Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Nicotinell Mint

MiljöinformationFörmånsstatus
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare

Komprimerad sugtablett 1 mg
(Vit, rund, 15 mm, mintsmak)

Medel vid nikotinberoende

Aktiv substans:
ATC-kod: N07BA01
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från GlaxoSmithKline Consumer Healthcare omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

Nicotinell Mint sugtabletter

1 mg sugtablett
nikotin

 

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Nicotinell Mint sugtablett måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

• Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

• Vänd Dig till apotekspersonal om du behöver mera information eller råd.

• Du måste kontakta läkare om du fortfarande använder Nicotinell Mint sugtablett efter 9 månader.

• Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Nicotinell Mint sugtabletter är och vad det används för
2. Innan du använder Nicotinell Mint sugtabletter
3. Hur du använder Nicotinell Mint sugtabletter
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Nicotinell Mint sugtabletter ska förvaras
6. Övriga upplysningar

1. VAD NICOTINELL MINT SUGTABLETTER ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

 

Nicotinell Mint sugtablett innehåller nikotin, ett av de ämnen som finns i tobak. Produkten tillhör en grupp läkemedel som används som hjälp när man vill sluta röka. När du suger på tabletten, frigörs nikotin långsamt och tas upp av slemhinnan i munhålan. Detta läkemedel används för att hjälpa personer att sluta röka. Nikotinet i Nicotinell Mint lindrar symtom på nikotinabstinens och röksug när du slutar röka helt eller tillfälligt minskar på rökningen för att underlätta rökavvänjning. Genom att lindra symtomen på nikotinabstinens och röksug motverkas återfall till rökning hos rökare som är motiverade att sluta röka.


Råd och stöd förbättrar vanligtvis chansen att lyckas.


Nicotinell Mint är avsett för rökare som är 18 år eller äldre.


2. INNAN DU ANVÄNDER NICOTINELL MINT SUGTABLETTER

Använd inte Nicotinell Mint sugtabletter

 • Om du är allergisk (överkänslig) mot nikotin eller mot något av övriga innehållsämnen i sugtabletten.

 • Om du är icke-rökare.

Var särskilt försiktig med Nicotinell Mint sugtabletter

Tala med din läkare eller apotekspersonal om du har

 • hjärtsjukdomar t.ex. hjärtinfarkt, hjärtsvikt, kärlkramp (inklusive Prinzmetals angina) eller oregelbunden hjärtrytm

 • haft slaganfall (blödning eller blodpropp i hjärnan)

 • högt blodtryck (okontrollerad hypertoni)

 • problem med blodcirkulationen

 • diabetes

 • hög produktion av sköldkörtelhormon (hypertyreoidism)

 • binjuretumör (feokromocytom)

 • njur- eller leversjukdom.

 • esofagit (inflammation i matstrupen), gastrit (inflammation i magsäcken) eller magsår

Även små mängder nikotin är farliga för barn och kan leda till svåra sjukdomstillstånd eller död. Det är därför viktigt att du håller Nicotinell Mint sugtablett utom syn- och räckhåll för barn.

Användning av andra läkemedel

Tala om för din läkare eller apotekspersonal innan du använder Nicotinell om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Om du slutar röka och samtidigt tar andra mediciner kan din läkare vilja justera dosen.

Det är inte känt att Nicotinell sugtabletter skulle påverka eller påverkas av intag av andra läkemedel. Utöver nikotin kan andra substanser i cigaretter påverka vissa mediciner.

Att sluta röka kan påverka hur vissa mediciner fungerar, t.ex.:

 • teofyllin (används vid behandling av astma)

 • takrin (används för behandling av Alzheimers sjukdom)

 • olanzapin och klozapin (används vid behandling av schizofreni)

 • Dosen insulin (används vid behandling av diabetes) kan behöva justeras.

Intag av Nicotinell Mint sugtabletter med mat och dryck

Kaffe, syrliga drycker och läskedrycker kan minska upptaget av nikotin och ska därför undvikas 15 minuter före användning av Nicotinell Mint sugtabletter.

Nicotinell skall inte användas av barn och ungdomar under 18 år utan läkares rekommendation.

Graviditet och amning

Det är väldigt viktigt att sluta röka under graviditeten då rökning kan påverka fostrets tillväxt. Det kan även leda till förtidig födsel och även dödfödsel. Det bästa är att sluta röka utan hjälp av läkemedel. Om detta inte går kan Nicotinell rekommenderas då risken för fostrets utveckling är mindre än om Du fortsätter röka. Fostret påverkas av nikotin. Nicotinell Mint skall endast användas under graviditet efter konsultation med din barnmorska eller med vårdpersonal specialiserad på rökavvänjning.


