FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Lamisil® Dermgel

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Gel 1 %
(Glansig vit, gråvit gel)

Antimykotikum med brett spektrum för dermatologiskt bruk

Aktiv substans:
ATC-kod: D01AE15
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från GlaxoSmithKline Consumer Healthcare omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Lamisil Dermgel

1% gel
Terbinafin

 

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från apotekspersonal. Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Om du får biverkningar, tala med apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre inom en vecka efter avslutad behandling.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Lamisil Dermgel är och vad det används för
2. Innan du använder Lamisil Dermgel
3. Hur du använder Lamisil Dermgel
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Lamisil Dermgel ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD LAMISIL DERMGEL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Lamisil Dermgel är ett svampmedel som används på huden. Det verkar genom att döda svampen som orsakar hudproblem.

 

Lamisil Dermgel är ett svampmedel som används på huden. Det verkar genom att döda svampen som orsakar hudproblem.


Lamisil Dermgel används för att behandla svampinfektion mellan tårna (tinea pedis).

Läkare kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde.


Fråga läkare eller apotekspersonal om råd, innan du använder Lamisil Dermgel, om du är osäker över vad som orsakat din hudinfektion.


2. INNAN DU ANVÄNDER LAMISIL DERMGEL

Använd inte Lamisil Dermgel

 • om du är allergiskmot terbinafin eller något annat innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6 och i slutet av avsnitt 2).


Var särskilt försiktig med Lamisil Dermgel

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Lamisil Dermgel.

 • Lamisil Dermgel är endast för utvärtes användning. Använd den inte i munnen, svälj den inte.

 • Undvik att gelen kommer i kontakt med huden i ansiktet, ögonen eller skadad hud där alkohol kan irritera huden. Om gelen oavsiktligt kommer i ögonen, skölj noggrant med rinnande vatten. Om obehag kvarstår, kontakta läkare.

Användning av andra läkemedel

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas använda andra läkemedel.

Applicera inte andra mediciner eller behandlingar på det drabbade området (inklusive receptfria medel) samtidigt med Lamisil Dermgel.

Barn och ungdomar under 18 år skall inte använda Lamisil Dermgel.

Graviditet och amning

Tala om för din läkare om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn innan du använder detta läkemedel. Lamisil Dermgel ska inte användas under graviditet om det inte är oundvikligt.

Detta läkemedel kan passera över i modersmjölken. Om du ammar, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.


Låt inte spädbarnet komma i kontakt med något behandlat område, inklusive brösten.

Körförmåga och användning av maskiner

Användningen av Lamisil Dermgel påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Viktig information om något innehållsämne i Lamisil Dermgel

Lamisil Dermgel innehåller butylhydroxitoluen (E321).

Lamisil Dermgel innehåller butylhydroxitoluen (E321) som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.


Lamisil Dermgel innehåller etanol (96%)

Detta läkemedel läkemedel innehåller 100 mg/g etanol (96 %) (alkohol).

Det kan orsaka en brännande känsla på skadad hud.


Lamisil Dermgel innehåller bensylalkohol

Detta läkemedel innehåller 5 mg/g bensylalkohol.

Bensylalkohol kan orsaka allergiska reaktioner.


3. HUR DU ANVÄNDER LAMISIL DERMGEL

 

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisning från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Den rekommenderade dosen är att använda gelen en gång dagligen på det drabbade området i en vecka enligt anvisningarna nedan om inte läkare föreskrivit annat


Fotsvamp mellan tårna: använd en gång dagligen under en vecka.


Hur gelen används

Enbart vuxna:

 • Rengör och torka det drabbade hudområdet samt det omgivande hudområdet och tvätta sedan dina händer.

 • Avlägsna korken och om det är första gången du använder gelen, använd korkens ända för att perforera tubens mynning.

 • Tryck försiktigt ut en mängd gel som appliceras över hela det drabbade området och det omgivande hudområdet i ett tunt lager.

 • Massera försiktigt in gelen i huden.

 • Tillslut korken på tuben.

