FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Physiotens®

BGP Products

Filmdragerad tablett 0,2 mg
(Ljusrosa, rund, bikonvex tablett 6,1 x 6,1 mm utan skåra, märkt 0,2.)

Centralt verkande imidazolinderivat med antihypertensiv effekt

Aktiv substans:
ATC-kod: C02AC05
Läkemedel från BGP Products omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Physiotens

0,2 mg och 0,4 mg filmdragerad tablett
Moxonidin

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Physiotens är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Physiotens
3. Hur du använder Physiotens
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Physiotens ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Physiotens är och vad det används för

 

Physiotens innehåller moxonidin, som har blodtrycksänkande effekt. Physiotens hindrar nervsignaler till musklerna i blodkärlen, detta gör att blodkärlen slappnar av och vidgar sig och då sjunker blodtrycket.


Physiotens används för att behandla högt blodtryck (hypertension).


Moxonidin som finns i Physiotens kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation.

Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


2. Vad du behöver veta innan du använder Physiotens

Använd inte Physiotens:

 • om du är allergisk mot moxonidin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har långsam hjärtrytm

 • om du har rubbningar av impulerserna i hjärtat så kallad sjuk sinusknuta eller AV-block grad II eller III.

 • om du har hjärtsvikt

 • om du har svår kranskärlssjukdom eller instabil angina

Ta inte Physiotens om något av ovanstående gäller dig. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar Physiotens om du är osäker.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Physiotens om:

 • du har ett hjärtproblem kallat ”AV-block grad I”

 • du har allvarlig hjärtkärlsjukdom eller instabil kärlkramp (angina)

 • du har nedsatt njurfunktion. Din läkare kanske behöver justera dosen.

Physiotens kan ge muntorrhet med ökad risk för hål i tänderna. Var därför extra noggrann med munhygienen.

Andra läkemedel och Physiotens

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, naturläkemedel eller andra naturprodukter. Physiotens kan påverka hur andra läkemedel verkar och andra läkemedel kan påverka hur Physiotens verkar.


Tala särskilt om för läkare eller apotekspersonal om du tar något läkemedel mot:

 • högt blodtryck. Andra läkemedel mot högt blodtryck kan öka den blodtryckssänkande effekten av Physiotens.

 • depression så kallade tricykliska antidepressiva läkemedel

 • rogivande läkemedel, lugnande läkemedel eller sömnmedel såsom bensodiazepiner

Physiotens med mat, dryck och alkohol

 • Physiotens kan tas med eller utan mat.

 • Drick inte alkohol samtidigt som du tar Physiotens eftersom Physiotens kan öka effekten av alkohol.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Erfarenheten av användning av Physiotens under graviditet är begränsad.

Physiotens går över i modersmjölk och bör inte användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Du kan känna dig sömnig eller yr när du tar Physiotens.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Physiotens innehåller laktos.

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


3. Hur du använder Physiotens

 

Använd alltid detta läkemedel enlig läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vanlig dosering:

 • Vanlig startdos är 0,2 mg dagligen.

 • Maximal dos är 0,6 mg dagligen. Om din läkare ordinerat dig 0,6 mg dagligen, bör dosen fördelas på två tillfällen.

 • Maximal engångsdos är 0,4 mg.

Försök att ta dina tabletter ungefär vid samma tidpunkt vare dag. Detta hjälper dig att komma ihåg att ta dem.

Om du har tagit för stor mängd av Physiotens

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta med dig läkemedelsförpackningen.


Följande symptom kan förekomma: huvudvärk, sömnighet, lågt blodtryck (hypotension), yrsel (vertigo), kraftlöshet, långsam hjärt­rytm (bradykardi), muntorrhet, kräkningar, trötthet, och magont.

Om du har glömt att ta Physiotens

 • Om du glömmer att ta en dos av Physiotens, ta den så snart du kommer ihåg det såvida det inte snart är dags för nästa dos. Då kan du hoppa över den missade dosen.

 • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att ta Physiotens

 • Fortsätt att ta dina tabletter till dess att din läkare ordinerar dig att sluta.

 • Om du behöver sluta, kommer din läkare att sänka din dos långsamt under några veckor. Om du tar mer än ett läkemedel mot högt blodtryck (såsom betablockerare) kommer din läkare att informera dig om vilket läkemedel du ska sluta med först. Detta så att din kropp långsamt kan anpassa sig till förändringen.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Sluta att ta Physiotens och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem):

 • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

 • svårigheter att svälja

 • nässelutslag och andningssvårigheter

Följande biverkningar kan förekomma:

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

 • muntorrhet

Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 användare):

 • ryggvärk

 • huvudvärk

 • kraftlöshet (asteni)

 • yrsel, vertigo

 • hudutslag, klåda

 • sömnlöshet

 • sömnighet

 • illamående, diarré, kräkning, magbesvär (dyspepsi)

Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

 • nacksmärta

 • oro

 • svimning (synkope)

 • svullnad (ödem)

 • ringande eller oljud i öronen (tinnitus)

 • ovanligt långsam hjärtrytm (bradykardi)

 • låg blodtryck, inklusive blodtrycksfall när man reser sig upp

 • svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, ibland med andnöd eller sväljsvårigheter (så kallat angioödem se ovan).

Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Physiotens ska förvaras

 • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

 • Förvaras vid högst 25ºC (tabletter 0,2 mg).

 • Förvaras vid högst 30ºC (tabletter 0,4 mg).

 • Används före utgångsdatum som anges på kartongen och tryckförpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

 • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är moxonidin 0,2 mg respektive 0,4 mg per tablett.

- Övriga innehållsämnen är etylcellulosa, hypromellos, krospovidon, laktosmonohydrat (96 mg per tablett), magnesiumstearat, makrogol, povidon, talk, röd järnoxid och titiandioxid.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Physiotens 0,2 mg: Rund, konvex ljusrosa filmdragerad tablett med inpräglingen ”0.2” på ena sidan.

Physiotens 0,4 mg: Rund, konvex dovt röd filmdragerad tablett med inpräglingen ”0.4” på ena sidan.


Physiotens tillhandahålls i tryckförpackningar innehållande 28 st och 98 st.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning

BGP Products AB

Box 23033

104 35 Stockholm

Tillverkare

Mylan Laboratories SAS

Route de Belleville

Lieu-dit Maillard <<Maillard>>

01400 Châtillon-sur-Chalaronne

Frankrike


Denna bipacksedel godkändes senast den 2019-01-28

Hitta direkt i texten
Av