Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Infanrix®-Polio+Hib

GlaxoSmithKline

Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension
Avregistreringsdatum: 2020-09-08 (Tillhandahålls ej) (Vitt och frystorkat pulver. Grumlig vit suspension.)

Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Haemophilus influenzae typ b

ATC-kod: J07CA06
För information om det avregistrerade läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen, kontakta Läkemedelsförsäkringen.
Läs mer om avregistrerade läkemedel

Bipacksedel

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Infanrix-Polio+Hib

Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension.
Vaccin mot difteri (D), stelkramp (T), kikhosta (acellulärt, komponent) (Pa), polio (inaktiverat) (IPV) samt Haemophilus influenzae typ b (Hib) (konjugerat), adsorberat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan ditt barn får detta vaccin.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta vaccin har ordinerats till ditt barn och ska inte ges vidare till andra.

 • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. VAD INFANRIX-POLIO+HIB ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
2. INNAN DITT BARN FÅR INFANRIX-POLIO+HIB
3. HUR INFANRIX-POLIO+HIB SKA ANVÄNDAS
4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
5. HUR INFANRIX-POLIO+HIB SKA FÖRVARAS
6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

1. VAD INFANRIX-POLIO+HIB ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Infanrix-Polio+Hib är ett vaccin som används till barn för att skydda mot difteri, stelkramp (tetanus), kikhosta (pertussis), polio (poliomyelit) och infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b. Vaccinet verkar genom att göra så att kroppen bildar egna antikroppar mot dessa sjukdomar. Som för alla vacciner ger inte Infanrix-Polio+Hib fullständigt skydd till alla barn som vaccineras. Vaccinet kan inte orsaka sjukdomarna som det skyddar mot.


 • Difteri: en allvarlig bakteriell infektion som huvudsakligen påverkar luftvägarna och ibland huden. Luftvägarna blir svullna vilket orsakar svåra andningsproblem och ibland kvävning. Bakterierna frisläpper också ett gift. Detta kan orsaka nervskada, hjärtproblem och till och med dödsfall.

 • Stelkramp (tetanus): stelkrampsbakterier kommer in i kroppen genom skärsår, skrapsår och andra skador i huden. Skador som är särskilt utsatta för stelkrampsinfektion är brännskador, frakturer, djupa sår och sår som fått jord, damm, hästgödsel/dynga eller träflisor i sig. Bakterierna frisläpper ett gift som kan orsaka muskelstelhet, smärtsamma muskelspasmer, krampanfall och till och med dödsfall. Muskelspasmerna kan vara så kraftiga att de orsakar benfrakturer i ryggraden.

 • Kikhosta (pertussis): är en mycket smittsam sjukdom som påverkar luftvägarna. Sjukdomen orsakar svåra attacker av hosta som kan ge problem med andningen. Hostan har ofta ett ”kiknande” läte och kan vara i en till två månader eller längre. Kikhosta kan också orsaka öroninfektioner, luftvägsinfektioner (luftrörskatarr) som kan vara under lång tid, lunginflammation, krampanfall, hjärnskador och till och med dödsfall.

 • Polio (poliomyelit): är en virusinfektion. Polio är ofta enbart en mild sjukdom men kan ibland vara mycket allvarlig och orsaka bestående skador eller till och med dödsfall. Polio kan göra så att musklerna inte kan röra sig (förlamning av musklerna). Detta omfattar även musklerna som behövs för att andas och för att kunna gå. Armar eller ben som påverkas av sjukdomen kan bli smärtsamt förvridna (deformerade).

 • Haemophilus influenzae typ b (Hib): kan orsaka hjärnsvullnad (inflammation). Detta kan ge allvarliga problem, såsom nedsatt mental kapacitet (utvecklingsstörning), cerebral pares, dövhet, epilepsi eller partiell blindhet. Sjukdomen kan också orsaka svullnad av svalget, vilket i sin tur kan leda till död genom kvävning. I mindre vanliga fall kan bakterien även infektera blodet, hjärtat, lungorna, benvävnaden, lederna och ögon- och munvävnaden.


