FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Temodal

MSD

Kapsel, hård 250 mg
(Tillhandahålls ej) (Kapslarna har en ogenomskinlig inre vit halva och en ogenomskinlig yttre vit halva och är märkta med svart bläck. Den yttre halvan är märkt ”Temodal”. Den inre halvan är märkt med ”250 mg”, Schering-Ploughs logo och två ränder.)

Cytostatikum

Aktiv substans:
ATC-kod: L01AX03
Läkemedel från MSD omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Temodal

5 mg, 20 mg, 100 mg, 140 mg, 180 mg och 250 mg hårda kapslar
temozolomid (temozolomidum)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Temodal är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Temodal
3. Hur du tar Temodal
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Temodal ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Temodal är och vad det används för

 

Temodal innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer.


Temodal används för behandling av patienter med särskilda former av hjärntumörer:

 • hos vuxna med nydiagnostiserad glioblastoma multiforme. Temodal används först tillsammans med strålning (samtidig behandlingsfas) och därefter ensamt (behandlingens monoterapifas).

 • hos barn äldre än 3 år och vuxna patienter med malignt gliom, såsom glioblastoma multiforme eller anaplastiskt astrocytom. Temodal används vid dessa tumörer om de återkommer eller fortsätter att utvecklas efter standardbehandling.


2. Vad du behöver veta innan du tar Temodal

Ta inte Temodal

 • om du är allergisk mot temozolomid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har haft en allergisk reaktion mot dakarbazin (ett läkemedel mot cancer, ibland kallat DTIC). Tecken på allergisk reaktion omfattar känsla av klåda, andfåddhet eller väsande andning, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg.

 • om vissa typer av blodkroppar minskar kraftigt (myelosuppression), såsom de vita blodkropparna eller trombocyterna. Dessa blodkroppar är viktiga när det gäller att bekämpa infektioner och för en fungerande blodkoagulation. Din läkare kommer att kontrollera ditt blod för att försäkra sig om att du har tillräckligt av dessa blodkroppar innan du påbörjar behandlingen.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Temodal

 • eftersom du ska följas noga avseende utveckling av en allvarlig form av lunginflammation som kallas Pneumocystis jirovecii-pneumoni (PCP). Om du nyligen har fått din diagnos (glioblastoma multiforme) kan du få Temodal i 42 dagar i kombination med strålning. I så fall kommer din läkare även att förskriva läkemedel för att hjälpa dig att förebygga denna typ av lunginflammation (PCP).

 • om du någon gång har haft eller möjligtvis nu har hepatit B‑infektion. Temodal kan nämligen göra så att hepatit B blir aktivt igen och det kan i vissa fall leda till döden. Patienter kommer att undersökas noga av sin läkare med avseende på tecken på denna infektion innan behandling påbörjas.

 • om du har lågt antal röda blodkroppar (anemi), vita blodkroppar och blodplättar (trombocyter), eller problem med blodkoagulationen innan behandlingen påbörjas, eller om du utvecklar dem under behandlingen. Din läkare kan besluta om att sänka dosen, avbryta, avsluta eller ändra behandlingen. Du kan också behöva annan behandling. I vissa fall kan det bli nödvändigt att avsluta behandlingen med Temodal. Ditt blod kommer att testas regelbundet under behandlingen för att övervaka biverkningarna av Temodal på blodkropparna.

 • eftersom du kan ha en liten risk att få andra förändringar av blodkropparna, inklusive leukemi.

 • om du blir illamående och/eller kräks vilket är mycket vanliga biverkningar av Temodal (se avsnitt 4), kan din läkare skriva ut ett läkemedel (ett antiemetikum) för att förhindra kräkningar.
  Om du kräks ofta före och under behandlingen, fråga din läkare när det är bäst att ta Temodal, till dess kräkningarna är under kontroll. Om du kräks efter att du tagit din dos, ta inte en andra dos samma dag.

 • om du får feber eller symtom på en infektion ska du omedelbart kontakta din läkare.

 • om du är över 70 år kan du vara mer infektionskänslig, lättare få blåmärken eller blödningar.

 • om du har lever- eller njurbesvär kan din Temodal-dos behöva justeras.

