Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Phosphoral

Recordati

Oral lösning 24,4 g/10,8 g
(Klar, färglös vätska med en doft av ingefära och citron)

Osmotiskt aktiva laxermedel

ATC-kod: A06AD10
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Recordati omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Phosphoral

24,4 g / 10,8 g oral lösning
Natriumdivätefosfatdihydrat/dinatriumfosfatdodekahydrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Phosphoral  är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Phosphoral
3. Hur du använder Phosphoral
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Phosphoral  ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Phosphoral  är och vad det används för

 

Phosphoral är ett tarmrengöringsmedel som verkar genom att öka vattenmängden i avföringen. Det är en lösning som du dricker och som tillhandahålls i kartonger innehållande två 45 ml flaskor. En flaska innehåller en dos som ska spädas med vatten före användning (se avsnitt 3).

Du måste ta Phosphoral som tarmrengöringsmedel inför operation och röntgenundersökning av tjocktarmen (kolon) eller undersökning av tarmen (endoskopi). Det är viktigt att tarmen är fullständigt tom så att läkarna kan se den tydligt.


Phosphoral är inte ett medel mot förstoppning.


Phosphoral ska användas av vuxna.


2. Vad du behöver veta innan du använder Phosphoral

Använd inte Phosphoral

 • om du är allergisk mot dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumdivätefosfatdihydrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

 • om du är under 18 år.

 • om du är illamående, kräks eller har magsmärtor.

 • om du har njursjukdom.

 • om du lider av symtomatisk hjärtsjukdom.

 • om du har onormal ansamling av vätska i bukhålan (ascites).

 • om du har eller misstänker att du har stopp, brustet sår eller förlamning i tarmarna.

 • om du har medfödd eller förvärvad förstoring av tjocktarmen (megacolon).

 • om du har aktiv inflammatorisk tarmsjukdom.

 • om du har överaktiva paratyroidkörtlar (hyperparatyroidism).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Phosphoral.


Ta inte Phosphoral tillsammans med andra laxermedel som innehåller natriumfosfat.


Rådgör med din läkare om du misstänker att något av de ovan nämnda gäller dig. Din läkare beslutar sedan om Phosphoral passar dig.


Var särskilt försiktig med Phosphoral:

 • om du är äldre eller allmänt försvagad (65 år eller äldre).

 • om du har nedsatt hjärt- eller njurfunktion.

 • om du har störningar i salthalten i kroppen (elektrolytisk obalans) eller om du löper risk att få sådana störningar, till exempel när du är dehydrerad (uttorkad).

 • om du har lågt blodtryck eller nedsatt tarmtömningsförmåga i vissa eller alla tarmar.

 • om du genom operation har erhållit en anlagd tjocktarmsöppning (kolostomi) eller tunntarmsöppning (ileostomi).

 • om du har genomgått någon annan mag- eller tarmoperation.

 • om du står på saltfattig diet (se även viktig information om några innehållsämnen i Phosphoral i slutet av avsnitt 2).

Rådgör med din läkare om du tror att något av dessa påståenden gäller dig idag eller har gällt dig någon gång tidigare. Phosphoral kan ändra hjärtrytmen något som en följd av störningar i elektrolytbalansen och följaktligen kan du behöva närmare tillsyn under behandlingen.


När du har tagit Phosphoral kan du förvänta dig täta och flytande tarmtömningar. Du skall dricka så mycket klar dryck (se punkt 3) som möjligt så att du inte blir dehydrerad (uttorkad).


Phosphoral verkar oftast inom 30 minuter till 6 timmar. Om inga tarmtömningar har framkallats inom 6 timmar efter intag av antingen den första eller den andra dosen Phosphoral så skall du genast ta kontakt med läkaren eftersom du kan bli dehydrerad (uttorkad).

Andra läkemedel och Phosphoral

Innan du tar Phosphoral, tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, i synnerhet:

 • läkemedel som används för behandling av högt blodtryck eller bröstsmärtor (angina pectoris) (t.ex. kalciumantagonister, ACE-hämmare (hämmare av angiotensinkonverterande enzym), angiotensinreceptorblockerare (ARB)).

 • vätskedrivande medel (diuretika).

 • icke-steroida anti-inflammatoriska smärtstillande medel (NSAID) såsom Aspirin.

 • vissa medel mot psykiska sjukdomar (som innehåller litium).

 • andra läkemedel som kan orsaka dehydrering (uttorkning) eller påverka olika salthalter (kalium, natrium, fosfat eller vatten) i din kropp (din elektrolytbalans).

 • läkemedel som ändrar hjärtats rytm.

 • läkemedel med paratyroidhormon.

