall vara buteljerat mineral- eller dricksvatten eller kokt i några minuter.


Kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 2 dagar.


Rekommenderad dos

Vuxna och barn över 8 år: 1 kapsel 3 gånger dagligen. Tas tillsammans med måltid. Då Trevis används för att förebygga vanlig turistdiarré påbörjas behandlingen 2 dagar före avresan och avslutas 2 dagar efter hemkomsten.


Rekommenderas ej till barn under 8 år.

Om du har glömt att ta Trevis

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos

Om du slutar att använda Trevis

Effekten upphör när du slutar använda läkemedlet.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Trevis ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25 °C. Under kortare perioder upp till 1 månad kan Trevis förvaras vid maximalt 30 °C. Under resan skall Trevis skyddas mot stark värme. Låt t ex aldrig en förpackning Trevis ligga kvar i en parkerad bil eller i en väska på stranden.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

1 kapsel innehåller:

 • De aktiva substanserna är Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium animalis, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus. Det totala antalet bakterier motsvarar 1-10 x 109.

 • Övriga innehållsämnen är

  glukos, skummjölkspulver (motsvarande 5 – 10 mg laktos), jästextrakt, natriumaskorbat (E 310), inositol, natriumglutaminat, natriumalginat (E 401), magnesiumstearat, dimetikon, gelatin, titandioxid (färgämne E171).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit kapsel utan tryck, innehållandes vitt pulver (15,8 x 5,6 mm).


Aluminiumrör som innehåller 33 respektive 54 kapslar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

Viatris AB

Box 23033

104 35 Stockholm


Tillverkare:

Chr. Hansen A/S

10-12 Bøge Allé

DK-2970 Hørsholm

Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast 2022-10-17

Hitta direkt i texten
Av