FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

NovoNorm®

Novo Nordisk

Tablett 0,5 mg
(vit, rund, märkt med apistjur, 6,0 x 6,0 mm)

Peroralt antidiabetikum

Aktiv substans:
ATC-kod: A10BX02
Läkemedel från Novo Nordisk omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Läkemedlet distribueras också av företag som inte omfattas av Läkemedelsförsäkringen, se Förpackningar.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

NovoNorm

Tablett 0,5 mg, 1 mg, 2 mg

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

– Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

– Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

– Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

– Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad NovoNorm är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar NovoNorm
3. Hur du tar NovoNorm
4. Eventuella biverkningar
5. Hur NovoNorm ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad NovoNorm är och vad det används för

 

NovoNorm innehåller repaglinid och är en tablett för oralt bruk för behandling av diabetes. NovoNorm hjälper din bukspottkörtel att producera mer insulin och därmed sänka ditt blodsocker (glukos).


Typ 2-diabetes är en sjukdom som innebär att bukspottkörteln inte producerar tillräckligt med insulin för att kontrollera sockernivån i ditt blod eller där din kropp inte reagerar normalt på det insulin som den producerar.


NovoNorm används för att kontrollera typ 2-diabetes hos vuxna som ett komplement till diet och motion. Behandling påbörjas vanligen om diet, motion och viktminskning enbart inte är tillräckligt för att kontrollera (eller sänka) ditt blodsocker. NovoNorm kan också ges tillsammans med metformin, ett annat diabetesläkemedel.


NovoNorm sänker blodsockret, vilket hjälper till att förebygga komplikationer av din diabetes.


2. Vad du behöver veta innan du tar NovoNorm

Ta inte NovoNorm

 • om du är allergisk mot repaglinid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du har typ 1-diabetes.

 • om syranivån i blodet är förhöjd (diabetesketoacidos).

 • om du har en svår leversjukdom.

 • om du tar gemfibrozil (för behandling av höga blodfetter).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar NovoNorm:

 • om du har leverproblem. NovoNorm rekommenderas inte till patienter med måttlig leversjukdom. NovoNorm ska inte tas om du har svår leversjukdom (se Ta inte NovoNorm).

 • om du har njurproblem. NovoNorm ska då användas med försiktighet.

 • om du ska genomgå en stor operation eller nyligen har haft någon svår sjukdom eller infektion. Vid sådana tillfällen kan diabeteskontrollen bli otillräcklig.

 • om du är under 18 år eller över 75 år. NovoNorm kan då inte rekommenderas, eftersom studier på dessa åldersgrupper saknas.


Tala med din läkare om något av ovanstående passar in på dig. Då bör du kanske inte behandlas med NovoNorm, men din läkare kommer att ge dig råd.

Barn och ungdomar

Ta inte detta läkemedel om du är under 18 år.


Om du får en insulinkänning (lågt blodsocker)


Du får insulinkänning (hypoglykemi) om ditt blodsocker blir för lågt. Det kan hända:

 • om du tar för mycket NovoNorm

 • om du motionerar mer än vanligt

 • om du tar andra läkemedel eller har njur- eller leverproblem (se andra avsnitt under 2. Vad du behöver veta innan du tar NovoNorm).


Varningssignalerna för lågt blodsocker kan komma plötsligt och yttra sig som: kallsvett; kall och blek hud; huvudvärk; hjärtklappning; illamående; stark hungerkänsla; tillfälliga synförändringar; dåsighet; ovanlig trötthet och svaghet; nervositet eller darrningar; oroskänslor; förvirring; koncentrationssvårigheter.

Om ditt blodsocker är lågt eller om du får insulinkänning: ät druvsockertabletter eller ett mellanmål eller en dryck som innehåller mycket socker och vila sedan.

När symtomen på hypoglykemi har försvunnit eller när din blodsockernivå har stabiliserats kan du fortsätta behandlingen med NovoNorm.

Tala om för personer i din omgivning att du har diabetes och att om du blir medvetslös ska de lägga dig på sidan och omedelbart skaffa läkarhjälp. De får inte ge dig något att äta eller dricka. Då finns det risk för att du kvävs.

 • Om svår insulinkänning inte behandlas, kan den orsaka hjärnskador (tillfälliga eller bestående) och till och med dödsfall.

 • Om du får en insulinkänning och förlorar medvetandet, eller om du får många insulinkänningar, ska du tala med din läkare. Dosen NovoNorm, kosthållning eller motion behöver kanske justeras.


Om ditt blodsocker blir för högt


Ditt blodsocker kan bli för högt (det kallas hyperglykemi). Det kan ha följande orsaker:

 • Du har tagit för liten dos NovoNorm

 • Du har en infektion eller feber

 • Du har ätit mer än vanligt

 • Du har motionerat mindre än vanligt.


Varningssignalerna vid för högt blodsocker visar sig efter hand. De yttrar sig som: ökad urinmängd; törst; torr hud och muntorrhet. Tala med din läkare. Dosen NovoNorm, kosthållning eller motion behöver kanske justeras.

Andra läkemedel och NovoNorm

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Du kan ta NovoNorm tillsammans med metformin, ett annat diabetesläkemedel, om din läkare ordinerat dig det. Om du tar gemfibrozil (för behandling av förhöjda blodfetter) ska du inte ta NovoNorm.


