FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Lhp

Bioglan

Kräm 1 %
(Vit kräm)

Antiseptika och sårmedel

Aktiv substans:
ATC-kod: D08
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.
  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

LHP

1% kräm
väteperoxid

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

- Du bör tala med läkare om såret inte börjat läka inom 2 veckor.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad LHP är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder LHP
3. Hur du använder LHP
4. Eventuella biverkningar
5. Hur LHP ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad LHP är och vad det används för

 

LHP är en antiseptisk kräm som håller rent från bakterier i mindre, ytliga sår t.ex. skrubbsår, skavsår, trasiga nagelband, självsprickor, munsår och insektsbett. Därmed motverkas en infektion i såret.


2. Vad du behöver veta innan du använder LHP

Använd inte LHP

- om du är allergisk mot väteperoxid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Undvik kontakt med ögonen.

Andra läkemedel och LHP

Undvik samtidig behandling med produkter som innehåller jod eller kaliumpermanganat. Väteperoxiden i LHP bryts ner av dessa ämnen och LHP blir då verkningslöst.

Effekten av samtidig behandling med andra utvärtes läkemedel är inte studerad.

Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du använder eller nyligen har använt detta receptfria läkemedel.

Graviditet och amning

Krämen kan användas vid graviditet.

Krämen kan användas vid amning, men bör inte appliceras på bröstvårtorna i direkt anslutning till amningen.


Körförmåga och användning av maskiner

LHP har ingen eller försumbar effekt på förmågan att köra bil eller hantera maskiner.

LHP innehåller propylenglykol

Propylenglykol kan ge hudirritation.3. Hur du använder LHP

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.


Stryk ett tunt lager LHP kräm på såret 1-2 gånger dagligen. Du kan täcka såret med en kompress eller plåster om det behövs. Krämen kan lätt tvättas av med enbart vatten.

Behandlingstiden bör inte överstiga 2 veckor. Har såret inte börjat läka under den tiden, bör du rådfråga sköterska eller läkare.

Om du använt för stor mängd av LHP 

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Krämen kan ge kortvarig sveda.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur LHP ska förvaras

Förvaras vid högst 25 ºC.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på tuben. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

  • Den aktiva substansen är väteperoxid. 1 g kräm innehåller 10 mg väteperoxid.

  • Övriga innehållsämnen är glyceryllaurat, glycerylmyristat, vattenfri citronsyra, propylenglykol, makrogolstearat, dinatriumedetat (dihydrat), natriumhydroxid, natriumoxalat, natriumpyrofosfat, natriumstannat, salicylsyra, svavelsyra och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit kräm.

Förpackningsstorlek: 1 plasttub à 10 g kräm

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Bioglan AB

Box 50310

202 13 Malmö


Denna bipacksedel ändrades senast 2015-09-25

Hitta direkt i texten
Av