FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Etalpha®

Cheplapharm

Kapsel, mjuk 0,5 mikrog
(mjuk, rosa, oval)

Medel vid underskott av 1,25-dihydroxivitamin D3

Aktiv substans:
ATC-kod: A11CC03
Läkemedel från Cheplapharm omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Etalpha

0,25 mikrogram, 0,5 mikrogram kapslar, mjuka
alfakalcidol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Etalpha är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Etalpha
3. Hur du använder Etalpha
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Etalpha ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Etalpha är och vad det används för

 

Etalpha används då kroppen producerar för lite D-vitamin. D-vitamin är nödvändigt för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig kalcium. Etalpha kan normalisera kalciumnivån och motverka bristsymtomen (trötthet, muskelsvaghet, klåda och depression).


Alfakalcidol som finns i Etalpha kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Etalpha

Använd inte Etalpha

 • om du är allergisk mot alfakalcidol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har för hög nivå av kalcium i blodet (hyperkalcemi).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Etalpha.


Vid följande sjukdomar ska Etalpha användas med försiktighet, därför bör du informera läkare innan behandling om du har:

 • Njursten

 • Åderförkalkning

 • Förkalkning av hjärtklaff eller lungvävnad

 • Sjukdom som höjer känsligheten för vitamin D (t ex sarkoidos).

Vid behandling med Etalpha ska nivåerna av kalcium och fosfat i blodet kontrolleras.


Vid följande tillstånd ska du vara extra uppmärksam:

 • Om du upplever nedsatt aptit, trötthet, illamående och kräkningar, förstoppning eller diarré, stora urinmängder, svettningar, huvudvärk, stark törst, högt blodtryck, sömnighet och yrsel, kan du ha förhöjda kalciumnivåer i blodet. Vid dessa symtom måste du tala med din läkare.

 • Om du har förhöjda kalciumnivåer i blodet, orsakade av D-vitaminintag, och samtidigt använder Etalpha och digitalisglykosider (hjärtmedicin ökar risken för påverkan på hjärtats rytm).

 • Om du lider av ofullständig eller bristfällig benvävnadsbildning (renal osteodystrofi) eller kraftigt nedsatt njurfunktion kan du vid behandling med Etalpha behöva ta läkemedel som binder upp fosfat och för att förhindra förhöjda fosfatnivåer i blodet.

Andra läkemedel och Etalpha

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


Samtidig behandling med medel för behandling av epilepsi (barbiturater fenytoin, karbamazepin eller primidon) kan medföra att dosen av Etalpha måste ökas.


Då Etalpha kan öka upptaget av magnesium ska magnesiumhaltiga antacida (preparat som lindrar vid halsbränna och sura uppstötningar), inte användas under behandlingen, det kan leda till förhöjda magnesiumnivåer i blodet.


Samtidig användning av andra D-vitamininnehållande preparat, tiaziddiuretika eller kalciuminnehållande preparat kan öka risken för förhöjd kalciumhalt i blodet.


Aluminiumhalten i blodet kan höjas av Etalpha. Om du samtidigt använder aluminiuminnehållande preparat bör dina aluminiumhalter i blodet kontrolleras.


Samtidig användning av gallsyrabindande medel (t.ex. kolestyramin, används bl.a. vid förhöjda halter av blodfetter och vid diarré) kan försämra upptaget av Etalpha. Etalpha bör därför tas minst 1 timme före, eller 4 till 6 timmar efter gallsyrabindare.

Etalpha med mat och dryck

Etalpha kan tas oberoende av föda.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Graviditet

Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Etalpha skall inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt. Förhöjda kalciumnivåer i blodet under graviditeten kan orsaka missbildningar hos barnet. Försiktighet bör iakttas vid behandling av kvinnor i fertil ålder.


Amning

Etalpha utsöndras i bröstmjölk. Ett beslut om amningen ska avbrytas eller om behandlingen ska avstås/ avbrytas får tas med hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.


Ammade, nyfödda barn/spädbarn till mödrar som behandlas med Etalpha ska noga kontrolleras för förhöjda kalciumnivåer i blodet.

Körförmåga och användning av maskiner

Den verksamma substansen i Etalpha har ingen direkt effekt på förmågan att köra fordon eller använda maskiner. Då yrsel kan vara en biverkan av behandlingen bör du ta hänsyn till detta då du kör bil eller använder maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Etalpha kapslar innehåller sesamolja

Detta läkemedel innehåller renad sesamolja som i sällsynta fall kan ge svår allergisk reaktion.


3. Hur du använder Etalpha

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Dosen ska bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för patienten.


Rekommenderad dos till vuxna och till barn som väger mer än 20 kg:

Initialt 1–2 mikrogram per dygn. Underhållsdos: 0,25–2 mikrogram per dygn.


Rekommenderad dos till barn som väger mindre än 20 kg:

Initialt 0,05 mikrogram per kg och dygn.


Bruksanvisning

Kapslarna ska sväljas hela tillsammans med ett glas vatten.

Om du har tagit för stor mängd av Etalpha

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att ta Etalpha

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


De vanligaste biverkningarna (förekommer hos fler än 1 av 100 användare) är olika typer av hudreaktioner som klåda och utslag, förhöjda kalcium- och fosfat- nivåer i blod och urin, samt magsmärtor/obehag.


Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare) är förvirring, huvudvärk, diarré, kräkningar, förstoppning, illamående, trötthet, kraftlöshet, olustkänsla, muskelvärk, påverkan på njurfunktionen samt förkalkning av vävnad.


En sällsynt biverkning (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare) är yrsel.


Symtom som kan noteras i samband med förhöjda kalciumnivåer i blodet är nedsatt aptit, trötthet, illamående och kräkningar, förstoppning eller diarré, stora urinmängder, svettningar, huvudvärk, stark törst, högt blodtryck, sömnighet och yrsel. Om du upplever ovan nämnda symtom, kontakta läkare för eventuell kontroll.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Etalpha ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Används före utgångsdatum, som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den aktiva substansen är: Alfakalcidol 0,25 respektive 0,5 mikrogram.

 • Övriga innehållsämnen är: Renad sesamolja, all-rac-α–tokoferol (E 307), gelatin, glycerol, kaliumsorbat (E 202). 


Kapslar 0,25 mikrogram och 0,5 mikrogram innehåller även titandioxid (färgämne E 171).

Kapslar 0,5 mikrogram innehåller även järnoxid (färgämne E 172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Etalpha 0,25 mikrogram: vit, oval, mjuk kapsel.

Etalpha 0,5 mikrogram: rosa, oval, mjuk kapsel.


100 st kapslar i blisterförpackning.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

Ziegelhof 24

17489 Greifswald

Tyskland


Tillverkare

LEO Pharma A/S, 55 Industriparken, 2750 Ballerup, Danmark


Denna bipacksedel ändrades senast 2021-06-01

Hitta direkt i texten
Av