Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Buventol® Easyhaler

Orion Pharma

Inhalationspulver 100 mikrog/dos
(vitt eller nästan vitt pulver)

Bronkdilaterande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: R03AC02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Orion Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
  • Vad är en produktresumé (SPC)?

Produktresumé

Produktresumé (SPC): Denna text är avsedd för vårdpersonal.

1 LÄKEMEDLETS NAMN

Buventol Easyhaler 100 mikrogram/dos inhalationspulver
Buventol Easyhaler 200 mikrogram/dos inhalationspulver

2 KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

En dos innehåller salbutamolsulfat motsvarande 100 mikrogram respektive 200 mikrogram salbutamol


Hjälpämne: Laktosmonohydrat

3 LÄKEMEDELSFORM

Inhalationspulver.

4 KLINISKA UPPGIFTER

4.1 Terapeutiska indikationer

För symtomlindring av bronkkonstriktion vid astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

4.2 Dosering och administreringssätt

Individuell dosering eftersträvas.

Vuxna och barn över 6 år: 100-200 mikrogram 1-4 gånger dagligen.Vid anfallskupering kan ytterligare inhalationer tas.

Det är viktigt att patienten instrueras att göra en snabb och kraftig inandning genom munstycket. Observera att patienten inte får andas ut i munstycket.

Se till att patienten fått detaljerade instruktioner för en korrekt användning och en vuxen bör övervaka barns användning.

4.3 Kontraindikationer

Överkänslighet (allergi) mot salbutamol eller mjölkproteiner (hjälpämnet laktosmonohydrat innehåller mjölkprotein).


Inhalationsformuleringar av salbutamol ska inte användas för att hindra okomplicerad prematur förlossning eller risk för abort.

4.4 Varningar och försiktighet

Behandling av astma följer normalt ett stegvis avpassat program och patientens terapisvar ska följas kliniskt och med lungfunktionsprov.


Salbutamol ska ges med försiktighet till patienter med svårare hjärt-kärlsjukdom, okontrollerad hypertyreos eller obehandlad hypokalemi.


Salbutamol har i mycket sällsynta fall satts i samband med kardiell ischemi. Svårt hjärtsjuka patienter (med ischemisk hjärtsjukdom, takyarrytmier eller svår hjärtsvikt) som behandlas med salbutamol bör informeras om att kontakta sjukvården i händelse av bröstsmärta eller vid förvärrade symtom på hjärtsjukdom.


Potentiellt allvarlig hypokalemi kan bli följden av beta-2-agonistbehandling, huvudsakligen efter parenteral och nebuliserad administration.


Hypokalemi kan potentieras vid samtidig behandling med xantinderivat, steroider eller diuretika och vid hypoxi. Serumkaliumnivån bör därför kontrolleras hos riskpatienter, framför allt vid behandling av akut svår astma med höga doser salbutamol.


Vid insättandet av salbutamol till diabetiker rekommenderas extra blodglukoskontroller, då beta-2-agonister ökar risken för hyperglykemi.


Oselektiva beta-adrenoreceptorblockerare kan fullständigt inhibera effekten av salbutamol.


Ökad användning av kortverkande inhalerade beta-2-agonister för symtomlindring tyder på försämrad sjukdomskontroll.


Plötslig och progressiv försämrad astmakontroll är potentiellt livshotande. Om effekten av salbutamol allmänt försämras, ska patienten uppmanas kontakta läkare då upprepade inhalationer inte får fördröja insättande av annan viktig terapi. Behandling med ökad dos kortikosteroider bör övervägas.


Om en tidigare effektiv dos av inhalerad salbutamol inte ger lindring i minst tre timmar, ska patienten rådas att uppsöka läkare.


Som vid annan inhalationsterapi kan paradoxal bronkospasm inträffa med ökad väsande andning omedelbart efter dosering. Skulle det inträffa bör preparatet omedelbart utsättas och om nödvändigt ersättas med en alternativ snabbverkande, bronkdilaterande behandling.


Bronkdilaterande läkemedel bör inte vara den enda eller huvudsakliga behandlingen för patienter med kronisk astma. Patienter med kronisk astma, som inte svarar på behandling med salbutamol, rekommenderas behandling med inhalerade kortikosteroider för att uppnå och bibehålla kontroll. Att patienten inte svarar på behandling med salbutamol kan signalera ett behov av akut medicinsk rådgivning eller behandling.


Buventol Easyhaler innehåller laktos. Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption.

4.5 Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Betareceptorblockerare, i synnerhet icke-selektiva, kan helt eller delvis hämma effekten av salbutamol. Hypokalemi kan potentieras av samtidig behandling med xantinderivat, steroider eller diuretika.

4.6 Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Inga kända risker vid användning under graviditet.


Amning

Uppgifter om salbutamol passerar över i modersmjölk är otillräckliga för att bedöma risken för barnet.