Barn och ungdomar

Ge inte detta läkemedel till barn yngre än 3 år eftersom erfarenhet saknas. Det finns endast begränsad information hos patienter äldre än 3 år som har tagit Temodal.

Andra läkemedel och Temodal

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Du ska inte behandlas med Temodal om du är gravid om inte din läkare klart sagt så.


Effektiva preventivmetoder måste användas av kvinnliga patienter som kan bli gravida under behandling med Temodal och under minst 6 månader efter avslutad behandling.


Du ska avbryta amningen medan du får behandling med Temodal.


Manlig fertilitet

Temodal kan orsaka bestående infertilitet. Manliga patienter ska använda en effektiv preventivmetod och inte skaffa barn under minst 3 månader efter avslutad behandling. Det rekommenderas att man rådfrågar om frysning av sperma innan behandlingen påbörjas.

Körförmåga och användning av maskiner

Temodal kan göra att du känner dig trött eller sömnig. Om så är fallet, kör inte bil, använd inte maskiner eller cykel tills du vet hur du påverkas av detta läkemedel (se avsnitt 4).

Temodal innehåller laktos

Detta läkemedel innehåller laktos (en sockerart). Om din läkare har talat om för dig att du är intolerant mot någon sockerart ska du därför kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


Temodal innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per kapsel, dvs. är näst intill ”natriumfritt”.


3. Hur du tar Temodal

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosering och behandlingstid


Din läkare kommer att bestämma Temodal-dosen. Den baseras på din kroppsstorlek (längd och vikt) och på om du har en återkommande tumör och tidigare har fått kemoterapi.

Du kan bli ordinerad att ta andra läkemedel (antiemetika) som ska tas före och/eller efter att du har tagit Temodal för att förhindra eller kontrollera illamående och kräkningar.


Patienter med nydiagnostiserad glioblastoma multiforme:

Om du är en nydiagnostiserad patient kommer behandlingen att ske i två faser:

 • behandling tillsammans med strålning (samtidig fas) först

 • följt av behandling med enbart Temodal (monoterapifas).


Under den samtidiga fasen kommer din läkare att starta med Temodal i en dos på 75 mg/m2 (vanlig dos). Du kommer att ta denna dos varje dag i 42 dagar (upp till 49 dagar) i kombination med strålbehandling. Temodal-dosen kan skjutas upp eller avbrytas beroende på dina blodvärden och på hur du tål läkemedlet under den samtidiga fasen.

När strålbehandlingen är avslutad kommer du att göra ett behandlingsuppehåll i 4 veckor. Det kommer att ge din kropp en möjlighet att återhämta sig.

Därefter kommer du att påbörja monoterapifasen.


Under monoterapifasen kommer dosen och det sätt på vilket du tar Temodal att vara annorlunda. Din läkare kommer att räkna ut exakt vilken dos du ska ha. Du kan få upp till 6 behandlingsperioder (cykler). Var och en av dessa varar i 28 dagar. Du kommer att ta enbart den nya Temodal-dosen en gång om dagen de första 5 dagarna (”doseringsdagarna”) i varje cykel. Den första dosen kommer att vara 150 mg/m2. Därefter kommer du att ha 23 dagar utan Temodal. Sammanlagt blir det en 28 dagars behandlingscykel.

Efter dag 28 börjar nästa cykel. Du kommer åter igen att ta Temodal en gång om dagen i 5 dagar följt av 23 dagar utan Temodal. Temodal-dosen kan justeras, skjutas upp eller avbrytas beroende på dina blodvärden och på hur du tål läkemedlet under varje behandlingscykel.


Patienter med tumörer som har kommit tillbaka eller förvärrats (malignt gliom, såsom glioblastoma multiforme eller anaplastiskt astrocytom) som får enbart Temodal:

En behandlingscykel med Temodal varar 28 dagar.

Du kommer att ta enbart Temodal en gång dagligen de första 5 dagarna. Den dagliga dosen beror på om du tidigare har fått kemoterapi eller inte.