Nicotinell, såväl som rökning, bör undvikas under amning eftersom nikotin kan gå över i modersmjölk Om din läkare rekommenderar dig att använda Nicotinell Mint sugtablett under amning bör sugtabletten tas precis efter eller senast två timmar före amning.

Körförmåga och användning av maskiner

Nicotinell Mint har ingen känd effekt på förmågan att köra bil eller använda maskiner, när man använder Nicotinell Mint enligt doseringsanvisningarna. Kom ihåg att rökavvänjning kan påverka beteendet.

Viktig information om några innehållsämnen i Nicotinell Mint sugtabletter

Nicotinell Mint sugtabletter innehåller sötningsmedlen aspartam och maltitol.


Aspartam är en fenylalanin källa. Varje Nicotinell Mint sugtablett innehåller aspartam (E951) motsvararande 5 mg fenylalanin, och kan därför vara skadlig för personer som lider av fenylketonuri.


Nicotinell Mint sugtabletter innehåller maltitol (E965), som är en fruktoskälla

 • kontakta läkare innan du tar denna medicin om du inte tål vissa sockerarter.

 • medicinen kan ha en milt laxerande effekt.

Kalorivärde av maltitol är 2,3 kcal/g. Innehållsämnena i Nicotinell Mint sugtablett är lämpliga för diabetiker.


Nicotinell Mint sugtabletter innehåller 9,8 mg natrium per tablett. Detta bör beaktas av patienter som står på en saltfattig kost.


3. HUR DU ANVÄNDER NICOTINELL MINT SUGTABLETTER

 

Använd alltid Nicotinell Mint sugtablett enligt anvisningarna i den här bipacksedeln. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Nicotinell Mint sugtablett finns i två styrkor: 1 och 2 mg

Nicotinell Mint 1 mg sugtablett rekommenderas till rökare med ett svagt till måttligt nikotinberoende, den rekommenderas inte hos rökare med starkt till mycket starkt nikotinberoende.

Det rekommenderas inte till rökare med ett starkt eller mycket starkt nikotinberoende.


Nicotinell Mint sugtablett 1 mg kan användas ensamt eller i kombination med Nicotinell depotplåster.


Vuxna över 18 år

Behandling med enbart Nicotinell Mint sugtablett


Se tabell för optimal dosering

Se tablett för optimal dosering

Svagt till måttligt nikotinberoende

Måttligt till starkt nikotinberoende

Starkt till mycket starkt nikotinberoende

 

Mindre än 20 cigaretter/dag

Mellan 20-30 cigaretter/dag

Mer än 30 cigaretter/dag

Behandling med enbart Nicotinell Mint sugtablett

1 mg sugtablett är att föredra

Låg (1 mg sugtablett ) eller hög (2 mg sugtablett) dos beroende på användarens tycke och smak.

2 mg sugtablett är att föredra


Om du upplever biverkningar efter att ha börjat med en hög dos (2 mg sugtablett), bör du använda en lägre dos (1 mg sugtablett).


Bruksanvisning:


Svälj inte sugtabletten.


 1. Sug på en sugtablett tills smaken känns stark.

 2. Låt sedan sugtabletten vila mellan kind och tandkött.

 3. När smaken mattas av, kan du börja suga igen.

 4. Detta tillvägagångssätt bör upprepas till dess sugtabletten helt är upplöst (ca 30 minuter).


Dosering för vuxna över 18 år:

Sug på en sugtablett när du känner ett behov av att röka. I början av behandlingen kan 1 sugtablett tas varje till varannan timme. I de flesta fall är 8-12 sugtabletter per dag tillräckligt. Om du fortfarande känner ett röksug kan du ta ytterligare sugtabletter. Största dygnsdos är 30 sugtabletter med 1 mg.(gäller för både rökavvänjning och rökreduktion).


Nicotinell sugtabletter ska främst användas för rökavvänjning.


Rökavvänjning (rökstopp)

För att förbättra dina chanser att sluta röka skall du helt avstå från rökning när du börjar använda sugtabletterna och under hela behandlingsperioden.


Behandlingen är individuell men vanligtvis bör den pågå i minst 3 månader. Därefter minskas gradvis antalet sugtabletter per dag. Behandlingen bör avbrytas när dosen minskats till 1-2 sugtabletter per dag. Längre behandlingstid än 6 månader rekommenderas normalt inte, men vissa före detta rökare kan behöva sugtablettbehandling längre tid för att inte återgå till rökning.

Om du har använt nikotinsugtabletter under mer än nio månader rekommenderas du att ta kontakt med läkare eller apotekspersonal.


Rådgivning ökar chanserna att lyckas sluta röka.


