FASS logotyp
Receptbelagd

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Buventol® Easyhaler

Orion Pharma

Inhalationspulver 100 mikrog/dos
(vitt eller nästan vitt pulver)

Bronkdilaterande medel

Aktiv substans:
ATC-kod: R03AC02
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedel från Orion Pharma omfattas av Läkemedelsförsäkringen.
 • Viktig information om bipacksedeln
 • Att tänka på vid läkemedelsanvändning

Bipacksedel

Välj förpackning

Bipacksedel: Information till användaren

Buventol Easyhaler

100 mikrogram/dos och 200 mikrogram/dos inhalationspulver
salbutamol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börja använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Buventol Easyhaler instruktion om anvädning

QR-kod Buventol

Scanna QR-koden eller gå till www.oeh.fi/sse för att se instruktioner om hur Easyhaler används.


- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Buventol Easyhaler är och vad det används för

2. Vad du behöver veta innan du använder Buventol Easyhaler 

3. Hur du använder Buventol Easyhaler

4. Eventuella biverkningar

5. Hur Buventol Easyhaler ska förvaras

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Buventol Easyhaler är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Buventol Easyhaler
3. Hur du använder Buventol Easyhaler
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Buventol Easyhaler ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Buventol Easyhaler är och vad det används för

Buventol Easyhaler är en inhalator som innehåller den aktiva substansen salbutamol. Salbutamol verkar genom att vidga luftrören och gör det lättare att andas. Buventol Easyhaler används för symtomlindring vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Buventol Easyhaler används för vuxna och barn över 6 år.


Salbutamol som finns i Buventol Easyhaler kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.2. Vad du behöver veta innan du använder Buventol Easyhaler

Använd inte Buventol Easyhaler


om du är allergisk mot salbutamol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6), i detta fall laktos (som innehåller små mängder mjölkprotein).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder Buventol Easyhaler om du har eller har haft någon av följande sjukdomar:


 • hjärt-kärlsjukdom

 • kärlkramp

 • ökad sköldkörtelfunktion

 • diabetes

 • låga kaliumvärden i blodet (hypokalemi).


Om du har för låga kaliumvärden i blodet (hypokalemi) kan detta tillstånd försämras om Buventol Easyhaler används tillsammans med vätskedrivande medel, steroider eller vissa andra läkemedel mot astma (xantinderivat). Kontakta i sådana fall din läkare för rådgivning.


Om astmabesvären tilltar eller om effekten av Buventol Easyhaler försämras, ska du kontakta din läkare. Upprepade inhalationer som inte ger effekt vid svåra astmaanfall betyder att annan behandling behövs.

Andra läkemedel och Buventol Easyhaler

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


Vissa hjärtmediciner (betablockerare) kan minska effekten av Buventol Easyhaler. Rådgör därför med din läkare före samtidig användning av andra läkemedel.


Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats vid användning av Buventol Easyhaler under graviditeten.


Det är okänt om salbutamol passerar över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning under amning.


Körförmåga och användning av maskiner

Buventol Easyhaler har inga kända effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Buventol Easyhaler innehåller hjälpämnen

Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel. Mängden laktos i det här läkemedlet orsakar normalt inte problem hos personer som är laktosintoleranta (inte tål laktos).


3. Hur du använder Buventol Easyhaler

Se ”Bruksanvisning för användning av Easyhaler” i slutet av den här bipacksedeln.


Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


Rekommenderad dos för vuxna och barn över 6 år är 100-200 mikrogram 1-4 gånger om dagen. Om du får astmasymtom kan ytterligare inhalationer tas när de uppträder.

Effekten av en inhalation märks efter ett par minuter.


Läkemedlet följer med inandningen ner i luftrören när du andas in genom Easyhalern enligt bruksanvisningen. Barn bör alltid övervakas av en vuxen person när de använder Easyhaler.


Det är viktigt att hela dosen inandas ordentligt. När du känner en mild, söt smak i munnen kan du vara säker på att du fått i dig dosen.

Läs och följ bruksanvisningen noggrant!


