Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Canoderm®

Förmånsstatus
ACO Hud Nordic AB

Kräm 5 %
(vit kräm)

Mjukgörande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: D02AE01
Läkemedel från ACO Hud Nordic AB omfattas av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

CANODERM

5 % kräm

 

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Detta läkemedel är receptfritt. Canoderm måste trots det användas med försiktighet för att uppnå det bästa resultatet.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Vänd dig till ditt apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

- Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

- Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad är CANODERM och vad används det för?
2. Innan du använder CANODERM
3. Hur du använder CANODERM
4. Eventuella biverkningar
5. Förvaring av CANODERM
6. Övriga upplysningar

Vad innehåller CANODERM?

 • Den aktiva substansen är karbamid 50 mg/g.

 • Övriga innehållsämnen är medellångkedjiga triglycerider, polysorbat 60, cetostearylalkohol, hydrerad rapsolja, propylenglykol, karbomer, dimetikon, fast paraffin, glycerolpolymetakrylat, etylparahydroxibensoat (E 214), metylparahydroxibensoat (E 218), natriumlaktatlösning, mjölksyra, glycerylstearat, polyoxyetylenstearat, renat vatten.

Innehavare av godkännande för försäljning

ACO Hud Nordic AB, Box 622, 194 26 Upplands Väsby

Tillverkare

Bioglan AB, Malmö, Sverige

1. VAD ÄR CANODERM OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

Läkemedelsgrupp

Canoderm är en vit mjukgörande kräm med 5 % karbamid. Karbamid har vattenbindande egenskaper, vilket bidrar till normalisering av torr hud.


Vad används CANODERM för?

Canoderm används för fuktighetsbevarande behandling av torr hud av olika uppkomst och för att förebygga återfall av atopiskt eksem.


2. INNAN DU ANVÄNDER CANODERM

Använd inte CANODERM

om du är allergisk (överkänslig) mot karbamid eller något av övriga innehållsämnen i Canoderm.

Var särskilt försiktig med CANODERM:

Undvik att smörja kräm i ögon, näsa, öron, öppna sår eller på slemhinnor.

Graviditet

Canoderm kan användas under graviditet.

Amning

Canoderm kan användas under amning.

Körförmåga och användning av maskiner:

Canoderm påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i CANODERM:

Canoderm kräm innehåller etyl- och metylparahydroxibensoat som kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).

Canoderm kräm innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).

Canoderm kräm innehåller propylenglykol som kan ge hudirritation.


3. HUR DU ANVÄNDER CANODERM

Doseringsanvisning

Fuktighetsbevarande behandling av torr hud av olika uppkomst:

Krämen smörjes in vid behov, gärna flera gånger dagligen samt alltid efter kontakt med vatten. Smörj in så mycket som huden kan ta upp utan att den känns kladdig.


Förebyggande av återfall av atopiskt eksem:

Krämen smörjes in minst två gånger dagligen samt helst efter kontakt med vatten.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

Liksom alla läkemedel kan Canoderm orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga(förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Krämen kan ge lokal övergående sveda och värmekänsla. Ansiktet är särskilt känsligt.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

5. FÖRVARING AV CANODERM

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

För refillburken gäller följande hantering:

Pumpen från en tömd burk Canoderm flyttas över till refillburken.

 • Tvätta händerna innan byte av pump görs.

 • Torka först av de yttre delarna på pumpen och locket.

 • Riv bort förseglingsringen runt locket både på refillburken och på den tömda pumpburken (om detta inte gjorts tidigare).

 • Ta bort ytterlocket från refillburken. Låt innerlocket ligga kvar.

 • Lyft upp ytterlocket med pumpen från den tömda burken. Lämna kvar innerlocket.

 • UNDVIK beröring av insidan på refillburken, pumplocket och stigröret på pumpen för att inte

  försämra produktens hållbarhet

 • Sätt ner pumpens stigrör i hålet på refillburkens innerlock

 • Pressa försiktigt ner pumpen i burken till stopp. Tryck sedan fast ytterlockets kanter ordentligt runt hela burken

 • Kontrollera att locket sitter fast. Burken är klar för användning. Pumpa några gånger tills kräm kommer fram.


Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


Läkemedlets utseende: Vit kräm


Förpackningsstorlekar:

Plasttub (polyeten), 30 g, med skruvlock.

Plasttub (polyeten), 100 g, med snäpplock.

Plasttub (polyeten), 210 g, med snäpplock.

Plastburk (polypropen) med pump, 380 g.

Plastburk (polypropen) med pump, 500 g.

Plastburk (polypropen), refillburk till plastburk med pump, 500 g.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


Finland

Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

ACO Pharma Oy

PB 92

02601 Esbo


Denna bipacksedel godkändes senast den 2016-12-21

Hitta direkt i texten
Av