Rökreduktion (nedtrappning inför rökstopp)

Nicotinell Mint sugtablett används mellan rökperioder för att förlänga de rökfria intervallen i syfte att minska rökningen så mycket som möjligt. Antalet cigaretter ska succesivt ersättas av Nicotinell Mint sugtablett. Om du inte har lyckats minska det dagliga antalet cigaretter till minst hälften efter 6 veckor, ska du söka professionell hjälp. Du ska försök att sluta röka så snart du känner dig motiverad, dock inte senare än 4 månader efter att du började använda Nicotinell Mint sugtablett. Därefter bör antalet använda sugtabletter successivt minskas, exempelvis genom att minska med en sugtablett varannan till var femte dag.


Om du inte lyckats göra ett allvarligt försök att sluta röka inom 6 månader ska du söka professionell hjälp. Regelbunden användning av Nicotinell Mint sugtablett längre än 6 månader rekommenderas vanligtvis inte. Vissa föredetta rökare kan behöva en längre behandlingsperiod med sugtabletter för att undvika återfall. Rådgivning kan öka chanserna att lyckas sluta röka.


Behandling med Nicotinell Mint 1 mg sugtabletter i kombination med Nicotinell depotplåster

Rökavvänjning

Om du har misslyckats vid behandling med enbart Nicotinell sugtabletter kan du använda Nicotinell depotplåster tillsammans med Nicotinell 1 mg sugtablett.


OBSERVERA: Läs bipacksedeln för Nicotinell depotplåster innan användning.

Du ska helt sluta att röka när du börjar behandling med sugtabletter i kombination med Nicotinell depotplåster och inte heller röka under hela behandlingsperioden. Detta för att förbättra dina chanser att sluta röka.


Användning av Nicotinell plåster tillsammans med Nicotinell 1 mg sugtablett rekommenderas för rökare med ett måttligt till mycket starkt beroende dvs. över 20 cigaretter per dag. Det är starkt rekommenderat att kombinationsbehandlingen används tillsammans med råd och stöd från sjukvårdspersonal.


Kombinationsbehandlingen ska endast användas vid rökavvänjning.


Inledande kombinationsbehandling:

Börja behandlingen med ett plåster 21 mg/24 timmar i kombination med Nicotinell 1 mg sugtablett. Använd minst 4 sugtabletter (1 mg) per dag. I de flesta fall är 5-6 sugtabletter tillräckligt. Använd inte mer än 15 sugtabletter per dag. I normalfallet bör behandlingen pågå under 6-12 veckor. Därefter minskas nikotindosen gradvis.


Plåstret appliceras på en ren, torr, hårfri och oskadad hudyta på bålen, armarna eller höfterna. Plåstret pressas med handen mot huden i 10-20 sekunder.


För att minimera risken för lokal irritation bör placeringen av Nicotinell depotplåster alterneras mellan olika applikationsställen.


Du bör tvätta händerna noga efter appliceringen av depotplåstret för att undvika irritation av ögonen med nikotin från fingrarna.


Reduktion av nikotindos efter de första 6-12 veckorna:

Detta kan göras på 2 sätt.

Alternativ 1: Använd plåstrer med lägre styrka dvs. 14 mg/24 timmar plåstrer i 3-6 veckor följt av 7 mg/24 timmar plåstret i ytterligare 3-6 veckor tillsammans med den inledande dosen Nicotinell 1 mg sugtablett. Därefter minskas antalet sugtabletter gradvis. Längre behandlingstid än 6 månader rekommenderas normalt inte. Vissa före detta rökare kan dock behöva behandling längre för att inte återgå till rökning, behandlingen bör inte överstiga 9 månader.

Alternativ 2:

Avbryt behandling med plåster och minska antalet 1 mg sugtabletter gradvis. Längre behandlingstid än 6 månader rekommenderas normalt inte. Vissa före detta rökare kan dock behöva behandling längre för att inte återgå till rökning, behandlingen bör inte överstiga 9 månader.


Rekommenderad dosering:

Tidsperiod

Plåster

Sugtablett 1 mg

Inledande behandling (följt av nedanstående alternativ 1 eller 2)

Första 6-12 veckorna

1 plåster 21 mg/24 timmar

Vid behov, 5-6 sugtabletter per dag rekommenderas

Reduktion av nikotindos – alternativ 1

Nästa 3-6 veckor

1 plåster 14 mg/24 timmar

Fortsätt använda sugtabletter vid behov

Påföljande 3-6 veckor

1 plåster 7 mg/24 timmar

Fortsätt använda sugtabletter vid behov

Upp till totalt 9 månader

-

Minska antalet sugtabletter gradvis

Reduktion av nikotindos – alternativ 2

Upp till totalt 9 månader

-

Fortsätt minska antalet sugtabletter gradvis


Kontakta läkare eller apotekspersonal om du fortfarande använder sugtabletter eller plåster efter 9 månader.