2. INNAN DITT BARN FÅR INFANRIX-POLIO+HIB

Använd inte Infanrix-Polio+Hib:

 • om ditt barn är allergiskt (överkänsligt) mot de aktiva substanserna eller mot något av övriga innehållsämnen i Infanrix-Polio+Hib. Innehållsämnena i Infanrix-Polio+Hib finns listade i avsnitt 6. Tecken på en allergisk reaktion kan vara kliande hudutslag, andningssvårigheter och svullnad av ansikte eller tunga.

 • om ditt barn tidigare har fått en allergisk reaktion mot något annat vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio eller Haemophilus influenzae typ b.

 • om ditt barn har fått neurologiska besvär inom 7 dagar efter tidigare vaccination med vaccin mot pertussis (kikhosta).

 • om ditt barn har en kraftig infektion med hög feber. En lättare infektion såsom en vanlig förkylning är sannolikt inget problem, men tala med läkaren först.


Var särskilt försiktig med Infanrix-Polio+Hib:

 • om ditt barn tidigare fått något hälsoproblem i anslutning till tidigare vaccination med Infanrix-Polio+Hib eller något annat vaccin mot kikhosta, såsom:

  • hög feber (över 40 °C) inom 48 timmar efter vaccination.

  • kollaps eller chockliknande tillstånd inom 48 timmar efter vaccination.

  • ihållande gråt som varade 3 timmar eller längre inom 48 timmar efter vaccination.

  • kramper med eller utan feber inom 3 dagar efter vaccination.

 • om ditt barn har en odiagnostiserad hjärnsjukdom eller epilepsi som inte är under kontroll. Vaccinet bör ges när sjukdomen är under kontroll.

 • om ditt barn har haft feberkramper eller om det förekommit krampsjukdom inom familjen.

 • om ditt barn har någon blödningssjukdom eller lätt får blåmärken.

 • om ditt barn har HIV-infektion, eftersom man kan få sämre svar av vaccinationen hos patienter med nedsatt immunförsvar.


I de fall som nämns ovan kan läkaren avgöra rätt tidpunkt och schema för ditt barns vaccination.


Svimning kan förekomma (främst hos ungdomar) efter, eller även före, all nålinjektion. Tala därför om för läkaren eller sjuksköterskan om ditt barn har svimmat vid tidigare injektion.


Kontakta omedelbart läkare om ditt barn får något av följande symtom (angioödem) efter vaccination med Infanrix-Polio+Hib

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter.

Användning av andra läkemedel

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om ditt barn tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, eller nyligen fått något annat vaccin. Vaccination är möjlig vid immunosuppressiv behandling (medicinsk behandling som nedsätter immunförsvaret), men kan då medföra sämre svar (respons).

Graviditet och amning

Infanrix-Polio+Hib är inte avsett för vuxna. Tillräckliga data för användning under graviditet eller amning saknas därför.

Körförmåga och användning av maskiner

Ej relevant eftersom läkemedlet är avsett för barn.

Viktig information om några innehållsämnen i Infanrix-Polio+Hib

Detta vaccin kan innehålla rester av neomycin, polymyxin (antibiotika) och formaldehyd. Tala om för läkaren om ditt barn tidigare har fått en allergisk reaktion mot dessa ämnen.

Vaccinet innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. näst intill natriumfritt.


3. HUR INFANRIX-POLIO+HIB SKA ANVÄNDAS

 

Vaccinering kan ske enligt ett flertal scheman, gemensamt är att:

 • dos 1 (0,5 ml) ges vid 2-3 månaders ålder

 • dos 2 (0,5 ml) ges 1-2 månader senare

 • dos 3 (0,5 ml) ges antingen 1-2 månader senare (före 6 månaders ålder) eller 6-7 månader senare (vid 12 månaders ålder).


Dos 4 (0,5 ml) ges inom det andra levnadsåret till barn som vaccinerats med 3 doser före 6 månaders ålder. Om ytterligare doser behövs kommer läkaren att meddela dig det.