Din kropp kan reagera annorlunda på NovoNorm om du tar andra läkemedel, särskilt dessa:

 • MAO-hämmare (används för att behandla depression)

 • Beta-receptorblockerare (används för att behandla högt blodtryck eller hjärtsjukdomar)

 • ACE-hämmare (används för att behandla hjärtsjukdomar)

 • Salicylater (ingår i vissa värktabletter)

 • Oktreotid (används för att behandla cancer)

 • Icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel (NSAID) (smärtstillande)

 • Steroider (anabola steroider och kortikosteroider – används vid blodbrist eller behandling av inflammationer)

 • Orala preventivmedel (P-piller)

 • Tiazider (diuretika eller vätskedrivande)

 • Danazol (används för att behandla bröstcystor och livmoderslemhinnevävnad utanför livmodern, s k endometrios)

 • Sköldkörtelmedel (används för att behandla låga nivåer av sköldkörtelhormoner)

 • Adrenerga medel (används för att behandla astma)

 • Klaritromycin, trimetoprim, rifampicin (antibiotika)

 • Itrakonazol, ketokonazol (läkemedel mot svamp)

 • Gemfibrozil (används för att behandla höga blodfetter)

 • Ciklosporin (används för att hämma immunsystemet)

 • Deferasirox (används för att avlägsna ett överskott av järn från kroppen)

 • Klopidogrel (förhindrar bildning av blodproppar)

 • Fenytoin, karbamazepin, fenobarbital (används för att behandla epilepsi)

 • Johannesört (naturläkemedel).

NovoNorm med alkohol

Alkohol kan förändra NovoNorms förmåga att sänka blodsockret. Var uppmärksam på tecken på insulinkänning.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.


Du ska inte ta NovoNorm om du är gravid eller planerar att bli gravid.


Du ska inte ta NovoNorm om du ammar.

Körförmåga och användning av maskiner

Din förmåga att köra bil eller använda maskiner kan påverkas om ditt blodsocker är för högt eller för lågt. Tänk på att du kan utsätta dig själv och andra för fara. Rådgör med din läkare om du kan köra bil om du:

 • ofta har insulinkänningar

 • får få eller inga varningssignaler vid lågt blodsocker.


3. Hur du tar NovoNorm

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare om du är osäker. Läkaren bestämmer din dos.

 • Normal startdos är 0,5 mg före varje huvudmåltid. Svälj tabletterna med ett glas vatten

  omedelbart före eller upp till 30 minuter före varje huvudmåltid.

 • Läkaren kan öka dosen upp till 4 mg omedelbart före eller upp till 30 minuter före varje huvudmåltid. Maximal rekommenderad daglig dos är 16 mg.


Ta inte mer NovoNorm än din läkare har ordinerat.

Om du har tagit för stor mängd av NovoNorm

Om du tar för många tabletter kan ditt blodsocker bli för lågt och leda till insulinkänning. Se Om du får en insulinkänning för mer information om vad detta är och hur den behandlas.

Om du har glömt att ta NovoNorm

Om du missar en dos, ta nästa dos som vanligt – ta inte dubbel dos.

Om du slutar att ta NovoNorm

Tänk på att önskad effekt uteblir om du slutar att ta NovoNorm. Din diabetes kan försämras. Om din behandling behöver ändras, ska du alltid först kontakta din läkare.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Lågt blodsocker (hypoglykemi)

Den vanligaste biverkningen är lågt blodsocker, vilket kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter (se Om du får en insulinkänning i avsnitt 2). Reaktioner på lågt blodsocker är i allmänhet lindriga/måttliga men kan ibland utvecklas till hypoglykemisk medvetslöshet eller koma. Om detta inträffar behövs medicinsk hjälp omedelbart.


Allergi

Allergi är mycket sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 patienter). Symtom såsom svullnad, svårighet att andas, hjärtklappning, känsla av yrsel och svettning kan vara tecken på anafylaktisk reaktion. Kontakta läkare omedelbart.


Övriga biverkningar

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 patienter)

 • Buksmärta

 • Diarré.


Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 patienter)

 • Akut kranskärlsjukdom (behöver ej ha samband med läkemedlet).


Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 patienter)

 • Kräkningar

 • Förstoppning

 • Synstörningar

 • Svåra leverproblem, onormal leverfunktion såsom ökning av leverenzymer i ditt blod.


Okänd frekvens

 • Överkänslighet (såsom utslag, kliande hud, hudrodnad, svullnad i huden)

 • Illamående.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur NovoNorm ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterfolien efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvara tabletterna i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

– Den aktiva substansen är repaglinid.

– Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa (E460), vattenfri kalciumvätefosfat, majsstärkelse, kaliumpolakrilin, povidon (polyvidon), glycerol 85%, magnesiumstearat, meglumin, poloxamer, gul järnoxid (E172) endast i 1 mg tabletterna och röd järnoxid (E172) endast i 2 mg tabletterna.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

NovoNorm tabletter är runda och konvexa och graverade med Novo Nordisk logo (Apis tjur). Styrkorna är 0,5 mg, 1 mg och 2 mg. 0,5 mg tabletterna är vita, 1 mg tabletterna är gula och 2 mg tabletterna är persikofärgade. Tabletterna finns i blisterförpackning i fyra olika förpackningsstorlekar innehållande 30, 90, 120 eller 270 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Novo Nordisk A/S

Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark.


Denna bipacksedel ändrades senast 09/2017

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

Hitta direkt i texten
Av