Barn och ungdomar (<18 år)

Nicotinell skall inte användas av barn och ungdomar under 18 år utan läkares rekommendation.


Om du använt för stor mängd av Nicotinell Mint sugtabletter 

Om Du fått i Dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Vid användning av för många sugtabletter kan man få samma symtom som vid för mycket rökning. Symtom på överdosering är svaghetskänsla, svettning, ökad salivutsöndring, brännande känsla i svalget, illamående, kräkningar, diarré, magsmärta, syn- och hörselstörningar, huvudvärk, hjärtklappning eller andra störningar i hjärtrytmen, andnöd och cirkulationsrubbning

Kontakta läkare eller apotekspersonal om du upplever några problem.


Kontakta omedelbart läkare om ett barn misstänks vara förgiftat. Även små mängder nikotin är farliga för barn och kan orsaka allvarliga symtom eller dödsfall. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Nicotinell Mint orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Symptom som kan uppträda under de första dagarna är yrsel, huvudvärk och sömnsvårigheter. Dessa kan vara abstinenssymptom som hör i hop med att du slutat röka och kan orsakas av att du inte tillfört tillräckligt med nikotin.


Vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 användare av 100)

 • yrsel och huvudvärk

 • muntorrhet, hicka, magbesvär såsom illamående, gaser i magen, halsbränna, ökad salivproduktion och irritation i mun och hals kan förekomma, särskilt om man suger för intensivt. Dessa symptom kan lindras genom att suga långsammare.


Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos 1 till 10 användare av 1 000)

 • hjärtklappning.


Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1 till 10 användare av 10 000)

rytmstörningar i hjärtat och överkänslighets reaktioner. Dessa reaktioner kan i mycket sällsynta fall vara allvarliga. Kontakta omedelbart läkare om du får symtom som svullnad i ansikte, tunga och/eller svalg och/eller svårigheter att svälja eller nässelutslag tillsammans med andningssvårigheter (angioödem).


Munsår kan uppträda när man försöker sluta röka, men sambandet med nikotinbehandling är oklar. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. HUR NICOTINELL MINT SUGTABLETTER SKA FÖRVARAS

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen (utg.dat.). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 25 °C.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Innehållsdeklaration

Den aktiva substansen är nikotin. En Nicotinell Mint 1 mg sugtablett innehåller 1 mg nikotin (som 3,072 mg nikotinbitartratdihydrat).


Övriga innehållsämnen är

 • maltitol (E 965), vattenfritt natriumkarbonat, natriumvätekarbonat, polyakrylat, xantangummi, vattenfri kolloidal kiseldioxid, levomentol, pepparmyntsolja, aspartam (E 951), magnesiumstearat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Nicotinell Mint är en vit, rund, bikonvex sugtablett med mintsmak.

Nicotinell Mint sugtabletter finns i två styrkor: 1 mg och 2 mg. Denna bipacksedel gäller för Nicotinell Mint 1 mg sugtabletter.

Blisterkartorna förpackas i kartonger innehållande 12, 36, 72, 96, 144 resp. 204 sugtabletter.

Burkar förpackade i kartonger innehållande 24, 72, 96 resp. 144 sugtabletter. Varje burk innehåller 24 sugtabletter. Förpackningar innehåller 1, 3, 4 eller 6 burkar.


Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Nykær 68, 2605 Brøndby, Danmark.

 


Tillverkare

Novartis Consumer Health GmbH, Zielstattstrasse 40, D-81379 München, Tyskland

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Nykær 68, 2605 Brøndby, Danmark.

 

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:


Österrike

Nicotinell Mint 1 mg Lutschtabletten

Danmark

Nicotinell Mint 1 mg Sugetablet

Finland

Nicotinell Mint 1 mg Imeskelytabletti

Frankrike

Nicotinell Menthe 1 mg, comprimé à sucer

Tyskland

Nicotinell Lutschtabletten 1 mg Mint

Ungern

Nicotinell Mint 1 mgSzopogató tabletta

Island

Nicotinell mint 1 mg Munnsogstafla

Irland

Nicotinell Mint 1 mg compressed Lozenge

Luxemburg

Nicotinell Mint 1 mg, comprimé à sucer

Nederländerna

Nicotinell Mint 1 mg Zuigtablet

Norge

Nicotinell Mint 1mg sugetablett, komprimert

Portugal

Nicotinell Mint 1 mg Pastilhas

Spanien

Nicotinell Mint 1 mg comprimidos para chupar

Sverige

Nicotinell Mint 1 mg sugtablett

Storbritannien

Nicotinell Mint 1 mg Lozenge


Denna bipacksedel godkändes senast den 2016-09-07

Hitta direkt i texten
Av