Läs upp

Cookies

Den här webbplatsen använder så kallade cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator och sparar information om olika val som du gjort på en webbsida – t ex språk, version och statistik – för att du inte ska behöva göra dessa val en gång till. Tekniken är etablerad sedan många år tillbaka och används idag på väldigt många webbplatser på Internet.

Du kan när som helst ändra cookieinställningarna för denna webbplats.

FASS logotyp
Receptfri

Peka på symbolerna och beteckningarna till vänster för en förklaring.

Kontakt

Sök apotek med läkemedlet i lager

Sök lagerstatus

Samarin

NaturläkemedelFörmånsstatus
Orkla Care

Brustablett
(Rund, vit tablett)

Medel vid syrarelaterade symtom

ATC-kod: A02AH
Utbytbarhet: Ej utbytbar
Läkemedlet omfattas inte av Läkemedelsförsäkringen.

Välj förpackning

  • Viktig information om bipacksedeln
  • Att tänka på vid läkemedelsanvändning
Bipacksedel: Information till användaren

Samarin

brustablett
natriumbikarbonat, kaliumbikarbonat, natriumcitrat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisning från din läkare.

  • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

  • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

  • Om du får biverkningar tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

  • Kontinuerlig behandling bör begränsas till 2 veckor. Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre under denna tid.

 

I denna bipacksedel finner du information om:
1. Vad Samarin är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Samarin
3. Hur du tar Samarin
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Samarin skall förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Samarin är och vad det används för

 

Traditionellt använt vid halsbränna och sura uppstötningar.


Samarin innehåller bikarbonat som har en syraneutraliserande effekt i magsäcken.


2. Vad du behöver veta innan du använder Samarin

Ta inte Samarin

  • om du är allergisk mot natriumbikarbonat, kaliumbikarbonat, natriumcitrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

  • om du har nedsatt njurfunktion.

Barn och ungdomar

Samarin rekommenderas inte till barn under 12 år.

Andra läkemedel och Samarin

Intag av Samarin kan påverka effekten av vissa andra läkemedel t. ex. vissa antibiotika (tetracykliner), ketokonazoltabletter och gabapentintabletter. Därför bör inte Samarin och dessa läkemedel intas samtidigt. Andra eventuella interaktioner med läkemedel eller föda är inte studerade.


Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

Graviditet, amning och fertilitet

Inga kända risker vid användning under graviditet och amning.

Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

Körförmåga och användning av maskiner

Samarin har ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Samarin innehåller natrium och kalium

P g a sitt natrium och kaliuminnehåll är Samarin inte lämplig för personer som ordinerats natrium- eller kaliumfattig kost.


3. Hur du tar Samarin

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel.

Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.


Vuxna, äldre och barn över 12 år:

1 brustablett vid behov, dock högst 4 gånger dagligen. Tabletten löses i ett glas vatten. Kontinuerlig användning begränsas till 2 veckor. Tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre under denna tid..

Rekommenderas ej till barn under 12 år.

Om du har tagit för stor mängd av Samarin

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet. Postadress

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

5. Hur Samarin skall förvaras

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänslig.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


Används före utgångsdatum som anges på förpackningen (efter Utg. dat.). Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

1 brustablett innehåller:

  • De aktiva substanserna är natriumbikarbonat 806,4 mg, kaliumbikarbonat 691 mg och natriumcitrat 1822 mg.

  • Övriga innehållsämnen är citronsyra, natriumkarbonat, kiseldioxid, makrogol och propylenglykol.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Rund, vit brustablett (25 mm i diameter). 20 tabletter i en plasttub med kork.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orkla Care AB

Box 1336

171 26 Solna

Tel: 010-142 64 00


Tillverkare

Krüger GmbH & Co. KG,

Senefelder Str. 44

D -51469 Bergisch Gladbach

Tyskland


Denna bipacksedel ändrades senast 2018-01-22

Övriga informationskällor

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats.

Hitta direkt i texten
Av