Om du använt för stor mängd av Buventol Easyhaler 

Om du har tagit för stor dos kan du få huvudvärk, hjärtklappning, muskelkramp, rastlöshet, darrningar, yrsel, illamående, muntorrhet och trötthet.


Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn har fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.


Instruktioner för hur du använder inhalatorn finns i slutet av bipacksedeln.


4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


De biverkningar som orsakas av normala inhalerade doser är lindriga och försvinner vanligen med fortsatt behandling.


Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • darrningar och hjärtklappning, speciellt i början av behandlingen


Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

 • huvudvärk

 • överkänslighetsreaktioner t.ex. klåda, utslag och svullnader

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

 • kramp i luftrören (bronkospasm)

 • mun- och halsirritation

 • hosta

 • låga kaliumvärden

 • muskelkramper

 • rastlöshet och yrsel

 • överaktivitet

 • oregelbunden hjärtrytm

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • bröstsmärta (som tecken på kärlkramp). Om detta skulle inträffa bör du tala med din läkare så snart som möjligt. Avbryt dock inte behandlingen på egen hand.


Om biverkningarna fortsätter eller är besvärande ska du kontakta läkare.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5. Hur Buventol Easyhaler ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Förvaras vid högst 25 °C. Efter öppnandet av foliepåsen, förvara inhalatorn torrt. Fuktkänsligt.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Efter det att foliepåsen är öppnad är hållbarheten 6 månader.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration


 • Den aktiva substansen är salbutamol.

 • Övrigt innehållsämne är laktosmonohydrat (som innehåller mjölkprotein).

Buventol Easyhaler 100 mikrogram/dos:

1 dos (inhalation) innehåller: 100 mikrogram salbutamol och 9,9 mg laktosmonohydrat.


Buventol Easyhaler 200 mikrogram/dos:

1 dos (inhalation) innehåller: 200 mikrogram salbutamol och 9 mg laktosmonohydrat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Buventol Easyhaler 100 mikrogram/dos:

Inhalator innehållande 200 doser och fodral.

Inhalator innehållande 200 doser.


Buventol Easyhaler 200 mikrogram/dos:

Inhalator innehållande 200 doser och fodral.

Inhalator innehållande 60 eller 200 doser.


Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Orion Corporation

Orionintie 1

FI-02200 Espoo

Finland


För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare:

Orion Pharma AB, Danderyd

medinfo@orionpharma.comDenna bipacksedel ändrades senast 2021-05-24

Övriga informationskällor

Detaljerad och uppdaterad information om denna produkt finns tillgänglig genom att skanna den här QR-koden (finns även på ytterkartongen och etiketten på inhalatorn) med en smartphone. Samma uppgifter finns även på följande URL: www.oeh.fi/sse.

QR-kod Buventol


Bruksanvisning för användning av Easyhaler


Om din Easyhaler

Buventol Easyhaler kan skilja sig från inhalatorer som du använt tidigare. Därför är det väldigt viktigt att du använder den på rätt sätt eftersom felaktig användning kan leda till att du inte får rätt mängd medicin. Det kan göra att du mår sämre eller kan leda till att din astma eller KOL inte behandlas som de borde.


Läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal kommer visa dig hur du ska använda din inhalator på rätt sätt. Se till att du förstår hur inhalatorn ska användas. Om du är osäker kontakta din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Som med andra inhalatorer bör vårdgivare se till att barn som ordinerats Buventol Easyhaler använder rätt inandningsteknik, som beskrivs nedan. Du kan även använda instruktionsvideon som finns på www.oeh.fi/sse.

När du får din Easyhaler


Easyhaler levereras i en foliepåse. Öppna inte påsen förrän du är redo att börja använda medicinen eftersom påsen hjälper till att hålla pulvret i inhalatorn torrt.


När du är redo att börja använda medicinen, öppna påsen och notera dagen då påsen öppnades i t.ex. din kalender.

Använd inhalatorn inom 6 månader från det att foliepåsen öppnades.

Inhalator Munstycke skydd för munstycke


Steg 1: SKAKA

• Ta bort skyddshuven.

• Håll inhalatorn upprätt och skaka den 3 till 5 gånger.