Om du inte tidigare har behandlats med kemoterapi kommer den första dosen Temodal vara 200 mg/m2 en gång dagligen de första 5 dagarna. Om du tidigare behandlats med kemoterapi kommer den första dosen Temodal vara 150 mg/m2 en gång dagligen de första 5 dagarna. Därefter kommer du att ha 23 dagar utan Temodal. Sammanlagt blir det en behandlingscykel på 28 dagar.


Efter dag 28 börjar nästa behandlingscykel. Du kommer åter få Temodal en gång dagligen i 5 dagar, följt av 23 dagar utan Temodal.


Före varje ny behandlingscykel kommer ditt blod att testas för att se om Temodal-dosen måste justeras. Beroende på resultatet av dina blodprover kan din läkare justera doseringen till nästa cykel.


Hur du tar Temodal

Ta den ordinerade dosen av Temodal en gång per dag, helst vid samma tidpunkt varje dag.


Ta kapslarna på fastande mage; till exempel minst en timme innan du tänker äta frukost. Svälj kapseln/kapslarna hela tillsammans med ett glas vatten. Öppna, krossa eller tugga inte kapslarna. Om en kapsel är trasig, undvik att pulvret kommer i kontakt med huden, ögonen eller näsan. Om du av misstag får något i dina ögon eller näsa, skölj med vatten.


Beroende på vilken dos som du har fått ordinerad kan du behöva ta flera kapslar samtidigt, eventuellt i olika styrkor (den aktiva substansen räknat i mg). Färgen på locket till kapseln är olika för de olika styrkorna (se tabellen nedanför).

Styrka

Färgen på kapselns yttre halva

Temodal 5 mg hårda kapslar

grön

Temodal 20 mg hårda kapslar

gul

Temodal 100 mg hårda kapslar

rosa

Temodal 140 mg hårda kapslar

blå

Temodal 180 mg hårda kapslar

orange

Temodal 250 mg hårda kapslar

vit

Se till att du förstår exakt och kommer ihåg följande:

 • hur många kapslar du behöver ta varje doseringsdag. Be din läkare eller apotekspersonalen skriva ner det (inklusive färgen).

 • vilka dagar som är dina doseringsdagar.

Se till att gå igenom doseringen med din läkare varje gång du startar en ny behandlingsperiod, eftersom den kan skilja sig från förra perioden.


Ta alltid Temodal enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Felaktigheter i hur du tar din medicin kan få allvarliga konsekvenser för din hälsa.

Om du har tagit för stor mängd av Temodal

Om du av misstag råkar ta fler Temodal-kapslar än du var ordinerad att göra, kontakta omedelbart din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Om du har glömt att ta Temodal

Ta den glömda dosen så snart som möjligt under samma dag. Om det redan gått ett dygn, kontakta din läkare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos, om inte din läkare sagt åt dig att göra så.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Kontakta omedelbart din läkare om du får något av följande:

 • en svår allergisk (överkänslighets-) reaktion (nässelutslag, väsande andning eller andra andningssvårigheter)

 • okontrollerad blödning

 • anfall (kramper)

 • feber

 • köldfrossa

 • svår huvudvärk som inte ger med sig

Behandling med Temodal kan medföra en minskning av vissa sorters blodkroppar. Detta kan innebära att du lättare får blåmärken eller blödningar, blodbrist (brist på röda blodkroppar), feber och minskad motståndskraft mot infektioner. Det minskade antalet blodkroppar är vanligtvis övergående. I vissa fall kan det bli mer långvarigt och leda till en mycket svår form av blodbrist (aplastisk anemi). Din läkare kommer att mäta dina blodvärden regelbundet för att kunna upptäcka eventuella förändringar och avgöra om någon speciell behandling krävs. I vissa fall kan din dos Temodal minskas eller behandlingen avslutas.