 • läkemedel som intas regelbundet via munnen t.ex. p-piller, medel mot epilepsi eller diabetes och antibiotika eftersom Phosphoral kan försena eller fullständigt förhindra upptaget av dessa orala mediciner, vilket minskar eller tillintetgör deras effekt.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Phosphoral med mat och dryck

Se under punkt 3 i denna bipacksedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammande, eller tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder Phosphoral. Du ska inte använda detta läkemedel under graviditet om inte din läkare anser att det är nödvändigt. Om du ammar, bör du mjölka ur och kassera bröstmjölken från och med den första dosen till 24 timmar efter den andra dosen av tarmrengöringslösningen. Du ska inte amma ditt barn under 24 timmar efter intaget av den andra Phosphoral-dosen.


Försvagade och äldre patienter (65 år eller äldre)

Läs noga informationen som ges i avsnitten “Var särskilt försiktig med Phosphoral” och “Användning av andra läkemedel” (ovan) samt anvisningar under punkt 3 (nedan). Du kan behöva närmare tillsyn.

Körförmåga och användning av maskiner

Kör inte bil eller använd maskiner eller verktyg om du känner dig trött eller yr i huvudet eller om du tror du kan vara dehydrerad (uttorkad) när du har tagit Phosphoral. Håll dig också i närheten av en toalett efter det att du tagit detta läkemedel.

Du är alltid själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Phosphoral innehåller natrium

Detta läkemedel innehåller 5000 mg natrium (huvudkomponent i matlagnings/bordssalt) i varje 45 ml dos. Detta motsvarar 250 % av det rekommenderade maximala dagliga intaget av natrium för en vuxen. Det bör beaktas att detta eventuellt kan skada patienter som kräver natriumfattig (saltfattig) kost.


Phosphoral innehåller etanol

Detta läkemedel innehåller små mängder etanol (alkohol), mindre än 100 mg per dos.


Phosphoral innehåller natriumbensonat

Detta läkemedel innehåller 15 mg natriumbensonat (E 211) i varje 45 ml dos.


3. Hur du använder Phosphoral

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

 • Från det du börjar ta Phosphoral fram tills undersökningen är gjord är det viktigt att du dricker enbart ”klar dryck”. Ät ingen fast föda.

 • ”klar dryck” inkluderar vatten, buljong eller soppa som har silats för att avlägsna fasta beståndsdelar, silad fruktjuice utan fruktkött (men ingen röd eller rödblå saft), te eller kaffe (utan mjölk eller grädde) och klar kolsyrad eller icke-kolsyrad dryck t ex läskedryck.

 • För att förhindra att du mår illa medan du tar denna medicin är det viktigt att du dricker så mycket klar dryck som möjligt.

 • Phosphoral kan orsaka tarmtömningar som liknar diarré. Det börjar ofta verka inom 30 minuter och kan fortsätta att verka upp till 6 timmar. Håll dig i närheten av en toalett tills tarmtömningarna har upphört.


Om tarmtömningar inte har framkallats inom 6 timmar efter intag av antingen den första eller den andra dosen Phosphoral så skall du omedelbart kontakta läkaren eftersom du kan bli dehydrerad (uttorkad).


Behandlingen med Phosphoral ska påbörjas DAGEN FÖRE sjukhusbesöket.


Hur du tar den första eller andra dosen

Späd ut innehållet i en flaska (45 ml) Phosphoral i ett halvt glas (120 ml) kallt vatten och drick upp. Drick därefter minst ett fullt glas (240 ml) kallt vatten. Drick så stora mängder klar dryck som möjligt för att ersätta vätskan som förloras vid tarmtömningar.


När du ska ta den första eller andra dosen

Se en av de två rutorna nedan, beroende på vilken tid du har för sjukhusbesöket.


Du måste följa anvisningarna fullständigt för att undersökningen eller operationen ska kunna utföras.


MORGONBESÖK KL. 8.00 — 12.00

EFTERMIDDAGSBESÖK KL. 12.00 — 17.00

DAGEN FÖRE UNDERSÖKNING/OPERATION

Kl.7 — Istället för frukost — drick minst ett stort glas (240 ml) klar dryck, gärna mer om så önskas.

Tag direkt därefter första dosen (se ovan).


Kl. 13 — Istället för lunch — drick minst tre stora glas (720 ml) klar dryck. Under eftermiddagen kan du fortsätta dricka klar dryck för att släcka törst.


Kl. 19 — Istället för kvällsmat — drick minst ett stort glas (240 ml) klar dryck, gärna mer om så önskas.


Tag direkt därefter andra dosen (se ovan).