SKAKA x 3-5

Skaka x3-5

Viktigt att komma ihåg

• Det är viktigt att hålla inhalatorn i upprätt läge.

• Om du av misstag klickar på Easyhaler när du skakar inhalatorn, töm ut pulvret ur munstycket enligt instruktionerna nedan.


Steg 2: KLICKA

• Håll Easyhaler upprätt mellan pekfingret och tummen.

• Tryck en gång tills du hör ett klick och låt den klicka tillbaka. Detta laddar en dos.

Tryck endast en gång.

KLICKA x 1

Klickax1

Viktigt att komma ihåg

• Inhalatorn kommer inte klicka om skyddshuven fortfarande är på.

• Klicka bara en gång.

• Om du av misstag klickar på inhalatorn mer än en gång, töm ut pulvret ur munstycket enligt instruktionerna nedan.

• Klicka för att mata dosen innan du inhalerar, inte samtidigt.

• Fortsätt hålla inhalatorn upprätt när du klickar och när du inhalerar dosen. Om du lutar den kan pulvret falla ut innan du hinner inhalera det.


  

Steg 3: INHALERA

• Fortsätt hålla inhalatorn upprätt.

• Andas ut normalt.

• Placera munstycket i munnen mellan tänderna och

slut läpparna tätt runt munstycket.

• Gör en kraftig och djup inandning.

• Ta bort inhalatorn från munnen.

• Håll andan i minst 5 sekunder, andas därefter normalt.

INHALERAInhalera

Viktigt att komma ihåg

• Se till att hela munstycket är väl inuti munnen så att medicinen kommer in i dina lungor.

• Se till att du har bildat en tät försegling runt munstycket med dina läppar.

• Andas inte ut i inhalatorn. Det är viktigt eftersom det kan täppa till den. Om detta inträffar, töm ut pulvret ur munstycket enligt instruktionerna nedan.

Om du behöver ta en andra dos, upprepa steg 1-3 Skaka-Klicka-Inhalera.


När du har använt inhalatorn:

• Sätt tillbaka skyddshuven på munstycket för att förhindra dosering av misstag.


Hur du tömmer munstycket på pulver

Om du av misstag klickar på inhalatorn, eller om du har klickat mer än en gång, eller om du andas ut i den, ska du tömma munstycket.

• Knacka på munstycket för att tömma ut pulvret på bordet eller i handflatan.

• Börja därefter igen med stegen Skaka- Klicka- Inhalera.

Töm munstycket

Rengöring av Easyhaler

Håll din inhalator torr och ren. Vid behov kan du torka inhalatorns munstycke med en torr trasa eller servett. Använd inte vatten: pulvret i Easyhaler är känsligt för fukt.


Att använda Easyhaler med skyddsfodral

Du kan använda ett skyddsfodral till din inhalator. Detta hjälper till att förbättra produktens hållbarhet. När du sätter in inhalatorn i skyddshöljet, kontrollera att skyddshuven täcker munstycket på inhalatorn, eftersom det förhindrar att inhalatorn doserar av misstag. Du kan använda inhalatorn utan att ta ut den från skyddskåpan.


Följ samma instruktioner som ovan, 1. Skaka – 2. Klicka – 3. Inhalera

Kom ihåg att:

 • Hålla inhalatorn i upprätt läge när du klickar på den.

 • Sätta tillbaka skyddshuven på munstycket efter att du tagit dosen för att förhindra dosering av misstag.

Easyhaler med skyddsfodral


När ska man byta till en ny Easyhaler

Inhalatorn har ett räkneverk som visar hur många doser det finns kvar. Räkneverket räknar ner vid var 5:e dos. Räkneverket blir rött när det finns 20 doser kvar.

Om du inte redan har en ny Easyhaler, kontakta läkaren för ett nytt recept. Byt till ny Easyhaler när räkneverket visar 0 (noll).

Om du använder ett skyddsfodral kan du spara det och sätta i den nya inhalatorn i det.

Räkneverk


Kom ihåg

 • 1. Skaka – 2. Klicka – 3. Inhalera.

 • Låt inte inhalatorn bli blöt, skydda den mot fukt.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


Hitta direkt i texten
Av