Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt och länkar

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

DiTeKiPol

MiljöinformationReceptstatusFörmånsstatus
Scandinavian Biopharma

Injektionsvätska, suspension
(Tillhandahålls för närvarande ej) (Injektionsvätska, suspension i förfylld spruta)

Vaccin mot Difteri, Tetanus, Pertussis (acellulär, komponent) och Poliomyelit (inaktiverat, adsorberat)

ATC-kod: J07CA02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Företaget omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

DiTeKiPol

injektionsvätska, suspension i förfylld spruta.
Vaccin mot Difteri, Tetanus, Pertussis (acellulär, komponent) och Poliomyelit (inaktiverat, adsorberat)

Läs noga igenom denna bipacksedel innan ditt barn börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad DiTeKiPol är och vad det används för
2. Innan ditt barn vaccineras med DiTeKiPol
3. Hur ditt barn vaccineras med DiTeKiPol
4. Eventuella biverkningar
5. Hur DiTeKiPol ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. VAD DITEKIPOL ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

DiTeKiPol är ett vaccin för grundvaccination av barn mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio.


2. Innan ditt barn vaccineras med DiTeKiPol

Ta inte DiTeKiPol

- Om ditt barn fått allvarliga biverkningar av tidigare vaccination med DiTeKiPol.

- Om ditt barn är allergisk (överkänslig) mot något av vaccinets innehållsämnen (anges i avsnitt 6).

- Om ditt barn lider av fortskridande sjukdom i nervsystemet.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan ditt barn vaccineras med DiTeKiPol

- Om ditt barn har ett akut sjukdomstillstånd med feber. Då bör vaccineringen uppskjutas.

- Om ditt barn får behandling som påverkar immunförsvaret. Hos barn med nedsatt immunförsvar kan effekten av vaccinationen minskas.

- Om ditt barn har upplevt följande i samband med tidigare kikhostavaccin, ska beslutet att ge ytterligare doser innehållande vaccin mot kikhosta noggrant övervägas.

• Ett tillstånd med sänkt medvetandenivå (hypotonisk-hyporesponsiv episod (HHE)) inom 48 timmar efter vaccinationen

• Feber över 40,5ºC med start inom 48 timmar efter vaccinationen utan annan påvisbar orsak,

• Otröstlig, ihållande gråt utan annan påvisbar orsak som varade mer än 3 timmar med början inom 48 timmar efter vaccinationen,

• Kramper med eller utan feber inom 3 dagar efter vaccinationen.


Trots att anafylaktisk reaktion (en kraftig överkänslighetsreaktion) är ovanlig så skall beredskap för behandling alltid finnas vid vaccinering.

Andra läkemedel och DiTeKiPol

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

DiTeKiPol kan ges samtidigt med andra vacciner men på separata injektionsställen.

Vaccination kan ske vid samtidig behandling med immunhämmande läkemedel, men kan då medföra sämre immunologiskt svar.


Graviditet och amning

Ej relevant

Körförmåga och användning av maskiner

Ej relevant


3. Hur ditt barn vaccineras med DiTeKiPol

 

Vaccinet injiceras av läkare eller sjuksköterska i en muskel (intramuskulärt). En dos är 0,5 ml. Grundvaccination ges normalt i 3 doser vid 3, 5 och 12 månaders ålder.


Om du har ytterligare frågor om detta vaccin, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Anafylaktiska reaktioner (t.ex. andningsbesvär, sväljsvårigheter, klåda på hand och fot, svullnad runt ögon och i ansikte) är sällsynta (upp till 1 av 1000).

Om ovan nämnda symptom uppstår ska läkare kontaktas omedelbart.


Andra biverkningar:

Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer:

Sjukdomskänsla, huvudvärk och feber (38ºC eller mer), Rodnad, ömhet och svullnad på injektionsstället.

Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer:

Irritation och ihållande gråt. Rodnad, ömhet och svullnad större än 6 cm på injektionsstället. Eksem.

Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer:

Hög feber (40ºC eller mer), eventuellt tillsammans med feberkramp. Ett tillstånd med sänkt medvetandenivå kan förekomma (hypotonisk-hyporesponsiv episod (HHE)), vilket kännetecknas vid att barnet blir blekt, slappt och slött. Bildning av långvarig knuta (granulom) med klåda eller böld utan mikroorganismer (steril abscess) på injektionsstället, Nässelfeber (urticaria).


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

Webbplats: www.lakemedelsverket.se

5. HUR DITEKIPOL SKA FÖRVARAS

• Förvaras i kylskåp ( 2°C - 8°C).

• Får ej frysas. Vaccin som har varit fruset får ej användas.

• Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

• Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

• Använd inta vaccinet om det är gult.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dissa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substansenna är:

Difteritoxoid

≥ 30 IE

Tetanustoxoid

≥ 40 IE

Pertussistoxoid

40 mikrogram

Inaktiverat poliovirus (Salk) typ 1

40 DU

Inaktiverat poliovirus (Salk) typ 2

8 DU

Inaktiverat poliovirus (Salk) typ 3

32 DU

Adsorberat till aluminiumhydroxidhydrat motsv. 1 mg aluminium


Poliovirus typ 1, 2 och 3 är odlade i Vero celler.


Övriga innehållsämnen är: Natriumhydroxid, medium 199 (innehåller fenolrött som pH indikator).


Vaccinet innehåller spårmängder av formaldehyd.


Vaccinets pH värde är mellan 7 och 8.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Efter ordentlig omskakning skall vaccinet vara en rosa till rödviolett suspension. Endosspruta: 1 x 0,5 ml, 5 x 0,5 ml, 10 x 0,5 ml och 20 x 0,5 ml. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

AJ Vaccines A/S
Artillerivej 5
DK-2300 Köpenhamn S
Danmark
Tel: +45 7229 7000
Fax: +45 7229 7999
E-post: ajvaccines@ajvaccines.com


Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:


Ombud

Scandinavian Biopharma Distribution AB

Industrivägen 1

171 48 Solna

Telefon: 08-470 56 00

E-post: info@sbdistribution.se


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark, Finland, Sverige: DiTeKiPol

Tyskland, Österrike: DTaP-IPV Vakzine SSIDenna bipacksedel godkändes senast den 2018-01-09

Välj läkemedelstext
Hitta direkt i texten
Av