Övriga biverkningar som har rapporterats finns angivna i listan nedan:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

 • aptitlöshet, talsvårigheter, huvudvärk

 • kräkningar, illamående, diarré, förstoppning

 • utslag, håravfall

 • trötthet

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • infektioner, infektioner i munhålan

 • minskat antal blodkroppar (neutropeni, lymfopeni, trombocytopeni)

 • allergisk reaktion

 • förhöjt blodsocker

 • försämrat minne, depression, ångest, förvirring, oförmåga att somna eller sova vidare

 • försämrad koordination och balans

 • koncentrationssvårigheter, förändringar i sinnestillstånd eller uppmärksamhet, glömska

 • yrsel, försämrad känsel, stickningar, skakningar, smakförändringar

 • partiell synförlust, onormal syn, dubbelseende, smärtande ögon

 • dövhet, öronringningar, öronvärk

 • blodproppar i lungor eller ben, högt blodtryck

 • lunginflammation, andnöd, bronkit, hosta, bihåleinflammation

 • mag‑eller buksmärtor, orolig mage/halsbränna, sväljsvårigheter

 • torr hud, klåda

 • muskelskador, muskelsvaghet, muskelvärk och smärta

 • ledsmärta, ryggvärk

 • täta urinträngningar, svårigheter att hålla tätt

 • feber, influensaliknande symtom, värk, sjukdomskänsla, förkylning eller influensa

 • vätskeretention, bensvullnad

 • förhöjda nivåer av leverenzymer

 • viktnedgång, viktuppgång

 • strålskada

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • infektioner i hjärnan (meningoencefalit orsakad av herpesvirus) som kan ha dödlig utgång

 • sårinfektioner

 • nya eller reaktiverade (återkommande) infektioner med cytomegalovirus

 • reaktiverade hepatit B‑virusinfektioner

 • sekundär cancer inklusive leukemi

 • minskat antal blodkroppar (pancytopeni, anemi, leukopeni)

 • röda prickar under huden

 • diabetes insipidus (symtom innefattar ökad urinmängd och törst), låga kaliumnivåer i blodet

 • humörsvängningar, hallucinationer

 • partiell förlamning, förändringar av luktsinnet

 • försämrad hörsel, infektioner i mellanörat

 • hjärtklappning (man kan känna hjärtslagen), värmevallningar

 • uppblåst mage, svårigheter att kontrollera tarmrörelserna, hemorrojder, muntorrhet

 • leverinflammation och leverskada (innefattar leversvikt med dödlig utgång), kolestas, förhöjd nivå av bilirubin

 • blåsor på kroppen eller i munhålan, fjällande hud, hudreaktioner, smärtsam hudrodnad, allvarliga utslag med hudsvullnad (på handflator och fotsulor)

 • ökad känslighet för solljus, urtikaria (nässelfeber), ökad svettning, förändrad hudfärg

 • svårigheter att urinera

 • vaginala blödningar, irritation i slidan, uteblivna eller kraftiga menstruationer, smärta i brösten, sexuell impotens

 • skakningar, ansiktssvullnad, missfärgning av tungan, törst, tandbesvär

 • torra ögon


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Temodal ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn, helst i ett låst skåp. Intag av misstag kan vara dödligt för barn.


Används före utgångsdatum som anges på dospåsen och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 30°C


Berätta för apotekspersonalen om du märker någon förändring i kapslarnas utseende.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är temozolomid.

Temodal 5 mg hårda kapslar: En kapsel innehåller 5 mg temozolomid.

Temodal 20 mg hårda kapslar: En kapsel innehåller 20 mg temozolomid.

Temodal 100 mg hårda kapslar: En kapsel innehåller 100 mg temozolomid.

Temodal 140 mg hårda kapslar: En kapsel innehåller 140 mg temozolomid.

Temodal 180 mg hårda kapslar: En kapsel innehåller 180 mg temozolomid.

Temodal 250 mg hårda kapslar: En kapsel innehåller 250 mg temozolomid.


Övriga innehållsämnen är

innehåll i kapseln:

vattenfri laktos, kolloidal vattenfri kiseldioxid, natriumstärkelseglykolat typ A, vinsyra, stearinsyra (se avsnitt 2 "Temodal innehåller laktos").

kapselhöljet:

Temodal 5 mg hårda kapslar: gelatin, titandioxid (E 171), natriumlaurilsulfat, gul järnoxid (E 172), indigokarmin (E 132).

Temodal 20 mg hårda kapslar: gelatin, titandioxid (E 171), natriumlaurilsulfat, gul järnoxid (E 172).

Temodal 100 mg hårda kapslar: gelatin, titandioxid (E 171), natriumlaurilsulfat, röd järnoxid (E 172).