Fertilitet

Det finns ingen information om påverkan av salbutamolfertilitet hos människor. Inga negativa effekter på fertilitet sågs vid djurstudier (se avsnitt 5.3).

4.7 Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Påverkar sannolikt inte förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8 Biverkningar

De biverkningar som orsakas av normala inhalerade doser salbutamol är lindriga, typiska för sympatikomimetika och försvinner vanligen med fortsatt behandling.

Vanlig (>1/100, <1/10)

Cirk.: Palpitationer, takykardi.

Muskuloskel.: Tremor.

Mindre
vanlig
(>1/1000,
<1/100)

Allmänna: Huvudvärk, överkänslighetsreaktioner (angioödem, urticaria, hypotension, kollaps).

Sällsynt
(>1/10 000, <1/1000)

Cirk.: Hjärtarytmi (t.ex. förmaksflimmer, supraventrikulär takykardi, extrasystolier).

Luftvägar: Bronkospasm, mun- och halsirritation, hosta.

Metabol.: Hypokalemi.

Muskuloskel.: Kramper.

CNS: Rastlöshet, yrsel.

Psyk.: Beteendestörningar.

Mycket sällsynt
(<1/10 000)

Cirk: Myokardischemi.

4.9 Överdosering

Symtom: Illamående, kräkningar, huvudvärk, motorisk oro, irritabilitet, excitation, tremor, somnolens. Ev. kramper. Takykardi, supraventrikulära och ventrikulära arytmier, palpitationer, ev. blodtrycksstegring eller blodtrycksfall. Metabolisk acidos, hyperglykemi och hypokalemi. I allvarliga fall ev. rhabdomyolys och njursvikt.


Laktacidos har rapporterats i samband med höga terapeutiska doser och överdoser vid behandling med kortverkande beta-agonister. Därför kan övervakning av förhöjd serumlaktat och återföljande metabolisk acidos vara indicerad vid överdosering, särskilt vid ihållande eller förvärrad takypné trots att andra tecken på bronkospasm såsom väsande andning har upphört.


Behandling: Om befogat ventrikeltömning, kol. EKG-övervakning. Vid symtomgivande takykardi ges till icke astmatiker metoprolol (alternativt atenolol) eller propranolol (alternativt annan icke selektiv betablockerare) medan verapamil är att föredra hos astmatiker. Ventrikulära arytmier behandlas hos astmatiker med lidokain, hos övriga med metoprolol eller propranolol. Vid oro: Diazepam 5-10 mg i.v. (barn 0,1-0,2 mg/kg). Väsentligt att korrigera hypokalemin och metabolisk acidos. Övrig symtomatisk terapi.

5 FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1 Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp: Bronkdilaternde medel, ATC-kod: R03AC02


Salbutamol är en adrenerg agonist med selektiv β2-receptorstimulering som ger bronkdilatation. Den bronkdilaterande effekten inträder inom ett par minuter efter inhalation och kvarstår 4-6 timmar. Salbutamol stimulerar mucös sekretion och mucociliär transport i luftvägarna.

5.2 Farmakokinetiska egenskaper

Systemiskt clearance av salbutamol är 30 l/timme. Salbutamol elimineras både genom utsöndring av oförändrad substans i urinen (fe=0,6) samt metaboliseras, huvudsakligen via sulfatkonjugering. Eliminationshalveringstiden varierar mellan 3 och 7 timmar.

5.3 Prekliniska säkerhetsuppgifter

I en oral fertilitets- och allmän reproduktionsstudie på råttor, med doser på 2 och 50 mg/kg/dag, fanns det inga negativa effekter på fertilitet, embryofetal utveckling, kullstorlek, födelsevikt eller tillväxttakt med undantag för reducerat antal överlevande avkomma till dag 21 post partum vid 50 mg/kg/dag.

6 FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1 Förteckning över hjälpämnen

Laktosmonohydrat (som innehåller mjölkprotein).

6.2 Inkompatibiliteter

Inga inkompatibiliteter.

6.3 Hållbarhet

Obruten förpackning: 3 år.

Bruten förpackning (efter att aluminiumfolien öppnats): 6 månader.

6.4 Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 25 °C. Bruten förpackning är fuktkänslig.

6.5 Förpackningstyp och innehåll

100 mikrogram

Inhalator innehållande 200 doser och fodral.

Inhalator innehållande 200 doser.


200 mikrogram

Inhalator innehållande 200 doser och fodral.

Inhalator innehållande 60 eller 200 doser

6.6 Särskilda anvisningar för destruktion

Bruksanvisning medföljer varje förpackning.

7 INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Orion Corporation

Orionintie 1

FI- 02200 Espoo

Finland

8 NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

13120, 13121

9 DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Första godkännandet: 1997-06-06

Förnyat godkännande: 2006-03-08

10 DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2018-09-12

Hitta direkt i texten
Av