Om ditt barn missar en avtalad tid för vaccination ska du tala med läkaren eller sjuksköterskan och få en ny tid.


Se till att ditt barn fullföljer vaccinationsprogrammet på tre injektioner. Annars kommer ditt barn inte att ha ett fullständigt skydd mot sjukdomarna.


Läkaren eller sjuksköterskan kommer att ge Infanrix-Polio+Hib som en injektion i lårmuskeln. Vaccinet får aldrig ges i ett blodkärl.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


Liksom alla vacciner kan Infanrix-Polio+Hib orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Kontakta omedelbart läkare om ditt barn får någon av följande symtom efter vaccinationen:

 • kliande hudutslag

 • svullnad av ögon och ansikte

 • svårigheter att andas eller svälja

 • plötsligt blodtrycksfall och medvetslöshet

De symtom som räknas upp ovan kan vara tecken på en allergiskreaktion och inträffar vanligtvis mycket snart efter man fått injektionen.

 • kollaps (barnet blir lealöst)

 • kramper

Dessa två ovanstående tecken inträffar vanligen inom 2-3 dagar efter vaccination.


Följande biverkningar har rapporterats för Infanrix-Polio+Hib:


Mycket vanliga (kan förekomma vid fler än 1 av 10 vaccindoser):

 • aptitlöshet

 • retlighet,

 • rastlöshet

 • ihållande gråt

 • sömnighet

 • smärta, rodnad och svullnad vid injektionsstället

 • feber (38,0 °C eller högre)


Vanliga (kan förekomma vid upp till 1 av 10 vaccindoser):

 • diarré, kräkning

 • en hård knöl vid injektionsstället

 • svullnad vid injektionsstället


Mindre vanliga (kan förekomma vid upp till 1 av 100 vaccindoser):

 • övre luftvägsinfektion

 • lymfkörtelsjukdom som kan ge svullna körtlar i halsen, armhålan eller ljumsken

 • hosta, luftrörskatarr (bronkit), rinnsnuva

 • hudutslag, nässelfeber

 • feber (över 39,5 °C)

 • svullnad av den kroppsdel där injektionen gavs, ibland omfattande närliggande led

 • trötthet


Sällsynta (kan förekomma vid upp till 1 av 1000 vaccindoser):

inflammation i huden, klåda


Efter lansering har följande biverkningar rapporterats:

 • hos mycket förtidigt födda barn (födda graviditetsvecka 28 eller tidigare) kan det förekomma längre uppehåll mellan andetagen än normalt under 2-3 dagar efter vaccination

 • tillfälligt andningsuppehåll (apné)

 • blodpåverkan som gör att man lättare får blåmärken eller blödningar (trombocytopeni)

 • små blåsor vid injektionsstället

 • allvarliga allergiska reaktioner, med symtom såsom:

  • kliande hudutslag på händer och fötter

  • svullnad av ögon och ansikte

  • svårigheter att andas eller svälja

 • kollaps eller perioder av medvetslöshet, kontaktlöshet och kramper (med eller utan feber) inom 2-3 dagar efter vaccination

 • påfyllnadsdoser av Infanrix-Polio+Hib kan öka risken för lokala reaktioner vid injektionsstället. Detta innefattar svullnad av hela benet eller armen där injektionen skett och ibland även svullnad av närliggande led. Vanligtvis försvinner dessa inom 4 dagar.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. HUR INFANRIX-POLIO+HIB SKA FÖRVARAS


Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras i kylskåp (2 °C – 8 °C).
Får ej frysas.

Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


Använd inte Infanrix-Polio+Hib efter utgångsdatumet på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration


1 dos (0,5 ml) innehåller efter beredning:


Difteritoxoid1

inte mindre än 30 Internationella Enheter (IE) (25 Lf)

Tetanustoxoid1

inte mindre än 40 IE (10 Lf)

Bordetella pertussis-antigen

 
 

pertussistoxoid (PT)1

25 mikrogram

 

filamentöst hemagglutinin (FHA)1

25 mikrogram

 

pertaktin1

8 mikrogram

Poliovirus, inaktiverat

 
 

typ I (Mahoney)2

typ II (MEF-1)2

typ III (Saukett)2

40 D-antigenenheter

8 D-antigenenheter

32 D-antigenenheter

Haemophilus influenzae

typ b polysackarider

(polyribosylribitolfosfat)

10 mikrogram

konjugerat till tetanustoxoid som bärarprotein

cirka 25 mikrogram

1 adsorberad till hydratiserad aluminiumhydroxid (Al(OH)3)

0,5 milligram Al3+

2 odlat i VERO-celler

 

Aluminiumhydroxid ingår i detta vaccin som ett adjuvans. Adjuvans är ämnen som ingår i vissa vacciner för att påskynda, förbättra och/eller förlänga den skyddande effekten av vaccinet.


 • Övriga innehållsämnen är: vattenfri laktos, natriumklorid (se även avsnitt 2, Viktig information om några innehållsämnen i Infanrix-Polio+Hib), Medium 199 (innehållande i huvudsak aminosyror, mineralsalter och vitaminer), vatten för injektionsvätskor.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Den frystorkade Hib-komponenten är ett vitt pulver som tillhandahålls i en injektionsflaska.

DTPa-IPV-komponenten är en grumlig vit suspension som tillhandahålls i en förfylld spruta.

De två komponenterna blandas strax innan ditt barn får injektionen.

Förpackningsstorlek: 10x1 dos (injektionsflaska och förfylld spruta).

Innehavare av godkännande för försäljning/Information lämnas av:


GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna
Tel: 08–638 93 00
E-post: info.produkt@gsk.com


Denna bipacksedel godkändes senast den 2018-02-12

Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


Hib-pulver, DTPa-IPV-suspensionen och det färdigberedda vaccinet ska granskas visuellt före administrering med avseende på förekomst av främmande partiklar och/eller andra fysikaliska förändringar. I händelse av att sådana förändringar observeras ska vaccinet kasseras.


Vid förvaring av DTPa-IPV-suspensionen kan en vit fällning med klar supernatant uppstå. Detta är inte ett tecken på försämring av vaccinet.


Vaccinet bereds genom att sprutan med DTPa-IPV-suspension omskakas till en homogen suspension och hela innehållet överförs till injektionsflaskan med Hib-pulver. Efter tillsats av DTPa-IPV-suspensionen till Hib-pulvret ska blandningen omskakas väl.


Det färdigberedda vaccinet är en något grumligare suspension än den ursprungliga flytande vaccinkomponenten. Om andra förändringar observeras ska vaccinet kasseras.
Efter beredning ska vaccinet injiceras omedelbart.


Den förfyllda sprutan levereras antingen med en sprutspets med keramisk beläggning (CCT) eller med en sprutspets i hårdplast med luer lock adapter (PRTC).


 • Instruktioner för användning av förfylld spruta med luer lock adapter (PRTC)

Instruktioner för användning av förfylld spruta med luer lock adapter


 1. Håll sprutcylindern i en hand (undvik att hålla i kolvstången) och skruva av skyddslocket på sprutan genom att vrida det motsols.

 2. För att fästa nålen på sprutan, skruva nålen medsols på sprutspetsen tills den låser sig, se bild.

 3. Ta bort nålskyddet, som i vissa fall kan sitta lite hårt.

 4. Bered vaccinet enligt beskrivning ovan.

Infanrix-Polio+Hib är avsett för djup intramuskulär injektion i den anterolaterala delen av låret. Injektionsstället bör varieras vid efterföljande injektioner.


Infanrix-Polio+Hib ska inte ges intravaskulärt


Vaccinet ska inte blandas med andra vacciner eller läkemedel i samma spruta.


Som vid all injektion av vacciner ska lämplig medicinsk behandling och övervakning alltid finnas tillgänglig i händelse av sällsynt anafylaktisk reaktion.


Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

Hitta direkt i texten
Av