FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Fucidin®-Hydrocortison

LEO Pharma

Kräm 20 mg/g+10 mg/g
(Vit kräm)

Mild glukokortikoid (Grupp I) + antibiotikum

Aktiva substanser (i bokstavsordning):
ATC-kod: D07CA01
Läkemedel från LEO Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
Vad innebär restanmält läkemedel?
Information om restanmält läkemedel
Samtliga förpackningar av Fucidin®-Hydrocortison Kräm 20 mg/g+10 mg/g är restanmälda hos Läkemedelsverket. Kontrollera lagerstatus för att se om ditt apotek har läkemedlet i lager.

Kontakta ditt apotek eller din läkare om du har frågor.

 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Fucidin-Hydrocortison

20 mg/g+10 mg/g kräm

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Fucidin-Hydrocortison är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Fucidin-Hydrocortison
3. Hur du använder Fucidin-Hydrocortison
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Fucidin-Hydrocortison ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Fucidin-Hydrocortison är och vad det används för

 

Fucidin-Hydrocortison är ett kombinationspreparat, som förenar ett antibiotikum (fusidinsyra) med ett milt kortison (hydrokortison). Därmed uppnås en bakteriedödande effekt (antibiotisk) samtidigt med en klådstillande och inflammationshämmande effekt (kortisonet).


Fucidin-Hydrocortison används vid olika typer av infekterade eksem.


2. Vad du behöver veta innan du använder Fucidin-Hydrocortison

Använd inte Fucidin-Hydrocortison

• om du är allergisk mot aktiva substanser eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

• om du har några hudinfektioner som primärt förorsakats av bakterier, parasiter, virus eller svamp.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder/under användning av Fucidin-Hydrocortison.

 • om du ska använda krämen i ögonregionen.

 • om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar

 • Krämen ska inte användas under lång tid, på stora kroppsytor eller till små barn annat än på strikt ordination av läkare.

Andra läkemedel och Fucidin-Hydrocortison

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Inga ogynnsamma effekter har påvisats vid utvärtes användning av hydrokortison eller fusidinsyra under graviditet.


Fusidinsyra och hydrokortison passerar över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas vid utvärtes användning.


Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något läkemedel.


Körförmåga och användning av maskiner

Fucidin-Hydrocortison påverkar inte förmågan att framföra fordon eller sköta maskiner.

Fucidin-Hydrocortison innehåller butylhydroxianisol, cetylalkohol, kaliumsorbat och polysorbat

Detta läkemedel innehåller butylhydroxianisol, cetylalkohol, kaliumsorbat och polysorbat som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).


Butylhydroxianisol kan även vara irriterande för ögon och slemhinnor.


3. Hur du använder Fucidin-Hydrocortison

Använd alltid Fucidin-Hydrocortison kräm enligt läkarens anvisningar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Vanlig dos för vuxna och barn är:

Hudförändringar utan täckförband: Krämen stryks försiktigt på i ett tunt lager 2–3 gånger dagligen. Ofta räcker 2 veckors behandlingstid.


Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i bipacksedeln.


Om händerna inte ska behandlas, tvättas de efter användning.

Om du använt för stor mängd av Fucidin-Hydrocortison 

Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Fucidin-Hydrocortison

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • hudreaktioner på applikationsstället

 • hudirritation

 • sveda och stickningar,

 • klåda.


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • allergisk reaktion

 • förvärrat eksem

 • utslag.


Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

 • dimsyn


Andra biverkningar som har rapporterats för produkter innehållande kortison: Hudförtunning, framträdande kärl under huden och strimmor i huden (speciellt vid långvarig användning), förlust av pigment, inflammation i hårsäckar, ökad hårväxt, hudinflammation kring munnen och hämning av binjurebarkfunktionen.Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Fucidin-Hydrocortison ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 30 °C.


Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Tuben ska kasseras 3 månader efter att den öppnats första gången.


Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är:

Fusidinsyra, hydrokortisonacetat

Ett gram kräm innehåller 20 mg fusidinsyra och 10 mg hydrokortisonacetat.


Övriga innehållsämnen är:

Butylhydroxianisol (E320),

cetylalkohol,

glycerol 85%,

flytande paraffin,

kaliumsorbat (E202),

polysorbat 60,

vitt vaselin,

all-rac-α-tokoferol,

renat vatten,

utspädd saltsyra.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Vit homogen kräm.

Aluminiumtub med 30 g kräm.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

LEO Pharma AB

Box 404

201 24 Malmö

Tel. 040-35 22 00


Tillverkare

LEO Laboratories Limited,

Cashel Road

Dublin 12

Irland


Denna bipacksedel ändrades senast 2018-11-23

Hitta direkt i texten
Av