Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Vissa förpackningar receptfria

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Zomig® Rapimelt

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Grunenthal Sweden

Munsönderfallande tablett 2,5 mg
(Tillhandahålls för närvarande ej) (runda, vita, märkta Z på ena sidan, 6,4 mm, apelsinsmak)

Medel mot migrän

Aktiv substans:
ATC-kod: N02CC03
Läkemedel från Grunenthal Sweden omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Zomig Rapimelt

2,5 mg och 5 mg munsönderfallande tabletter
zolmitriptan

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Zomig Rapimelt måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

 • Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 3 dagar.

 • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Zomig Rapimelt är och vad det används för
2. Innan du tar Zomig Rapimelt
3. Hur du tar Zomig Rapimelt
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Zomig Rapimelt ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. Vad Zomig Rapimelt är och vad det används för

 

Zomig Rapimelt innehåller zolmitriptan och tillhör en grupp läkemedel som kallas triptaner.


Zomig Rapimelt används för behandling av huvudvärken under en migränattack.


Migränsymtom orsakas troligen av en vidgning av blodkärlen i huvudet. Zomig Rapimelt anses minska vidgningen av dessa blodkärl. Detta bidrar till att huvudvärken och andra migränsymtom såsom illamående, kräkningar och känslighet för ljus och ljud försvinner.


Zomig Rapimelt hjälper bara när en migränattack har börjat. Zomig Rapimelt kan inte förhindra en attack.


Zomig Rapimelt är inte avsedd för behandling av andra typer av huvudvärk, till exempel spänningshuvudvärk.


2. Innan du tar Zomig Rapimelt

Använd inte Zomig Rapimelt

Zomig Rapimelt ska bara användas av dig som vet att du har migrän.


Du har förmodligen migrän om du har återkommande huvudvärk som:

 • Har pulserande karaktär och är ensidig

 • Har måttlig till kraftig intensitet och håller i sig i 4-72 timmar

 • Försämras vid normal fysisk aktivitet (t.ex. promenader eller gå i trappor)

 • Påverkar din koncentrationsförmåga och försämrar dina dagliga aktiviteter


Migrän kan vara förenad med andra symtom som till exempel:

 • Illamående, ljus- och ljudkänslighet

 • Aurasymtom, till exempel synfältsbortfall, sicksackmönster eller blixtar i synfältet, och mera sällan domningar eller talsvårigheter


Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker eller behöver mer information.


Ta inte Zomig Rapimelt om:

 • Du är allergisk (överkänslig) mot zolmitriptan eller något av övriga innehållsämnen i Zomig Rapimelt (se avsnitt 6: Övriga upplysningar)

 • Du har högt blodtryck

 • Du har eller har haft hjärtproblem, till exempel hjärtattack eller kärlkramp (bröstsmärta framkallad av motion eller ansträngning), Prinzmetals angina (bröstsmärta vid vila) eller hjärtrelaterade symtom såsom andfåddhet eller tryck över bröstet

 • Du har haft en stroke (slaganfall) eller kortvariga stroke-liknande symtom (TIA, övergående cirkulationsstörning i hjärnan)

 • Du har allvarlig njursjukdom

 • Du samtidigt tar vissa andra läkemedel mot migrän (innehållande till exempel ergotamin eller substanser som liknar ergotamin, såsom dihydroergotamin och metysergid) eller annat migränläkemedel tillhörande gruppen triptaner. Läs avsnittet ”Användning av andra läkemedel” för vidare information


Om du är osäker på om något av ovanstående gäller dig, rådfråga läkare eller apotekspersonal.


Var särskilt försiktig med Zomig Rapimelt

Tala med läkare innan du använder Zomig Rapimelt om:

 • Du tillhör riskgruppen för att få ischemisk hjärtsjukdom (dåligt blodflöde i kranskärlen) Risken är högre om du röker, har högt blodtryck, höga kolesterolvärden, diabetes eller om någon i din familj har ischemisk hjärtsjukdom

 • Du har Wolff-Parkinson-Whites syndrom (ett slags rubbning av hjärtrytmen)

 • Du har eller har haft leverproblem

 • Du har huvudvärk som inte liknar din vanliga migränhuvudvärk

 • Du tar något annat läkemedel mot depression (se ”Användning av andra läkemedel” senare i detta avsnitt)


Om du blir intagen på sjukhus, meddela sjukvårdspersonalen om du tar Zomig Rapimelt.