Temodal 140 mg hårda kapslar: gelatin, titandioxid (E 171), natriumlaurilsulfat, indigokarmin (E 132).

Temodal 180 mg hårda kapslar: gelatin, titandioxid (E 171), natriumlaurilsulfat, gul järnoxid (E 172) och röd järnoxid (E 172).

Temodal 250 mg hårda kapslar: gelatin, titandioxid (E 171), natriumlaurilsulfat.

bläck till tryck:

shellack, propylenglykol (E 1520), renat vatten, ammoniumhydroxid, kaliumhydroxid och svart järnoxid (E 172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Temodal 5 mg hårda kapslar har en ogenomskinlig inre vit halva och en ogenomskinlig yttre grön halva och är märkta med svart bläck. Den yttre halvan är märkt ”TEMODAL”. Den inre halvan är märkt med ”5 mg”, Schering-Ploughs logo och två ränder.

Temodal 20 mg hårda kapslar har en ogenomskinlig inre vit halva och en ogenomskinlig yttre gul halva och är märkta med svart bläck. Den yttre halvan är märkt ”TEMODAL”. Den inre halvan är märkt med ”20 mg”, Schering-Ploughs logo och två ränder.

Temodal 100 mg hårda kapslar har en ogenomskinlig inre vit halva och en ogenomskinlig yttre rosa halva och är märkta med svart bläck. Den yttre halvan är märkt ”TEMODAL”. Den inre halvan är märkt med ”100 mg”, Schering-Ploughs logo och två ränder.

Temodal 140 mg hårda kapslar har en ogenomskinlig inre vit halva och en yttre blå halva och är märkta med svart bläck. Den yttre halvan är märkt ”TEMODAL”. Den inre halvan är märkt med ”140 mg”, Schering-Ploughs logo och två ränder.

Temodal 180 mg hårda kapslar har en ogenomskinlig inre vit halva och en ogenomskinlig yttre orange halva och är märkta med svart bläck. Den yttre halvan är märkt ”TEMODAL”. Den inre halvan är märkt med ”180 mg”, Schering-Ploughs logo och två ränder.

Temodal 250 mg hårda kapslar har en ogenomskinlig inre vit halva och en ogenomskinlig yttre vit halva och är märkta med svart bläck. Den yttre halvan är märkt ”TEMODAL”. Den inre halvan är märkt med ”250 mg”, Schering-Ploughs logo och två ränder.


De hårda kapslarna (kapslar) för oral användning är förpackade i kartonger som innehåller 5 eller 20 hårda kapslar, var och en i en förseglad dospåse.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Nederländerna


Tillverkare

Organon Heist bv

Industriepark 30

2220 Heist-op-den-Berg

Belgien


Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Nederländerna


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

Belgique/België/Belgien

MSD Belgium

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@msd.com


Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel.: +370 5 278 02 47

msd_lietuva@merck.com


България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Тел.: +359 2 819 3737

info-msdbg@merck.com


Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium

Tél/Tel: +32(0)27766211

dpoc_belux@msd.com


Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: +36 1 888 53 00

hungary_msd@merck.com


Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: + 45 4482 4000

dkmail@merck.com


Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD Sharp & Dohme GmbH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 45610)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel: 0800 9999000

(+31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com


Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel.: +372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: +47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no


Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: +30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com


Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

dpoc_austria@merck.com


España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel.+48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com


France

MSD France

Tél: +33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: +351 21 446 57 00

inform_pt@merck.com


Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: +4021 529 29 00

msdromania@merck.com


Ireland

Merck Sharp and Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@msd.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: +386 1 5204 201

msd.slovenia@merck.com


Ísland

Vistor hf.

Simi: +354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel: +421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com


Italia

MSD Italia S.r.l.

Tel: 800 23 99 89 (+39 06 361911)

medicalinformation.it@msd.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: + 358 (0)9 804650

info@msd.fi


Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited.

Τηλ.: 800 00 673

(+357 22866700)

cyprus_info@merck.co


Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: +46 (0) 77 5700488

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: +371 67364224

msd_lv@merck.com

United Kingdom (Northern Ireland)

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfoNI@msd.com


Denna bipacksedel ändrades senast 02/2024

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

Hitta direkt i texten
Av