 • Tvätta dina händer efter att du använt gelen annars finns det en risk att du sprider infektionen till andra delar av huden eller till andra människor.


Om du behandlar en infektion i något hudveck på din kropp kan du täcka in det behandlade området med gasbinda, särskilt nattetid. Om du gör det, ta en ny, ren gasbinda varje gång du applicerar gelen.


Använd gelen under den rekommenderade behandlingstiden även om infektionen ser ut att vara bättre efter ett par dagar. Infektionen brukar bli bättre inom några dagar men den kan komma tillbaka om gelen inte appliceras regelbundet eller om behandlingen avslutas för tidigt. Hudinfektionen brukar bli bättre inom några dagar.


Om du inte märker några tecken på förbättring inom en vecka efter avslutad behandling, rådgör med apotekspersonal för att säkerställa att produkten använts på rätt sätt eller kontakta läkare för omvärdering av diagnosen.


Oanvänd gel ska kasseras senast 16 veckor efter första öppnandet.


Underlätta behandlingen

Håll det drabbade hudområdet rent genom att tvätta det regelbundet. Klappa huden torr omsorgsfullt men utan att gnugga.

Försök att inte klia på området även om det kliar. Det kan leda till ytterligare skada och försena läkningsprocessen eller sprida infektionen.


Eftersom dessa infektioner kan överföras till andra personer, ska du använda egen handduk och egna kläder och inte dela dem med andra. Dessa bör tvättas ofta för att skydda dig från en ny infektion.

Om du har glömt att ta Lamisil Dermgel

Om du glömmer att applicera gelen, gör det då genast när du märker det och fortsätt sedan som normalt. Om du märker det vid tiden för ditt nästa behandlingstillfälle, applicera då en normal mängd gel och fortsätt behandlingen som vanligt. Använd gelen enligt anvisningarna. Detta är viktigt, eftersom uteblivna behandlingstillfällen ökar risken för att infektionen återkommer.

Om du av misstag sväljer läkemedlet

Om du har råkat svälja detta läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Läkemedlets alkoholhalt måste tas i beaktande.


Om du av misstag får produkten i ögonen

Om du av misstag får läkemedlet i ögonen ska du skölja noggrant med rinnande vatten. Om obehagen kvarstår, kontakta läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Lamisil Dermgel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Användare kan vara allergiska mot Lamisil Dermgel vilket förorsakar svullnad och smärta, hudutslag eller nässelfeber. Detta har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare). Om du får något av dessa symptom, sluta använda gelen och kontakta omedelbart läkare eller apotekspersonal.


Följande biverkningar har också rapporterats:


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

Fjällning och klåda där gelen använts

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

Skador på huden, skorv, hudförändringar, pigmentförändringar, rodnad, brännande känsla, smärta och irritation där gelen använts.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

Torr hud, eksem, förvärrad svampinfektion, kontakteksem (en typ av hudinflammation).

Om Lamisil Dermgel oavsiktligt kommer i ögonen kan ögonirritation uppträda.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

Utslag


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. HUR LAMISIL DERMGEL SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och tuben efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 30°C.


Tillslut tuben efter användning. Oanvänd gel ska kasseras senast 16 veckor efter första öppnandet.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är terbinafin. Ett gram Lamisil Dermgel innehåller 10 mg terbinafin (1% w/w)

 • Övriga innehållsämnen är renat vatten, etanol 96%, isopropylmyristat, polysorbat 20, karbomer, sorbitanlaurat, bensylalkohol, natriumhydroxid, butylhydroxitoluen (E321).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Lamisil Dermgel är en vit eller naturvit glansig gel.

Lamisil Dermgel 1% gel finns tillgänglig i 5 g, 15 g eller 30 g aluminiumtub eller laminerad tub med skruvkork.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS

Postboks 61

2610 Rødovre

Danmark


Tillverkare

Glaxosmithkline Consumer Healthcare ApS

Delta Park 37
2665 Vallensbæk Strand, Danmark


 


Denna bipacksedel godkändes senast den 2021-05-01

Hitta direkt i texten
Av