Zomig Rapimelt rekommenderas inte till personer under 18 år eller över 65 år.


Liksom andra läkemedel mot migrän kan överförbrukning av Zomig Rapimelt orsaka daglig huvudvärk eller förvärrad huvudvärk vid migrän. Rådgör med läkare om du tror att det drabbat dig. Det kan bli nödvändigt att avbryta behandlingen med Zomig Rapimelt för att komma till rätta med problemet.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel eller andra naturprodukter.


Zomig Rapimelt ska inte användas tillsammans med andra läkemedel mot migrän såsom:

 • Om du tar andra läkemedel än Zomig Rapimelt tillhörande gruppen triptaner bör det gå minst 24 timmar innan du tar Zomig Rapimelt.

 • Efter att du har tagit Zomig Rapimelt bör det gå minst 24 timmar innan du tar andra läkemedel än Zomig Rapimelt tillhörande gruppen triptaner.

 • Läkemedel innehållande ergotamin eller substans som liknar ergotamin (såsom dihydroergotamin eller metysergid). Om du har tagit något sådant läkemedel, bör det gå minst 24 timmar innan du tar Zomig Rapimelt


Efter att du har tagit Zomig Rapimelt bör det gå minst 6 timmar innan du tar något läkemedel som innehåller ergotamin eller någon substans som liknar ergotamin.


Rådgör med läkare innan du använder Zomig Rapimelt, om du samtidigt behandlas med något av följande läkemedel mot depression:

 • Moklobemid eller fluvoxamin

 • SSRI-preparat (selektiva serotoninåterupptagshämmare)

 • SNRI-preparat (serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare), till exempel venlafaxin, duloxetin


Rådgör med läkare innan du använder Zomig Rapimelt, om du samtidigt behandlas med något av följande läkemedel:

 • Cimetidin (matsmältningsbesvär eller magsår)

 • Kinolon-antibiotika, till exempel ciprofloxacin


Om du använder naturläkemedel som innehåller johannesört (Hypericum perforatum) kan risken för biverkningar öka.

Användning av Zomig Rapimelt med mat och dryck

Du kan ta Zomig Rapimelt med eller utan mat. Det påverkar inte sättet Zomig Rapimelt verkar på.

Graviditet och amning

 • Det är inte känt om användning av Zomig Rapimelt under graviditeten är skadligt. Tala därför med din läkare före användning av Zomig Rapimelt om du är gravid eller försöker bli gravid

 • Du ska inte amma inom 24 timmar efter att du tagit Zomig Rapimelt

Körförmåga och användning av maskiner

 • Vid en migränattack kan reaktionsförmågan tillfälligt försämras, vilket du bör tänka på när du kör bil eller använder maskiner

 • Zomig Rapimelt påverkar sannolikt inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Du bör dock vänta och se hur Zomig Rapimelt påverkar dig, innan du provar någon av dessa aktiviteter


Du är själv ansvarig för att bedöma om du kan framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka denna förmåga är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns under andra rubriker i bipacksedeln. Läs därför all information i denna bipacksedel. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Viktig information om något innehållsämne i Zomig Rapimelt

Zomig Rapimelt munsönderfallande tabletter innehåller aspartam, en fenylalaninkälla. Kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.


3. Hur du tar Zomig Rapimelt

Ta alltid Zomig Rapimelt enligt anvisningarna i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Du kan ta Zomig Rapimelt så fort du känner att migränhuvudvärken är på väg, men du kan även ta Zomig Rapimelt under ett pågående anfall.


 • Vanlig dos är 1 tablett (à 2,5 mg eller 5 mg).