Du får fortsätta att dricka klar dryck fram till midnatt för att släcka törsten. Om du dricker klar dryck efter midnatt kan detta orsaka ytterligare toalettbesök och resultera i förlorad sömn.

DAGEN FÖRE UNDERSÖKNING/OPERATION

Kl. 13 — En lätt lunch kan ätas, t ex soppa och en smörgås.


Därefter får du inte äta någon mer fast föda före sjukhusbesöket. Under eftermiddagen kan du dricka klar dryck för att släcka törst.


Kl 19 — Istället för kvällsmat — drick minst ett stort glas (240 ml) klar dryck, gärna mer om så önskas.


Tag direkt därefter första dosen (se ovan).


Under kvällen skall du dricka minst tre fulla glas (720 ml) vatten eller klar dryck innan du går till sängs.

 

UNDERSÖKNINGS/OPERATIONSDAGEN

Kl. 7 — Istället för frukost — drick minst ett stort glas klar dryck, gärna mer om så önskas.


Tag direkt därefter andra dosen (se ovan).


Du får fortsätta dricka klar dryck fram till klockan 8 för att släcka törst. Om du dricker klar dryck efter klockan 8 kan detta orsaka ytterligare toalettbesök och resultera i att du får svårt att ta dig till sjukhuset.

Var noga med att dricka stora mängder vätska efter sjukhusbesöket för att ersätta vätskan som förlorades när du tog Phosphoral.

Om du har tagit för stor mängd av Phosphoral

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. För stor mängd av läkemedlet kan orsaka dehydrering (uttorkning), problem med hjärta och cirkulation, svårighet att andas, oro och koliksmärtor.

Om du har glömt att ta Phosphoral

Rådfråga din läkare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


I mycket sällsynta fall kan Phosphoral orsaka allvarliga allergiska reaktioner med eller utan hudutslag. Kontakta omedelbart din läkare eller akutmottagning på närmaste sjukhus om dina händer, ansikte, läppar, strupe eller tunga börjar svälla eller om du har svårt att andas eller svälja.


Andra eventuella biverkningar orsakade av Phosphoral:


Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

illamående, buksmärta, fyllnadskänsla i magen, diarré, frossa, kraftlöshet och yrsel.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

kräkning, bröstsmärta och huvudvärk.

Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

dehydrering (uttorkning).

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

avlagring av kalcium i njurarna.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

hjärtattack, hjärtklappning, lågt blodtryck, ändring i mängderna salter (elektrolyter) i blodet (vilket kan leda till muskelryckningar och spasmer), muskelkramper, stickningar, medvetslöshet och njursvikt.

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Hyponatremi (låg natriumkoncentration i blodet som kan leda till neurologiska störningar, såsom förvirring, koma eller krampanfall.


Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna bipacksedel tala om det för din läkare eller apotekspersonal.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Phosphoral  ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Förvaras vid högst 25 ºC


Använd omedelbart efter öppnandet. Kassera eventuell överbliven lösning.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

 • Den (de) aktiva substansen (substanserna) är natriumdivätefosfatdihydrat 24,4 g och dinatriumfosfatdodekahydrat 10,8 g i varje 45 ml dos.

 • Öviga innehållsämnen är natriumbensoat (konserveringsmedel E 211), sackarinatrium, glycerol, renat vatten och smakämne (ingefärs- och citronarom) bestående av ingefärsbalsam, alkohol, citronolja, terpenreducerad citronolja, citronsyra och renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Phosphoral är en klar, färglös oral lösning med en doft av ingefära och citron. Phosphoral tillhandahålls i kartonger innehållande 2 eller 100 45 ml flaskor med skruvkorkar.

En flaska innehåller en dos.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning: Casen Recordati S.L., Autovía de Logroña, km. 13,300, 50180 Utebo, Zaragoza, Spanien

Tillverkare: Casen Recordati S.L., Autovia de Logrõno, km. 13,300, 50180 Utebo, Zaragoza, Spanien.


Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

Recordati AB, Sverige

Tel: +46 8 545 80 230


Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Danmark: Phosphoral oral opløsning

Finland: Phosphoral oraaliliuos

Frankrike: Recholan, solution buvable

Grekland: Phospho-soda

Irland: Phospho-soda oral solution

Nederländerna: Phosphoral, drank

Portugal: Phospho-Soda Solução oral

Spanien: Fosfosoda solución oral

Storbritannien: Phospho-soda oral solution

Sverige: Phosphoral oral lösning

Tyskland: Phospho-soda Lösung zum Einnehmen


Denna bipacksedel ändrades senast 2019-07-17

Hitta direkt i texten
Av