 • Dra av folien från blisterförpackningen så som visas på folien. Tabletten ska inte tryckas genom folien

 • Lägg tabletten på tungan, där den får sönderfalla, och sväljs med saliven. Du behöver inte ta tabletten tillsammans med vätska

 • Du kan ta ytterligare 1 tablett om migränsymtomen kvarstår efter 2 timmar eller om symtomen återkommer inom 24 timmar

 • Du får ta högst 10 mg zolmitriptan under ett dygn.


Om du inte får tillfredsställande effekt av Zomig Rapimelt 2,5 mg, kan en dos av Zomig Rapimelt 5 mg vara effektiv vid kommande attacker.


Tala med läkare om tabletterna inte ger tillräcklig effekt mot migränen.

Om du har tagit för stor mängd av Zomig Rapimelt

Om du fått i dig för stor mängd Zomig Rapimelt eller om till exempel ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Zomig Rapimelt orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Vissa av symtomen som beskrivs nedan kan utgöra en del av själva migränattacken.


Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

 • Onormala sinnesförnimmelser, såsom stickningar i fingrar och tår eller ökad känslighet för beröring

 • Trötthet, yrsel eller värmekänsla

 • Huvudvärk

 • Hjärtklappning

 • Illamående, kräkningar

 • Magsmärta

 • Muntorrhet

 • Muskelsvaghet eller muskelvärk

 • Kraftlöshet

 • Tyngdkänsla, åtstramande känsla, smärta eller tryck i svalg, hals, armar och ben eller bröstkorg

 • Svårigheter att svälja


Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

 • Ökad puls

 • Lätt blodtrycksförhöjning

 • Ökad urinmängd, tätare urinträngningar


Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

 • Allergiska reaktioner/överkänslighetsreaktioner, däribland urtikaria (nässelutslag), svullnande ansikte, läppar, mun, tunga och svalg. Om du tror att du har drabbats av en allergisk reaktion ska du avbryta behandlingen och omedelbart kontakta läkare


Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

 • Kärlkramp (smärta i bröstet, ofta framkallad av ansträngning), hjärtattack eller kramp i hjärtats blodkärl. Om du känner av bröstsmärtor eller andfåddhet efter du har tagit Zomig Rapimelt ska du kontakta läkare och avbryta behandlingen

 • Kramp i tarmens blodkärl, som kan orsaka skador på tarmen. Du kan känna av magsmärtor eller få blodig diarré. Om detta händer ska du kontakta läkare och avbryta behandlingen


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Zomig Rapimelt ska förvaras


 • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 • Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 • Förvaras vid högst 30°C.

 • Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är zolmitriptan. Zomig Rapimelt munsönderfallande tabletter innehåller antingen 2,5 mg eller 5 mg zolmitriptan.

Övriga innehållsämnen är: aspartam (E 951), vattenfri citronsyra, kolloidal kiseldioxid, krospovidon, magnesiumstearat, mannitol, mikrokristallin cellulosa, apelsinarom samt natriumvätekarbonat.

Zomig Rapimelts utseende och förpackningsstorlekar

 • Zomig Rapimelt munsönderfallande tablett 2,5 mg är vit, plan, rund och präglad med ”Z” på ena sidan.

 • Zomig Rapimelt munsönderfallande tablett 5 mg är vit, plan, rund och präglad med ”Z 5” på ena sidan.

 • Zomig Rapimelt munsönderfallande tablett 2,5 respektive 5 mg tillhandahålls i blisterförpackningar (folie av aluminiumlaminat) om 2, 6 eller 12 (2 x 6) tabletter med eller utan förvaringsetui.


Förvaringsetuiet är ett hårt plastfodral i vilket du kan förvara dina tabletter på ett behändigt sätt. Om du använder förvaringsetuiet ska du ändå behålla ytterkartongen och denna bipacksedel, eftersom du kan behöva läsa informationen igen.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Zomig kan även finnas tillgänglig som nässpray 2,5 mg/dos respektive 5 mg/dos, samt som filmdragerad tablett 2,5 mg respektive 5 mg.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, 52078 Aachen, Tyskland.


Ombud: Grünenthal Sweden AB, Frösundaviks Allé 15, 16970 Solna, Sverige.


Denna bipacksedel ändrades senast 2019-02-19

Hitta direkt i texten
Av